15
Jerusalémdâ Jesus einwânni modo iwymâry modo âtâdyguyhomobyry
Paulo, Barnabé warâ Antioquiadâ awyly ume myani uguondo modo ewy Judeiadâpa, Antioquiaram idâlymo. Saintybyem myani aguelymo Jesus einwânni modoram:
— Moisés inweniby ara, iamudo iazeypy ilery ety iopiry tadatâoze lelâ, iamudo judeu awyly xutuhoem, Deus xurâem awyly xutuhoem warâ. Awylygue, âmaemo judeu keba modo mâsemaguedyze mataymo, xina ezewenry ara aitaungâ. Xina ezewenry ara amipyra âmaemo-ro watay, Deus imakewâbyramo ise — kelymo.
Arâ aguelymo tindatuo, Paulo, Barnabé warâ aguelymo nehoguebyramo myani. Aituo myani aguelymo:
— Ioze inkâba kulâ amyguelymo. Judeu keba modoem adyeseim mâkeba awârâ tâjilery ety iopiry satâly — kelymo.
Toenzepa myani âjihogulymo Judéia donro saintyby modo agâ aguehomobyry wâgâ. Aituo myani Antioquia donro modo judeu satâhogue tatâze, tatâzeba warâ tawyly nutuba idylymo.
— Uguondo modo ewy Jerusalémram igonose kurâ, awârâ modo koendâ xutuze, myarâ Jesus tunâry egaturin-em induakeyby modo agâ, Jesus einwânni modo iwymâry agâ warâ agueze idâhomoem — kelymo.
Agueypyem myani Paulo, Barnabé, eagonro modo lâpylâ warâ Jerusalémram idâwâni modo induakelymo. Ilâpygueduo myani Paulo, Barnabé, Jesus einwânni modo ewy iduakewâdyby modo warâ Antioquiadâpa idâlymo Jerusalémram. Fenícia einkâ, Samaria einkâ warâ myani sakadylymo. Âtâ anakâ takadaymo alâ mykâinane Jesus einwânni modo agâ âtâdyguylymo.
— Agui judeu keba modo âdy tyeinwânkyly tumozemo, Jesus tyeinwântomoem — kelymo mykâinane.
Aguelymo tindatuo myani âtâ anary sakadomodâ Jesus einwânni modo iomazewâdylymo.
Paulo domodo Jerusalémram tainsemo myani. Koendâ lelâ myani âzedaenkuolymo Jesus einwânni modoram, Jesus tunâry egaturin-em induakeyby modoram, pymâ domodoram warâ. Idânârâ Deus eon-honrugue adientybymo ara myani Paulo eyanmo nhegatuly. Fariseu domodo ewype myani târâ. Jesus einwânnipyrymoem myani, Fariseu-em tatomodâ. Paulo aguely tindatuo, neinwâmpyramo myani. Awylygue sautybyem aguelymo:
— Judeu keba modo Jesus nheinwândylymo-ro watay, kâzewenry ara nidâmo, Moisés inweniby ara. Tylery ety iopiry natâmo, Deus xurâem tawyly tienehon-homoem. Warâ tâise Jesus einwânni modo iwelo kienomedâdyly, judeu, judeu keba modo alelâ — kelymo.
Aguehomo arâ izepa myani Paulo.
Aituo myani idânârâ Jesus tunâry egaturin-em induakeyby modo, Jesus einwânni iwymâry modo warâ tâtunâguedomoem âtâdyguylymo.
— Tâwâlâ, tâwâlâpa judeu keba modo kara satâly? — kelymo myani âjigue.
Toenzepa myani adâjidyly wâgâ aguelymo. Aguelymo idanipyryem myani Pedro agueze saudyly:
— Nhaum, iweâpalâ ani Deus uduakely, judeu keba modoram Jesus wâgâ aguenriem, tunâry indatomoem, nheinwântomoem warâ. Xirâ tutuzelâ âmaemo. Kurâ domodo nhangahu oday âdara xunâgumo awyly tutuze Deus. Judeu keba modoram Tyispiritury nigonodâ lâpylâ, kyam tingonotobyry ara, judeu keba modo tinwynedyly tienehon-hoem. Idânârâ âzekiba lelâ kurâ, Deus xurâem, judeu, judeu keba alelâ. Judeu keba modo Jesus nheinwândylymo-ro watay, inakanhe aitomobyry xygakeze mâkâ, inakanhe aguitobyry nhygakehobyry ara.
10 — “Judeu domodo ara tatâduneba judeu keba modo nidâ” tâkeze Deus. Awylygue “Kara nadatâomo” mygueduomo, Deus aguehobyry sakaze myguelymo kulâ awârâ. Idânârâ kâzewenry ara kuru anitaymba myakâwâm kydamudo. Kâzewenry ara kehoem aguitoem nuduwâpyra lâpylâ iwerâ. Âdaituo pylâka judeu keba modo kâzewenke aidyse mawylymo? Tâmânreingue mânhetâdylymo-ro waunlo ara awârâ. Koendâpa arâ adâjidyly. 11 Inakanhe aini lelâlâ wâne kurâ, Jesus koendonro awylygue olâ kydâzemakeoly. Arâ lâpylâ judeu keba modo nhemakely, “Warâ itaungâ” kepalâ — kely myani Pedro eyanmo.
12 Pedro aguely tindatuo myani tonlo modo âdakepa idylymo. Barnabé, Paulo warâ adâitobyry nhegatulymo indadylymo myani.
— Deuslâ ani judeu keba modoram Jesus wâgâ agueze xina igononi. Eon-honrugue adyesenry modo, koendonro modo warâ xina aniendâ — kelymo.
13 Paulo, Barnabé warâ nhegatuybymo einwânmâmy Tiago. Aguepygueduomo myani aguely:
— Nhaum, ydataungâ. 14 Simão Pedro aguehobyry midataimolâ. “Inepa kehoem Deus koendonro tawyly nhenehonly judeu keba modoram” keanry. “Tienkylyem Deus tuduakeze myani akaemo judeu keba modo ewy” keanry. 15 “Aiese urâ” tâkehobyry aralâ Deus aidyly. Iwenibyenlâ myakâwândy Deus itaumbyry awo wâgâ:
16 “Deus urâ.
Odopâze urâ âyanmo.
Davi iweom ynynonroemba isemo lelâlâ wâne,
yeinwântondomoem, yrentomoem warâ aietonze olâ urâ.
Âtâ ihugueyby saunâtondyly wâne,
myara ise iweloem kânhetondyly nhangahumo oday.
17 Warâ ise agânhedyly, judeu keba modo urâem itoem.
Kâingâsedyby watay, yeinwânsemo lelâ,
urâem tawylymogue.
18 Warâ auguely urâ âwymâry.
Xirâ âyanmo xutuen-honze urâ.
Saguhoem auguehobyrylâ xirâ unâ”
kewândymy Deus, tunâry aguewâni modoram — kely myani Tiago.
19 Aituo myani Tiago agueondyly:
— Ienanaji, kienkuâdâbyramo tâise kurâ akaemo judeu keba modo, Jesus tyeinwântoem, tydamudo ezewenry imoimbyryem awylygue. 20 Kiunrutomoem pape eyanmo kyjiweninre. Warâ ise kinwenily: “Onro xygatyby, se xygatyby warâam ânguylâ nhunru xuduypy kâdâtaundâ. Uguondo tywydy lelâ nynanâdâ; pekodo tusoram lelâ nâdynanâo warâ. Ânguydo imeom idu odano modo, âtâ inatano modo warâ mântomoem tâwâlâ wao iunu napâdâ; iunu kâzenywâdaundâ warâ.” Warâ ise kiunrudylymo. 21 Iweâpalâ myakâwândy judeu domodo Moisés inweniby indadyly. Até iwerâ âtâ anakâ tâzekobyzegueho oday tâtâdyguyzemolâ lâpylâ. Judeu domodo newiâpabyra itoem, xirâ pape aguehobyry ara ise judeu keba modo aidylymo — kely myani Tiago.
Judeu keba modoram pape igonotobyry
22 Jesus tunâry egaturin-em induakeyby modo, idânârâ Jesus einwânni modo, iwymârymo modo warâ Tiago aguely tohoguezemo myani. Aituo myani iwymârymo pape inwenily, ingonodyly warâ Antioquiadâ Jesus einwânni modoram. Pape iwenily tienwanikebygueduo myani azagâ uguondo modo induakelymo pape saniem, Silas, Judas warâ. (Barsabás kelygue tâzekeim lâpylâ myani mâkâ Judas.) Jesus einwânni modo xurâem, koendonro myani akaemo azagâ. Paulo, Barnabé warâ myani eagâmo idâim.
23 Warâ kely myani pape inwenilymo:
“Âmaemo judeu keba modoram xirâ pape xina inwenily. Âdapa lâwâne âmaemo idânârâ? Xinaem, xina ipemugu âmaemo, xina ara Jesus einwânni mawylymogue. Antioquiadâ, Síria eynynâ, Cilícia eynynâ warâ mâintain-homoem keankâ xirâ xina inwenily.
24 “Tutuze xina, taunlo uguondo modo ewy awyarâ idâhomobyry. Xina ingonotybyemba olâ keankâ idâlymo-ro warâ. ‘Mâsemaguedyze mataymo, judeu domodo satâhogue adatâowâdaungâ. Moisés inweniby ara lelâ aitaungâ warâ’ nyguemomy âyanmo. Âda midylymo awyly mâuntuba mitaundâmomy, aguelymo mâindatuomo. Ânguy ‘Aguewâtaungâ’ keduo inkâba keankâ akaemo arâ aguely. 25 Âyanmo aguehomobyry tindatuo xina nâtâdyguy, awârâ unâ wâgâ adâkehoem, koendâ tâseinwândoem warâ. Xina nâtunâguedâ âdara amidylymo wâgâ. Azagâ uguondo xina niduake awyarâ idârin-em xinaem agueze. Paulo, Barnabé warâ agâ ise idâlymo. Xina ipemugu lâpylâ asaemo Paulo, Barnabé warâ, xina ara Jesus einwânni lâpylâ awylymogue. 26 Âdyoze tâkeze ani asaemo, Pymâ Jesus Cristo xunârybyry egatuze idâdaymo. 27 Awylygue Judas, Silas warâ xina ingonodyly, xina âtunâguedobyry wâgâ âyanmo aguehomoem. Koendâ kehoem âyanmo egatuzemo xirâ pape wâgâ inweniby modo.
28 “Deus Ispiritury aguehobyry, xina aguehobyry warâ amânhedysemo xina ato. Ton-honre kehoem inkâba ise xirâ modo amânhetomoem; âdylâ tuonugueim âenwyenmo manâdylymo ara kulâ ise. 29 ‘Onrogue, segue warâ xygatyby modoram ânguylâ nhunru xuduypy kâdâtaundâ. Ânguydo imeom idu odano modo, âtâ inatano modo warâ mântomoem tâwâlâ wao iunu napâdâ; munru kâzenywâdaundâ warâ. Uguondo tywydy lelâ nynanâdâ; pekodo tusoram lelâ nâdynanâo warâ.’ Xirâ kulâ xina âyanmo agueho. Tuomare ise âmaemo, xina agueho ara amituomo. Koendâ lelâ itaungâ. Xirâ xina âyanmo inwenily. Alâ kulâ.”
Warâ myani Jesus einwânni modo inwenily judeu keba modoram.
30 Silas, Judas warâ pape Antioquiaram sase tâjigonohonzemo myani. Myarâ saintybyem myani Jesus einwânni modo indâtyguylymo, pape tiunduhomoem. 31 Pymâ tonlo modo ago kehoem myani pape intainlymo indatomoem. Tindatuo myani iomazelymo mârâ pape iweniby wâgâ. 32 Jesus wâgâ agueim myani akaemo, Judas, Silas warâ. Jesus wâgâ agueduomo, tohonwanze myani tonlo modo. Tuomaremo lelâ myani Jesus tyeinwânsezedylymogue. 33 Iweâpa myani akaemo azagâ târâ awyly. Todopâdomoem, ohondaymo myani tonlo modo eyanmo aguely:
— Mydâdaymo nhesemo Deus — kelymo.
Aituo myani Judas, Silas warâ odopâdylymo tugononibyry modoram. 34 [Silas tâxiândyze wâne myani târâ.]*
35 Antioquiadâ myani Paulo, Barnabé warâ iweâpa idylymo. Pymâ Jesus wâgâ myani, Jesus wâgâ enomedâni modo agâ lâpylâ, unâ nhegatulymo.
Paulo, Barnabé agâ âseagonguehomobyry
36 Târâ iweâpa itybyem myani Paulo, Barnabéram aguely:
— Âtâ anary kytâhobyry modoram kydodopâne, Pymâ Jesus einwânni modo iomazeânze. Tâinwânselâ awylymo kâuntudyze urâ, ize ato ara aidylymo awyly warâ — kely myani.
37 — Inoro. João Marcos kagâ idâze lâpylâ — kely myani Barnabé.
38 Paulo olâ myani João Marcos tagâmo idâdyseba.
— Kagâ nâtâbane awâkâ nidâ — kewânmy Paulo.
Waunroem kuru unâ Jesus wâgâ egatuze idâdaymo, João Marcos eagâmo tâtâze myani. Idâhomo xypyryam kehoem nipyra olâ myani. Panfília eynynâ ataymo myani João Marcosram âjionlymo. Awylygue myani Paulo tagâmo idâdyseba awyly. 39 Barnabé myani mâkâ salokuzenomo tagâmo idâdyse. Toenzepa myani mâkâ wâgâ Paulo agâ aguely. Ton-honre kehoem myani âseudylymo; nâseinwâmbyramo olâ myani. Awylygue myani âseagonguelymo. Barnabé, João Marcos tagâ tase myani. Ilha Chipream myani idâlymo. 40 Silas myani Paulo induakely tagonroem. Âxiguelymo iraynâ, Antioquiadâ Jesus einwânni modo adâkezemo myani Deus agâ xurâmoem:
— Âunâry egatuze asaemo idâly, Pymâ. Eagâmolâ ikâ, xuahuzemo — kelymo myani.
41 Aguepygueduomo myani Paulo, Silas warâ idâly. Síria einkâ, Cilícia einkâ warâ myani sakadylymo. Tâinkâ lelâba myani Jesus einwânni modo nhomazeândylymo.
* 15:34 Idânârâ livru saguho modo wâgâ iwenibyemba xirâ.