4
Pedro, João warâ pymâdoram satobyry
Pedro, João warâ aguelymo ume myani kurâdo eynynâ Deus agâ aguewâni modo iwymârydo saindyly. Deus ety iguardary iwymâry, saduceu domodo warâ saindylymo, aguelymo idase. Pedro, João warâ,
“Tyigueduo, Jesus kurâem nitondâ. Awylygue lakuru mawânrâ idânârâ iguewâtyby modo kurâem itonze awyly kiuntuly” kelymo tindatuo myani toenzepa kehoem iewiâpadylymo. Aituo myani guarda domodoram aguelymo:
— Awâkâ azagâ uguondo sawâtaungâ. Ekâjiwâdaungâ. Sataungâ kadeia odaxi. Târâlâ wao nemedâmo. Nudupa enra iwerâ, juizram satomoem — kelymo.
Toenzepa myani akaemo, azagâ uguondo Jesus wâgâ aguehomobyry idataynrimbyry modo Jesus nheinwândylymo. Cinco mil uguondo modo awârâem myani Jesus einwânni, iwelo einwânni modo agâ, pekodo modo, iamimeom warâ tapâguezeba.
Kopaelâgâem myani pymâ Jerusalém donro modo âtâdyguylymo, judeu domodo iwymâry, agaityom modo, Moisés ezewenry wâgâ iweniby enomedâni modo warâ. Târâlâ myani Anás. Kurâdo eynynâ Deus agâ aguewâni modo iwymâry kuru myani mâkâ. Ipemugudo tarâlâ lâpylâ myani, Caifás, João, Alexandre, eagonro modo warâ. Aituo myani sodadu domodoram aguelymo:
— Pedro, João warâ enetaungâ xarâ — kelymo.
Aituo myani ese idâlymo, nhadylymo. Saintuomo myani pymâdo tânadoram ingâsedylymo.
Tânadoram idâduomo myani nhapâiguelymo:
— Ânguy unâry wâgâka keankâ uguondo adakobâdânrybyry kua mânhedylymo? Ânguy eon-honrugueka keankâ koendâ adakobâdoem amânhedylymo? — kelymo.
Deus Ispiritury ton-hondâni awylygue tyanepa kehoem eyanmo Pedro wakely:
— Idaenkulymo wao, pymâ domodo. Mâuntudyze âmaemo merâ uguondo adakobâdânrybyry xina kua nhetobyry, âdara xina kua nhetobyry awyly warâ. 10 Egatuze urâ, mâuntuhomoem, idânârâ judeu domodo nhutuhoem lâpylâ warâ. Uguondo kua idyly keankâ, Jesus Cristo Nazaré donro eon-honrugue, mâkâ kruz wâgâ mâyâympymo, Deus kurâem nhetondyby eon-honruguelâ. 11 Jesus izepa keankâ âmaemo. Tâlâ âwâgâmo Deus aguehobyry iweniby. Warâ aguely:
“Tâlâ myani tuhu imeâgâkeba, âtâ itâdo.
Idânârâ itâdaynrim modo mârâ tuhu tâensemo,
mârâgue âtâ tintâdyzebamo olâ.
Deus xurâem olâ mârâ tuhu tywyneim kuru!”
warâ iwenibyem awyly. Âtâ itâni modo tuhu âtâ saunâto kuru izepa atomobyry ara ise mâkâ imakerinmo izepa mawylymo. 12 Jesus kulelâ kâmakerim, eagonro lâpeba. Ânguy eagonro nigonotaymba Deus kâmakerin-em — kely myani Pedro.
13 Tyanepa kehoem Pedro, João warâ aguelymo tindatuo myani pymâ tynruneim modo toenzepa kehoem âsewânilymo. Tutuzemo mawânkâ myani âsenomedâdyby keba, âdy keba warâ awylymo; tonomegueim agueho ara kehoem agueduomo olâ Jesus eynynonrobyry asaemo — kelymo.
14 Eagâmolâ myani mâkâ uguondo adakobâdânrybyry epagu. Awylygue myani Pedro, João warâ wâgâ âdakepa awylymo. 15 Aituo myani Pedro, João, uguondo kua nhetybymoram warâ aguelymo:
— Âxiguewâdaungâ wao tarâpa — kelymo.
Âxiguebygueduomo myani akaemo pymâ domodo âjigue aguelymo:
16 — Âdakiendylyka ise akaemo azagâ uguondo modo? Idânârâ Jerusalémdâ tâjikeim modo tutuzemo, adyesenry anhetomobyry, mâkâ uguondo kua nhetomobyry. “Adakobâdânrybyry kua nietaymbamo” kykely-ro watay, kurâdo kyeileze. 17 Kyjigâsedon-nemo wao, “Mâkâ uguondo kua ityby wâgâ, Jesus wâgâ warâ ânguyram adâkezeba itaungâ” kykehoem. “Jesus wâgâ amyguezesedylymo-ro watay, toenzepa kehoem inagazenehonzemo xina” kykely ise eyanmo — kelymo myani.
18 Aituo myani akaemo azagâ ingâsenehonlymo, aguelymo:
— Jesus xunârybyry aguely imowâdaungâ. Ânguyram iwâgâ adâkezeba itaungâ. Âdaunloenlâ Jesus xunârybyrygue ânguy kâzenomedâdondaundâ — kelymo myani.
19 Agueduomo Pedro, João warâ aguelymo lâpylâ:
— Deuslâ keankâ, “Jesus xunâry egatuwâdaunda” kerim. Âmaemo pylâ “Kâzegatuwâdaundâ” kerin-ro. Ânguyka ise xina nheinwânkyly kuru? Âmaemo? Deus? 20 Jesus aidyly xina nedâ. Nhenomedâdo xina nidadâ warâ. Awylygue ise iwâgâ adâkely xina nimopa awyly — kelymo.
21 Arâ agueduomo myani pymâ domodo eyanmo aguely:
— Tarâpa itaungâ. Jesus xunâry ânguyram kâzegatuondaundâ olâ-ro warâ. Iwâgâ amyguezesedylymo-ro watay, toenzepa kehoem inagazenehonzemo enra xina — kelymo.
Warâ olâ myani kurâ domodo mârâ âtâ anano modo aguelymo:
— Koendonro awâkâ Deus. Ton-honru nudu akaemo azagâram, mâkâ adakobâdânrybyry kua nhetomoem — kelymo.
Agueduomo myani pymâ domodo akaemo azagâ tienagazenehon-ho nutuba idylymo.
Aituo myani aguelymo:
— Kienagazenehonlymo-ro watay, kurâdo kagâ iewiâpadaynzemo — kelymo.
22 Quarenta anos takaze myani mâkâ uguondo Deus eon-honrugue kua ityby.
Jesus einwânni modo Deus agâ aguehomobyry
23 Âzetagueoybyem myani Pedro, João warâ idâlymo Jesus einwânni modoram. Idânârâ kurâdo eynynâ Deus agâ aguewâni modo iwymârydo, judeu domodo iwymârydo warâ aguehomobyry tâgatuzemo myani. 24 Nhegatuybymo tindatuo myani idânârâ kehoem Deus agâ aguelymo:
— Pymâlâ âmâ, Deus, idânârâ xugunipyrylâ, kau, onro, parutabâ, paru warâ. Idânârâ tâlânro modo âmâlâ xuguni. 25 Âispirituryguelâ myakâwândy imary Davi xirâ aguely inwenily:
“Judeu keba modo tyewiâpazemo;
judeu domodo inakanhe âedyly wâgâ tyangahu oday tunâgue warâ.
26 Idânârâ pymâdo on-hoam isemo.
Kywymâry Deus agâ âseguebyze kezemo.
Deus Ingonokyly idueryem isemo warâ”
kely myakâwândy Davi inwenily.
27 — Davi aguehobyry ara kehoem keankâ aidyly. Herodes, Pôncio Pilatos warâ, judeu domodo agâ, judeu keba modo agâ warâ nâtâdyguywâdaundâmo, tarâ Jerusalémdâ âmery Jesus tienagazedomoem. Inakanhe aityby keba lelâlâ wâne keankâ; alâ olâ keankâ Mâingonotyby nhenagazenehonlymo. 28 Tutuzelâ makynre arâ ainiem awylymo, “Warâ ise aidyly” myguehobyrylâ awylygue. Idânârâ awârâ modo aidyly on-honruguelâ, arâ ize mawylyguelâ warâ.
29 — Pabai, tutuzelâ âmâ, pymâ domodoram xina âjiewiâseolymo. Xina tienagazedyze akaemo. Imary tawylygue xina on-honru nhekadyly, tyanepa xina âwâgâ aguezesedoem. 30 On-honru xinaram xudugâ, tâwânuneim modo kua xina nhetoem, adyesenry modo kehoem xina anhetoem warâ, xina agâlâ mawyly xutuhoem. Warâ xina imarydo aiekâ, Jesus âdykâ inakanhe ityby keba eon-honrugue xina aitoem — kelymo myani Deusram.
31 Deus agâ adâkely nhewanikebygueduomo myani mârâ âtâ âtâdyguyhomo âzekânily; Deus Ispiritury eyanmo âewyly, eon-hondâzemo. Aituo myani idânârâ kurâdo eon-honru âduduoly, Jesus xunâry egatuze tyanepa itomoem.
Jesus einwânni modo tâlâ tato âdypenry modoram nhepâdomobyry
32 Koendâ kehoem myani idânârâ Jesus einwânni modo âzetaynlymo. Aguimo wâne, tokaleom aramo lelâ olâ myani. Turâem lelâ waypamo myani, tâlâ tato modo ipaom modoram nhepâdylymo.
33 — Pymâ Jesus nigue wâne. Iwerâ olâ kurâem itondybyem. Kurâem itondybyem awyly ume xina nedâ — kezesemolâ myani.
Deus toenzepa eon-honrumo tuduze myani, tunâry nhegatuhomoem. Koendâ lelâ myani akaemo Jesus einwânnipyry modo agâ. 34 Tâty ioday tato vende iemâmomy. Tonroguneim modo tonroru vende ietaunmâmomy warâ. Ebyrypyry myani Jesus tunâry egaturin-em induakeyby modoram nhudulymo. 35 Akaemo myani dinheru xudunri âdy pebaom modoram. Arâ myani akaemobyry âdy peba nipyra awyly. Idânârâ ipa tato aralâ mykâinane nhemakelymo.
36 Tâlâ myani uguondo José keho. (Akaemo Jesus xunâry egatuwâni modo olâ myani “Barnabé” kerim eyam. “Kon-hondâni” keze aguely.) Ilha Chipre anaym iazeypy, Levigue tydamudogueim warâ myani mâkâ. 37 Tonroru vende iemâmy. Ebyrypyry Jesus tunâry egaturin-em induakeyby modoranlâ myani nhuduly, âdy pebanro modoram nhuduhomoem.