15
Sa Pagbistiga Ki Jesus Hi Pilato
(Marcos 15:1-5; Mateo 27:1-2,11-14; Lucas 23:1-5; Juan 18:28-38)
Su maselem en sa mga labaw ha sinaligan hu paghalad daw sa mga manunudlù hu Kasuguan, sa mga magulang daw sa alan ha duma dan ha mga labaw ha punuan hu mga Judio miglalang-lalang ku in-inuwen dan si Jesus. Dayun binakus dan haena daw itugyan diyà ki Pilato. Ininsaan hi Pilato si Jesus hu “Iyan ka ba Harì hu mga Judio?”
Si Jesus tuminubag hu “Iyan ad en su inikagi nu.”
Sa mga labaw ha sinaligan hu paghalad migsumbung hu madakel gayed mahitenged ki Jesus. Aman inisaban ininsaan hi Pilato si Jesus ha “Hurà nu ba katarengan hu mga sumbung dan? Palilimani nu sa madakel ha sumbung dan mahitenged ikaw.”
Ba hurà en gayed tubag si Jesus aman tungkay nabeleng si Pilato.
Sa Paghukum Ki Jesus Hu Kamatayen
(Marcos 15:6-15; Mateo 27:15-26; Lucas 23:13-25; Juan 18:39 - 19:16)
Ku agsaulugen sa Aldaw hu Paglabay iyan naanadan hi Pilato sa amin sabuwa ha purisu ha aglibriyen din sumalà hu agpanayuen hu mga etaw. Duun taena ha panahun amin nangapurisu tumenged hu pagsupak dan hu gubernu. Sa sabuwa kandan iyan si Barabas ha nakapatay su panahun ha samuken dan sa banuwa. Su maamul-amul en sa mga etaw hinangyù dan si Pilato ha buhaten din sa naanadan din hu paglibri hu sabuwa ha purisu.
Nanginginsà si Pilato hu “Agkabayaan nuy ba ha libriyen ku haini sa Harì hu mga Judio?” 10 Ta natun-an hi Pilato ha si Jesus intugyan hu mga labaw ha sinaligan hu paghalad tumenged hu kasina dan kandin. 11 Ba pigdasig sa kaet-etawan taena ha mga labaw ha sinaligan hu paghalad ha iyan dan panayuen si Barabas ha libriyen.
12 Ininsaan hi Pilato su mga etaw hu “In-inuwen ku diay sa tagngaranan nuy ha Harì hu mga Judio?”
13 Alan sidan nangulahì hu “Ilansang hayana duun hu krus.”
14 Ba minikagi si Pilato hu “Imbà nuy igpalansang hayana? Inu diay sa nabuhat din ha madaet?”
Ba bà dà nasì uminiseg sa kulahì hu mga etaw ha “Ilansang hayana.”
15 Tumenged ta agkabayaan hi Pilato ha mabayà-bayà su mga etaw impaguwà din si Barabas. Dayun pinalagkutan din si Jesus daw itugyan duun hu mga etaw ta daw makalansang dan duun hu krus.
Sa Pagpasipala Ki Jesus Hu Mga Sundalu
(Marcos 15:16-20; Mateo 27:27-31; Juan 19:2-3)
16 Impaseled si Jesus hu mga sundalu duun ku balay hi Pilato dayun inamul-amulan haena hu mga kasundaluwan. 17 Pininaksuyan dan si Jesus hu maligà ha manggad. Tuminimù daan sidan hu gawed ha dugiyen ha binangkulà daw insuup dan diyà ta ulu hi Jesus. 18 Dayun nangulahì sidan hu “Mabuhì sa Harì hu mga Judio.” 19 Sigi dan dà tagbunalai sa ulu hi Jesus hu kayu daw inileban dan daan haena. Migluhud-luhud sidan diyà ta kandin ha tagpasibù-sibù ha agtahuran dan haena. 20 Su mapengahan dan en sa pagtameyes ki Jesus inawà dan dà su maligà ha manggad daw ilikù diyà ta kandin su pinaksuy din. Dayun inuwit dan si Jesus duun hu lugar ha duun dan iglansang hu krus.
Sa Paglansanga Ki Jesus Duun Hu Krus
(Marcos 15:21-32; Mateo 27:32-44; Lucas 23:26-43; Juan 19:17-27)
21 Amin etaw ha taga-Cirene ha tagngaranan ki Simon ha amay hi Alejandro daw hi Rufo. Nasal-aw dan haena ha tagdiyà ngaay ta banuwa, dayun pineges dan ha tiangen din su krus hi Jesus. 22 Inuwit dan si Jesus duun hu lugar ha tagngaranan hu Golgota ha sa kahulugan taena Tul-an hu Ulu hu Etaw. 23 Diyà igpainum dan ngaay si Jesus hu binu ha inamulan hu bulung ha mira ba hurà din haena inuma. 24 Dayun inlansang dan si Jesus duun hu krus. Binahin taena ha mga sundalu sa pinaksuy din pinaagi hu ripa ta daw matun-an dan ku inu sa timuen hu kada sabuwa kandan.
25 Agliwaraan en sa seselem su ilansang dan si Jesus duun hu krus. 26 Insulat sa sumbung mahitenged kandin ha tagyanaen “Iyan haini Harì hu mga Judio.” 27 Inlansang dan daan su daruwa ha tulisan duma ki Jesus, sa sabuwa diyà dapit ta kawanan din daw sa sabuwa diyà ta gibang din. 28 Pinaagi taena natuman gayed sa insulat ha lalang hu Dios ha tagyanaen “Inisip haena ha duma hu mga etaw ha masinupaken.” 29 Sa mga etaw ha agpamanagad tagkuyeng-kuyengà hu pagtameyes ki Jesus ha tagyanaen “Kagi nu man ha agkagasen nu sa Timplo ta agbalayen nu dà duun hu tatulu ha aldaw. 30 Libriya sa kaugalingen nu daw lugnà ka duun tayan ha krus.”
31 Iling daan taena sa pagtameyes hu mga labaw ha sinaligan hu paghalad daw hu mga manunudlù hu Kasuguan hu kagi dan “Aglibriyen din man gid sa duma ha mga etaw ba sa kandin ha kaugalingen harì din agkalibri. 32 Ahaen taw hayana sa Mesiyas ha iyan Harì hu mga kaliwatan hi Israel ku lumugnà ba iman duun tayan ha krus ta daw makatuu kuy kandin.” Saena ha mga tulisan ha inlansang duma kandin migtameyes en daan kandin.
Sa Pagpatay Hi Jesus
(Marcos 15:33-41; Mateo 27:45-56; Lucas 23:44-49; Juan 19:28-30)
33 Su maugtu en sa aldaw suminukilem sa tibuuk ha kalibutan hu tatulu ha uras. 34 Su agkabalalay en sa aldaw nangulahì si Jesus hu madaging ha tagyanaen “Eli, Eli, lama sabaktani?” ha tagkahulugan hu “Dios ku, imbà a ikaw bay-ani?”
35 Su mapaliman haena hu duma ha mga etaw ha tagtiyadeg diyà ta ubay din minikagi sidan hu “Tag-umawen din gid si Elias sa propita.”
36 Sa sabuwa kandan tuminimù hu manggad ha inteleb duun hu sukà daw ibedbed duun hu panga, dayun insungit din ki Jesus daw minikagi hu “Bay-ani hayan ta ag-ahaen taw pa ku makahiwal ba si Elias hu pagpalugnà kandin.”
37 Nangulahì si Jesus dayun nabugtuan.
38 Su makepal ha manggad ha in-elang diyà ta Timplo sagunà naliwarà nayahà sugud ta sampaw payanaen en ta sagayadan taena. 39 Su maahà ku kapitan ha tagtiyadeg duun hu ubay taena ha krus sa kapatay hi Jesus nakaikagi haena hu “Laus gayed ha Batà haini hu Dios.”
40 Amin daan mga bahi ha tagbantay ki Jesus ba diyà dà sidan ta madiyù, sa duma kandan iyan si Maria Magdalena, si Salome daw si Maria sa inay hi Santiago daw hi Jose. 41 Duminuma sidan ki Jesus diyà ta Galilea hu pag-alima kandin. Diyà daan sa madakel pa ha mga bahi ha duminuma kandin payanaen ta Jerusalem.
Sa Paglebeng Ki Jesus
(Marcos 15:42-47; Mateo 27:57-61; Lucas 23:50-56; Juan 19:38-42)
42 Hapun haena hu Biernes na ku sumalep en sa aldaw agsugud en sa Aldaw hu Paghimlay. 43 Amin etaw ha tagngaranan ki Jose ha taga-Arimatea ha tinahud hu alan ha mga labaw ha punuan hu mga Judio daw tagsalap daan hu pagharì hu Dios. Saena namalaw gayed hu pagdiyà ki Pilato daw panayua sa lawa hi Jesus. 44 Migduwa-duwa si Pilato ku minatay en ba si Jesus aman inumaw din su kapitan hu mga sundalu daw insai ku minatay en ba si Jesus. 45 Su matun-an din ha minatay en in-ila din sa lawa hi Jesus diyà ki Jose. 46 Aman tinimù din haena daw bungkusi hu maputì ha manggad ha pinalit din daw itagù duun hu binangbangan ha dampiyas. Dayun inipelan din haena hu adagi ha batu. 47 Si Maria Magdalena daw sa sabuwa ha Maria ha inay hi Jose nakaahà ku hindu inlebeng si Jesus.