18
Corintodâ Paulo Jesus wâgâ aguehobyry
Ilâpygueduo myani Paulo, Atenasdâba idâly Corintoram. Târâ myani uguondo judeu Áquila nhodyly, Ponto eynynâ enamadyby. Priscila myani iwydy ezedy. Iweâpa kuba myani Itáliadâba saindylymo, âtâ anary Roma dompyryem. Pymâ kuru Cláudio, “Idânârâ judeu taunlo modo nâxiguemo” keduo myani Romadâpa âxiguelymo. Tâjitubygue âtâ xygani myani mâkâ, Paulo emyenro lâpylâ. Târâ tatay, Áquila etydâlâ myani Paulo âxidâdyly, eagâ tâsewanihoem. Aunlolâ myani tâzekobyzegueho oday Paulo idâly judeu domodo Deus agâ agueze âtâdyguyho odaji. Jesus wâgâ myani târâ aguely, judeu domodo agâ, gregu judeu domodo ezewenry modo agâ warâ. Jesus nheinwântomoem wâne myani aguely.
Silas, Timóteo warâ Macedoniadâpa saindyly inwânwânselâ myani Paulo Corintodâ awyly. Saintuomo myani, Paulo tâjitubygue âtâ xygadyly inmoly, Jesus wâgâ unâ tiengatuhoem. Jesuslâ Messias, Deus Ingonotyby awyly nheinwântomoem judeu domodoram adâkezemo lâwâne myani.
Paulo aguely tindatuo, eagâ tyewiâpazemo myani. Eagâ tâseuzemo, tywykezemo warâ myani. Aituo myani Pauloram ododokeolymo. Tiondokedaymo, enanaynmolâ myani tâty tywogonro nhurounukely, Deus izepa ato ara kulâ aitomobyry tienehon-hoem. Aituo eyanmo aguely:
— Jesus mâinwâmpyra âmaemo watay, âigueduomo, Deus eydâ atoram mydâwâpyra ise âmaemo. Mâsenagazedylymogue tâwentâzeba ise urâ-ro warâ. Âyanmo unâ Jesus wâgâ segatuaguilâma. Iwâgâ mâuntudyzeba mawylymogue, iwerâ judeu keba modo ise kâenkyly kuru. Jesus wâgâ unâ iwâkuru ise eyanmo kâengatuly — kely myani.
Agueypyem myani mârâ âtâ odayba egasely. Tício Justo etyram myani idâly. Tâdâtâdyguyho eynynâlâ myani mâkâ ety. Judeu keba myani mâkâ, Deus tâinwânse olâ myani. Etydâlâ myani âtâdyguyby modoram Paulo Jesus wâgâ aguely. Târâ Paulo aguely tindatuo myani tâdâtâdyguyho iwymâry Crispo Jesus nheinwândyly, idânârâ ety odano modo lâpylâ warâ. Toenzepa mârâ âtâ anary Corinto donro modo Jesus tâinwânsemo myani, Paulo Jesus wâgâ aguely tindatuomo. Awylygue myani batiza âieholymo, Jesus einwânnipyryem tawyly tienehon-homoem.
Paulo eâenkyem Jesus âepanâguewânmy eyam.
— Tyanepa ikâ, Paulo. Unâry mâengatuba tâiseba ikâ. Aguekâ lelâ. MYK tâiseba ikâ. 10 Agâlâ urâ, nhetâlâ, ânguy âda âepyra itoem. Xirâ âtâ anaym agui kurâdo yeinwânse, amyguely tindatuo — kely myani.
11 Iweâpa nekâ myani Paulo târâ Corintodâ awyly, tokalâ anu, tuotagueze awârâem Jesus wâgâ unâ egatuze tonlo modoram. Koendâ kehoem myani Jesus wâgâ tonlo modo nhenomedâdyly.
12 Tokalâ anu, tuotagueze sakabygueduo toenzepa judeu domodo eagâ tyewiâpazemo myani. Tawâsemo myani, Gálio enadoram tasemo warâ, tienwentâguedomoem. Acaia eynynonro modo iwymâry iwelo Romadâpa igonotyby myani mâkâ Gálio. 13 Warâ myani judeu domodo eyam aguely:
— Kâzewenke inkâba merâ uguondo kurâdo Deus yan-yam iese kely — kelymo.
14 Paulo agueze kely umelâ myani Gálio, judeu domodoram aguely:
— Ydataungâ, Nhaum. Kâenagazedaymba ise urâ merâ uguondo. Roma donro pymâ xunâry nhakaduoma tâise urâ tânagazeze. Inakanhe aitybyem warâ watay tâise kâenagazedyly, amyguehomo ara. 15 Mâindadyseba matomo aguelygue kulâ olâ mâenwentâdylymo, inakanhe aitobyry wâgâba. “Messiaslâ awâkâ Jesus” kelygue kulâ olâ mâenwentâdylymo, inakanhe aitobyry wâgâba. Izewenrymolâ awârâ âdaituoba kulâ tâzewentâdyly, Roma donro pymâ agueho mâkeba. Izewenkemoba kulâ aguely, inanajimo-ro watay, âmaemolâ enagazedaungâ. Awârâ kâindatondyzeba aze! — kely myani Gálio.
16 — Tarâ tâdâsewendâdodâpa itaungâ inepa kehoem — kely myani.
17 Târâpa tâgaselymo ume, âtâ judeu domodo âtâdyguyho iwymâry Sóstenes tawâsemo myani. Pymâ Gálio enanaynlâ myani nhapiogulymo. Awârâgue kulâ nâtynanâbyra olâ myani Gálio.
Paulo Antioquiaram odopâdobyry
18 Iweâpa myani Paulo Corintodâ awyly, Jesus einwânni modo agâ. Târâ tatay, Deusram “Âdylâ âmâem aiese urâ” kewânmy. Ilâpygueduo myani âsedaenguly tâxiguehoem. Tuhuru wâgâ myani Cencreiaram idâly. Áquila, iwydylâ Priscila warâ myani eagâ idâim. Cencréia iduantaji tainsemo myani. Mârâ tuantayba tâtâly iraynâ, Paulo tyangahudu tatâen-honze myani, judeu domodo ezewenry aralâ, Deusram adâkehobyry aralâ adâituo. Paru oze myani idâlymo, Cencréiadâpa. 19 Efesoram saintybyem myani Áquila, iwydylâ warâ âxiânlymo. Târâpa tâxiguely iraynâ, Paulo idâwânmy judeu domodo âtâdyguyhoam. Myarâ egawântybyem myani tonlo modo agâ Jesus wâgâ xunâgu.
20 Aituo myani akaemo Pauloram aguely:
— Xina agâlâ wao ikâ — kelymo.
— Nudupa gâlâ enra udâly awylygue — kewânmy Paulo.
21 Tâtâly ume myani aguely:
— Odopâze urâ, Deus ize atay — kely.
Aituo myani Paulo pepi imâsedo odaji âxiedyly. Efesodâpa idâly. 22 Cesareianra saintybyem, inepa kehoem Jerusalémram idâly. Târâ âdiempa kulâ myani Jesus einwânni modo agâ awyly. Inepa kehoem myani Antioquiaram idâly, Síria yan-yam.
Apolo Jesus xunâry nhegatuhobyry Efesodâ, Corintodâ warâ
23 Iweâpa nipyralâ myani târâpa âxiguely lâpylâ. Tuhuru wâgâ myani idâondyly Jesus einwânni modoram, Galácia yan-yam, Frígia yan-yam warâ, Jesus xunârygue tonlo modo enomedâze, iomazeânzemo warâ, Pymâ Jesus ago kuru nheinwântomoem.
24 Paulo Galácia yan-yam, Frígia yan-yam warâ idâpygueduo myani judeu Apolo keho idâly Efesoram. Âtâ anary Alexandria donro myani mâkâ. Kurâdo agâ tâdâtunâguedyly koendâ kehoem myani nhutuly. Koendâ kehoem lâpylâ myani nhutuly, Deus itaumbyry egatuwânibyry modo inweniby. 25 Tuomare kehoem myani aguely kurâdoram Jesus wâgâ. Ioze lelâ myani nhenomedâdylymo. Mâkâ lelâlâ koendâ kuru Jesus wâgâ nutubalâ myani. João Batista aguehobyry lelâ myani nhutuly: “Âjityendaungâ inakanhe amitomobyry wâgâ. Deus izepa ato aiedyly imowâdaungâ. Batiza âiehowâdaungâ, inakanhe amitomobyry imoimbyryem mawylymo mâenehon-homoem” kehobyry lelâ nhutuly.
26 Alâ olâ myani Efesoram saintybyem, judeu domodo âtâdyguyho oday tyanepa kehoem nhenomedâdylymo. Áquila, Priscila warâ Apolo aguely tydasemo myani. Aituo myani tâtyam nhadylymo, koendâ kuru Pymâ Jesus wâgâ tienomedâdomoem. Koendâ kehoem myani nhegatulymo, Jesus kieinwântuo lelâ Deus eydâ atoram kaindyly awyly wâgâ.
27 Aituo myani Apolo, Acaia yan-yam tâtâdyze idyly, Jesus wâgâ agueze. Tiuntuduo myani Jesus einwânni modo Éfeso donro ingüizeândylymo, eon-honwanâdylymo warâ. Acaiadâ Jesus einwânni modoram inwenilymo:
— Apolo xirâ kata sani. Jesus einwânni merâ, xunâry egatuim warâ. Koendâne Apolo edaenkuwâdaungâ — kely igatarymo.
Myarâ saintybyem Apolo, mâkâ Jesus einwânni modo tonomedâze myani Deus eagâmo koendâ atobyry wâgâ. 28 Tâzenanaynlâ myani Jesus wâgâ aguely judeu domodoram.
— Messias mâkeba Jesus, Deus Ingonotyby mâkeba — tâkezemo myani judeu domodo.
Apolo olâ myani saguhoem Deus itaumbyry egatuwânibyry modo Messias wâgâ inweniby tytainze. Awylygue myani aguely:
— Idataungâ. “Warâ ise Messias aieholy” kewânmy Deus. Jesus agâ aityby modo, Deus aguehobyry ara kehoem aidyly. Awylygue Jesuslâ Messias awyly, Deus Ingonotyby — kely.
Koendâ lelâlâ myani aguely. Aituo pylâ myani judeu domodo âdakepa awyly-ro warâ.