53
Faiqí faiqi manda oosanara qidanoo.
Furufari mariasa nári nimuqusakiqari maaqi qidaqa sia Anutufa maridanoo fee qidaqa.
Miqi qimariasa oosana mandaika minoo maridanoo.
Misa manda ainaina kai auqee mariasa maridaqa.
Sia moo fannoo andeeqara oosana maraidanoo.
Yaaweefa innaarunaindari maa maqanasaa faiqí
faiqi mariasa nindafaidanoo maaqi qimasee qimannimidanoo.
Akaqausa amiqira irirana faqaasa maridee sia fee maridee.
Akaqausa qini Anutusara randaidee sia fee randaidee qidanoo.
Aiqamausa quandaki kaqi runna fidaqa.
Misoo maasoo amana amana kai mandaikiqa maridaqa.
Sia moo fannoo andeeqarafa maridanoo. Sia uqanna.
Anutufa maaqi qimasee iraidanoo.
Manda oosana maree mariasa irirana siaisee maridee.
Misa qini faiqí anaasee ainaina qumuaramasaida minasaa maridaqa.
Miqi mariasa firaaqoo rufiee faranoo.
Ooqai rufioona arusee maqee firaaqoo rufiqeefaranoo.
Anutufa narí faiqí anaasee namuqaauqa naruseenoo
misa nimudaani aiqama tinai modaa moodaa aqusaannoo.
Anutufa mi namuqaasa ameesuqinaqa Isaraee maqannaasa misa naru nifaqaaqifara.
Qinee maaqi qimasee innaaru qidaqa Isaraee
maqanaasa asumu marirafa Sioona maqusakiqari aniani.
Anutufa Isaraee maqannaasa nári maqa maaqa faqa
qumiasana faqa kafaa rairaamma niminaqa misa asasidaqa idireefaranoo.