12
Tiago xyâhobyry, Pedro kadeia odaxi etadâdobyry warâ
Barnabé Antioquiadâ atay myani pymâ Herodes Jesus einwânni modo ewy nhenagazenehonly. Tyzodadury modoram myani aguely:
— Tiago, João iwaigoru, xyâwâtaunda — kely.
Aguehoymbyem tawylygue myani espadague Tiago nhangasagâdylymo.
Toenzepa myani judeu domodo Jesus einwântânry, Tiago xyâduo, iomarumo. Kurâ domodo Tiago xyâhobyry wâgâ iomarumo tientuo myani Herodes, Pedro nhawânehonly. Âty, judeu domodo tydamudo Egitodâba âsemaguehomobyry nhenanâguehomo etyry ume myani mârâ aidyly. Pão ioliho pebaom myani mârâ âty ume nhedawynlymo. Nhawâpygueduomo myani Herodes eyanmo aguely:
— Kadeia odaxi etadâdaungâ. Quatro lelâ ise eni ize wawyly. Ilâpyryem ise quatro lâpylâ, ilâpyryem quatro, ilâpyryem quatro warâ — kely.
Warâ myani Pedro nhetomoem eyanmo aguely.
— Egitodâba âsemaguehomobyry etyguebygueduo ise, Pedro kâenenehonly kurâdo enanaym kâenwentâdoem — kely myani Herodes tyangahu oday.
Warâ myani Pedro etagu, sodadu domodo enanaynlâ. Târâ atay, Jesus einwânni modo, xurâem Deus agâ adâkezemo myani. Kadeia odaypa nhetaguehohoem myani nhekadylymo. Ton-honre kehoem myani iwâgâ Deusram aguezesedylymo.
Deus Pedro kadeia odaypa nhetaguehon-hombyry
Kopae tâwentâguedo iray, azagâ sodadu ontay myani Pedro xykyly, ekâjibyem. Azagâ korenty metalguetogue myani tâynâ, taynâ warâ ekâjibyem awyly. Azagâ sodadupe lâpylâ myani kuoho kadeia iwyantary eni. Kopaelâgâem kurâdo enanaym wâne myani Herodes tyândyse awyly. MOK alelâ kehoem myani anju Pedro iopaji âepanâguely. Toenzepa kehoem myani nhesagonly târâ Pedro eydâ atodâ. Pedro nhewanday myani mâkâ anju MÂʼ nhedyly, xuaguehoem. Xuagueduo myani eyam aguely:
— Iokobagâ aukâ, Pedro! — kely.
Agueduo myani korenty modo ewâry wâgâpa ihuguewâdyly, saudyly warâ.
— Iokobagâ âzetydâgâ. Âwanxiery sagamigâ, âwenkadary iekâ warâ — kely myani anju.
Aguehobyry ara myani Pedro ohondyly.
— Ity BOH waunlo iekâ, kuohoram igasehoem. Âekâ yagâ — kely myani anju.
Koendâ tohombygueduo myani Pedro egasely tâtadâdobyrydâba. Anju nhapyguelâ myani egasely. Tâzetagueoly awyly nutuba olâ myani; tyâenky kulâ-ro waunlo ara myani, enanaji. 10 Saguho sodadu nhakadylymo myani, nhatanolâ nhakadylymo warâ. Pyanta imâsedo metalguetoram tainsemo myani, aruanra tâzegasehoram. Myarâ saintuomo myani kuohoram egasehomoem Deus pyanta imâsedo tâwâlâ âzenahunguehoem anhedyly. Târâlâ myani anju idâly. Mâkâ kulelâ myani Pedro târâ kuoho âxiânly. 11 Târâ kehoem myani Pedro tâsemaguehobyry âkealâ kuru awyly nhutuly.
— Iweâma yâenkyum keba awyly xutuagui. Kuoho lelâlâ urâ. Deus anju nigonotai, kadeia odaypa ietagueze, Herodes âdayepyra itoem. Judeu, Jesus eynynonro keba modo yâze nygue wâne, Deus olâ iemakeagui — kely myani.
12 Koendâ tiuntuduo myani Pedro idâly Maria, João Marcos ise etyram. Toenzepa myani Jesus einwânni modo târâ awyly, Pedro nhetaguehoem Deusram ekaze. 13 Mârâ âtânra saintybyem myani Pedro pyanta TON TON nhedyly, nhenahunguehomoem, ingâsedyly warâ. Târâ tâwaneim Rode myani ânguy pyanta aieni awyly ese idâim. 14 Itanru tindatuo myani Pedroem awyly nhutuly. Toenzepa kehoem myani iomazely. Tuomarugue, pyanta nenahunguebalâ myani odopâdyly tâgase kehoem, târâ âtâdyguyby modoram egatuze:
— Pedro awâkâ kuohonro! — kely myani.
15 Aguely neinwâmpyramo olâ myani.
— Myguewâdyly kulâ — kelymo lelâ.
— Uguely mâkeba! Pedrolâ! — kely lelâ mâkâ pekodo.
— Egadopyry kulâ keanra — kelymo.
16 Aguelymo ume, kuoholâ myani Pedro pyanta TON TON nhesezedyly, nhenahunguehomoem. Pyanta tienahungueduomo myani, mâkâlâ awyly nhedylymo. Toenzepa myani adapâendylymo, âseguâdâdylymo warâ.
17 Tâmarygue myani MYK alelâ itomoem aidyly. Aitybyem myani âdara Deus kadeia odaypa tâtaguehobyry nhegatuly:
— Awitobyry Tiagoram, Jesus einwânni modoram warâ egatuwâdaunda — kely.
Adâkebygueduo inepa kehoem myani târâpa âxiguely. Âkelo âjiram idâly.
18 Emetybyem myani sodadu domodo Pedro ese idâlymo. Nepyramo olâ myani, Âdaitobyry awyly nutubamo warâ.
— Âdykâka wânkâ? — kelymo myani.
Tâseguâdâzemo myani toenzepa kehoem.
19 — Xuiwâtaungâ — kewânmy Herodes.
Âdykâlâ nepyramo olâ myani. Aituo guarda domodo ingâsedyly.
— Âdara kuruka Pedro kadeia odaypa egasely? — kely.
Tin-hoguho nutubamo myani. Aituo myani akaemo nhâen-honly, mâkâ kadeia odanopyry nhemakehon-homobyry wâgâ. Ilâpygueduo myani Herodes âxiguely Judéia eynynâba. Cesareianra idâly wao.
Herodes iguehobyry
20 Toenzepa myani Herodes iewiâky, âtâ anary Tiro donro modo agâ, Sidom donro modo agâ warâ. Awylygue myani ipynirymo nigonopyra idyly. Aituo myani mârâ âtâ anary donro uguondo modo ewy Herodesram ingonodylymo, awârâ modo wâgâ agueze. Idâypyem saguhoem kuru aguelymo myani Blasto agâ. Pymâ agâ tâwaneim myani mâkâ.
— Xina agâlâ waone ikâ, Herodes xina agâ tyewiâseba idyly ara — kelymo myani.
21 Eagâmo adâkeho saintuo myani idânârâ tadanebygueduo, Herodes tâty iwâkuru kehoem nhedyly, pymâ modo lelâ ety. Mure pymâ tynreim ejidy wâgâ myani ekadyly egawântybyem. Ekadybyem myani aguely adaguly. 22 Aguely tindatuo myani kurâdo adaenkely:
— Deus awâkâ aguenri, uguondo keba! — kelymo myani.
23 Deus xyrento ara tynrentuo myani âzehoguedyly lelâ. Awylygue myani Deus anju ingonodyly, toenzepa kehoem Herodes nhewâmanâdoem. Ioday myani nhânehonly iwondoruam. Inepa myani iguely.
24 Toenzepa myani kurâdo Deus itaumbyry tindadysedo modo. Tâinkâ lelâba myani Jesus einwânni modo Jesus wâgâ aguely.
25 Barnabé, Saulo warâ, Jerusalémdâ Jesus einwânni modo iwymâryam dinheru tuduzemo myani, tonlo modo âdy pebanro modo xurâem nhuduhoem. Dinheru xuduimpyryem myani Antioquiaram odopâdylymo. João Marcos tagâ tasemo myani.