2
Pauroofa Timootinara anee Yisuna amiqira sundiara maqi mariannee qinau.
Anutuna afaarirana dadaaqirana asauku mundirana Yisunaki mariainainafa marinaqa maasa minaki mariananoo maasaindi mariannoo. Oo Timooti mi afaarirana maraseenana minasaa mapukina maria. Qinee moomoo fasiqa anaasee nifusaa ufa nimiafannana anee faqa mina irimariananoo. Mi ufausa maramareenana andeeqara fasiqauqasaa quqasainaqa misa qumareeqa quandafi niqoonausa faiqí anaasee qimannimiaqeera.
Anee faqa asauku mundirana Yisuna rakira faiqiara foora maridana aupuraidana anee faqa kadaapirina fua. Timooti anee rakira fasiqa oosana iria. Sundiauqa rakiranaki fidaqa sia kaiqeesa maria marirana maridaqa nariqa aiqama ainaina minniseeqa doo rakira ainainara kai noori faqa irirana minni kai ubeekamasee nári karaambaiqa afusaa afeekaikamaseenoo rakirara kai iridaqa. Timooti anee faqa Anutuna saikaki fidana misa naanna raa. Kafaa sandee maria fasiqausa oosana irimariana sia ufamau sandeenana taikara qoo oonu kasoomafinana sia feefauru mareennaranoo Timooti anee faqa mi ufamau sandeera foora amanamasee qafa. Sia moo fannoo fukasaa narana unakusee naannoo. Narana ummaqi mari fasiqafa mifa kai indaaru unakusee naannoo mina kadaapirirana akiaqa mariannoo. Anee faqa Anutuna saikaki kadaapirina fifi inana naaru unakuseena suqaseenana neera foora innaranoo. Anee mi ufana qunnana irisainanoo karaambaiqa fannoo dadaaqinana mi oosanna irinnaranoo.
Aneenna aaqooki asauku mundirana Yisunara iria, mifa Dafidina ati kuqiranakiqari findifufa maridanoo. Mina amiqira fasaasa ufa qinee qimannimi marunnana mina koorooidanoo. Qinee mi amiqira fasaasa ufana qimannimunnanara aupuraidaqa. Misa qiniara mandoosana maree mari fee qimaseeqa qini qumareeqa sainandannai rumba quqeeqa. Kuqaa qinee sainandannai rumbaqa marida Anutuna ufa fannoo sia rumbanoo maridanoo kaqi idukinoo maridanoo. 10 Qinee minara iriseeqa, Anutufa rusandeesamumasee mareefandinna fasiqa anaaseesara irisee misa Yisunara iriaqeera oosana oosana mandainaina aiqama ainaina maraidaqa. Misa faqa asumu mariaqeera faqa naaru areenarana maraaqeera faqa mandainaina kaqi qeeqa qipatasaa maraidaqa. Mi asumu marirana faqa naaru areenarana faqa asauku mundirana Yisunaki kai maridanoo.
11 Maa ufafa kuqaa maridanoo. Maasa Yisuna faqa kuqiqa mina faqa findifuanauranoo. 12 Maasa mina faqa afeekaikamande fifi inaqa maasa kasooqaqee mina faqa rakisirausa marianaura. Maasa minara qaoo qiananoo mifa maasara faqa qaoo qiannoo. 13 Maasa mina akaru qiananoo mifa kai amana kai andeeqasee mariannoo. Mifa sia amana narí oosana minnisee maasa mandoosanamau fuannoo, andeeqarafa kai maridanoo.
Pauroofa Timootina aakapanau, amiqimasee ainainiannee qinau.
14 Timooti mi ufausa ani Yisuna ufara suqimaria maqanaki keeqee mariasa qimannimidana maa ufana faqa Anutuna afusaa oori kandamasee aaquqimannimaqa. Misa sia kai fifau ufara tinoo taanoo riqa rairaiqiaqa. Mi oosanafa sia anoonaikidanoo faiqí anaasee kuridi mariafa mi oosanafa maridanoo 15 Anee aneennara Anutuna afusaa anee afeekaikamandee maridana saika maree mariananoo Anutufa aniara maaqi qianifeera oo maa fasiqafa amiqimmandee qini saika uqeeraidanoo qini anoona ufa amiqimasee andeeqasee qimannimimarifa sia narí saikara oonumafi irinoo asauruanifeera.
16 Akaqausa ooqai Yisuna ufaki mariusa oosana oosana fifau faafau ufa uqeeree mariafaqa anee minara eerairia. Anutuna andeeqarufa sia minaki mari ufana dapi ufa narí qimami narí qimamira fee qinnufana faqa furufarira ufara faqa anee minara rufiasee nianasaa fua. Mi ufafa faiqí anaasee Anutufinnaindaraana mareeqee kaqirunna ubeekeemarifa maridanoo. 17-18 Mi dapi ufana qimannimimariasa ufa fannoo fidika namuanara foora firaaqoo amaqi naidanoo firaaqoo qaidanoo mi dapi ufana miqi qifanoo firaanaikiandoora. Miqira ufa qimariasa nuqu Qimeenaiusafa faqa Fireetusafa faqa miqanda anoona ufa qimaria aana minnisee unna qimasee aiqamausa kuqiranakiqari findifirafa ooqai taikanoo maridanoo fee qidaqa. Miqira ufannai Yisuna ufamau fimariasa akaqausa nikuamannimiafaqa saamuridaqa.
19 Misa miqira ufa fannoo sia amana Anutuna ufa aruannoo, faakanara foora arufinoo sia kasiannoo. Mi faakannasaa maa ufana akara rinoo maridanoo Karaambaiqa narí faiqí aanaaseera iridanoo. Ya faiqi anaasee fee nariara karaambaiqaindi fee qinafa mifa mandoosana ameesuquseenoo andeeqara oosana maraannoo. Anutuna ufa faakanara foora marina oosana miqi mminoo maridanoo.
20 Ainaina faqaasa maaqaki qafee disa kaafaina piritaina oosana oosana maridanoo. Akaqana siruaannai auqirafa maridanoo akaqafa koorannai auqirafa maridanoo akaqafa saqarinnai auqirafa maridanoo akaqafa maqannai auqirafa maridanoo. Akaqana amiqira difaaniki narana saka faiqí nimimariafa maridanoo. Akaqausa mandaikirafa kai madaapeenni marifa maridanoo. 21 Faiqí moo fannoo madaapeenni mari difaanifara foora marifa narí anukamasainanoo ainaina saka neemaria difaanifara foora amiqirafa mariannoo. Miqinanoo mina akoofa mareeqee amiqira saikaki quqaannoo.
22 Nimuqusa anukarausa maqee maqee karaambaiqa aaraidaqa dadaaqiannee qidaqa anee misa faqa misa naanna raidana kumaaraa mandainainara nidiranara eerairiaqa andeeqaranara afeekaikamasee afaqaaqa, Yisunasaa irirana rusirana faqa faiqí aanaaseera nimuqusirana faqa naunduraki asooarana faqa afeekaikamasee afaqaaqa.
23 Furufarira ufa, dapi ufa rainarafa minauqara eerairiaqa. Miqi qimariasa aiqama kari aanooqiranaki aqufidaqa. 24 Anutuna ainainira fasiqa fannoo sia ufa rainainnanaki keeqaani. Mifa aiqamausara reendeenamandee ireeda kai qimannimiani mifa amiqimasee ireeda kai fifimmasee Anutuna ufa naamuaqiani. 25 Mifa ireeda kai mina ufara qaoo qimariasa andeeqannimaqaani. Mifa miqinanoo abee Anutufa dadaaqiannoo fee misa quandaki anoona ufai ubeekeefaranoo fee. 26 Sadannafa narí ufaanaki mara arinoo narí iriranamau quqasoofaqa fimarufaqa misa anoona ufasaa ubeekaifanoo nári irirafa kambiqafinaqa Sadannana ufaanakiqari aruruduku fifaranoo.