3
Pedro, João warâ Deus eon-honrugue adakobâdânry kua nhetobyry
Três horas kogonekâ, judeu domodo Deus agâ agueho oday myani Pedro, João warâ Deus ety odaji idâlymo. Târâ myani uguondo adakobâdânry nhedylymo, ihuru, ipaunru warâ tywyke iazeypy. Kopaelâgâembaba myani eataen-ho modo nhadyly Deus ety iwyantaji, “Portão Iwâkuru” kehoram. Târâ myani ekadybyem tawyly ume, Deus ety odaji egawânni modo nhekaendyly:
— Ytyendaungâ. Ydinheruru wao âunduwâtaungâ — kely.
Aituo myani Pedro, João warâ egawândyly. Akaemo tientuo myani aguely:
— Ydinheruru wao âunduwâtaungâ — kely.
Agueduo azakâlâ eyam MYK idylymo. Pedro aguely eyam:
— Xinaram MYK ikâ — kely.
Agueduo myani mâkâ uguondo MYK idyly eyanmo.
— Ydinheruru nhudulymo wâne isenra — kely tyangahu oday.
Warâ olâ myani Pedro aguely:
— Tydinherugunepa urâ. Dinheru takaze kehoem koendonro olâ ise âyam kâunduly. Jesus Cristo Nazaré donro eon-honrugue âyam auguely: “Aukâ. Adakobâgâ warâ” — kely.
Agueypyem myani Pedro mâkâ uguondo emary aho eynynonro wâgâ nhawâdyly, sautoem. Ilâ umelâ kehoem myani mâkâ uguondo saudyly, adakobâdyly warâ. Kua itybyem tawylygue, tuomarugue tadameze kehoem myani Deus ety idaseraji idâly, Pedro, João warâ agâ. Warâ myani aguely:
— Deus, koendonro kehoem âmâ, kua yetai — kely.
Idânârâ tonlo modo emâmomy mâkâ adakobâdyly, adamely warâ. Deus koendonroem awyly wâgâ aguely tydasemo lâpylâ myani. 10 Âseguâdâmâmomy mâkâ koendâ adakobâdyly tientuomo. Aituo myani âjigue aguelymo:
— Mâkâ pyantano adakobâdânrybyrylâ awâkâ. Aunlolâ inanry sakadaynrim modo nhekaendyly. Etaungâ! Adakobâdyly, adamely warâ aidyly! Ânguy nheinwânkylyemba lâgâlâ! — kelymo.
Deus ety idaseray Pedro aguehobyry
11 Mâkâ uguondo adakobâdânrybyry Pedro, João warâ agâ tâise lelâ myani; Alpendre de Salomão keho taserano oday myani akaemo azagâ tokalâ warâ. Mâkâ kua itobyry wâgâ tâsewânilymogue myani kurâ domodo tâgaune kehoem idâlymo eyanmo, kua ityby ese. 12 Târâ toenzepa kurâdo âtâdyguyly tientuo myani Pedro aguely eyanmo:
— Nhaum, koendâ ydataungâ, kydamu Israel iweom. Tâseguâdâzeba itaungâ. Xina arâ kâzesedaundâ. Ton-honrugue inkâba enra xina merâ adakobâdânrybyry kua nhedyly. Xina koendonroem awylygue inkâba merâ adakobâdyly. 13 Kydamudo Abraão, Isaque, Jacó warâ iDeusry enra Jesus eon-honrugue kua itoem aieni, koendonro, ton-honreim waunlo Jesus awyly tienehon-hoem. Tâmaryem myani Deus, Jesus ingonodyly.
— Alâ olâ keankâ pymâ modoram mâengamelymo, kruz wâgâ iguehoem. Pymâ Pilatos wâne keankâ tienagazenehondyzeba. “Kruz onwa sakâjien-hongâ iguehoem!” myguewâtaundâmo olâ. 14 Koendonro, âdaini keba keankâ mâkâ Jesus. Pilatos nenagazenehomba itoem âkeá myguepa olâ mataunaguynre. “Kyârim Barrabás etaguehongâ. Jesus kruz onwa sakâjien-hongâ” myguelymo lelâ keankâ. 15 Kyigueânehondânry keankâ iguedyse matomo.
— Deus kurâem nietondâ olâ-ro warâ. Jesus kurâem itybyem awyly, tutuze xina, tientobyry wâgâ, aguely tindatobyry wâgâ warâ. 16 Merâ uguondo âdaunlopyry awyly koendâ tutuzelâ âmaemo. Jesus eon-honrugue olâ enra kua idyly. Koendâ adakobâdyly metaimolâ. Inumo angataylâ enra Jesus eon-honrugue kua idyly, Jesus adyese awyly xina nheinwândylygue.
17 — Ypemugudo, âwymârymo agâ Jesus kruz onwa mankâjien-hondaymo, Jesus, Messiaslâ awyly mâuntuwâbyra keankâ akaemo. “Kruz wâgâ sakâjien-hongâ” myguedaymo, Deus Ingonotyby mâkâ awyly mâuntuba mawylymo xutu. 18 “Kâinduakeyby âzenagazeoze, igueze warâ” kewânmy Deus, tytaumbyry egatuwâni modo aguehoem. Arâlâ keankâ anhenehonly, adâkehobyry ara aitoem. 19 Âjityendaungâ, inakanhe amitomobyry wâgâ. Deus izepa ato aiedyly imowâdaungâ. Jesus einwântaungâ, inakanhe amitomobyry Deus nhygakehoem. 20 Arâ aitaungâ, Pymâ Deus kua âetomoem lâpylâ, Jesus âyanmo ingonotoem warâ. Deus, “Messias igonose urâ einwânni modoram” kewânmy.
21 — Iwerâ Jesus târâ Deus eydâ atodâ. Tytaumbyry egatuim modo aguehoem aguewânlâmy Deus: “Auguehobyry saintuo, idânârâ iweloem iese urâ” kewânmy. Adâkehobyry saintuo, Jesus igonotonze mâkâ. 22 Iweâpa Moisés inweniby ara ise aidyly: “Tokalâ kypemugu âyanmo igonose Kywymâry Deus. Deus wâgâ ise mâkâ âyanmo aguely. Tunâry egatuze ugonodâ myara ise mâkâ ingonodyly lâpylâ. Idânârâ aguehobyry ara aitaungâ. 23 Inakanhe kehoem ise Deus idânârâ tâinwândysebanrobyry modo nhenagazenehonly. Deus eynynonro modo duaypa ise akaemo tyguelâ. ‘Ynynonro keba asaemo’ keze mâkâ-ro warâ” kewândymy Moisés. Jesus onro anaxi naimpyra ataylâ myakâwândy inwenily.
24 — Idânârâ myakâwândy akaemo saguhoem Deus itaumbyry egatuwânibyry modo Deus Ingonokyly saintuo aitaynrim modo wâgâ aguelymo. Samuel, eagonro modo warâ xirâ wâgâ aguewânmomy. 25 Deus itaumbyry egatuwânibyry modo iweompyrylâ kurâ, âmaemo, xina lâpylâ warâ. “Koendonro âmaemoem xuduze urâ” kewândymy Deus kydamudoram. Eyanmo lelâba myakâwândy aguely, kyam lâpylâ warâ. Kydamu Abraãoram aguehobyry enanâguewâdaungâ: “Tokalâ âwerypyry ewy wâgâlâ ise idânârâ onro anano modo agâ koendâ wawyly” kehobyry.
26 — Iweâpalâ “Messias igonose urâ” tâkehobyrylâ myakâwândy Deus, ingonokyly kurâ israelita domodoram. Koendâ kyese, kieinwântoem, inakanhe kydawyly kinmohoem warâ myani ingonodyly — kely myani Pedro târâ âtâdyguyby modoram.