14
Sa Paglalang-lalang Hu Kadakepa Ki Jesus
(Marcos 14:1-2; Mateo 26:1-5; Lucas 22:1-2; Juan 11:45-53)
Su daruwa dà paman ha aldaw na iyan en sa pagsaulug hu Aldaw hu Paglabay daw hu Pagkaen hu Supas ha Hurà Duun Igpatulin, sa mga labaw ha sinaligan hu paghalad daw sa mga manunudlù hu Kasuguan nan-ahà hu paagi hu pagdakep ki Jesus ha harì matun-an hu mga etaw ta daw mapatay dan. Ba minikagi sidan hu “Harì taw dakepen duun hu pagsaulug ta kan ku magubut sa mga etaw.”
Sa Paghudhud Hu Pahumut
(Marcos 14:3-9; Mateo 26:6-13; Juan 12:1-8)
Su tagkaen si Jesus diyà ta Betania duun hu balay hi Simon ha sanglahen su anay amin bahi ha uminubay diyà ki Jesus. Saena ha bahi tag-uwit hu pahumut ha tungkay mahal ha tagngaranan hu nardo daw intagù duun hu butilya ha alabastro. Ginebà din sa tangeb taena daw ihudhud diyà ta ulu hi Jesus.
Amin mga etaw diyà ha nangapauk ha tagyanaen “Imbà din bà dà kalkali hayana sa pahumut? Maayad pa ngaay ku imbaligyà hayana hu pila ha gatus daw sa halin din in-ila duun hu mga makaluluuy.” Aman tungkay dan napaukan su bahi.
Ba inikagiyan sidan hi Jesus hu “Bay-ani nuy en hayana. Imbà nuy agsamuka ta sa binuhat din dini ta kanak madagway tungkay. Sa mga makaluluuy sigi dà diyan ta inyu daw agkabuligan nuy sidan hu bisan inu ha panahun, ba siak harì ad en maglugay dini ta inyu. Binuhat din dini ta kanak sa agkabaug din hu pagpangandam hu kalebenga kanak. Laus gayed sa ag-ikagiyen ku inyu ha bisan hindu asem duun isangyaw sa Maayad ha Tultulanen dini ta tibuuk ha kalibutan, sa binuhat taini ha bahi harì gayed malipatan daw itultul daan.”
Sa Paagi Hu Kadakepa Ki Jesus
(Marcos 14:10-11; Mateo 26:14-16; Lucas 22:3-6)
10 Si Judas Iscariote sa sabuwa duun ku sampulù daw daruwa ha tinun-an hi Jesus duminuun hu mga labaw ha sinaligan hu paghalad ta daw itugyan din si Jesus diyà ta kandan. 11 Su mapaliman dan haena nangabayà-bayà gayed sidan daw sinaaran dan si Judas ha ag-ilahan dan hu salapì. Aman nan-ahà dayun si Judas hu paagi ha makatugyan din si Jesus diyà ta kandan.
Sa Pagsaulug Hi Jesus Duma Hu Mga Tinun-an Din
(Marcos 14:12-21; Mateo 26:17-25; Lucas 22:7-14,21-23; Juan 13:21-30)
12 Su mauma en sa panahun ha agsaulugen sa Pagkaen hu Supas ha Hurà Duun Igpatulin ha iyan daan panahun hu paghalad hu nati hu karniro hu pagsaulug taena ha Aldaw hu Paglabay, nanginginsà sa mga tinun-an diyà ki Jesus hu “Hindu sa agkabayaan nu ha elegan day hu pagpangandam hu igpanihapun taw hu pagsaulug?”
13 Sinugù din su daruwa kandan ha “Dumiyà kaw ta banuwa daw ku masal-aw nuy sa etaw ha tag-uwit hu bangà ha tinaguan hu wahig lumupug kaw kandin 14 duun hu balay ha agseledan din. Dayun ikagiyi sa tagibalay hu ‘Sa Manunudlù agpanginginsà ku hindu duun tag-amul-amul hu pagpakigsalu hu mga tinun-an din ta tagsaulug.’ 15 Ipaahà din dayun inyu sa maluag ha kwarto diyà ta latun taena ha balay din ha inandaman en hu mga galamiten hu pagkaen na duun kaw taena pangandam para kanuy.”
16 Duminiyà su mga tinun-an ta banuwa daw natuman gayed sa alan ha inikagi hi Jesus. Aman nangandam sidan hu pagkaen taena ha pagsaulug.
17 Su daleman en nakauma si Jesus duma hu mga tinun-an din. 18 Su kamulu pa sidan tagkaen inikagiyan sidan hi Jesus hu “Laus gayed sa ag-ikagiyen ku inyu ha sa sabuwa inyu iman ha nakigsalu kanak iyan maglimbung kanak.”
19 Nangaguul su mga tinun-an din aman sa kada sabuwa kandan nanginginsà hu “Iyan a ba?”
20 Tuminubag si Jesus hu “Iyan sa sabuwa diyan ta inyu ha tagsalu en kanak iman. 21 Siak sa Suled hu Kaet-etawan matay a gayed sumalà hu insulat ha lalang hu Dios mahitenged kanak, ba kahid-u gayed hu etaw ha maglimbung kanak. Maayad pa ngaay ku hurà en haena ibatà.”
Sa Panihapun Hu Ginuu
(Marcos 14:22-26; Mateo 26:26-30; Lucas 22:15-20; 1 Corinto 11:23-25)
22 Su kamulu pa sidan tagkaen tuminimù si Jesus hu supas daw ampui din. Dayun pinangebing din haena daw ipan-ila duun hu mga tinun-an din ha tagyanaen “Timua nuy haini ta iyan en haini lawa ku.”
23 Dayun tinimù din sa tasa daw ampui daan haena. In-ila din kandan daw alan sidan umininum duun. 24 Inikagiyan sidan hi Jesus hu “Iyan en haini langesa ku ha igpamalas hu mga salà hu kaet-etawan ha iyan timaan hu bag-u ha kasabutan hu Dios daw hu kaet-etawan. 25 Laus gayed sa ag-ikagiyen ku inyu ha daw ad en asem isab ag-inum hu bag-u ha binu ku magharì en sa Dios ha Amay ku.”
26 Su makagkanta en sidan hu pagdayè hu Dios duminiyà sidan ta Buntud ta Olibo.
Sa Pag-ikagi Hi Jesus Mahitenged Hu Paglimud Hi Pedro
(Marcos 14:27-31; Mateo 26:31-35; Lucas 22:31-34; Juan 13:36-38)
27 Inikagiyan hi Jesus su mga tinun-an din hu “Alan kaw gayed sumuway kanak ta sa insulat ha lalang hu Dios tagyanaen ‘Aghimatayan ku sa magbalantay daw makagsusuwayà sa mga karniro.’ 28 Ba ku mabanhaw ad umuna a inyu diyà ta Galilea.”
29 Minikagi si Pedro hu “Bisan ku sumuway ikaw sa duma ba harì a gayed hu kanak.”
30 Ba inikagiyan hi Jesus hu “Laus gayed sa ag-ikagiyen ku ikaw ha taini ha daleman sa harì pa managauk sa manuk hu kadaruwa katatulu kad en makaikagi ha harì a ikaw agkakilala.”
31 Tuminubag si Pedro hu “Bisan pa ku himatayan a duma ikaw ba harì ku gayed hayana ikagiyen.” Iyan daan haena inikagi hu alan ha mga tinun-an hi Jesus.
Sa Pag-ampù Hi Jesus Diyà Ta Getsemane
(Marcos 14:32-42; Mateo 26:36-46; Lucas 22:39-46)
32 Si Jesus daw sa mga tinun-an din duminuun hu lugar ha tagngaranan ta Getsemane daw inikagiyan din sidan hu “Dini kaw dà taini magpinuu ta agdayun a diyà ta unahan hu pag-ampù.” 33 Dinuma din si Pedro, si Santiago daw si Juan. Suminakit gayed sa gahinawa din hu kalugul 34 aman inikagiyan din sidan hu “Miglabay gayed kasakit sa gahinawa ku ha bà su agkabugtù en. Dini kaw dà daw magbantay kaw.”
35-36 Su makadiyà en si Jesus ta unahan luminuhud daw dunghuy diyà ta bugtà ha mig-ampù ha tagyanaen “Amay ku, agkahimu nu sa alan. Ku mabaluy ngaay harì a ikaw ipaagi duun taini ha mga alantusen. Ba iyan sa ikaw ha pagbayà matuman kenà iyan sa kanak.”
37 Dayun linikuan hi Jesus su tatulu ha mga tinun-an din ba naahà din ha tagtidugahà en sidan. Aman inikagiyan din si Pedro hu “Simon, tagtiduga kad en ba? Imbà kaw harì pakagbantay bisan ngaay nangkauras dà? 38 Magbantay kaw gayed daw mag-ampù ta daw harì kaw madaeg hu panulay. Agkabayà ngaay sa henà-henà nuy ba maluya kaw.”
39 Luminikù dà paman si Jesus daw mig-ampù iling ku nauna. 40 Su lumikù dà duun ku mga tinun-an din naahà din ha tagtidugahà gihapun ta harì gayed sidan pakaantus. Hurà dan en agpakatubag kandin.
41 Duun hu ikatulu ha paglikù din diyà ta kandan inikagiyan din sidan hu “Tagtidugahà kaw pa ba diay? Pukaw kaw en ta iyan en haini panahun ha siak sa Suled hu Kaet-etawan itugyan ad en duun hu mga makasasalà ha etaw. 42 Bangun kaw ta aghipanaw kuy en. Ahaa nuy, taini en sa etaw ha taglimbung kanak.”
Sa Kadakepa Ki Jesus
(Marcos 14:43-52; Mateo 26:47-56; Lucas 22:47-53; Juan 18:3-12)
43 Su kamulu pa si Jesus tag-ikagi nakauma en sa sabuwa duun taena ha sampulù daw daruwa ha tinun-an din ha iyan si Judas duma hu madakel ha mga etaw ha tag-uuwit hu mga ispada daw mga bunal ta sinugù sidan hu mga labaw ha sinaligan hu paghalad daw hu mga manunudlù hu Kasuguan daw hu mga magulang. 44 Amin timaan ha inikagi kandan hi Judas ha tagyanaen “Sa hadekan ku iyan en haena aman dakepen nuy dayun daw uwiten nuy ha pabantayan gayed.” 45 Su makauma sidan inubayan sagunà hi Judas si Jesus daw ikagiyi hu “Manunudlù” dayun hinadekan din. 46 Sagunà dan dinakep si Jesus. 47 Sa sabuwa ha tagtiyadeg diyà ta ubay dan duminagtù hu ispada din daw tigbasa sa suluguen hu tungkay labaw ha sinaligan hu paghalad aman nalapungan haena.
48 Dayun inikagiyan hi Jesus su mga etaw hu “Pangulu a ba hu mga tulisan imbà kaw tag-uuwit hu mga ispada daw mga bunal hu pagdakep kanak? 49 Aldaw-aldaw nanudlù a inyu diyà ta Timplo ba hurà a inyu dakepa. Ba saena nahitabù ta daw matuman sa insulat ha lalang hu Dios.” 50 Dayun inawaan si Jesus hu mga tinun-an din ta nangakapulaguy sidan.
51 Amin daan malaki ha luminupug kandan ha bà dà mig-ambal. Aman dinakep dan haena 52 ba nakapulaguy ha hurà din en pinaksuy ta nakabilin dà su ambal din.
Sa Pagbistiga Ki Jesus Hu Mga Punuan
(Marcos 14:53-65; Mateo 26:57-68; Lucas 22:54-55,63-71; Juan 18:13-14,19-24)
53 Inuwit si Jesus ku mga etaw diyà ta balay taena ha tungkay labaw ha sinaligan hu paghalad ta diyà en tag-amul-amul sa mga labaw ha sinaligan hu paghalad daw sa mga magulang daw sa mga manunudlù hu Kasuguan. 54 Si Pedro taglupug daan kandan ba madiyù dà daw diyà dà nataman ta lama. Uminamul haena duun hu mga bantay ha tagpinuu diyà ha taghidadang duun hu hapuy.
55 Sa mga labaw ha sinaligan hu paghalad daw sa alan ha duma dan ha mga labaw ha punuan hu mga Judio nan-ahà gayed hu mga katarengan ta daw mahimatayan dan si Jesus, ba hurà dan gayed agkaahà. 56 Madakel daan sa nanistigus hu bidù ba hurà mag-iling sa katarengan dan.
57 Dayun amin mga etaw ha huminitindeg daw nanistigus hu mga bidù ha kagi dan 58 “Napaliman day haini ha tagyanaen ‘Agkagasen ku haini sa Timplo ha binalay hu etaw, ba duun hu tatulu ha aldaw agbalayen ku dà sa lain ha timplo ha kenà en binuhat hu etaw.’ ” 59 Ba hurà makag-iling sa katarengan dan.
60 Dayun huminitindeg su tungkay labaw ha sinaligan hu paghalad daw insai si Jesus hu “Inu sa makatubag nu taini ha sumbung dan ikaw?” 61 Ba si Jesus hurà en magtubag.
Minikagi dà paman su tungkay labaw ha sinaligan hu paghalad hu “Iyan kad ba su Mesiyas ha Batà hu Dios?”
62 Tuminubag si Jesus hu “Iyan ad en daw ikagiyen ku inyu ha siak sa Suled hu Kaet-etawan maahà a asem inyu ha minuu a duun hu kawanan taena ha gamhanan ha Dios daw maahà a daan inyu ha makabulus diyà tayà ha gabunan.”
63 Su mapaliman haena hu tungkay labaw ha sinaligan hu paghalad pigyahà din su pinaksuy din ta tungkay napauk ha tagyanaen “Hurà en kinahanglan ha amin pa manistigus 64 ta napaliman taw en sa lalang din ha pigtameyes din gayed sa Dios. Inu man sa inyu ha henà-henà?”
Nasabuwa sa henà-henà dan ha angayan ha silutan gayed si Jesus hu kamatayen. 65 Dayun sa duma kandan uminileb diyà ki Jesus daw dinap-en dan sa mata din daw sumbaga hu kagi dan “Tagnai ku sin-u kanay sa migsumbag ikaw.” Dayun tinimù si Jesus ku mga bantay daw bunali.
Sa Paglimud Hi Pedro
(Marcos 14:66-72; Mateo 26:69-75; Lucas 22:56-62; Juan 18:15-18,25-27)
66 Su diyà pa si Pedro ta lama taena ha balay nakauma su bahi ha suluguen ku tungkay labaw ha sinaligan hu paghalad. 67 Su maahà din si Pedro ha taghidadang pigtengtengan din haena daw ikagiyi hu “Iyan ka man diay duma hi Jesus ha taga-Nazaret.”
68 Ba miglimud si Pedro ha tagyanaen “Harì ku agkatun-an ku inu sa tagsubayen nu.” Dayun guminuwà si Pedro payanaen diyà ta dalan na tuminagauk daan sa manuk.
69 Su maahà haena ku suluguen ha bahi inikagiyan din en paman su mga etaw diyà hu “Iyan haini duma tayà ha etaw.” 70 Ba miglimud en paman si Pedro.
Su malugay-lugay inikagiyan si Pedro ku mga etaw ha tagtiyadeg diyà ha “Duma ka gayed tayaa ta taga-Galilea ka man daan.”
71 Ba nanumpà gayed si Pedro hu kagi din “Harì ku agkakilala ku sin-u hayana sa etaw ha tagsubayen nuy.”
72 Dayun uminisab tuminagauk sa manuk. Sagunà nahenhenaan hi Pedro sa inikagi hi Jesus kandin ha “Ku harì pa managauk sa manuk hu kadaruwa katatulu kad en makaikagi ha harì a ikaw agkakilala.” Aman mig-agalaay si Pedro.