9
Saulo Jesus nheinwântobyry
(At 22.6-16; 26.12-18)
Toenzepa myani Saulo iewiâky Pymâ Jesus einwânnipyry modo agâ. Tyânwâdysemo myani idânârâ kehoem. Aituo myani kurâdo eynynâ Deus agâ aguewâni modo iwymâry kururam agueze idâly.
— Damascoram udâdyse urâ, Jesus einwânni modo xuize. Pape iwenigâ, izedy iwenigâ warâ, âmâlâ ugononi awyly nhutuhomoem. Myarâ saintybyem, âtâ tâdâtâdyguyho modoram idâze urâ. Iwymârymoram pape xuduze urâ, mâkâ utuhoem. Sawânehonzemo urâ idânârâ Jesus einwânni modo, uguondo modo, pekodo modo alelâ. Xarâ Jerusalémram enesemo urâ — kely myani Saulo.
Aituo myani pymâ pape nhuduly, Saulo idâhoem. Damascoram sainseaji awyly ume myani toenzepa kehoem kau wâgâ iatygudyly; Saulo eydâ atodâ toenzepa kehoem iajimadyly. Mârâ iatygugue toenzepa kehoem myani Saulo âseanedyly. Tâseaneduo myani Saulo onro onwa ihuguely. Tâjitanru idamâmy.
— Saulo! Saulo! Âdaituoka ienagazedyly? — kely.
— Ânguyka âmâ, aguenri? — kely myani Saulo.
— Jesus urâ, toenzepa mâenagazeguyly. Aukâ. Idâ âtâ anaxi. Târâ ise mâduruholy amânhekyly wâgâ — kely myani Pymâ Jesus.
Saulo agâ idâwâni modo lâpylâ toenzepa âseanedaunmâmomy. Âdakepamo lâgâlâ myani. Ânguy nepyramo myani. Aguely lelâ indakylymo. Onwâgâpa sautybyem, âdy nepyra lelâ myani Saulo, epyem itybyem tawylygue. Aituo myani eagonro modo emary wâgâ nhawâdylymo, âtâ anaxi tiantoem. Azagâ tokalâ warâ iguandyly ara nepyra myani. Arâ tawylygue myani nâwinduapyra, nadakuiba warâ awyly.
10 Uguondo Ananias kehobe myani Damascodâ. Jesus einwânni myani mâkâ. Deus agâ adâkeday, tânu oday Jesus âepanâguely nhedyly myani.
— Ananias! — kely myani Jesus.
— Talâ urâ. Âdaselâ, Pymâ — kely myani Ananias.
11 Aituo myani Jesus eyam aguely:
— Aukâ. On-hongâ. Judas etyram idâ. Tutuzelâ âmâ, ânwa LÂ Itânry kelygue tâzekeim. Uguondo Saulo târâ xuigâ. Âtâ anary Tarso kehodâ iazeypy mâkâ. Deus agâ mâkâ aguely iwerâ. 12 Eyam aindyly, âtâ eydâ ato odaji mâwândyly warâ netai. Âmâlâ enra nhekyly. Nhetondoem imary nhonwa mânhedyly netai. Idâ myarâ — kely.
13 Jesus aguely tindatuo myani Ananias aguely:
— Pymâ, toenzepa kurâdo aguely tydase urâ mâkâ uguondo Saulo wâgâ. Toenzepa âinwânni modo Jerusalémdâ tânagazeze, tâkezemo. 14 “Iwerâ ise xarâ Damascoram âewyly, âynynonro modo sawânehonze” nyguemo. “Kurâdo eynynâ Deus agâ aguewâni modo iwymâry kuru iwaperybe mâkâ emaym, Jerusalémram kâtadâze katoem” nyguemo — kely.
15 Aituo myani Pymâ Jesus aguely eyam:
— Idâ eydâ atoram. Ynynonroem mâkâ iwerâ, iemaryem kâinduakeyby wâgâ aguehoem. Judeu keba modoram, iwymârymoram, judeu modoram lâpylâ warâ agueze mâkâ ywâgâ. 16 Urâlâ ise Sauloram, “Yeinwântânry modoram toenzepa âzenagazeoze maze” kerim — kely.
17 Aituo myani Ananias, Saulo âxidâdobyryam idâly. Âtâ odaji egawândyly. Tâmary nhangahu onwa ienipyryem eyam aguely:
— Saulo, Cristo eynynâ ypemugu, Pymâ Jesus âyam ugononi. Mâkâ ânwa oze mâentybylâ xarâ ugononi. Mâentondoem agânhedyse olâ. Deus Ispiritury nhese âetoem kâenkadyze — kely.
18 Aguely umelâ kehoem myani kanra satuby emyenro modo Saulo enu wâgâpa ihuguewâdyly. Mârâ ihugueduo myani epyemba idyly, koendâ kehoem nhetondyly idyly warâ. Ilâpygueduolâ kehoem myani eydâ tatodâba saudyly; batiza âieholy, Jesus einwânniem tawyly nhenehon-hoem. 19 Ilâpyryem myani âwinduadyly. Tâwinduatuo eon-honwandondyly. Jesus einwânni modo agâlâ myani Damascodâ.
Damascodâ Saulo Jesus wâgâ aguehobyry
20 Saulo, Damascodâ tatay, Jesus wâgâ aguepa nipyra myani. Âtâ tâdâtâdyguyho modoram tâtâze myani. Warâ myani,
— Deus imery mâkâ Jesus — kely.
21 Idânârâ Saulo aguely idataynrim modo toenzepa myani âseguâdâdylymo.
— Etaungâ. Jesus einwânni modo Jerusalémdâ enagazenibyry, akaemo ewy xyâen-horimbyry warâ awâkâ. Taunlo Jesus einwânni modo sawânehonze âetybylâ awâkâ. Kurâdo eynynâ Deus agâ aguewâni modo iwymârydoram etadânehonzemo tiandysemo keankâ Jerusalémram — kelymo.
22 Tyanepa kehoem olâ myani Jesus wâgâ Saulo aguely. Alâ myani judeu Damasco donro modoram aguely:
— Messias kinwânwântybylâ mâkâ Jesus, Deus Ingonotyby — kely.
Koendâ kehoem myani Jesus wâgâ aguely, nhangahumo odaji tientoem. Tutuze kehoem myani aguely, Jesus einwântânry modo aypa kehoemba lâgâlâ.
23 Iweâpa ipygueduo myani judeu domodo iwymârydo âtâdyguyly.
— Kydyânre mâkâ Saulo. Toenzepa kuru aguelygue kurâdo Jesus nheinwândyly — kelymo.
24 Kopaelâgâembaba myani âtâ anary odaypa tâzegaseho modo ara enipe nhedylymo, Saulo tianwâtomoem. Peto oday, kopae alelâ myani nhenuagaendylymo. Xutuwâm olâmy Saulo. 25 Jesus einwânni modo olâ myani âsemaguehoem emawyadâni. Kopae myani cestu imâsedo odaji nhedylymo. Nhytâguyândylymo mârâ âtâ anary ahodâdobyry etago TURUK waunlo oze. Warâ myani Saulo âwiendyly judeu domodo iwymârydo amaymba.
Saulo Jerusalémram odopâdobyry
26 Aituo myani Damascodâba, Jerusalémram Saulo odopâdyly. Saintybyem, Jesus einwânni modo duaxi tâidyse myani. Neinwâmpyramo olâ myani Jesus eynynonroem awyly. Awylygue myani nhytadylymo. 27 Barnabé kulelâ myani Saulo Jesus eynynonroem awyly einwânni. Aituo myani Saulo nhadyly Jesus tunâry egaturin-em induakeyby modoram.
— Jesus einwânnipyryem merâ. Damascoram idâday mykeankâ Pymâ Jesus eyam âepanâguely. Aituo mykeankâ Jesus eyam aguely. Agueduo mykeankâ Saulo nheinwândyly. Damascodâ tatay tyanepa kehoem mykeankâ unâ Jesus wâgâ nhegatuly — kely.
28 Barnabé aguely tindatuo myani Jesus tunâry egaturin-em induakeyby modo Saulo, Pymâ Jesus einwânnipyryem awyly nhutulymo. Eagâmo Deus wâgâ aguenriem idyly lelâ myani-ro warâ. Âtâ anakâ myani adakobâdyly, Jesus wâgâ agueze. Tyanepa myani Jesus anhetyby, aguehobyry warâ wâgâ agueze.
29 Judeu âkelo âtâ anaym enamadyby modoram Jesus wâgâ adâkeze lâpylâ myani. Tyam agueho neinwâmpyra olâ myani akaemo. Awylygue myani eagâ iewiâpadylymo, xyâze kelymo warâ. 30 Jesus einwânni modo Saulo xyâze kelymo kely egary indadylymo myani. Aituo myani idâlymo eagâ myarâ âtâ anary Cesareianra. Târâ myani âtâ anary Tarsoram ingonodylymo, enamadobyryanlâ.
31 Mârâ ume âdapa myani Jesus einwânni modo. Saguhoem enagazedomobyry ara tânagazezebamo myani Judeiadâ, Galileiadâ, Samariadâ warâ. Imâem kuru nhutulymo myani Jesus wâgâ, âdara ize ato ara adâjidyly wâgâ warâ. Toenzepa myani kurâdo Jesus nheinwândyly. Deus Ispiriturylâ myani, Deus ize ato ara aitomoem enomedânimo. Eagâmolâ myani, iomazeânzemolâ.
Enéias kua ietobyry
32 Tâinkâ lelâba myani Pedro adakobâdyly, Jesus einwânni modo eon-honwanâze. Âtâ anary Lida kehoram idâwânmy. 33 Uguondo Enéias kehobe myani târâ. Ixigalamadyby myani mâkâ. Oito anos myani mâkâ egueky. 34 Eyam IU ise idâypyem myani Pedro aguely:
— Iweâ lelâlâ ise Jesus Cristo kua âedyly, Enéias. Aukâ. XYDYK ikâ. Iguetudo nhonkâ mâxiguehoem — kely.
Pedro aguely umelâ kehoem myani Enéias ixinary kua idyly. Inepa myani saudyly, koendâ adakobâdyly warâ. 35 Toenzepa Lida donro modo, Sarom donro modo warâ Enéias ese idâwânmomy. XYDYK warâ sautybyem awyly ese, adakobâdyly ese warâ myani idâlymo. Idâypyem myani Pymâ Jesus nheinwândylymo. Inakanhe adâidyly inmolymo, Jesus tyeinwântomoem.
Pedro Jesus eon-honrugue Dorcas igueypyem awyly ume kurâem nhetondobyry
36 Pekodo Tabita kehobe myani mârâ âtâ anary Jope anaym. (“Dorcas” keze gregu itanwe aguely.) Jesus einwânni myani mâkâ pekodo. Âdy pebaom modo eni, emawyadâni warâ myani mâkâ. Aunlolâ myani koendonro modo anhedyly. 37 Pedro, Lidadâ ataylâ myani Dorcas ewâmadyly, iguely warâ. Igueduo myani pekodo modo mâkâ eguepybyry ingokelymo. Ilâpyryem mesa onwa nhedylymo âtâ sahomery kaynonro oday. 38 Jopedâ iwaguepa myani Lida. Lidadâlâ Pedro awyly tiuntuduo myani, azagâ uguondo ingonodylymo Dorcas iguehobyry egatuze. Saintybyem myani akaemo igonotaymby modo Pedroram aguelymo:
— Dorcas nigueaki. Inepa âekâ xina agâ Joperam — kelymo.
39 Aituo myani Pedro inepa kehoem ohondyly, eagâmo tâtâhoem. Saintuo myani tonlo modo nhadyly Dorcas eguepybyry mesa wâgâ atoram. Toenzepa myani târâ pypâbyry modo awyly. Eogunrumo myani. Âguedy koendonropyry awyly Pedroram nhegatulymo, tâty tywogonro nhakâjiby nhenehonlymo warâ. 40 Aituo myani Pedro aguely:
— Idânârâ âmaemo tarâpa âxiguewâdaungâ wao — kely.
Idânârâ egasebygueduomo myani Pedro âzeguhoam idyly, Deus agâ adâkehoem. Aguenripyryem myani âguedyram MYK idyly, eyam aguely:
— Tabita, aukâ! — kely.
Agueduo myani MOK âzenutaiguely idyly. 41 Emary wâgâ Pedro nhawâdyly XYDYK itoem. Ilâpyryem aguely:
— Tâwâlâ idânârâ igawântaungâ — kely pypâbyry modoram, idânârâ Jesus einwânni modoram warâ.
— Anra igueypy. Kurâem nitondai — kely.
42 Idânârâ Jope donro modo ewy Dorcas Jesus eon-honrugue kurâem itondybyem awyly egary tydasemo myani. Awârâ modo tiuntuduo, toenzepa kurâdo Jesus tâinwânse myani. 43 Iweâpa myani Pedro târâ Simão etydâ awyly. Ânguydo imeom itubygue âdydo imeom xygahudâni myani mâkâ Simão.