ATOS
Tunâry Egaturin-em Jesus Induakewâdyby Modo Aitobyry
Xirâ livru wâgâ Lucas inweniby Deuslâ myakâwândy nhangahu odaji ieni. Awylygue Deus itaumbyrylâ xirâ, Lucas olâ iweninri, Deus eydâ atoam Jesus odopâbygueduo, Jesus wâgâ egatuimbyry modo wâgâlâ Deus anhekyly modo kiuntuhoem.
Jesus tunâry egatudyze awyly myakâwândy xidadâ Jerusalémdâ, Judéia, Samaria warâ eynynâ, âtâ anary iwagueno mododâ lâpylâ warâ. Tytainze kurâ, unâ koendonro tâdâsemagueho Jerusalémdâ nhegatuhomobyry, Pentecostes etyguedo ume Deus Ispiritury xytâguyhobyry, Pedro, João, Filipe, Barnabé warâ ewanomopyry warâ.
Jesus nheinwândyly iraynâ, Saulo myakâwândy Paulo ezedy; Jesus eynynonro modo enagazeni myakâwândy mâkâ. Damascoram Jesus einwânni modo etadâze idâday myakâwândy Jesus eyam âepanâguely. Ilâpygueduolâ myakâwândy nhangahu oday xunâry âtuguguely. Jesus einwânniem idyly lelâ-ro warâ.
Paulo tataen-ho modo agâ iwague âxiguewâmy, Jesus xunâry egatuze. Deus Ispiritury ewanu wâgâ tutuze kurâ xirâ livru wâgâ. Mâkâ mawânkâ turâ modo Jesus xurâem ewanumo ume sagâikeinmo, eon-hondânimo warâ.
Xirâ livru wâgâ mawânrâ Deus itaumbyry egatuhobyry kintainly, judeu keba modoram âzeinwân-hon-hombyry warâ. Paulo, Silas warâ Jesus wâgâ agueduomo âzetadâonwânmomy kadeia odaxi. Judeu domodo, romano domodo warâ iwymârydo enadoram âepanâguewânmy. Jesus tyeinwândylygue eyanmo unâ tâdâsemagueho egatuly nimopa olâ myakâwândy.
1
Aguely adaguho
1-2 Âyam xirâ pape kâinwenily, Teófilo. Azagâ ieto xirâ kâinwenily. Waunro kâinweniby wâgâ Jesus tarâ onro anaym tâwanu nhaguday anhetyby, nhenomedâdobyry warâ, kayam idâhobyryam. Deus eydâ atoram tâtâly iraynâ, Deus Ispiritury eon-honrugue, tunâry egaturin-em tinduakeyby modo eon-honru xuduwânmy, aitomoem, aguehomoem warâ.
Kurâem tâitombygueduo, quarenta emedyly ara tâepanâguezezelâ myani tunâry egatuwâni modoram. Toenzepa adyesenry modo Deus eon-honrugue adyese myani, igueypyemba tawyly tienehon-hoem. Âdara Deus pymâem kuru idyly awyly wâgâ myani eagâmo aguely. Tunâry egaturin-em tinduakeyby modo agâ Jerusalémdâ tatay, warâ myani Jesus eyanmo aguely:
— Tâgasezeba wao itaungâ xirâ âtâ anaymba. Tarâlâ wao itaungâ, Deus Ispiritury âyanmo saindyly ara. Saguhoem âyanmo, “Deus Tyispiritury igonose” uguelâ. Saindyly inwânwântaungâ wao. Saguhoem João batiza nhedyly ani parugue. Iweâpa nipyralâ olâ ise Deus Ispiriturygue batiza mâieholymo, ynynonroem mawylymo mâenehon-homoem — kewânmy Jesus.
Deus eydâ atoam Jesus âkuhobyry
Tunâry egaturin-em tinduakeyby modo agâ âtâdyguybyem myani Jesus. Aituo myani akaemoram adapâigueoly:
— Pymâ, anri ise iweâma kypemugudo israelita domodo eon-honru mâunduly, âjiguelâ kywymâgoem, Roma donro modo keba kywymâry itoem? — kelymo.
Aituo myani Jesus in-hoguly:
— Tâseguâdâzeba itaungâ awârâ wâgâ. Pabai Deus “Warâ ise aidyly” kehobyry saintuo, idânârâ aguehobyry ara aise. Mâuntulymo keba ise anhekyly modo; âdara aidyly awyly mâuntuwâbyra ise âmaemo. Pabai kulelâ xuturim. Deus Ispiritury âyanmo saintuo olâ, on-honrumo xuduze, unârybyry mâengatuhomoem. Waunroem kuru tarâ Jerusalémdâ ise unârybyry mâengatulymo. Ilâpyryem ise Judeiaram, Samariaram warâ mydâlymo unârybyry egatuze; ilâpyryem ise idânârâ kurâdo onro anano modo ara-ro warâ — kely myani Jesus.
Tunâry egaturin-em induakeyby modo agâ awyly umelâ myani Deus eydâ tatoram nhalokuânehonly. Âkuly umelâ myani eunu duaxi xuzadyly. Aituo myani nepyra idylymo. 10 Târâ Jesus âkuhobyrydâ nhesedylymo ume myani azagâ anju, uguondoem tapekeingue tâtyem âepanâguely; Deus emary myani akaemo. Jesus tunâry egaturin-em induakeyby modoram myani âewylymo. Aituo myani aguelymo:
11 — Nhaum, Galiléia donro modo, âdaituoka kaynâ lelâ inurumo? Âydâmopa nitai wâne mâkâ Jesus odopâze olâ. Iwerâ âkuly mâentomobyry ara lâpylâ ise odopâdyly, âzeholy — kelymo.
Judas etaybyanoem Matias induakehomobyry
12 Aituo myani Jesus tunâry egaturin-em induakeyby modo odopâdaynly Jerusalémram, iwyry Se Oliveira Eka dombyryem. Tokalâ kilômetro myani mârâ âtâ anaymba awyly. 13 Âtâ anaxi saintybyem myani âtâ tâxidâdomobyryanlâ idâlymo. Salá imâsedo kaynonro odaymo myani. Pedro, João, Tiago (Alfeu imery), André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago warâ, Simão, (tâty anary izetonro lelâlâ, tawylygue Roma donro kulâ tywymâryem izepaom modo ewy), Judas (Tiago imery) warâ myani akaemo. 14 Aunlolâ myani târâ pekodo modo agâ âtâdyguylymo Deus agâ adâkehoem. Jesus ise, iukonodo warâ târâmolâ lâpylâ myani. Aunlolâ myani akaemo idânârâ idâly, Deus agâ agueze.
15 Iweâpa nipyralâ myani toenzepa kehoem kurâdo Jesus einwânni modo âtâdyguyly, cento e vinte awârâem myani kurâdo. Âtâdyguybyem awylymo ume myani Pedro saudyly, aguely:
16 — Nhaum, ydataungâ, Cristo eynynâ ypemugudo. Davi iweniwânmy iweâpa mâkâ Judas aitobyry wâgâ. Deus Ispiritury, Daviram inwenien-hoymby ara kehoem keankâ aidyly. Mâkâ Judas keankâ Jesus egamenri. 17 Xina duano lâpylâ keankâ mâkâ, xina agâ tâwaneinhe iduakeyby mawânkâ keankâ. 18 Âmaemo, Jerusalém donro modo tutuze âmaemo Judas dinheru nhemakehobyry, Jesus iduery modoram tiengamehoem. Mârâ dinheruguelâ mykeankâ onro adanâholy. Târâlâ mykeankâ kaynâpa tâihugueduo, atuly. Atuduo, idânârâ kehoem ekomiry modo egasewâdyly warâ. 19 Idânârâ Jerusalém donro modo aityby nutumo. “Aceldama” kelygue mârâ âji nhezetâdylymo. (“Xyâhoem egamehobyry ebyrygue sanâtyby” keze aguely) — kely myani Pedro.
20 Aituo myani Pedro aguely:
— Arâ lâpylâ livru Salmosdâ iwenibyem awyly:
“Ânguy lâpeba ise ety oday.
Ânguy lâpeba nidâ ioday”
— warâ kelype.
Alâpylâ Salmosdâ iweniby:
“Âkelo ejipyano nidâ, anhekyly kehobyry anhetoem”
warâ myakâwândy saguhoem Deus itaumbyry iweniby.
21 — Arâ atay, uguondo kinduakenre kuduanoem, Judas Queriote donro ejipyano Jesus xunâry egaturin-em. Jesus kurâem itondybyem awyly xuturim, enipyry. Pymâ Jesus kiampygueday kyampyguenibyry, 22 Jesus ewanu adaguday, âdypygueânday warâ eagâ idâypy, Jesus Joãoram batiza âieholy enipyry, Deusram adalokuonly enipyry ise kinduakely — kely myani Pedro.
23 Aituo myani idânârâ tonlo modo âseinwândylymo. Aguelymo:
— José Barsabás (“Justo” keho) atay, Matias atay warâ nidâ — kelymo.
24-25 Âdykonlo akaemo azagâ enday iduakeyby awyly tiuntuhomoem myani, Deus agâ aguelymo. Warâ myani aguelymo:
— Pymâ, tutuze âmâ idânârâ kurâ domodo âdaunlo awyly. Enehongâ âdykonlo mâinduakeyby awyly. Âdykonloka asaemo azagâ enday xina agâ mâingonokyly, Judas etaybyay âunâry egatuze? Xirâ âwanu mawânkâ Judas nimo. Ejidy mâinduakeybyanlâ nâtâ warâ — kelymo.
26 Ânguy akaemo azagâ uguondo enday tuduakezeim awyly tiuntuhoem aiemâmomy. Arâ myani Matias induakelymo. Aituo mâkâ Jesus xunâry egaturin-em iduakeyby modo arâ aguenriem idyly.