50
Kuqaa qira innaaru.
Afeeka faqaa Anutufa Yaaweefa maa maqa
maaqanakinaasara nammeera qifaqa suqufuafanoo qimannimi marifa maridanoo.
Suani oosanaindari faqa suani keeqee marinnaindari faqa nammeera qifaqa suqidaqa.
Sioonna maqusa kaaqa amiqirafa qareenarafa
marifanoo Anutufa mi maqusanaki maridanoo
akooqoo kaaqa qaidanoo rupannoo imarifa maridanoo.
Maasa Anutufa anireenoo sia ufa siaina marifa maridanoo.
Ida fannoo mina afunni fidanoo fasafasimarifanoo fidanoo.
Misaqa mina fiqu fiqu inoo mari ainainausa ufai
aakuasaa innaarunai qirafa mifauqa kai firaaqoo ufa qidanoo.
Anutufa aiqama maqannaa suqu quqaseenoo misa
ufa andeeqaani qimasee innaaruna faqa maqa faqa naaramasainaqa anireeqa Anutufa narí
faiqí anaasee raina nimaqaaninna ufana irifaranoo.
Anutufa qidanoo, qiniki mapukusee maria fasiqa anaaseesa suqumaree moodaaqoo aniaqa.
Aandau tatufiranannai qini faqa qima afeekaikirana
qimimariasa misa qinee marunnannai moodaaqoo suqumaree aniaqa.
Innaaruna fannoo Anutunara maaqi qimasee kooroo idanoo.
Anutufa narí kai andeeqarafa ufa raina nimaqee marifa maridanoo.
Anutufa kafaa maaqi qidanoo.
Oo Isaraee maqannaa qini maqannaasa irifaqa inni mandoosanara kooroommasee qimannimianaura.
Qinee Anutusa inni Anutusa maridaqa qimannimianaura.
Innee qimi maria ainainna faqa aandau tatufi
mariana faqa maqee maqee qimimariana sia minara aanoo qidaqa.
Qinee sia inni aandauqa kinaana burimmakau akoonara dididanoo.
Sia inni mimmi ququsakinaana moora dididanoo.
10 Nandaki maria kaasau aandausa aiqama qinindi kai
maridanoo, maaqeena aandau aiqama aaqanasaa
faqa maqa maaqaki mariasa qinindi kai maridanoo.
11 Aiqama ufiniuqa faqa qinindi kai maridanoo.
Aiqama maqa maaqaki maria aandausa aiqama qinindi kai maridaqa.
12 Qinee Anutusa aandaura didi marinaqau sia inni qimannimunaiqini.
Maa maqa maaqana faqa aiqama minaki mari ainainausa qinindi kai maridanoo.
13 Innee qiniara burimmakau akoona amaqi neemarifee fee qidaqee.
Innee qiniara mimmi fidika faqa neemari fee fee qidaqee.
Sia mina naidaqa.
14 Innee dufi dufi qirana kai tatufiranara foora qini Anutusa qimiaqa.
Innee qini uriqarara afeeka faqaasara qima afeekaikammaqaa mau kai fuaqa.
15 Ummaara inniki kambiqafinaqa qini daaraifaqa qinee inni dadaaqianaqa innee quandakina qini qimooqiaqa.
16 Aaqara oosana maree mariasa Anutufa maaqi qimasee qimannimidanoo.
Innee nanaree qini naamuaqira ufa nikaru qimasee naakapaidee.
Innee nanaree qini moodaanaki kira ufa unnaqimasee inni nifaurusaaqari uridanoo fee.
17 Qinee andeeqa nimaqararunaqa nikooqee mariasa.
Aiqama kari qini naamuaqira ufa rukiee mariasa mariafanoo.
18 Innee qummuari mari fasiqana qafamasee mina aqoondiki mariafanoo.
Innee faiqí anaasee qummuari mariasa niqafamasee innee faqa minaki ootupee mariasa mariafanoo.
19 Inni noo fannoo manda oosanara qiranara kai rakisidanoo.
Inni nifauru fannoo unna ufa qirara sia marammara ridanoo kaqi qimariafanoo.
20 Innee inneeqa nikaqaafasaa unnufannai misa ufa nimi mariasa mariafanoo.
Innee oosana siainaki misara manda ufa qimariasa mariafanoo.
21 Innee mi manda oosana oosanausa auqee mariafaqa
qinee Anutusa kaqi kasooiqa marunaqa innee qiniara Anutufa maasa daanna raidanoo manda
oosanara sia ufa qidanoo fee qimariafanoo.
Innee miqi qidaqa aaqee mariafanoo.
Inni nifusaa akooqoo inni aaqaranara kooroomma nimianaura.
22 Innee qini Anutusara nikooqee mariasa maana iriaqa.
Qinee inni mandaikamma nimaqaanaura.
Sia moo fannoo amana inni dadaaqiannoo.
23 Qini Anutusa dufi dufi qirana tatufiranara foora
suqa qimimariasa faqa qini ufamau fimariasa faqa
qinee Anutusa qeeqa asumu marirana nimianaura.