51
Numoo akiiqara mininnisaani fee innaaru.
Oo Anutu aneenna sia taikaaninna amuqusirafa marinara irisee qini qifauama qisaa.
Aneenna firaa nifauarafa marinara irisee qini aaqarana akiiqara rukaqisaa.
Qini manda oosana findaukamaqisaa.
Qini aaqarana nammari uqu taika qisaa.
Qinee qeeqa aaqaranara iridaqa.
Qini manda oosana fannoo naaruara doorinni marinaqa sia qaunuanaura.
Oo Anutu qini aaqarafa ani kai mandaikamma amaqeeqa.
Ani afusaa kai maa manda oosanna auqeeqa.
Oo Anutu akooqoo ani qimamidaqa.
Anee qini ufa qimiannana anee kuqaa andeeqarafa mariananoo.
Anee ufa qimiannanannai qini aaqarana akiiqara iananoo.
Qini qinoofa qini maqa qisooqooqari numoo aanaaqi mariafanausa maridaqa.
Qeeqa qinoona amuaquki mariafananoo aaqarana asumu qiniki marinau.
Oo Anutu faiqí naundarai anoona ufa kai marianifee qimarianafa mariananoo.
Qini daundurai kukeeqaranaki aneenna irirana daamuaqia.
Anee qini anukama qisainaqa qinee anukaqa maria.
Qini nammari uqusainaqa qinee eekara arira qasuruara foora qiqa maria.
Oo Anutu anee qini aaqarana akiiqara qini qimudaani raqeera foora maqaanaqa maridaqa.
Anee qini aaqarana minni qisainanoo qini qimudaani kafaa ootupeera foora inaqa qinee asasianaura.
Aneenna afu tautasee qini aaqarana sia qafaa.
Qini manda oosana aiqama rukaqisaa.
10 Oo Anutu qini qimuqusa fuka amiqira qimuqusa auqu qisaa.
Qini daunduraki naaruara ani ufamau fira maraquna quqaqisaa.
11 Sia qini mareeqee aneenna mariannaqooqari aquqisaa.
Aneenna naaquqara andeeqara maraquna qiniki marina sia maraqua.
12 Qinee ani asasira asumu mariranaki mariufaqa
kaqinni ubeekaqa marunnana kaifaa mina qiminaqa asasia.
Miqianana anee kaifaa ani ufmau fira didira
maraquna qiminanoo qini dadaaqinaqa ani aidirana mau fua.
13 Anee miqinaqa qinee aaqee mariasa ani andeeqara aana uqannifiqaanaura.
Manda oosana maree mariasa faqa irisee anee innannai quandaki ubeekeefaranoo.
14 Oo Anutu qini asumu marirana qimianna Anutufa mariananoo.
Anee sia qini kuqa darua, anee ititaqisainaqa qinee
firaaqoo asasida ani andeeqaranara idi raanaura.
15 Oo Yaaweefa anee qini doo raqasainaqa qinee qeeqa
dookiqari ani amooqiranara kai koorooianaura.
16 Qinee ani Anutuna aandau tatufirana amianee
runana anee sia didiifoo qianaqa minniseeqa.
Qinee tatufirana ani amianee runana anee minara sia asasiananoo.
17 Anutufa narí amira ainainara akooqaidanoo.
Qini tatufirafa qeeqa mara maree qumirafa maridanoo.
Anee nariqa mara maree qumira oosana faqa faiqí
nári mandainainakiqari quandara oosanara faqa sia akooqaidanoo.
18 Oo Yaawee aneenna amiqira iriranannai Sioona
maqusanaasa amiqi amiqimmannimaqaa.
Anee Yeerusaree faandaamura kafaa auqu uqeerasaa.
19 Auqu uqeerasainaqa miqooqari ani aminna ainainafa ani aidimarifa mariannoo.
Aandau muduka tatufirana suqarafa oosana oosana ani aidirafa kai mariannoo.
Miqoo misa burimmakau akoonauqa arusee tatufirana suqasee ani amifaranoo.