52
Anutuna raina nimaqaranara faqa amiqiranara faqa qidanoo.
Oo amudaanai qimarianna fasiqa, anee nanaree aneenna manda oosana amooqidanee.
Anee nanaree faasaambaasaana anee Anutufa aidimari fasiqa aanaaseesa mandaikamma nisaidanee.
Anutufa mapukusee marira oosana fannoo naaruara marifa maridanoo.
Manda fasiqa anee mandaikamma nimaqarara kai tipundaari marianafa mariananoo.
Afai keedaira foora raiqarafa unna ainaina kai inanuanafa.
Ani manda oosanara rirafa amiqira oosanara rimariannana uriqaranoo maridanoo.
Ani unna ufa qiranara aidirafa anoona ufa qira aidirana uriaaqaranoo maridanoo.
Anee unna ufa qirara kai aidi marifa mariananoo.
Anee faiqí mandaikamma nimaqara ufara kai aidi marianafa mariananoo.
Anutufa kuqaa uqanna anee mariannaqoo qaraana
ani rarisameeqee naaru naaru kuridiranaki quqasaannoo.
Mifa ani maaqakinaana qumara rarisameeqee ummaaraki quqaisaannoo.
Mifa maa maqa maaqakinaana ani umareeqeenoo kuqiranaki quqaisaannoo.
Anutufa manda fasiqauqa kuridinnimaqainaqa andeeqee mariasa qafamasee rufieefaranoo.
Misa mi manda fasiqausara naanaidara qifaranoo.
Misa mi manda fasiqanara maaqi qimasee uteeti qifaranoo.
Maa fasiqafa sia Anutunasaa mundidanoo. Sia mina dadaaqianifee qidaqa.
Narí moomoo ainainasaa mundinoo maridanoo,
mifa narí firaa qumiasanara qini dadaaqiannoo fee qidanoo.
Mifa narí manda oosanara qini itita qimaqaannoo fee qianoo
Qinee Davidisa sia miqimarunausa maridaqa.
Qinee Anutuna amaana maqaki fuka oorifa saqariara foora ammunidaqa.
Qinee naaru naaru Anutuna sia taikaaninna amuqusirana saqarikidaqa.
Qinee anee auquqoonna ainaina oosana qafamasee
naaru naaru ani faiqí anaasee nifusaa dufi dufi qianaura.
Qinee ani andeeqaranara kooroommasee qimannimianaura.