8
1-2 Estêvão eguepybyry tuhu imâsedo esagueyby odaji nhetadâdylymo myani akaemo Jesus einwânni modo ewy. Toenzepa myani igueduo eogunrumo. Saulo olâ myani, Estêvão igueypyem awyly tientuo, toenzepa iomaru.
Saulo Jesus einwânni modo nhenagazedobyry
Estêvão xyâpygueduolâ myani akaemo Jesus einwântânry modo, Jesus einwânni modo toenzepa enagazedylymo nhaguly. Aituo myani âwientaynlymo Jerusalémdâpa. Judéia yan-yam idâimpe myani. Samaria yan-yam idâimpe lâpylâ myani. Jesus tunâry egaturin-em induakeyby modo olâ myani nâwiempyramo, târâmolâ.
Saulo, Jesus einwânni modo nhenagazedyly adaguly myani. Idânârâ myani tyândysemo awyly. Sawâsemo âtâ odakâ adakobâdyly myani. Uguondo modo, pekodo modo alelâ myani tuxize kehoem kadeia odaxi nhakyly.
Samariadâ unâ iwâkuru Jesus wâgâ egatuhobyry
Akaemo Jesus einwânni âwientaymby modo tâinkâ lelâba myani unâ iwâkuru Jesus wâgâ nhegatulymo, Judéia eynynâ, Samaria eynynâ warâ. Jesus einwânni modo enagazedyly ume myani Filipe Jerusalémdâpa âwiendyly. Âtâ anary imâsedo Samaria kehoram idâly. Tonlo modoram,
— Messias mâkâ Jesus, Deus Ingonotyby — kewânmy.
Koendâ kehoem myani kurâdo Filipe aguely inwantaguedylymo, Deus eon-honrugue adyesenry modo anhedyly tientuo. Deus eon-honrugue toenzepa kadopâbeom modo kua iemâmy. Tadaenkeze kehoem myani kadopâ modo kurâdo odaypa egasewâdyly. Alâpylâ adakobâdânry modo, ixigalamadaymby modo warâ kua nhetaynly. Warâ myani mârâ âtâ anano modo iomazewâdyly.
Târâ tâtyeimbe myani uguondo Simão keho. Âmeodo myani mâkâ. Mâkâ anhekyly tientuo, toenzepa myani samaritano domodo mâkâ nhehoguedylymo. Toenzepa myani adawily tâwâlâ kulâ, “Ton-honreim urâ” tâkewâdylygue. 10 Tonlo modo myani aguely inwantaguedylymo lelâ.
— Deus eon-honrube merâ uguondo! Mâkâ Toenzepa Lelâlâ Ton-honreim kelygue tâzekeim eon-honrube! — kelymo.
11 Iweâpa myani arâ aieseze awyly. Koendâ kehoem myani kurâdo mâkâ anhekyly nhenuagaendylymo; iweâpalâ mawânkâ myani anhekyly wâgâ âsewânilymo. 12 Mârâ ume myani Filipe Samariadâ Jesus wâgâ unâ nhegatuly. Deus kywymâryem itybyem awyly wâgâ myani eyanmo aguely. Unâ iwâkuru myani eyanmo nhegatuly. Tindatuo, toenzepa myani kurâdo Jesus nheinwândyly, uguondo modo, pekodo modo warâ. Einwânnipyryem myani batiza âieholymo, Jesus Cristo eynynonroem tawylymo tienehon-homoem. 13 Simão lâpylâ Jesus tâinwânse, batiza tâiehoze warâ myani. Deus eon-honrugue Filipe adyesenry modo anhedyly tâense myani. Toenzepa tâsewânize myani, mârâ tientuo. Aituo myani aguely:
— Âdara kuruka Filipe awârâ modo anhedyly? — kely myani Simão.
14 Jerusalémdâlâ myani Jesus tunâry egaturin-em induakeyby modo, “Samaria donro modo Jesus nheinwândylymo” kely indadylymo. Ilâ tindatuo myani Pedro, João warâ myarâ ingonodylymo. 15-16 Saintybyem myani idâlymo Jesus einwânni modo eydâ atoram. Pymâ Jesus eynynonroem tawyly tienehon-homoem batiza âiehoybyem myani akaemo iwelo einwânni modo. Deus Ispiritury nâepyra wao olâ myani akaemo onwa. Aituo myani Pedro, João warâ Deus agâ aguelymo:
— Pabai, Âispiritury igonokâ asaemo Samaria donro Jesus einwânni modo onwa — kelymo.
17 Agueypyem myani tâmary nhangahumo onwa nhedylymo, Deus Ispiritury tonlo modo onwa âetoem.
18 Tâense myani Simão, Deus Ispiritury âewyly, Jesus tunâry egaturin-em induakeyby modo mâkâ kurâdo nhangahu onwa tâmary nhetuomo. Ton-honru ize myani myara tâitoem. Aituo myani eyanmo dinheru xuduze kely.
19 — On-honrumo ara kehoem ize wawyly. Ânguylâ nhangahu onwa imarymo mânhetuomo, Deus Ispiritury tâese mâkâ kurâ onwa. Anra dinheru, ipywadomo, Deus Ispiritury igâseze ton-honre witoem — kely myani.
20 Aituo myani ton-honre kehoem Pedro eyam aguely:
— Âmâ, âdinheruru alelâ adainwâtaungâ! Ioze inkâba kulâ amidyly. Deus Ispiritury eon-honru dinherugue tanâseinka, inanaji? 21 Xina ara Deus emaryem mitoem nuduwâpyra. Konokuni kulâ âmâ, Deus xurâem. 22 Âjityengâ, inakanhe amitobyry wâgâ. Inakanhe amito imogâ warâ. “Pymâ Deus, inakanhe kulâ enra yangahu oday unâgu; inakanhe awito xygakegâ” kekâ Deusram. 23 Âdara mawyly, tutuze urâ. Xina Deus Ispiritury ingâsedyly metailâ. Aituo enra toenzepa xina wâgâ mâsewânily. Deus xurâem olâ, inakanhe kulâ mâsewânily. Etadâdyby wâne nâsemagueba myara inakanhe amidyly mâinmopa mawyly — kely.
24 — Urâem wao Pymâ Jesusram ekadaungâ, amyguehomo ara ienagazebyra itoem — kely myani Simão.
25 Jesus xunâry wâgâ agueypyem, Pedro, João warâ odopâdylymo myani Jerusalémram. Âtâ anary Samaria anano modo einkâ takaday, Jesus wâgâ unâ iwâkuru tâgatuzemo myani.
Filipe uguondo Etiópia donro agâ Jesus wâgâ aguehobyry
26 Mârâpygueduo myani anju âepanâguely. Aguely Filiperam:
— On-hongâ, Filipe. Sul einkâ idâ, ânwa Jerusalém, Gaza warâ ontano oze — kely.
(Kurâdo aekuru sakado keba myani mârâ ânwa.)
27 Aituo myani tâtâhoem ohondyly. Ânwa oze myani uguondo Etiópia donro agâ oxiodyly. Ety anaym tynrenseim myani mâkâ uguondo. Pekodo pymâ Candace idinheruru, isejiguy warâ xutuim myani mâkâ. Jerusalémram idâypyem, tâty anaxi todopâdyly ume myani Filipe agâ oxiodyly. 28 Tygarosary oday ekadybyem myani ago kehoem Deus itaumbyry intainly. Deus itaumbyry egatuimbyry Isaías inweniby myani intainly. 29 Aituo myani Deus Ispiritury aguely Filiperam:
— Ainkâ mârâ karosaram iwaguepa. Mâkâ uguondo iota — kely.
30 Deus Ispiritury agueduo myani Filipe egatudyly mârâ karosa iose. Iopaji saintybyem myani mâkâ uguondo Isaías inweniby intainly indadyly. Aituo myani nhapâiguely:
— Tutuze âmâ awârâ mâintainly? Ânguy wâgâ aguely tutuze âmâ? — kely.
31 — Kâuntuwâbyra urâ — kely. — Ânguy negatuba kulâ kâuntuwâbyra ise urâ. Ygarosary odaxi âkugâ. Yatado ikagâ — kely myani uguondo Etiópia donro.
32 Warâ myani Deus itaumbyry ewy mâkâ Etiópia donro intainly aguely:
“Kaneru wâne tyâday, tuhudu satâday warâ âdanipyra,
myara myani mâkâ âdanipyra awyly tâsemaguehoem.
Tâwâlâ wâne âzenagazeoly,
âdakepa olâ myani tyizepaom modoram.
33 ‘Inakanhe kulâ merâ aidyly’ nyguemo, inakanhe anipyra awyly ume kulâ.
Ânguy eynynâ aguewâpyra myani, tienmakehoem.
Toenzepa âsenagazemâmy.
Tyâen-honzemo myani.
Tarâ onro anaym ato tadainze myani”
— kely myani mâkâ Etiópia donro intainly.
34 Aituo myani Filiperam aguely:
— Xirâ Isaías inweniby wao koendâ yam egatugâ. Ânguy wâgâka xirâ aguely? Tywâgâlâ myakâwândy inwenily? Eagonro uguondo wâgâ? — kely.
35 Aituo myani Filipe nhegatuly koendâ kehoem Isaías inweniby.
— Jesus wâgâ myakâwândy inwenily — kely eyam.
Aituo myani ago Deus itaumbyry wâgâ aguely. Koendâ kehoem unâ iwâkuru Jesus wâgâ aguenri nhegatuly warâ.
36 Tâtâdaymo myani paruam saindylymo. Aituo myani mâkâ Etiópia donro aguely:
— Egâ. Paru iwatarybe tarâ. Tâwâlâpaka wânrâ batiza yedyly, Jesus eynynonroem wawyly kâenehohoem? — kely.
37 [— Jesus tâinwânse lelâlâ âmâ-ro watay, batiza âese lelâ urâ, Jesus eynynonroem mawyly xutuhoem — kely myani Filipe.
— Tâinwânse urâ, Deus imery Jesus Cristo awyly. Iweâ lelâlâ ise kâinwândyly — kely myani uguondo.]*
38 Aituo myani mâkâ Etiópia donro aguely karosa saniram:
— Tarâ kawaru epagunâgâ — kely.
Agueduo myani kawaru nhepagunâdyly; azakâlâ xytâguylymo karosa odayba, paru iwataryam tâtâhoem. Târâ myani Filipe, Etiópia donro batiza nhedyly.
39 Paikayba âjikaguedaymo myani Deus Ispiritury, Filipe nhadyly. Netombyra lelâ myani mâkâ uguondo Etiópia donro. Idâwâm lelâ olâmy. Toenzepa myani iomaru, Jesus tyeinwântuo. 40 Ilâpyryem myani Filipe âepanâguely âtâ anary Azoto kehodâ. Târâpa âxigueybyem Jesus wâgâ unâ iwâkuru tâgatuze myani âtâ anary takado modo anakâ, Cesareianra taindyly iraynâ.
* 8:37 Idânârâ livru saguho modo wâgâ iwenibyemba xirâ.