3
Pauroofa taikara aukuanara Timootina qimaminau.
Oo Timooti anee maa ufana aaqoo iria. Taikara aukuana manda aukuana afeeka aukuana mariannoo. Mi aukuanna mi kamuqoo faiqí náriara kai irifaranoo kaaqa ainainara rimarifaranoo, náriara firaaqoo ufa qimarifaranoo, firaaqoo náriara nári nimooqimarifaranoo, misa mandufa faiqí anaasee qimannimi marifaranoo, misa nári ninausa nikausa ufa rukieefaranoo, misa nimira ainainara sia dufi dufi qifaranoo kai mareefaranoo, sia Anutunara irifaranoo mana mana kaimmifaranoo. 3-4 Sia faiqí anaasee reendeenama nimaqeefaranoo. Sia faiqí anaasee nifaueefaranoo. Misa moosara munuqi miniqifaranoo. Kaaqa faiqí narimarisa kaasau fainiara foora kaaqa faiqí narimarifaranoo. Misa andeeqarausara fidiaqaammifaranoo. Misa kaaqa faiqiara ueeqee mariasa misa irirana siaisa kaqi minaki rakeemasee fimariasa misa kaaqa nári nimooqiqa nári nuqu uqeeree mariasa. Misa niqaara ree mari ainainnara kai riqa Anutunara sia rifaranoo. Misa amaana ufa sia irifaranoo nipatakai qumareefaranoo, anoona amuqusakinaana sia qumareefaranoo. Timooti anee miqi mariasara eerairamandee nianai maria.
Misakiqari akaqa fasiqauqa nariqa unna amaana ufa qianeera furufari maria anaaseesa mandoosana maree maru anaaseesa maaqaki oonureeqa unna amaana ufa qimannimiseenoo misa afapita qumareenoo misa firaafaikinoo marifaqa mi irirana siai anaaseesa nári oosana oosana mandainaina nidudusaa aruqaafanoo innee doo mi mau kai fuaqee qifaqa mi mau kai fidaqa. Miqimari anaaseesa Anutuna ufa anoonara maqee maqee oosana oosana amaana ufaki randaidaqa sia anoona paquridaqa. Ooqai Mooseefa Isipa maqusai Faraoona asaukukinaana Isaraee maqannaasa idukumaree fuaneera qufanoo Faraoona afunee fasiqaqanda nuqu Yaneesafa faqa Yambareesafa faqa miqanda Mooseena itita amaqaqau. Maa maqee maria unna amaana ufana qimariasa misa miqanda naanna raidaqa, Anutuna anoona ufa ititaidaqa. Misa Anutuna anoona iriranara kadiqaidaqa oorudupidaqa misa mi irirafa kuqiara foora inoo maridanoo sia kasidanoo. Ooqai Mooseena aukuana Yaneesasa Yambareesasa miqanda furufarirana aiqamausa qafamasee misa ufa minnisaqau. Maa maqee maria unna amaana ufana qimariasa aiqama sia misa ufa irifara, misa furufarirafa akooqoo marifaqa minniseefara akaqausa kai irifaranoo.
Pauroofa taikara naamuaqira ufa Timootina qimaminau.
10 Oo Timooti anee sia miqi marianafa anee qini naamuaqira ufamau kai fimarianafa qini oosana maree marianafa qinee fimarunnaqoo kai anee fimariananoo qinee Yisuna anoona ufamau fimariafannana anee qiqafoonafa mariananoo Anutuna saikasaara daruafaqa sia rakeemasee minniseeqa reendeenamandee kaqi miqoo marunana anee qiqafaananoo. Qinee faiqí aanaaseera qimuqusi mariafannana anee mina faqa qiqafoonafa mariananoo. Qinee kisaaqasaa Anutuna aanara afeekaikirana anee qafaananoo. 11 Qinee Anutuna ufasaara darirana faqa aupurarana faqa mareemarunana anee qafaananoo. Qinee Antiooka maqusa faqa Ikooniumma maqusa faqa Ristara maqusa faqa mi maqusanakiaqa fimariafanaqa misa dariqa fimarufaqa firaaqoo aupuraqa fimariqiafana. Anee minara faqa irimariananoo. Karaambaiqa fannoo mi ainainnakinaana qini asumu mara quqasoofaqa maridaqa.
12 Aiqama maqasaa qaraasa asauku mundiranasaa irirana rusiseeqa miqooqari Anutuna andeeqara oosana maraifaqa narirana aupurarana mareefaranoo. 13 Mandoosana maree mariasa faqa unnaqi maria fasiqausa faqa nári mandoosana maraqa fidaqa ootupaqa fidaqa miqiqa fifi ifaqa firaanaikifaranoo. Misa akaqausa nikaru qiafaqa kafaa misa quandaki nári faqa nikaru qifaranoo. 14 Oo Timooti anee sia misa naanna reemariananoo. Qinee Anutuna anoona ufa ani aamuaqiafannana amiqimmandee qumaroonnana mi mau kai amiqimasee fua. Anee yanasaaqari fee Anutunaindaraa ufa irira oosana mareenanee. Doo miqikaimmasee mi fasiqafa indee kai inana naaru naaru miqi kai ia. 15 Oo Timooti anee aanaaqisaa Anutuna naaquqara akarakinaa ufa irimarianafa mariananoo anee minara faqa iria sia aunua. Mi naaquqara akararufafa asumu marira irirana ani amiannoo. Mi asumu marirafa asauku mundiranaki maridanoo.
16-17 Anutufa qimannimufaqa akara rumaqoo ufafa maridanoo Anutuna ufa qimannimimaria fasiqausa mina qumaraifanoo minakinaa ufa fannoo nári naamuaqiannoo nári aaqaranara qaoo qiannoo, nári eendaandirana andeeqaannoo nári andeeqasee firana naamuaqiannoo. Miqi qimasee Anutuna ufa qimannimimaria fasiqausa andeeqasee amanaikinaqa Anutuna saika oosana oosana uqeeraaqa.