11
Pedro Cesareiadâ aityby modo Jerusalémdâ nhegatuhobyry
Jesus tunâry egaturin-em induakeyby modo, Judéia eynynâ Jesus einwânni modo warâ indadylymo myani Cesareiadâ aityby modo egary. “Judeu keba modo Deus itaumbyry tindatuo, Jesus neinwândâmo” kely myani indakylymo. Pedro Jerusalémram odopâduo myani Jesus einwânni modo ewyram âdunâgueoly.
— Idânârâ Jesus einwânni modo, judeu domodo ezewenry lelâ neinwândâmo, judeu, judeu keba alelâ. Judeu keba modo tâsemaguedyzemo-ro watay, kara lâpylâ tylery ety iopiry natâen-homo — kelymo.
Pedro, Cesaréia donro modo ilery ety iopiry natâen-homba awylygue myani, eagâ iewiâpadylymo.
— Koendâ inkâba mykeankâ Cesareiadâ mawyly. Judeu keba ety odaji igawândâ. Eagâmo mâtâdyguy, mâwinduadâ warâmy. Koendâpa awârâ arâ — kelymo myani.
Aituo myani Pedro koendâ kehoem idânârâ aityby modo nhegatuly, târâ Jopedâ tatay aitaymby modo ara myani nhegatuly.
— Târâ Jopedâ Deus agâ augueday kogonekâ ienu oday âtygaduo sedâ, lençol imâsedo keankâ, quatro iopiry wâgâ ekâjibyem. Wopaylâ keankâ mârâ. Koendâ mârâ ioday senuagaendâ. Toenzepa ânguydo imeom sedâ, idu odano, poji anano, âtâ inatano, onro wâgâ ârahujini, kaynâ tawâguneim modo warâ. Idânârâ mâkâ modo kâzewenry eynynâ tâsenry lelâ keankâ. Ilâpygueduo keankâ Deus yam aguely kâindadyly. “Aukâ, Pedro! Xyâgâ, sâkâ warâ awâkâ mâenkyly ewy” kely keankâ Deus. “Kâmpyra ise aze, Pymâ! Xina ezewenry eynynâ tâseim keba kulâ kântaymba ise urâ” uguely keankâ.
— Aituo keankâ Deus agueondyly: “ ‘Sâkâ’ uguely-ro watay, ‘Kâmpyra ise urâ’ tâkezeba ikâ” kely. 10 Aituo keankâ Deus agueondyly yam: “Xyâgâ, sâkâ warâ awâkâ ewy” kely. “Kâmpyra ise aze, Pymâ! Xina ezewenry eynynâ tâseim keba awylygue ise kâmpyra wawyly” ugueondyly keankâ. Azagâ tokalâ ieto wâgâ keankâ Deus yam agueondyly: “Xyâgâ, sâkâ warâ awâkâ ewy” kely. “Xina ezewenry eynynâ tâseim keba awylygue ise kâmpyra wawyly” uguely lelâ keankâ azagâ tokalâ ieto wâgâ. Ilâpygueduolâ keankâ mârâ lençol imâsedo odopâdyly kau odaxi.
11 — Ilâpygueduo keankâ azagâ tokalâ warâ uguondo saindyly âtâ eydâ watoram. Judeu keba keankâ akaemo. Cornélio Cesaréia donro mykeankâ ygâseze igononimo. 12 Eagâmo Cornelioram udâhoem nhekaduomo keankâ Deus Ispiritury yam aguely: “Âdamyguepalâ eagâmo idâ” kely. Seis uguondo modo Jope donro Jesus einwânni modo xina agâ nâtâmo lâpylâ Cesareianra. Cornélio ety odaji keankâ xina egawândyly. 13 Aituo keankâ yam aguely: “Deus agâ auguely ume, anju yam nâepanâgue. ‘Uguondo modo ewy âtâ anary Jope kehoram igonokâ, uguondo Simão Pedro igâseze. 14 Mâsemaguehomo wâgâ ise âyanmo, âpemugudomoam warâ aguely’ kely keankâ anju” nygue Cornélio yam.
15 — Târâ unâ iwâkuru Jesus wâgâ kâengatuly umelâ keankâ Deus Ispiritury nhonwamo xytâguyly. Saguhoem kurâ judeu modo kuonwa tâetobyry aralâ keankâ judeu keba modo onwa xytâguyly. 16 Aituo keankâ Pymâ Jesus aguehobyry kâenanâguely: “João kurâdo batiza nhedyly parugue. Iweâpa nipyra olâ ise Deus Ispiriturygue batiza mâieholymo, ynynonroem mawylymo mâenehon-homoem” Jesus kehobyry. 17 Kurâ judeu domodo pymâ Jesus Cristo kieinwântuo, Deus Tyispiritury kuonwa nigonodâ. Cesareiadâ wawyly umelâ keankâ Tyispiritury ingonodyly judeu keba modo nhonwa, kuonwa tingonotobyry ara. Deus anhetyby izepa widyse inkâba urâ — kely myani Pedro.
18 Jesus einwânni Jerusalém donro modo awârâ tindatuo Pedro agâ tyewiâseba idylymo myani.
— Koendonro Deus! Judeu keba modo kara tynynonroem itoem anygue lâpylâ. Inakanhe tawylymo inmolymo Jesus tyeinwântoen-ro watay, eydâ atoram idâzemo tyigueduomo. Kudutuagui awârâ — kelymo.
Antioquia donro modo Jesus nheinwântobyry
19 Estêvão xyâpygueduo myani toenzepa Jesus einwânni modo Jerusalémdâpa âwientaynlymo. Jesus eynynâbaom modo myani enagazenimo. Taypa ânwienipe myani. Fenícia anaxi idânripe, ilha Chipre anaxi idânripe warâmo myani. Tâlâ pylâ myani Antioquia anaxi idânri modo. Tâtâhobyrydâ myani unâ Jesus wâgâ agueim nhegatulymo. Judeu domodoram kulelâ olâ myani aguelymo, judeu keba modoampa. 20 Tâlâ pylâ Chipre donro, Cirene donro warâ Jesus einwânni modo Antioquiaram tâtâzemo lâpylâ myani, Jesus wâgâ agueze. Unâ iwâkuru Pymâ Jesus xunâry myani nhegatulymo judeu keba modoram. 21 Antioquiaram idâypy modo agâlâ myani Jesus eon-honrumo xuduzelâ. Jesus egary tindatuomo, toenzepa kurâdo inakanhe adâidyly tumozemo myani, Pymâ Jesus tyeinwântomoem.
22 Jerusalémdâ Jesus einwânni modo, Antioquiadâ aityby modo egary indadylymo myani. Judeu keba modo Jesus tâinwânsemo kely myani indakylymo. Aituo myani Barnabé ingonodylymo myarâ.
23 Saintybyem myani akaemo agâ koendâ kehoem Deus awyly nhedyly. Awylygue myani toenzepa iomaru. Aituo myani mâkâ Jesus einwânni modoram aguely:
— Koendâ kehoem Pymâ Jesus wâgâ xutuwâdaungâ. Mâinwâmpyra tâiseba itaungâ — kely.
24 Koendonro myani mâkâ Barnabé. Jesus tâinwânse lelâlâ myani mâkâ; Deus Ispiritury aguehobyry adyese lelâlâ warâ. Toenzepa kurâdo Pymâ Jesus nheinwântomoem adyenehonze myani.
25 Târâpa âxigueybyem myani Barnabé Tarsoram idâly, Saulo ese. 26 Tiontuo myani eagâlâ odopâdyly Antioquiaram. Tokalâ anu myani târâ awylymo, Jesus einwânni modo agâ. Toenzepa kurâ domodo tonomedâzemo myani Jesus wâgâ. Târâ Antioquiadâ myani Jesus einwânni modo “cristão” kelygue âzezetâolymo. “Cristo eynynonro” keze awârâ âze aguely. Waunroem kuru Jesus einwânni modo arâ âzezetâolylâ myani mârâ.
27 Barnabé, Saulo warâ târâ ataylâ myani Deus wâgâ aguewâni modo myarâ Antioquiaram saindylymo. Jerusalémdâpa myani idâlymo. 28 Tonlo modo Jesus einwânni modo agâ myani âtâdyguylymo. Deus wâgâ aguewâni modo ewy tokalâ uguondo Ágabo kehobe myani. Deus Ispiritury aguehobyrybe tawylygue myani saudyly adâkehoem:
— Toenzepa ise ânwim; Judéia donro modo toenzepa âsenagazezemo — kely myani.
(Cláudio pymâem awyly ume ani aguehobyry ara aidyly.)
29 Ágabo aguely tindatuo myani tonlo Jesus einwânni modo Judéia donro modo nhemawyadâdylymo.
— Judéia donro modo Cristo eynynâ kypemugunra dinheru kyjigonone, typyniry nhanâtomoem — kelymo myani.
Imâem tydinherugueim modo imâem myani nhudulymo, imâemba tydinherugueim modo myani imâembalâ warâ. Tâlâ tato aralâ myani nhudulymo. 30 Idânârâ dinheru idâtyguyimbyryem myani Judeiadâ Jesus einwânni modo iwymâryram ingonodylymo. Barnabé, Saulo warâ myani sani.