2
Deus Ispiritury xytâguyhobyry
Pentecostes etyguedo ume myani idânârâ Jesus einwânni modo tâjidydâ âtâdyguylymo. Trigu ekaunâdyly israelita domodo nhetyguedo myani mârâ âty. Ilâ ume myani Deus Ispiritury nhonwamo xytâguyly. Sapezenru ton-honreim ara kehoem myani Deus eydâ atodâba ipyru xytâguyly indadylymo. Idânârâ kurâdo âtâ oday ekadaymby modo idamâmomy. Aituo myani peto iatygu emyenro nhedylymo. Agui myani mârâ aunlo âzepajiwâdyly, mâkâ angawaym, mâkâ angawaym, mâkâ angawaym warâ. Deus Ispiritury nhonwamo âewyly, koendâ kehoem enomerymo xuduze. Aituo myani Deus Ispiriturybe tâituomo, âkelo anano modo itanwe aguelymo lâpylâ, tytanwe lelâba.
Târâ Jerusalémdâ toenzepa myani judeu domodo Deus einwânni. Mârâ ananobyry lelâba myani myarâ saini. Jesus einwânni modo âkelo anano modo itanwe aguely tindatuo myani akaemo eagonro anano modo ewy âtâdyguylymo. Mârâ tâjitanrugue nâsenomedâbyralâ myani aguelymo. Idase âtâdyguywâdyby modo toenzepa myani âsewânilymo. Koendâ kehoem mawânkâ myani aguehomo indadylymo. Toenzepa myani âsewânilymo, awylygue âjigue aguelymo:
— Galiléia donro asaemo aguewâni modo. Kytanwelâ olâ aguelymo kindakyly! Âdara kuruka arâ kehoem aguelymo? Âzeydonro keba, âjitanweom keba warâma kurâ. Pártia donro, Média donro, Elão donro, Mesopotâmia donro, Judéia donro, Capadócia donro, Ponto donro, Ásia donro warâ kurâ. 10 Tâlâ kuduay Frígia donro, Panfília donro, Egito donro warâ. Tâlâ tarâ kuduay Líbia eynynonro modo, Cirene iwaguepanro. Tâlâ kurâ Romadâpa âetyby. 11 Tâlâ tarâ kuduay judeu domodo lelâlâ, Israel iweompyry. Tâlâ lâpylâ tarâ âkelo kurâdo; akaemoma Israel iweom keba; judeu domodo ezewenry iweniby tâinwânsemo olâ. Creta donro, Arábia donro warâpe tarâ kuduay. Âdaraka tâjitanru tiuntudânrygue aguelymo? Kytanwelâ asaemo, Deus koendâ anhetaymby modo wâgâ aguely — kelymo.
12 Âseguâdâdylymo myani. Âdara tâkeho nutuba idylymo. Aituo myani âjigue adapâiguelymo:
— Âdaituoka awârâ awyly? — kelymo.
13 Kurâdo olâ myani Jesus einwânni modo tyeilezemo lelâ. Warâ myani aguelymo:
— Toku ikay tawylygue kulâ asaemo arâ aguely — kelymo.
Pedro kurâdoram aguehobyry
14 Aituo myani Pedro agueze saudyly. Târâ lâpylâ myani akaemo onze lelâ Jesus tunâry egaturin-em induakeyby modo. Ago kehoem myani târâ âtâdyguyby modoram, Jerusalémdâ tâtyuneim modoram, saintaymby modoram warâ aguely:
— Nhaum, koendâ auguely idataungâ. 15 Toku ikay inkâba xina, amyguehomo ara inkâba. Emedyly wâgâ kulâ awârâ, nove hora kulâ. Emedyly wâgâ xina judeu domodo vinhu nenywâbyra. 16 Warâ âyanmo auguely, xina arâ aguely mâindatomobyry wâgâ. Deus itaumbyry egatuimbyry Joel Deus aguehobyry inwenibylâ xirâ aini. 17 Warâ myakâwândy Deus aguely:
“Xypyry iray ise xirâ agânhedyly.
Mârâ ume, Yispiritury idânârâ kurâdoram igonose urâ, âuturimoem.
Judeu domodoram, judeu keba modoram alelâ ise kâingonodyly.
Âweompyrymo unâry egatuze, uguondo modo, pekodo modo alelâ.
Salokuzenomo modo, âwynsaundo modo warâ Yispiritury anhekyly nhetomoem aienehonze urâ.
Agaityom modoram, aripidoram warâ ywâgâ auguely ise nhâenkymoem.
18 Ynynonro modoram ise mârâ ume Yispiritury kâingonodyly.
Pekodo modo agâ, uguondo modo agâ alelâ ise.
Ywâgâ ise mârâ ume aguelymo.
19 Kyaneni kau wâgâ iepanâgueze urâ, ton-honre wawyly kâenehohoem.
Onro anaym adyesenry modo aiese lâpylâ urâ,
won-honru kâenehohoem.
Toenzepa ise munru apâdyly.
Toenzepa âjiaduâhonzemo petoam.
Nâepaiguebamo ise eunu wâgâ.
20 Xixi tohoreba ise.
Munru ara ise nunâ, sapabilu.
Kywymâry sainto iray ise awârâ aidyly.
Toenzepa ton-honre tawyly tânehonze ise âewyly.
21 Idânârâ, ‘Xina emakegâ, Pymâ’ keypy emakeze”
kely iweniwânmy Joel, Deus itaumbyry egatuimbyry — kely myani Pedro.
22 Aituo myani Pedro agueondyly tonlo modoram:
— Nhaum, Israel donro modo, idataungâ xirâ auguely. Jesus Nazaré donro wâgâ xirâ auguely. Tyiguely iraynâ, agâmo tatay, inanaynmolâ keankâ âdaunlo uguondo kulâ anhetânry modo anhedyly. Kyzedâlâ koendonro modo, adyesenry modo warâ kientoem anhedyly. Deuslâ keankâ mârâ koendonro modo, adyesenry modo warâ Jesusram aienehonrim, tingonotyby kuru awyly tienehon-hoem. 23 Âmaemolâ olâ keankâ Jesus egamenri, tumunreim modoram kruz onwa adakâjiohoem, iguehoem warâ. Deus aguehobyry aralâ olâ keankâ awârâ modo aidyly. Tutuzelâ myani arâ amidylymo awyly. 24 Jesus igueypyem awyly ume, Deus olâ kurâem nietondâ. Nigueompyra ise mâkâ-ro warâ. Nudupa lelâlâ tâise mâkâ iguewâtyby modo ejidydâ etadâdyby ara itoem. 25 Kydamu Davi iweniwânmy Jesus wâgâ:
“Ywymâry aunlolâ yagâ awyly, tutuze urâ.
Yagâpa nitaymba.
Tyanunepa urâ, yagâlâ awylygue.
26 Awylygue toenzepa womaru.
Auguepa witaymba urâ Deus koendonroem awyly wâgâ, womazeândylygue.
Iguein-em wawyly umelâ, kâinwâmpyra wipyra wawyly.
Iekobyzeguehobe wawyly tynwânwânse wawylygue.
27 Tutuze urâ, alâ igueypyenlâ yenehomba mawyly.
Wodo mâinwânzeânehomba mawyly warâ, Pymâ.
Âynynonroem wawylygue,
imary wawylygue warâ, igueypy modo duay yenehonwâbyra ise âmâ.
28 Âdara aunloenlâ kyiguepa kitoem aguidyly wâgâ ienomedâdâ.
Toenzepa ise womaru, aunloenlâ agâ wawylygue”
kely iweniwânmy Davi — kely Pedro.
29 Aituo myani Pedro agueondyly:
— Ypemugudo, koendâ mâuntuhomoem awârâ Davi inweniby wâgâ agueze urâ. Tywâgâ inkâba myakâwândy aguely. Iweâpa mawânkâ myakâwândy kydamu Davi iguely. Eguepybyry sadyly myakâwândy, tâtagueim esagueyby tuhu imâsedo odaji. Târâ myakâwândy inwânzely. Iwague inkâba mâkâ Davi eguepybyry etadâdobyry tâtagueim tarâ awyly. 30 Deus itaumbyry egatuim myakâwândy mâkâ, niguepa tatay. “Tokalâ âwerymo ewy ise pymâem kânhekyly. Judeu domodo iwymâry wâne maze myara ise pymâem awyly. Agânhekyly modo lelâlâ xirâ âyam augueho” kewânmy Deus, Daviram. 31 Awylygue myakâwândy Davi tutuze lelâ awyly Deus ingonokylybe awyly. Deus Ingonotyby igueypyem, kurâem itondyly Deus eon-honrugue awyly tutuze myakâwândy. Awylygue myakâwândy,
“Igueypyem lelâ mânhenehomba,
eguepybyry mâinwânzeânehomba warâ ise âmâ” kely.
32 — Âkealâ olâ Deus eon-honruguelâ keankâ Jesus kurâem itondyly. Tutuze xina âkealâ awyly. Jesus igueypyemba awyly xina nedâ. Âkealâ tâkeze xina: “Kurâem itondybyem mawânkâ!” 33 Eydâ tatoram olâ Deus nadâ. Pymâ tynrenseinhe mâkâ iwerâ, Tunwym ahoru eynynâ ekadybyem awyly. “Ispíritu igonose urâ” tâkehobyry Jesus nigonotai xinaram iwerâ. Sapezenru ton-honreim ara kehoem âjipyruguely midataimolâ. Peto iatygu ara kehoem xina wâgâ metaimolâ. Âtanwemo xina aguely midataimolâ warâ. Iwerâ Ispíritu Jesus ingonotybylâ awârâ modo aieni. 34 Tywâgâ inkâba myakâwândy kydamu Davi aguely. Deus eydâ atoram nâtâwâbyra myakâwândy eguepybyry. Jesus wâgâ myakâwândy awârâ Deus aguehobyry Davi inwenily:
“Yahoru eynynâ ikagâ tynrenseim ekadodâ,
35 âduery modo eon-honru kainly ara,
âdydo ara kulâ âhuru iaxi kânhedylymo ara”
kewândymy Deus.
36 — Nhaum, Israel domodo, koendâ ydataungâ. Kywymâryem Deus ingonotyby keankâ mâkâ Messias kruz onwa mankâjien-honlymo, Deus Ingonotyby “Âese” kehobyrylâ — kely myani Pedro târâ âtâdyguyby modoram.
37 Arâ Pedro aguely tindatuo myani idânârâ kehoem itywandylymo, Jesus tienagazenehon-hobyry wâgâ. Aituo myani Pedro domodoram aguelymo:
— Âdaraka ise xina aidyly iwerâ? — kelymo.
38 Aituo Pedro in-hoguly:
— Âjityendaungâ inakanhe kulâ amitomobyry wâgâ. Deus izepa ato aiedyly imowâdaungâ. Jesus einwântaungâ warâ, Deus inakanhe amitomobyry nhygakehoem. Batiza âiehowâdaungâ, Jesus eynynonroem mawylymo mâenehon-homoem. Tyispiritury igonose mâkâ, aunloenlâ agâmo itoem — kely myani.
39 — “Âyanmo, âmeombyrymoam, âweompyrymoam, idânârâ âtâ anary onro anano modoram warâ ise kâingonodyly” nygue mawânkâ. Deus tynynonroem tingâsedaymby modoram Tyispiritury igonose — kely myani Pedro.
40 Eyanmo aguezesezelâ myani Pedro; aguely:
— Inakanhe amidylymo imowâdaungâ. Jesus einwântaungâ, imakehomoem, Jesus einwântânry modo ara mâsenagazebyra mitomoem — kely.
41 Agui tonlo modo ewy Pedro aguely tâinwânsemo myani. Jesus nheinwântuomo myani batiza âieholymo, Jesus eynynonroem tawyly tienehon-homoem. Ilâem toenzepa kurâdo Jesus tâinwânsemo myani, três mil awârâem. 42 Koendâ kehoem myani Jesus tunâry egaturin-em induakeyby modo aguely indadylymo. Tindatuo myani toenzepa kehoem nheinwândylymo, Jesus wâgâ nhenomedâdylymo warâ. Âdy pebaonram tâlâ tato nhudulymo. Deus agâ agueze âtâdyguylymo. Âwinduase âtâdyguylymo lâpylâ warâ, Jesus iguehobyry tienanâguehomoem.
Jesus einwânni modo aitobyry
43 Deus eon-honrugue adyesenry modo kehoem myani Jesus tunâry egaturin-em induakeyby modo anhekyly. Awârâ modo anhedylymo tientuo, idânârâ kurâdo Deus tynrensemo tawyly enehonwânmomy. 44 Idânârâ Jesus einwânni modo âjigue nâtâdyguyba nipyramo myani. Tâlâ tato nhepâdylymo ipaom modoram. 45 Tonrorumo, âdydo imeom tâlâ tato warâ vende nhedylymo. Ebyry tienmakeybygue, âdy pebanro modo xurâem âdylâ nhanâdylymo warâ myani aidylymo. 46 Kopaelâgâembaba myani Deus ety idaseray âtâdyguylymo. Alâpylâ myani tâtydâ âtâdyguylymo âwinduase, Jesus kruz wâgâ iguehobyry tienanâguehomoem. Âjigue iomarunumo. Tâwânrempamo myani, âkelomo agâ tâzepajigâzemo lelâ. 47 Deus nhomaendylymo.
— Deus koendonro kehoem âmâ xina agâ — kezesedylymo.
Jerusalém donro modo myani akaemo ehogueni. Kopaelâgâembaba myani kurâdo Jesus einwânni âtâdyguyly, agui isezedylymo.