16
Paulo, Silas warâ agâ Timóteo idâhobyry
Paulo, Silas warâ idâondylymo myani Derberam, Listraram warâ. Tâlâ myani salokuzenomo Timóteo keho Listradâ. Jesus einwânni myani mâkâ. Judeu myani mâkâ ise, Jesus einwânni lâpylâ. Gregu olâ myani nhunwym. Listradâ, Iconiodâ warâ Jesus einwânni, koendonroem Timóteo awyly wâgâ adâkezemo myani. Paulo myani Timóteo tagâ tiandyse. Tutuze olâ myani, tâtâhodâ toenzepa judeu domodope awyly judeu keba modo duay. Tutuze myani akaemo, Timóteo iamudoem atay, judeu domodo satâho ara tatâzeba awyly, nhunwym gregu awylygue. Aituo myani tiandyly iraynâ, Paulo judeu satâho ara nhatâen-honly, judeu domodo newiâpabyra itoem. Ilâpygueduo myani Paulo, Silas warâ Listradâba âxiguelymo. Timóteo tasemo myani tagâ. Tâinkâ lelâba âtâ anakâ takadaylâ myani, Jesus einwânni modo indâtyguylymo tiunrutomoem:
— Jerusalémdâ, Jesus tunâry egaturin-em induakeyby modo, pymâ domodo warâ pape inwenibymo agueho ara lelâ aitaungâ — kelymo myani.
Paulo aguely tindatuo myani Jesus einwânni modo eon-honwanzezedylymo. Toenzepa myani kurâdo Jesus nheinwândylymo. Kopaelâgâembaba myani kurâdo Jesus nheinwânsezedyly; toenzepa isezedylymo lakuru myani.
Troadedâ Paulo enu oday uguondo Macedônia donro âtygadobyry
Deus Ispiritury Pauloram, eagonro modoram warâ aguely myani:
— Ásia yan-yam inkâba wao idâwâtaungâ Jesus xunâry egatuze — kely.
Awylygue myani Frígia einkâ, Galácia einkâ alelâ Jesus wâgâ agueze idâlymo. Mísia yan-yam iwaguepa tainsemo myani. Âtâ anary Bitínia kehoam idâze kelymo ume myani Deus Ispiritury eyanmo aguely:
— Myarâ mydâdysebamo aze — kely.
Aituo myani Mísia einkâ lelâ sakadylymo, Trôade iduantaji taintomoem. Mârâ kopae myani Paulo enu âtygadyly. Uguondo Macedônia donro myani nhekyly XYDYK warâ.
— Âekâ Macedoniaram, Jesus xunâry xinaram egatuze — kehonly myani Paulo.
10 Tânu âtygadobyry Paulo nhegatuduo ani inepa kehoem Macedoniaram tâtâhoem xina ohondyly. Deuslâ tonlo modoram Jesus wâgâ unâ iwâkuru agueze tugononi awyly, tutuze tawylygue.
Pekodo Lídia keho, Jesus nheinwântobyry
11 Troadedâpa xina egasely ani pepi imâsedo oday. Ilha Samotrácia kehoam ani xina idâly. Kopaelâgâem ani xina saindyly Neápolis iduantaji. 12 Târâpa xina idâly ani tuhuru wâgâ Filiposram. Toenzepa kurâdope ani mârâ anaym, Romadâpa saintyby modo. Macedônia eynynâ, tâgareim ani mârâ âtâ anary Filipos keho. Iweâpa ani xina târâ awyly. 13 Tâzekobyzegueho oday ani xidadâ odaypa xina âxiguely. Paru emelaji ani xina idâly, judeu domodo Deus agâ agueze idâhoram. Pekodo modope ani târâ âtâdyguyhomodâ. Ekadybyem, pekodo modo agâ ani xina âtunâguedyly Jesus wâgâ. 14 Pekodo Lídia kehobe myani iduaymo. Âtâ anary Tiatira anano myani mâkâ, âtâ tâwâenseim, nawy emyenro modo vende ieni, Deus eynynonro lâpylâ olâ-ro warâ. Alâ mykâinane aguezesedyly eagâ. Paulo agueho koendâ nhutuhoem aiemâ Pymâ Jesus. Paulo aguely idanipyryem, Jesus tâinwânse ani mâkâ.
15 Awylygue ani ety odano modo agâlâ kehoem batiza âieholy, Jesus eynynonroem tawylymo tienehon-homoem. Ilâpyryem ani Lídia xinaram aguely:
— Pymâ Jesus einwânnipyryem wawyly tutuze âmaemo. Awylygue iety odaji âxidâdaungârâ — kely.
Tygâseduo ani etyram âxidâze xina idâly, târâ Filiposdâ tatay.
Paulo, Silas warâ Filiposdâ etadâdomobyry
16 Filiposdâ tatay, Deus agâ agueze tâdâtâho idâwaym, âwynsaundo kadopâgue taseim tâense ani xina. Diabu eon-honrugue myani waunroem aini modo nhutuly. Âdy aini tutuze awylygue, toenzepa myani dinheru nhemakely. Uguondo modoram adanâhoybyem olâ myani mâkâ. Awylygue myani idânârâ dinheru nhemakeyby xurâempa awyly. 17 Xina niampyguebyra nipyra olâ ani mâkâ âwynsaundo. Taenle kehoem ani mâkâ xina nhapyguedyly:
— Deus emary asaemo uguondo modo! Kaynonro Deus emary asaemo. Âdara Deus kâmakely awyly egatuim asaemo! — kely ani.
18 Iweâpa ani arâ aguezeseze awyly. Aituo ani Paulo iewiâpadyly, âwynsaundoam MYK idyly, mâkâ iodano kadopâram aguely warâ:
— Jesus Cristo eon-honrugue xirâ âyam auguely. “Awâkâ âwynsaundo odaypa ikâ. Idâ” uguely — kely.
Agueduo inepa kehoem mâkâ odaypa egasely. 19 Mâkâ âwynsaundo âdy wayam waunroem aini modo nutuombyra awyly tiuntuduomo ani sodo modo, Paulo, Silas warâ agâ iewiâpadylymo. Aituo Paulo, Silas warâ nhawânehonlymo. Nhuxinehonlymo praçaram, pymâ domodo âtâdyguyhoam. 20 Ilâpyryem ani pymâ Roma donro modoram nhaleholymo. Warâ ani eyanmo aguelymo:
— Judeu asaemo azagâ. Kâty anary inakanhe ienehonze kely asaemo. 21 Kâzewenry arapa kulâ konomedâdylymo. Roma donro kurâ. Alâ kulâ inkâba âkelo modo nheinwânkyly kyzeinwâne. Kâzewenrylâ kyzeinwâne — kelymo ani.
22 Aguelymo tindatuo ani kurâdo âtâdyguyby modo Paulo, Silas warâ agâ iewiâpadylymo. Aituo ani pymâ domodo, tonlo modoram aguelymo:
— Asaemo azagâ etyguewâdaungâ, mampioguhomoem — kelymo.
23 Toenzepa kehoem ani adapioguolymo. Sapioguybyem ani kadeia odaxi âzetadâolymo.
— Koendâne asaemo enahungâ, nâsemagueba itomoem — kewânmy pymâ domodo etadâdyby modo eniram.
24 Aguehoymbyem kadeia xypyryam kehoem nhadylymo. Târâ myani ihurumo nhakubyândylymo, se ihoguywâdyby modo odaji, nâsemagueba itomoem.
25-26 Paulo, Silas warâ Deus agâ aguelymo, igâkymo warâ myani. Kadeia odaxi etadâdyby modo myani tydase. Kuetâji, akaemo azagâ Deus agâ agueday, igâtuday warâ myani toenzepa kehoem onro âzekânily. Onro âzekâniduo, kadeia itâdobyry tuhu tatuwâze myani; kadeia tâzekânize lâpylâ myani warâ. Mârâ umelâ myani idânârâ pyanta modo âzenahunguewâdyly. Korenty metalgueto ekâjihomobyry adatâwâdyly warâ. 27 Aituo myani etadâdyby modo eni xuaguely, saudyly. Kadeia iwyantary idânârâ kehoem tânahungueba awyly nhedyly myani. Idânârâ kadeia odano modo âwientybyem waunlo ara myani enanaji. Awylygue myani tydahoru nhetyly tâdyâhoem. 28 Âdyâze kely ume olâ myani Paulo toenzepa kehoem adaenkely:
— Tâdyâzepa ikâ! Tarâlâ xina idânârâ! Ânguy nâwientaymba! — kely.
29 Paulo aguely tindatuo myani mâkâ etadâdyby modo eni esagon-ho nhenetomoem nhekadyly. Esagon-ho sawânipyryem myani tâgase kehoem âwândyly. Paulo, Silas warâ eydâ atoram idâly. Tyanugue tapâne kehoem myani enadomo âzeguhoam idyly. 30 Ilâpyryem myani kadeia odayba nhetaguelymo. Eyanmo aguely myani:
— Âdaka ise awidyly, kâsemaguehoem, inakanhe awitobyry xygakehoem warâ? — kely.
31 Aituo myani in-hogulymo:
— Pymâ Jesus lelâ einwânkâ, mâsemaguehoem. Âpemugudo Jesus nheinwândylymo-ro watay, âsemaguezemo lâpylâ — kelymo.
32 Etadâdyby modo eniram, idânârâ ety odano modoram warâ Jesus xunâry tâgatuzemo myani. 33 Kuetâjilâ myani, mâkâ etadâdyby modo eni, Paulo, Silas warâ sapioguhomobyry âunkehobyry ingokely. Inepa kehoem myani, mâkâ, ipemugudo alelâ batiza âieholymo, Jesus einwânniem awylymo xutuhoem. 34 Ilâpyryem myani mâkâ uguondo Paulo, Silas warâ nhadyly tâtyam, tuantomoem. Toenzepa myani iomarumo, Deus tâinwânse tawylymogue, Jesus eynynonroem tawylymogue warâ.
35 Emetybyem myani pymâ Roma donro modo, polícia ingonodylymo etadâdyby modo eni agâ agueze.
— Etaguegâ akaemo azagâ uguondo modo — keze ingonodylymo.
36 Pymâdo itaumbyry tienmakeduo myani etadâdyby modo eni idâly Paulo, Silas warâ agâ agueze.
— Pymâdo itaguehoanguimo. “Tutuzebalâ idâwâtaungâ” keanrymomy — kely myani.
37 Tutuzeba kulâ tâtaguedyzeba olâ myani Paulo. Awylygue myani policiaram aguely:
— Roma donro modo mâentomo ara xina etaungâ. Judeu wâne xina, Romadâ tâzeke lâpylâ olâ xina. Pymâ kuru Roma donro aguehobyry xina âdykâ nakadaymba. Alâ olâ keankâ tâzenanaym xina adapioguoly. Xina inakanhe aitobyry wâgâ aguepa kulâ keankâ pymâdo xina kadeia odaxi nhetadânehonly. Iwerâ pylâ xina etaguehonze kelymo, tutuzebalâ-ro. Arâ aguipyra kine! Akaemolâ nâedâ xarâ, tâzenanaym xina etagueze — kely.
38 Inepa kehoem myani polícia domodo odopâdyly Roma donro pymâ modoram Paulo aguehobyry egatuze. Paulo, Silas warâ Romadâ tâzeke awyly tiuntuduo myani toenzepa âseanedylymo. 39 Inepa kehoem myani kadeiaram idâlymo, Paulo, Silas warâram agueze:
— Toenzepa xina âjityendyly inagazenehon-homobyry wâgâ. Âynynâmo xina inakanhe aitobyry enanânehonwâdaungâ — kelymo myani.
Adâkebygueduomo myani idânârâ tâzenanaym kadeia odaypa Paulo, Silas warâ nhadylymo kuohoram. Warâ myani tientaguebygueduomo, aguelymo:
— Xina ety anaymba itaungâne — kelymo.
40 Kadeia odaypa egaseybyem myani Paulo, Silas warâ Lídia etyram idâlymo. Târâ myani Jesus einwânni modo nhodylymo. Aituo myani eyanmo aguelymo:
— Jesus tâinwânselâ itaungâ. Ize ato ara lelâ aitaungâ warâ — kelymo.
Iomazeânimobyryem, eon-hondânimobyryem warâ myani Filiposdâba idâlymo.