28
Ilha Malta kehodâ Paulo atobyry
Onroram xina saintuo, tonlo modo xina iose tâtâzemo ani.
— Âdy kehoka xirâ ilha? — xina keduo,
— “Malta” xirâ ezedy — kewânmo.
Koendâ kehoem ani xina nhedaenkulymo. Kopâ ihuguely, toenzepa igâwynu warâ ani. Awylygue ani peto nhatyguylymo sagunu wâgâlâ.
— Âetaungâ. Âuntaungârâ — kelymo xinaram.
Se iladyby tindâtyguyby Paulo nhamely peto onwanji. Âgâupe myani mârâ peto duay. Peto âdâpigu tiuntuduo keanra ani mâkâ âgâu se iladyby modo duaypa egasely. Paulo se peto onwanji nhamely ume ani emarydâ âdâholy. Tonlo modo Paulo emary wâgâ âgâu adasedâdyby tientuo ani aguelymo:
— Kyârimpyry keanra awâkâ uguondo. Paru tâsanigueindâ tâiguely ume nâsemagueagui wâne, âgâu nhântybyem olâ ise nâsemagueba — kelymo.
Aituo ani Paulo mâkâ âgâu nhahogudyly peto onwanji. Tâtobyry newânebyra ani. Emary sakyzely, iguely warâ myani nhenuenguylymo. Âdalâ idyly enuenzezemolâ myani. Paulo olâ ani âdanipyra. Âdapa awyly tientuo myani, tunâry nhugukelymo.
— Uguondo mâkeba awâkâ! Kiynrenkyly deus awâkâ! — kelymo.
— Aramo, uguondolâ urâ — kewâm olâ Paulo.
Aituo ani mârâ ilha donro pymâ, Públio keho, xinaram aguely:
— Inoro ietyram — kely.
Uguondo tynrenseim myani mâkâ pymâ. Eonronrudâ iwaguepalâ myani xina âundyly sagunu wâgâ. Aituo etyram xina idâly. Koendâ kehoem ani xina nhedaenkuly. Azagâ tokalâ warâ iguandyly ara ani târâ xina awyly. Nhunwym tâwâne myani. Tykyho wâgâlâ myani egueky, iaturu, ixigu warâ. Tâwâneim eguetonra Paulo tâwânse ani, Deus agâ agueze:
— Deus, tutuzelâ âmâ merâ uguondo ewânu. Kua iekâ wao — kely.
Deus agâ agueypyem, nhangahu onwa tâmary MÂʼ nhedyly. Warâ Deus eon-honrugue kua nhedyly.
Toenzepa ani târâ Maltadâ tâwânuneim modo. Pymâ Públio nhunwym kua ienipyryem awyly tiuntuduomo ani Pauloram âewylymo idânârâ kehoem. Aituo kua âieholymo Deus eon-honrugue. 10 Tonlo modo ani koendonro kuru xina agâ. Toenzepa âdydo imeom xinaram xuduwânmo. Târâpa xina idâly ume, idânârâ xina ize ato modo xuduwânmo.
Malta donropyryem Paulo Romaram idâhobyry
11 Azagâ tokalâ warâ nunâ ani xina Maltadâ awyly. Pepi imâsedobe ani târâ tuantay. Xidadâ Alexandria donropyryem saintyby myani mârâ sapezenru ton-honreim adaguly iraynâlâ. Akaemo ideusry gêmios ekudobe ani mârâ pepi iorudâ, Zeus imeom azagonropyry ekudo, Castor, Pólux warâ. 12 Aituo ani xina mârâ pepi imâsedo odaji âxiedyly. Xina saindyly ani Siracusaram. Azagâ tokalâ warâ emedyly ara ani xina târâ awyly. 13 Siracusa dompyryem ani xina Regioram idâly. Myarâ saintybyem, kopaelâgâem ani sapezenru âewyly xina ikaynâ. Régiodâpa egaseybyem, azagâ iguandyly wâgâ ani xina saindyly Pozuoliram*. Pepi odayba xina âzetyly. Tuhuru wâgâ xina idâly.
14 Jesus einwânni modo ewy xina iomâ târâ. Ekamâmo eagâmolâ xina itoem. Aituo ani tokalâ semana târâ eagâmo xina nhakadyly. Tonlopyryem ani tuhuru wâgâ xina idâly Romaram. 15 Romadâ Jesus einwânni modo xina saindyly egary tydasemo myani. Tâlâ xina inwânwânse idâwâtyby modo praça Ápio keho idâwaym. Tâlâ lâpylâ “Azagâ tokalâ warâ âdydo imeom vende ieto” kehodâ xina inwânwâni modo warâ. Akaemo tientuo, Paulo iomazely. Aituo Deusram aguely:
— Koendonro âmâ xina agâ, Pabai — kely.
Romaram Paulo saintobyry
16 Romaram xina saindyly ani. Aituo ani Pauloram aguelymo:
— Xina kadeia odaxi itadâdaymba ise. Tâwâlâ âtâ mâxidâdoem mâempywaguyly ânwingâ. Sodadulâ ise inuagaeni, mâsemagueba mitoem — kehonly.
17 Azagâ tokalâ warâ emepygueduo myani Paulo judeu domodo iwymâry modo Romadâ tâtyuneim modo ingâsedaynly, eagâmo adâkehoem. Tyam idâduomo, warâ myani eyanmo aguely:
— Nhaum, tydaselâ keanra âmaemo judeu domodo Jerusalémdâ ienwentâdo. Kypemugudo judeu tonlo modo idueryem âdawipyra olâ urâ. Kydamudo aitobyry aralâ awidyly. Arâ awidyly umelâ olâ keankâ tonlo judeu domodo yagâ iewiâkymo. Ietadâdâmo târâ Jerusalémdâ. Pymâ domodo Romadâpa igonotaymby modoram iegamemo warâ. 18 Idânârâ agânhetyby wâgâ yapâiguemo, idânârâ yapâiguehomobyry xihogu-ro warâ. Auguely tindatuomo, “Âdy inwentâdo lâpeba âmâ” nyguemo. Umoze nyguemo. “Âda mitobyry lâpeba âmâ âiguehoem” nyguemo warâ.
19 — Judeu domodo olâ keankâ ietaguedyzebamo. Aituo keankâ tonlo pymâ modoram auguely: “Romaram ugonotaungâ Kywymâry César-ram. Mâkâ lelâlâ ise aguenri, inakanhe, inakanhemba warâ awitobyry wâgâ” uguely keankâ eyanmo. Awylygue tarâ Romadâ wawyly, ywâgâlâ agueze, ihoguze warâ, ypemugudo judeu domodo ewentâgueze inkâba. 20 Awylygue âgâsedylymo, agâmo kâtunâguedoem. Tutuzelâ âmaemo, iweâpalâ kydamudo Deus Ingonokyly saindyly inwânwânseze awylymo. Deus Ingonotyby eynynonro urâ. Kydamudo inwânwântyby kâinwândylygue olâ, iwerâ korentygue kehoem ekâjibyem wawyly — kely myani Paulo.
21 Aituo myani aguelymo:
— Xina olâ awârâ âdykâ nidapyra. Âdylâ katalâ nigonotaymba inanry xina ipemugudo Judéia eynynonro âwâgâ aguenri. Judeu tonlopyry modo xarâ âetyby âunâguedaymbamo inanry. 22 Xina nhutuly, tâinkâ lelâba, mâinwânto ara einwânni modo eynynâ inakanhe aguelymo lelâ. Awylygue mâinwânkyly wâgâ âmâlâ amyguely xina tindadyse ato — kelymo myani.
23 Aituo Paulo agâ âseinwândylymo, Paulo agueho tindatomoem. Adâkehomobyry saintuo, Paulo eydâ atoram idâondylymo. Iweâpa Paulo eagâmo agueze awyly. Emedyly wogonropyrylâ, até kopae kehoem Jesus wâgâ unâ egatuzeze awyly, enomedâzemo. Kywymâryem Deus idyly wâgâ myani aguely eyanmo. Deus, “Igonose urâ” kehobyry wâgâ Moisés inweniby, Deus eynynâ aguewâni modo inweniby warâ tânanâguen-honze myani.
— Deus Ingonotyby awâkâ Jesus — kely myani eyanmo.
24 Tâlâ myani Paulo, Jesus wâgâ aguehobyry einwânni modo; tâlâ pylâ olâ myani Jesus, Deus Ingonotyby awyly einwântânry modo. 25 Aituo idânârâ idâlymo, âjigue tâtunâgueze. Egasedaymo myani Paulo eyanmo aguely:
— Kydamudoam Deus Ispiritury aguehobyry Isaías inweniby enanâguewâdaungâ:
26 “Âpemugudoram aguera:
‘Deus aguely idadylyem tydase âmaemo,
mâuntuba olâ âmaemo.
Edylyem Deus anhekyly tâense âmaemo,
âdaidyly mâuntuba olâ âmaemo’ kekâ eyanmo.
27 ‘Unâry mâinwâmpyra âmaemo,
mâinwândyseba mawylymoguelâ.
Âyanmo auguedyse wato mâindapyra âmaemo,
mâindadyseba mawylymogue.
Agânhekyly mâuntuba âmaemo,
mâuntudyzeba mawylymoguelâ.
Mâjiwantahulymo, mâzepâinlymo waunlo ara lelâ.
Arâpa watay, augueho tydase tâise âmaemo.
Agânhekyly tutuze tâise âmaemo.
Ynynonroem tâitonze tâise âmaemo.
Imakedâmo tâise urâ-ro warâ’ ”
kewândymy Deus, Isaíasram — kely myani Paulo.
28 Paulo eyanmo agueondyly myani:
— Judeu keba modo Deus itaumbyry tydase awyly xutuwâdaungâ. “Kâmakerin-em Jesus iguely” kely indadylymo-ro watay, einwânsemo. Deus inakanhe aitomobyry xygakeze warâ — kely myani Paulo.
29 [Paulo aguepygueduo myani judeu domodo idâly. Ton-honre kehoem âjihogulymo Paulo eynynonro modo, Paulo eynynonro keba modo warâ.]
30 Azagâ anos ani Paulo Romadâ awyly, âtâ tâpywazeim oday. Koendâ lelâ myani tyam idâwâni modo nhedaenkuly. 31 Idâduomo myani Deus pymâem idyly wâgâ aguely eyanmo. Pymâ Jesus Cristo wâgâ tonomedâzemo lâpylâ myani. Tyanepa myani aguely eyanmo. Unâ koendonro Jesus wâgâ aguenri negatuen-homba nipyra myani akaemo pymâ domodo.
Alâ kulâ kâinwenily.
Lucas
* 28:13 Poteoli lâpylâ myakâwândy mârâ âji ezedy. 28:29 Idânârâ livru saguho modo wâgâ iwenibyemba xirâ.