17
Paulo, Silas warâ Tessalonicaram idâhomobyry
Filiposdâba egaseybyem myani Paulo, Silas warâ Anfípolis einkâ, Apolônia einkâ warâ sakadylymo. Ilâpyryem myani âtâ anary Tessalônica kehoam saindylymo. Judeu domodo Deus agâ agueze âtâdyguyhobe myani mârâ âtâ anaym. Adâito ara, tâzekobyzegueho oday myani Paulo myarâ idâly. Azagâ tokalâ warâ tâzekobyzegueho ara myani Deus itaumbyry iweniby wâgâ tonlo modo agâ xunâgu. Messias wâgâ saguhoem kuru Deus itaumbyry egatuim modo inweniby wâgâ myani aguelymo.
— “Messias âsenagazeze, igueze warâ, ilâpyryem kurâem itonze olâ” kely myani inwenilymo. Merâ Jesus âyanmo augueho, Messiaslâ merâ, Deus Ingonotybylâ — kely myani Paulo.
Arâ Paulo aguely tindatuo myani judeu domodo ewy Jesus nheinwândylymo. Paulo, Silas warâ eagâ idylymo lelâ. Gregu domodo ewy Deus einwânnipe myani mârâ âtâ anaym, judeu domodo nheinwânto ara. Toenzepa akaemo ewy Jesus tâinwânsemo myani Paulo, Silas warâ aguehobyry wâgâ. Pekodo tynrenseim toenzepa tutuzeim modo Jesus tâinwânsemo lâpylâ myani. Jesus einwânniem itaymby modo, Paulo, Silas warâ agâ on-hoam itaunmâmomy.
Toenzepa typemugudo modo ewy Jesus tyeinwântoem, tâzewenrymo imolymo tientuo myani judeu domodo Jesus einwântânry, Paulo, Silas warâ agâ iewiâpadylymo. Aituo inakanhe aitaynrim modo ewy agâ âtâdyguylymo. Paulo, Silas warâ wâgâ inakanhe kulâ aguelymo myani. Aituo myani akaemo inakai modo tâwanunenry modo iewiâpadylymo, adaenkelymo adaguly. Inepa kehoem Jasão etyram idâlymo Paulo, eagonro modo warâ âxidâdobyryam. Tianwâdysemo myani, pymâ domodo enadoram tiantomoem, tienagazedomoem warâ. Paulo domodo niompyramo olâ myani târâ. Tyewiâpaduomo myani Jesus einwânni modo, Jasão warâ tâtâdyzebalâ pymâ domodo enadoram nhadylymo. Adaenkelymo myani:
— Koendâpa akaemo Jesus wâgâ aguewâni modo. Idâhomobyrydâ, kurâ domodo tyewiâpanânehonze lelâ pymâ agâ. Iwerâem kulâ keankâ kâty anaxi saindylymo. Jasão ety odaymo keankâ. Kywymâry Roma donro ezewenry neinwântaymbamo keankâ. “Jesus kywymâry kuru, mâkâ Roma donro pymâ mâkeba” nyguemo — kelymo.
Awârâ aguelymo myani Tessalônica donro modo, pymâ domodo warâ nehoguebyramo. Toenzepa kehoem myani iewiâpadylymo. Aituo myani pymâ domodo Jasãoram, Jesus einwânni modoram warâ aguelymo:
— Xinaram dinheru âunduwâtaungâ. Akaemo Jesus wâgâ aguewâni modo âdy tarâ inakanhe nienehombamo-ro watay, âyanmo xuduonse lelâ xina — kelymo.
Agueduomo myani Jasão, eataen-ho modo warâ dinheru eyanmo nhudulymo, tumohomoem.
Paulo, Silas, eagonro modo warâ Bereiaram idâhomobyry
10 Iguantuo myani Tessalonicadâ Jesus einwânni modo, Paulo, Silas, eataen-ho modo warâ Bereiaram ingonodylymo. Myarâ saintybyem myani, judeu domodo âtâdyguyho âtâ odaji idâlymo. 11 Târâ myani tonlo modo Pauloram âzenomedâolymo Jesus wâgâ. Tessalônica donro modo emyenro keba myani tonlo modo. Toenzepa myani Paulo tiengatudyze ato tindadyse awylymo. Kopaelâgâembaba myani Deus itaumbyry iweniby wâgâ âsenomedâdylymo, âkealâ kuru Paulo aguely awyly tiuntuhomoem.
12 Agui judeu domodo ewy, gregu uguondo modo ewy, pekodo tynrenseim toenzepa tutuzeim modo ewy warâ Jesus tâinwânsemo myani târâ. 13 Judeu Tessalônica donro modo, “Bereiadâ Paulo, Jesus wâgâ aguely” kely tindatuomo myani idâlymo myarâ, Jesus wâgâ aguely izepa tawylymogue. Awylygue myani nhunâguedylymo, tonlo modo Jesus xunâry egatuwâni modo agâ iewiâpadomoem.
14 Jesus einwântânry modo iewiâpaduo myani, tonlo Jesus einwânni modo Paulo paru emelaji nhadylymo, âwientoem. Silas, Timóteo warâ Paulo agâ nâtâbamo myani. Târâ Bereiadâlâ myani âxiânlymo. 15 Paulo âwientoem sanipyry modo eagâlâ myani Atenasram idâlymo. Bereiaram odopâdylymo iraynâ myani, Paulo eyanmo aguely:
— Silas, Timóteo warâ xarâ inepa âetomoen-ne aguewâtaungâ, inepa xarâ Atenasram yagâ oxioze âetomoem — kely.
Ilâpygueduo myani Beréia donro modo odopâdyly lelâ tâty anaxi.
Atenasdâ Paulo Jesus wâgâ aguehobyry
16 Silas, Timóteo warâ inwânwânse Atenasdâ tatay, Paulo toenzepa xygatyby modo nhyrenkylymo, nhetygueguylymo tâense myani. Deus ara kehoem nhyrenkylymo. Toenzepa myani xygatyby modo, toenzepa lelâlâ âji sahuimbelâ kehoem myani. Tientuo, toenzepa myani Paulo âjityendyly. 17 Kopaelâgâembaba myani Jesus xunâry nhegatuzezedyly. Âtâ tâdâtâdyguyho oday myani Jesus wâgâ judeu domodoram, judeu keba modoram alelâ aguezesedyly. Judeu domodo iDeusrylâ myani akaemo judeu keba modo nhyrenkylymo lâpylâ. Kopaelâgâembaba lâpylâ myani praçaram idâly, Jesus wâgâ aguezeseze myarâ adakobâze idâwâni modoram.
18 Agui myani kurâdo tonomeguneim modo mârâ âtâ anaym, imâem âsenomedâdaymby modo warâ. Akaemo tonomeguneim modo ewylâ myani “epicureus” keho modo, “estóicos” keho modo warâ. Aunlolâ myani akaemo ewy Paulo agâ Jesus wâgâ xunâgumo.
— Jesus tâigueze lelâlâ myani, iwerâ olâ kurâem itondybyem — tâkeze myani Paulo eyanmo.
Arâ Paulo aguely tindatuo myani akaemo ewy aguely:
— Ânguydo kulâ awâkâ Jesus wâgâ aguenri. Iozepa kulâ, nutuba kulâ warâ awâkâ aguely — kelymo.
Tâlâ pylâ olâ,
— Kewâdyly kulâ mâkeba. Âkelo âtâ anano modo iDeusry wâgâ awâkâ aguely, kiuntudânry modo wâgâ — keim modo.
19 Aituo myani akaemo tonomeguneim modo Paulo nhadylymo myarâ iwelo modogue tâdâsenomedâdoam, Areópago kehoram. Târâ myani nhapâiguelymo:
— Iwelo mâengatuly tiuntudyze xina. 20 Âdykâ awârâ amygueho xina nidataymba. Tiuntudyze olâ xina âdy awyly. Koendâ wao xinaram egatugâ — kelymo myani.
21 Idânârâ myani kurâdo Atenas donro modo unâ iwelo idadyly izetonroem awyly. Târâ enamadyby modo, âkelo âtâ ananobyry modo alelâ myani unâ izetonroem awylymo.
22 Aituo myani enanaynmolâ Paulo saudyly, Areopagodâ adâkehoem:
— Nhaum, Atenas donro modo, ydataungâ. Toenzepa kuru tâzekudo tuhu xygatyby, se xygatyby warâ mâynrendylymo tarâ Atenasdâ. Awâkâ Deus myguewâtomo mâinwânkylymo awyly, tutuze urâ. 23 Âtâ anakâ kadakobâday, toenzepa kurâ ekudo xygatyby modo, âtâ ekudo modo, ânguydo imeom ekudo warâ sedâ. Awâkâ modo mâen-hoguedomo ejidydâ sedâ lâpylâ olâ “Deus tutuzenry xyrento xirâ” kely iwenibybeom âji. Deus mâuntudânrymolâ iwâgâ augueho.
24 — Tytanrugue kulâ myani Deus onro, kau, paru warâ nhugudyly, idânârâ onwogonro, kau wogonro, paikano, âdydo imeom, ânguydo imeom, kurâ domodo warâ. Idânârâ tiungutyby sodo, xuturim warâ mâkâ. Kintâdyby oday kulâ tâjikeim mâkeba mâkâ. 25 Tâmawyadâzeim mâkeba mâkâ, mâkâlâ aieni awylygue. Mâkâlâ kyigueânehondânry. Mâkâ peba-ro watay, kydâepaiguewâbyra tâise kurâ. Awâkâlâ olâ tâlâ kydato modo xudunri. 26 Saguho uguondo xygamâ. Mâkâ uguondo iepadybylâ awâkâ kurâ domodo onro anakonro. Deuslâ myakâwândy tâinkâ lelâba ejitânimo. Waunro kuru uguondo tyngadyly iraynâlâ myakâwândy Deus aguely âdykâ ejidymo awyly wâgâ. Aguewândymy âdara onro anaym awylymo wâgâ, âdara agui idylymo, âdara aguipa idylymo wâgâ, âdara lelâ tynrenseim modo wâgâ, âdara lelâ tynrensenry modo wâgâ warâ.
27 — Koendâ iwâgâ kiuntuhoem, kieinwântoem warâ myani idânârâ kugudyly. Iwaguepalâ awâkâ Deus, kagâ awyly. Kurâdo tuiotodâlâ awâkâ. 28 Saguhoem aguehonwânmy: “Awâkâ Deus kâendylygue olâ tâlâ kydawyly. Mâkâlâ kydadakobâdoem kon-honru xuduim” kewânmy uguondo gregu. “Deus imeom kurâ idânârâ” kewânmy saguhoem uguondo modo tonomeguneimbyry modo ewy. Aguehobyry tutuzelâ âmaemo. 29 Kurâma Deus imeombyry. Kurâma ourugue xygatyby keba, pratague xygatyby keba, tuhugue xygatyby keba warâ. Awylygue tâzekudo xygatybyam “Deus merâ” kykeba kydawyly.
30 — Kaudyly ume myakâwândy saguhobyry modo koendâ Deus wâgâ nutubamo. Awylygue myakâwândy Deusram toenzepa nâzenagazeoba awylymo. Iwerâ olâ idânârâam Deus aguenripyryem: “Âjityendaungâ inakanhe amitomobyry wâgâ, amitombyra mitomoem” keimpyryem. 31 Xutuimbyryenlâ Deus âdara tynynonro modo, tynynâbaom modo warâ âikâam, âikâam tientoem. Uguondo Deus induakeyby koendâ tutuze ânguy âji tâdâsenagazedoam idâim, ânguy eagâ ini lelâlâ warâ. Tâigueze lelâlâ myani, Deus olâ kurâem tyetonze. Awârâ adientuo, Deus tânehonze myani Jesuslâ kâmakerin-em tinduakeyby awyly — kely myani Paulo.
32 “Jesus kurâem tyetonze myani, igueypyem lelâlâ awyly ume” Paulo kely tindatuo, tâlâ myani âwankuem ieni modo. Tâlâ pylâ olâ myani,
— Âdaralâne awârâ xinaram egatuongâ. Jesus wâgâ imâem tiuntudyze xina — keim modo.
33 Adâkebygueduo myani Paulo egasely Areópagodâba. 34 Tonlo modo ewy Jesus tâinwânsemo myani, Paulo aguely tindatuo. Uguondo Dionísio myani Jesus einwânni modo ewy; tonomegueim kehoem myani mâkâ; târâ Areopagodâ xuturim ewy myani mâkâ. Pekodo Damáris Jesus tâinwânse lâpylâ myani.