14
Paulo, Barnabé warâ Iconioram idâhomobyry
Antioquiadâ adâitomobyry ara lâpylâ myani Iconiodâ aidylymo. Paulo, Barnabé warâ myarâ saintybyem âtâ judeu domodo âtâdyguyhoam tâtâzemo myani. Jesus wâgâ unâ nhegatulymo myani. Aguelymo tindatuo, toenzepa judeu domodo, judeu keba modo alelâ Jesus tâinwânsemo myani. Awylygue myani judeu Jesus einwântânry Icônio donro modo Jesus einwânni modo idueryem nhenehonlymo. Alâ olâ myani Paulo, Barnabé warâ târâpa nâxigueba awylymo. Toenzepa myani kurâ domodo Jesus einwânni. Awylygue myani iweâpa idylymo târâ. Tyanepa kehoem myani Pymâ Jesus wâgâ aguelymo:
— Agâmo koendâ kehoem Deus — kelymo myani tonlo modoram.
Deus Paulo, Barnabé warâ eon-honru tuduze myani, koendonro modo, adyesenry modo warâ anhetomoem. Deus arâ anhedyly myani, tonlo modo tunârybyry âkealâ awyly nheinwântomoem. Âikâ âikâ warâ myani âpaunzedylymo Deus itaumbyry wâgâ. Tâlâ myani Paulo, Barnabé warâ eynynonro. Tâlâ lâpylâ myani judeu domodo ewy Jesus einwântânry. Aituo myani tonlo modo ewy Paulo, Barnabé warâ iduery pymâ modo agâ adâkehoem âturudylymo tienagazenehon-homoem.
— Tuhugue kydamytânemo — kelymo myani.
Awârâ tiuntuduomo myani Paulo, Barnabé warâ Listraram, Derberam, âtâ anary iwaguepaom modoram warâ ânwiendylymo, Licaônia yan-yam. Âdyam tâtâhobyrydâ Jesus wâgâ adâkezemo lelâ myani.
Listradâ Paulo onwa tuhu nhamehomobyry
Uguondo adakobâdânrybe myani târâ Listradâ. Ihurudâ tywyke myani iazely. Awylygue myani nadakobâbyra awyly, ekadybyem lelâ awyly warâ. Mâkâ uguondo myani Paulo, Jesus wâgâ aguely indadyly. Mâkâ uguondo adakobâdânry koendâ kehoem enipyryem myani Paulo tuoday aguely:
— Deus kua tyedyly tâinwânse merâ uguondo — kely.
10 Aituo myani eyam aguely:
— Aukâ! XYDYK ikâ! — kely.
Inepa kehoem myani mâkâ uguondo saudyly. XYDYK idyly, adakobâdyly warâ. Kua imâmy ihuru. 11 Toenzepa myani kurâdoram âzeseoly, Paulo, Deus eon-honrugue kua nhetybyem awylygue. Tientuomo myani adaenkelymo tytanwe. Paulo nutuba myani âdakeze aguelymo awyly.
— Etaungâ. Aunlo kulâ uguondo mâkeba asaemo; deus asaemo azagâ — kelymo.
12 — Ton-honruneim modo asaemo azagâ, ize kydato modo — kelymo myani.
“Júpiter” kelygue myani Barnabé nhezetâdylymo, Paulo pylâ “Mercúrio” kelygue-ro warâ, mâkâ tagonro takaze kuru agueim awylygue.
13 Âtâ anaxi tâzegawântodâlâ myani tydeusry Júpiter nhyrentomo âtâ. Mârâ âtâ oday tâwaneim myani tadawanku koroaem xygatyby, tapirâ warâ âtâ anaxi tâzegawântoam tase. Tonlo modoram aguely myani:
— Tapirâ modo kyjiwâkudâne xirâ sawanku koroaem xygatybygue. Iweâma ise kyânly-ro warâ, asaemo azagâram nhunru kiengamehoem, kydeusry modoram kiengamezezedo ara — kelymo myani.
14 Akaemo Deus ara tyese tâkehonly tiuntuduo myani Paulo, Barnabé warâ adahulilymo. Tâty tauguezemo myani, tytynru tienehon-homoem. Kurâdo duaxi egatudybyem myani adaenkelymo:
15 — Adâiseba itaungâ, Nhaum! Deus mâkeba xina. Imyenromo kulâ xina! Âyanmo Jesus wâgâ agueze xina xarâ âewyly, onro xygatyby modo kulâ mâinwâmpyra mitomoem, iwâgâ amyguelymo mâinmohomoem warâ. Âdyem nitaymba akaemo. Âdy âmaemoem anientaymba ise. Deus iguedânry einwântaungâ, kau, onro, parutabâ, idânârâ xugunipyry. Awâkâlâ idânârâ âdydo imeom xuguni.
16 — Saguhoem, ize tato aietaynrim modo tâwâlâ aitomoem adyenehonze mykâinane Deus. 17 Koendâ lelâ olâ mykâinane eagâmo awyly. Warâ mykâinane Deus-em lelâlâ tawyly nhenehonly, kopâ igononilâ, âpa ezay mâentâdybymo iazeânehoinlâ. Mâkâlâ âpynirymo xudunri, idânârâ ize matomogue tuomare lelâ mitomoem xuduim warâ. Warâ mâkâ koendâ awyly agâmo, mâinwântomoem — kelymo.
18 “Deus mâkeba xina” kelymo umelâ kehoem myani tonlo modo akaemo tien-hoguedoem, âty adiendyse awylymo, deuslâ akaemo-ro waunlo ara. Paulo, Barnabé warâ tadahulizemo myani, kurâdo arâ anipyra itomoem, âdara tidyly nutuba tawylymogue.
19 Ilâpygueduo myani judeu Antioquia donro modo ewy, Icônio donro modo ewy warâ Listraram saindylymo. Jesus eynynonro keba myani akaemo. Paulo, Barnabé warâ agâ kurâdo tyewiâpanânehonzemo, izepamo tyenehonzemo warâ myani akaemo Listraram saintyby modo. Aituo myani kurâ domodo tuhugue Paulo nhamytâdylymo. Tyamytâbygueduomo myani âtâ anaymba nhuxidylymo, igueypyen-ro waunlo ara myani, enanajimo. Târâlâ myani inmolymo. 20 Jesus einwânni modoram tâjidâtyguyoze myani inmohomobyrydâ. Tâensedylymo umelâ myani Paulo saudyly, âtâ anaxi idâondyly. Emetuo myani Barnabé agâ idâlymo âtâ anary Derbe kehoram.
Paulo, Barnabé warâ Síria yan-yam odopâdomobyry
21 Târâ Derbedâ myani Paulo, Barnabé warâ unâ iwâkuru Jesus wâgâ aguelymo. Toenzepa myani kurâdo mârâ âtâ anano modo ewy Jesus nheinwândylymo, mârâ unâ tindatuo. Tonlopyryem myani akaemo azagâ odopâdylymo Listraram, Iconioram, Antioquia Pisídia eynynonroam warâ. 22 Âtâ anary modo anakâ takaday, Jesus einwânni modo tuomazeânzemo, turusemo warâ myani, Jesus neinwâmpyra nipyra itomoem.
— Jesus mâinwâmpyra tâiseba itaungâ. Deusgue tywymâgueim âmaemo. Awylygue ise toenzepa kurâdo Jesus izepaom modo, âewiâsedylymo, inagazedylymo warâ. Arâ ise Deus agonro modo aieholy — tâkezemo mykâinane.
23 Âtâ anary modo odakâ takadaymo, Paulo, Barnabé warâ uguondo modo tuduakezemo myani, mârâ âtâ anaym Jesus einwânni modo iwymâryem. Tinduakebygueduomo myani nâwinduapyra idylymo wao, akaemo pymâ iwelo modo eynynâ Jesusram tienkadomoem.
— Asaemo koendâ âinwânni modo iwymâryem xina induakewâdyby modo koendâ egâ. Âinwântâ asaemo — kelymo myani Jesusram.
24 Aituo myani Paulo, Barnabé warâ âtâ anary Pisídia eynynonro modo odakâ sakadylymo. Panfília yan-yam myani saindylymo. 25 Tâinkâ takadaymo Pergedâ unâ iwâkuru Jesus wâgâ negatuba nipyramo myani. Ilâpyryem myani âtâ anary Atália iduantaji idâlymo. 26 Târâ myani pepi odaji âxiedylymo, Antioquia Síria eynynonroam todopâdondomoem. Iweâpa myani mârâ âtâ anaymba âxigueybyem awylymo, Jesus xunâry egatuze. Deus ewanu aiese idâlymo iraynâ myani Jesus einwânni modo, Deus agâ xurâmoem aguelymo:
— Koendâ asaemo imary modo egâ, âunâry egatuze idâdaymo — kelymo myani tonlo modo.
Deus itaumbyry egatuimbyryem myani Paulo, Barnabé warâ myarâ odopâdylymo. 27 Saintybyem myani Jesus einwânni modo agâ âtâdyguylymo, idânârâ Deus anhetyby tiengatuhomoem.
— Deus xina neon-honwanâdâ, xunârybyry xina nhegatuhoem. Judeu keba modo Jesus nheinwântomoem anieneho — kelymo myani.
28 Iweâpa myani Paulo, Barnabé warâ târâ Jesus einwânni modo agâ awylymo.