10
Pedro, Cornélio warâ
Uguondo Cornélio kehobe myani âtâ anary Cesareiadâ. Sodadu domodo “Itália donro modo” iwymâry myani mâkâ, judeu keba. Koendonro myani mâkâ. Deus einwânni warâ, judeu keba tatodâ. Ety odano modo Deus tâinwânsemo lâpylâ myani. Aunlolâ myani judeu âdy pebanro modo nhedyly, nhemawyadâdyly warâ. Kopaelâgâembaba myani Deus agâ aguely.
Aituo myani três horas awârâem kogoneyam Deus agâ aguely. Tânu oday âtygaduo myani koendâ kehoem anju nhedyly. Eyam saintybyem myani aguely:
— Âdara, Cornélio? — kely.
Anju tientuo, aguely tindatuo warâ âseanemâmy Cornélio.
— Âdaiseka mâewyly? — kely myani.
Aituo anju in-hoguly:
— Deus itaumbyry âyam enese kâewyly. Aunlolâ inanry Deus eagâ amyguely indadyly. Tutuze mâkâ, âdy pebaom modoem koendâ adyese mawyly. Uguondo modo ewy âtâ anary Jope kehoram igonokâ, uguondo Simão Pedro igâseze. Ânguydo imeom itubygue âdydo imeom xygahudâni Simão ety oday mâkâ âxidâdybyem awyly. Parutabâ iwaguepa mâkâ ety — kely.
Agueypyem myani anju odopâdyly. Aituo myani Cornélio azagâ tokalâ warâ uguondo modo ingâsedyly. Azagâ myani emarylâ, tokalâ myani sodadu, Jesus einwânni. Anju tyam aguehobyry eyanmo egatuimbyryem myani Cornélio aguely:
— Iweâ lelâlâ idâwâtaungâ Joperam — kely.
Aguepygueduolâ myani târâpa âxiguelymo. Ânwa oze tuguantobyrydâlâ myani xykylymo. Kopaelâgâem myani idâondylymo. Kuotatay myani saindylymo. Saintaymo, Pedro âkuly myani âtâ kaynonro idaseraji, Deus agâ agueze. 10 Târâ Deus agâ adâkeday, Pedro ewindupadyly myani. Pekodo modo pyni anhetay, tânu oday âdydo imeom nhedyly myani.
11 Kau âzenahunguely nhedyly lençol imâsedo nhedyly, quatro iopirydâ ekâjibyem warâ. Onro onwa myani mârâ lençol xytâguyly. 12 Toenzepa myani ânguydo imeom mârâ oday awyly. Idu odano, âtâ inatano, ânguydo imeom ârahujini modo, tawâguneim modo warâ myani nhekyly. Idânârâ myani mârâ oday judeu domodo ezewenryem tâsenry modo awyly. 13 Ânguydo imeom tiendyly ume myani Pedro, Deus tyam aguely indadyly.
— Aukâ, Pedro! Awâkâ mâenkyly ewy xyâgâ, sâkâ warâ — kely.
14 — Awipyra ise aze, Pymâ! Xina ezewenry eynynâ tâseim keba kulâ kântaymba ise urâ — kely myani Pedro.
15 Aituo myani Deus agueondyly:
— “Sâkâ” uguely-ro watay, “Kâmpyra ise urâ” tâkezeba ikâ — kely.
16 Aituo myani Deus eyam agueondyly:
— Xyâgâ, sâkâ warâ awâkâ lençol duano modo — keondyly.
— Kâmpyra ise aze, Pymâ! Xina ezewenry eynynâ tâseim keba awylygue ise kâmpyra wawyly — keondyly myani Pedro.
Ilâpygueduo myani,
— Xyâgâ, sâkâ warâ awâkâ — keondyly Deus.
— Xina ezewenry eynynâ tâseim keba awylygue ise kâmpyra wawyly — keondyly Pedro.
Ilâpygueduo myani mârâ lençol kau odaxi odopâdyly.
17 Aituo myani Pedro âseguâdâdyly. Âdara tâidyly nutuba idyly tientyby wâgâ.
— Âdyka Deus kâuntudyze ato awârâ tienehoymby wâgâ? — kely myani.
Mârâ wâgâ âpaunzedaylâ myani azagâ tokalâ warâ uguondo Cornélio ingonotaymby modo saindyly myarâ âtâ anaxi.
— Âdykâka ânguydo imeom itubygue âdydo imeom xygahudâni Simão ety? — kelymo myani Jope donro modoram.
Âtânra saintybyem aguelymo:
18 — Ânguydo imeom itubygue âdydo imeom xygahudâni Simão etylâ xirâ? — kelymo. — Tarâlâ lâpylâ uguondo Simão Pedro âxidâdybyem awyly? — kelymo.
— Tarâlâ — kehonlymo.
19 Mârâ tientyby wâgâ kulâ myani Pedro âpaunzezedyly. Aituo myani Deus Ispiritury eyam aguely:
— Azagâ tokalâ warâ uguondo âwinri nâetai. 20 Âytâguygâ. Idâ eagâmo. Judeu kebamo lelâlâ wâne, âdamyguepalâ eagâmo idâ. Urâlâ keankâ âgâsenehonrim — kely myani Deus Ispiritury.
21 Aituo myani Pedro xytâguyly Cornélio ingonotaymby modoram.
— Pedrolâ urâ, mâwinlymolâ — kely. — Âdaitoenka uize mâewylymo? — kely myani Pedro.
22 Aituo myani aguelymo:
— Xina iwymâry Cornélio xina igononi. Uguondo tynrenseim mâkâ, cem lelâ sodadu domodo iwymâry. Koendonro mâkâ. Âmaemo judeu domodo mâinwânkylymo, Deuslâ mâkâ nheinwânkyly. Koendâ lelâ mâkâ aidyly, idânârâ judeu xina ijidadâry anano modo enanaji. Iweâ kulâ mykeankâ anju eyam âewyly. “Cornélio, Pedro igâsegâ. Itynra mâkâ nâedâ, âda midyly awyly aguehoem” kely mykeankâ — kelymo Pedroram.
23 — Kopaelâgâ ise kytâly. Tarâlâ wao itaungâ — kely myani Pedro.
Mârâ kopae târâlâ myani xykylymo. Kopaelâgâem myani Pedro on-hondyly, eagâmo tâtâhoem. Jopedâ Jesus einwânnipyry modo ewy eagâmo tâtâzemo lâpylâ myani. 24 Iguandyly ara kehoem myani idâzesedylymo. Ânwa oze tuguantobyrydâlâ myani xykylymo. Kopaelâgâem myani Cesareianra saindylymo. Cornélio tynwânwândyly umelâ myani etyram saindylymo. Typemugudo, tataen-hodo, tiuntuly modo warâ tygâsenehonze myani, Cornélio, Pedro saindyly tienuendomoem. 25 Pedro saintay, Cornélio iose tâtâze, enado âzeguhoam tâise warâ myani. Warâ olâ myani Pedro eyam aguely:
26 — Aukâ. Ienado âzeguhoam tâiseba ikâ. Uguondo imyenro kulâ urâ. Deus mâkeba urâ — kely.
27 Eagâ tunâgu umelâ myani Pedro âtâ odaji âwândyly. Toenzepa kurâdo âtâdyguyby modo tâense myani. 28 Aituo myani eyanmo aguely:
— Urâ, asaemo yagonrodo warâ, judeu xina, tutuzelâ âmaemo. Âmaemoma judeu keba. Xina judeu domodo ezewenry eynynâ, agâmo adataen-hoem xina nipyra, etymo odaji xina nâwâmpyra warâ. Xirâ tutuze âmaemo. Deus olâ, xina anhekyly iozepa awyly wâgâ anygue. Idamudo wâgâ kulâ ânguy izepa wipyra witoem nutuen-ho warâ. 29 Awylygue âdauguepalâ kâewyly — kely myani Pedro.
Aituo myani Cornelioram aguely:
— Âdaitoenka keankâ ygâsenehonly? — kely.
30 Aituo myani Cornélio in-hoguly:
— Três iguandyly sakadyby kâtunâguedyly keankâ tarâ ietydâ, três horas kogoneyam, awito ara. Eagâ unâgu ume keankâ anju ydâ âepanâguely. Uguondo keankâ, tapekeingue âzetydâdybyem. 31 Aituo keankâ yam aguely: “Deus tydase inanry eagâ amyguely. Tutuze mâkâ, judeu âdy pebaom modo tâmawyadâze mawyly. 32 Uguondo modo ewy âtâ anary Jope kehoram igonokâ, uguondo Simão Pedro igâseze. Ânguydo imeom itubygue âdydo imeom xygahudâni Simão ety oday mâkâ âxidâdybyem awyly. Parutabâ iwaguepa mâkâ ety” kely keankâ yam. 33 Awylygue keankâ inepa kehoem âgâseni modo kâingonodyly. Tuomare urâ, inepa mâetobyry wâgâ. Pymâ Deus xinaram amyguehoem aguehobyry idase xina tarâ âtâdyguybyem awyly — kely myani.
Pedro Cornélio etydâ âtâdyguyby modoram Jesus wâgâ aguehobyry
34 Judeu keba modoram myani Pedro aguely:
— Iweâma tutuze urâ, Deus xurâem âzekiba kydawyly, judeu, judeu keba alelâ. 35 Koendâ lelâ awâkâ Deus, idânârâ ize ato ara aitaynrim modo nhedyly, âdykonlo anano modolâ. Einwânni modo tâwâlâ eynynonroem awyly, judeu, judeu keba alelâ. 36 Xina Israel iweom modoram saguhoem Deus aguehobyry, tutuzelâ âmaemo. Inakanhe aguitobyry tygakeze Deus, Pymâ Jesus kieinwândyly-ro watay. Inakanhe aguitobyry nhygakeybyem watay, âdy mâkâ kâwentâdo lâpeba ise. Warâ unâ iwâkuru xina indatyby.
37 — Jesus wâgâ unâ tydaselâ âmaemo, idânârâ israelita domodo ety anarydâ aguehoymby. Jesus nhenomedâdyly iraynâ, João Batista aguely myani: “Inakanhe amidylymo imowâdaungâ. Batiza âiehowâdaungâ, Deus einwânnipyryem mawylymo mâenehon-homoem. Inepa ise ânguy Messias awyly mâuntulymo” kely. Galiléia eynynâ ani Jesus wâgâ egatuly adaguly. 38 Deus Ingonotybylâ ani mâkâ Jesus Nazaré donro. Tyispiriturylâ eyam ingonokyly, Jesus eon-honru nhuduhoem. Koendâ ani Jesus aidyly, tadakobâdo modo einkâ. Kadopâgue taseim modo kua tyese ani. Idânârâ awârâ modo tutuze âmaemo. 39 Urâ, yagonropyry modo warâ, xina Jesus nedâ âtâ anary Jerusalém anaym, Israel eynynâ warâ anhekyly. Aituo ani iduery modo kruz onwa nhakâjien-honlymo. Kruz wâgâ ani iguely.
40 — Azagâ* emedyly idyly wâgâ olâ ani Deus kurâem nhetondyly. Kurâem itondybyem ani xinaram âepanâguely. 41 Idânârâ kurâdorampa ani âepanâguely, xinaram kulelâ. Jesus wâgâ aguenriem Deus induakeyby xina. Jesus agâ xina nâwinduadâ, nadakui warâma, Deus kurâem nhetombygueduo. Awylygue iwerâ kurâem awyly, xina nhutuly. 42 Mâkâlâ ani xina igononi. “Idâwâtaungâ unâ koendonro ywâgâ egatuze, tâinkonro modoram. Xypyry etay, urâlâ ise igueypy modo, iguedânry modo warâ âdara âieholy wâgâ aguenri. Auguehobyry ara ise idânârâ aidyly. Deuslâ, mawânkâ ‘Aikâ’ kerim awitoem” nygue Jesus. 43 Deus itaumbyry egatuwâni modo Jesus wâgâ aguewânmomy. “Deus Ingonotyby âese. Mâkâlâ ise tâinwânni modo inakanhe aitobyry xygakerim” tâkezemo myani — kely Pedro.
Deus Ispiritury judeu keba modo onwa âetobyry
44 Pedro aguely ume, idânârâ akaemo unâ idataynrim modo onwa xytâguywânmy Deus Ispiritury. 45 Jesus einwânni Pedro agâ âetaymby modo tâsewânizemo myani. Warâ myani aguelymo:
— Etaungâ! Deus Ispiritury judeu keba modo onwa nâetai! — kelymo.
46 Judeu keba modo Cornélio etydâ âtâdyguywâdyby tâjitanru âkelo Deus Ispiriturydâba âenigue âjitainlymo myani.
— Ton-honreim, koendonro warâ âmâ, Deus — kelymo myani.
Warâ myani judeu domodo, akaemo judeu keba modo onwa Deus Ispiritury âetybyem awyly nhutulymo. Aituo myani Pedro agueondyly judeu domodoram:
47 — Jesus tâinwânse asaemo iwerâ. Etaungâ. Kuonwa tâetobyry ara, Deus Ispiritury nhonwamo nâetai. Tâwâlâ batiza âieholymo, Jesus tâinwânsemo awyly xutuhoem — kely.
48 Aituo myani judeu keba modoram aguely:
— Batiza âiehowâdaungâ, Jesus Cristo tâinwânse mawylymo mâenehon-homoem — kely.
Batiza tâiehobygueduo, Pedroram aguelymo myani:
— Tarâ xina agâlâ waone ikâ — kelymo.
Târâ eagâmolâ wao myani Pedro, iweâpa nipyra olâ myani târâ.
* 10:40 Nota de pé Mateus 12.40dâ egâ.