27
Festo Romaram Paulo ingonotobyry
Aituo ani Festo, Paulo ingonodyly Romaram, Itália anaxi xidadâ imâsedoram. Júlio cem sodadu iwymâryam aguely:
— Âmâ ise etadâdyby modo, Paulo warâ sani Romaram — kely.
(“César izodadury” kelygue myani izodadury modo ezeku; mâkâ ewy myani Júlio.)
Pepi imâsedo Adramítiodâpa âetyby, Ásia yan-yam idâim odaxi ani xina âxiedyly. Aituo ani xina idâly adaguly. Aristarco idâwâm lâpylâ xina agâ. Macedônia eynynonro âtâ anary Tessalônica donro ani mâkâ. Kopaelâgâem ani xina saindyly Sidom iduantaji. Koendâ ani Júlio, Paulo nhedyly. Pauloram aguely:
— Tâwâlâ ise myarâ ataen-ho modoram adakobâze mydâly. Pyni, âdydo imeom warâ nhududuomo, tâwâlâ emakegâ lelâ — kely ani eyam.
Ilâpyryem ani xina idâly Sidomdâpa. Târâpa idâypyem ani Chipre inortyry einkâ xina idâly, sapezenru xina yan-yam âewyly awylygue.
Cilícia, Panfília warâ edazekâ ani xina idâly. Xidadâ Mirra kehoam xina saindyly ani Lícia eynynonroam. Târâ ani xina pepi imâsedo odayba âzetyly. Sodadu domodo iwymâry myani pepi imâsedo eagonro tâense Alexandria donropyryem Italiaram idâim. Aituo ani xina mârâ iodaxi âxiedyly.
Toenzepa ani sapezenru eon-honru xina yan-yam. Awylygue ani kura kehoem xina idâly. Tâpyneânze kehoem ani âtâ anary Cnido iduenrâ xina saindyly. Ton-honre kehoem sapezenru xina iduenrâ âewyly awylygue ani xixi egawânto yan-yam xina nâtâba awyly. Aituo ani sul yan-yam xina MYRYK idyly. Ilha Salmona einkâ ani xina sakadyly. Xina idâly lelâ ani sul einkâ. Ilha imâsedo Creta einkâ ani xina sakadyly, sapezenru ton-honre kuba ato einkâ. Creta edazekâ ani xina idâly. Tâpyneânze kehoem ani xina idâly. “Tuanta koendonro” kelygue tâzekeinram xina saindyly ani. Xidadâ Laséia kehodâ iwaguepa ani mârâ. Cesareiadâpa xina egasehobyry iweâpa itybyem, âty Deus Inakanhe Aguitobyry Nhygakehon-ho keho sakadybyem awyly ume ani. Paru oze tâdâtâhoem kâmaynoem idyly. Aituo ani Paulo aguely:
10 — Nhaum, kâmaynoem enra xirâ ume paru oze kytâly. Pepi imâsedo xytyze. Iodano modo myenranxi idâze. Kurâ nhese lâpylâ warâ enra — kely.
11 Pepi odo, pepi iogâikeim warâ olâ ani aguelymo:
— Kâmaynoem inkâba awârâ tâdâtâhoem. Tarâ tuantayba kydâxiguenre — kelymo.
Aituo ani sodadu domodo iwymâry akaemo azagâ aguely indakyly kuru, Paulo aguehobyry keba. 12 Koendâpa ani mârâ tuantay tadawyly kopâ tapezenreim ume. Agui pepi oday âsewaniwâni modo ani târâ xina eydâ atodâ inepa tâxiguedyze awylymo. Awylygue ani aguelymo:
— Tâlâ tarâ Cretadâ eagonro tuanta Fenice keho. Mârâ tuantadâ ise sapezenru kopâ agonro kiankadyly — kelymo.
Sapezenru ton-honreim tuanta Fenice einkâ nakabyra awyly, nordeste, sudeste warâ eynynâ awylygue.
Kopâ tapezenreim saintobyry
13 Tuanta Koendonrodâ xina awyly umelâ ani, sul eynynâ adapezeinly ton-honre kubalâ. Mârâ sapezenru wâgâ pepi oday tâwanuneim modo aguelymo ani:
— Inoro. Kytâdyze kydatoram ise xirâ sapezenru kadyly — kelymo.
Aituo ani pepi epagunâdo, âncora keho, nhaunâdylymo. Ilâ aienibyryem ani xina âxiguely Tuanta Koendonrodâpa. Creta edazekâlâ ani xina sakadyly. 14 Inepa kehoem ani sapezenru âtuguguely. Xina yan-yam adapezeinly idyly. Nordeste eynynâba ani sapezenru âewyly, xina enâmize. 15 Toenzepa kehoem ani xina yan-yam adapezeinly. Pepi oday tâwanuneim modo nhatoem nudupa lâgâlâ. Aituo napyra idylymo. Sapezenrulâ pepi sani tâtâho yan-yanlâ.
16 Ilha imeimbyry Cauda isulry eynynâ ani xina sakadyly. Tâinkâ ani sapezenru ton-honre kuba awyly. Pepi imâsedo ihu wâgâ, pepi imeimbyry ekâjibybe ani. Paru tâsaniguenry oze tâdâtâho ani mârâ pepi imeimbyry. Tahuleba kehoem ani pepi imâsedo oday tâwanuneim modo pepi imeimbyry sasery nhawâdylymo, pepi imâsedo odaji tiempâguehomoem. 17 Pepi imeimbyry sawânipyryem ani pepi imâsedo odaji nhedylymo. Líbia iwaguepa, paru tâsaniguenrybe myani toenzepa myenraym sagunupe atodâ. Aituo ani aguelymo:
— Sapezenru pepi nhadyly paru tâsanigueba atoam watay, pepi epaguze sagunu myenrano wâgâ. Kientyba ise kurâ-ro warâ — kelymo.
Aituo ani panu imâsedo modo, vela keho, nhenâtâguylymo. Sapezenruanlâ pepi adaholy. 18 Sapezenru ton-honreim nakabyra lelâ. Paikaylâ pepi âzekânioly ton-honre kehoem. Kopaelâgâem ani pepi odano modo tâmânreim modo paikaji nhamelymo, tâmânrugue pepi nytyba itoem. 19 Aisezedyly lelâ ani sapezenru. Kopaelâgâem ani tâwanuneim modo pepi oday tâwanezeim modo nhamuilymo paikaji, korenty modo, sapezenru sawâto modo, awârâ modo. Kâmaynoenlâ olâ ani xina.
20 Kopaelâgâembaba ani iamu. Peto oday xina xixi nepyra. Kopae xina ximukâ nepyra warâ, ton-honrelâ kopâ tapezenreim ihuguely awylygue.
— Kydâsemaguewâbyra ise kurâ. Idânârâ ise kytyly — xina kely ani.
21 Iweâpa ani pepi imâsedo oday tâwanuneim modo toenzepa âseguâdâdylymo. Âwinduatomoenlâ nudupa lâgâlâ ani. Aituo Paulo XYDYK idyly akaemo enado. Eyanmo aguely:
— Nhaum, Cretadâ kydatay auguehobyry enanâguewâdaungâ: “Toenzepa âsenagazeze kurâ, kâpagubyra kurâ-ro watay” ugue. Tuanta Koendonro keho Cretadâlâ kâpagudyly-ro watay, xirâ pepi isejiguy modo, âdydo imeom pepi odanopyry modo warâ kianmewâbyra tâise kurâ; arâ kehoem kydâsenagazedaymba tâise kurâ warâ. 22 Tâegane itaungâ! Ânguy niguewâpyra ise. Pepi lelâ ise adakalagueim — kely.
23 — Deus eynynâ wato aini modo yam nutuen-hoangui. Kopae anju kaynonro nâepanâgueagui yam. 24 Warâ enra aguely: “Paulo, tyanepa ikâ. Iwerâ kehoem âiguewâpyra ise âmâ. Pymâ kuru Roma donro enadoram idâze wao âmâ. Koendonro awâkâ Deus. Awylygue ise nhetâlâ awyly. Âmâ, agâ idâwâni modo warâ nhesemo lelâ” keanry yam. 25 Awylygue olâ ton-honre itaungâ, uguely. Deus einwânni urâ. Anju aguehobyry ara aiese mâkâ. 26 Âsemagueze lelâ kurâ idânârâ. Xirâ pepi âdykâlâ myenraym sagunu wâgâ epaguze — kely ani Paulo.
27 Azagâ semana ani mârâ sapezenru ton-honreim xina saseze awyly parutabâ Mediterrâneo oze. Kuetâji awârâem ani pepi oday tâwanuneim modo onro iwaguepa taindyly awyly nhutulymo. 28 Aituo ani târâ paru esanigu nhekudylymo. Tâdyreim paikaji nhamelymo, iopirydâ emâihobeom, tâsanigue awyly eto; trinta e seis metros myani esanigu. Ilâpygueduo ani nhekudondylymo. Tâsanigue kuruba myani, vinte e seis metros kulâ.
29 Onro onwa tâidyly awyly nhutulymo kuru ani. Paru emelay pepi tuhu imâsedo onwa âsemyly waunlo ara tienehonduomo ani toenzepa kehoem âseanedylymo. Awylygue quatro lelâ pepi epagunâdo nhekâjilymo; pepi ihu wâgâ paru ikaji nhamelymo, âdanipyra itoem.
— Inepa imekâ, xirâ korenty pepi epagunâdo ekâjiho adatâly iraynâlâ — kelymo myani.
30 Pepi oday tâwanuneim modo pepi odayba tâsemaguedyzemo ani. Aituo ani pepi imeimbyry paikaji nhamelymo, ioday tâwientoem. Tywymâry enokuze kelymo myani. Warâ myani eyam aguelymo:
— Pepi ioruram xina idâly, xirâ tâmânreim epagudo xytâguyândonze, nâxigueba itoem — kelymo; kewâdylymo kulâ olâ myani.
31 Pepi imâsedo odayba âwiense kelymo awyly tutuze olâ myani Paulo. Aituo ani Roma donro sodadu domodo iwymâryram aguely:
— Xirâ pepi oday tâwanuneim modo âwiense kelymo. Ânguy nâwiempyra nidâ. Âwiendylymo-ro watay, âdara mâsemaguewâbyra ise âmaemo — kely.
32 Agueduo ani sodadu domodo pepi imeimbyry ekâjiho nhatâlymo, tâwâlâ idâhoem.
33 Emedylylâ ani Paulo idânârâ tonlo modoram aguely:
— Âwinduataungâ wao. Iweâpa keankâ xirâ koendâpa kydawyly azagâ semanabe. Xirâ ara koendâ mâwinduapyra mawylymo. 34 Âwinduataungâ wao, on-honwandomoem. Tyanepa itaungâ. Ânguy niguewâpyra ise. Âda kydâiehowâbyra ise kurâ. Tokalâ kyangahudulâ kianmehonwâbyra ise kurâ — kely ani Paulo eyanmo.
35 Agueypyem ani Paulo pão nhanâdyly.
— Tuomare urâ, xirâ pyni mâunduhobyry wâgâ, Pabai — kely ani Deusram, idânârâ kurâdo enanaym.
Adâkebygueduo ani pão nhepâdyly, nhedawynly lâpylâ warâ. 36 Nhedawynly tientuo ani ago kuru egamadylymo. Nhedawynlymo lâpylâ. 37 Agui ani xina mârâ pepi imâsedo oday awyly, duzentos setenta e seis kurâdo lelâ. 38 Xina nhedawympygueduo ani, trigu saku odano modo idânârâ kehoem nhamelymo paikaji, pepi ionupadoem.
Pepi imâsedo atuhobyry
39 Emetybyem ani pepi oday tâwanuneim modo iwague kuruba onrodâ tawyly nhedylymo, âdykâ tawyly nutubamo olâ ani. Paru epagudyby emyenro sagunupeom ani nhekylymo.
Aituo ani aguelymo:
— Kaintuo, pepi târâ kyzepagunâne — kelymo.
40 Pepi epagunâdo ekâjiho tatâzemo ani. Pepi imâsedo ihugâiguerim “leme” keho ekâjiguewânmo lâpylâ, pepi sase tâkewâdomoem. Ilâpygueduo ani panu imâsedo nhalokuândylymo lâpylâ, sagunu onwa sapezenru pepi imâsedo nhatoem. 41 Pepi olâ ani sagunu onwa naimpyra. Paru tâsaniguenrydâ epagudyly lelâ. Sagunu myenrano onwalâ sakubyly. Ioru ton-honre kehoem myani sakubyly âzetyrin-emba kehoem. Paru sahugânu olâ ani ton-honre kehoem pepi onwa idâly. Awylygue ani ihudâ nhatuly.
42 Sodadu domodo ani akaemo etadâdyby modo idânârâ xyâwâse kelymo, tywâre sagunu onwa nâsemagueba itomoem. 43 Iwymârymo Júlio olâ ani Paulo iguedyseba-ro warâ. Awylygue ani tyzodadury modoram aguely:
— Kâdyâwâtaundâmo — kely.
Warâ ani tâtaguneim modoram aguely:
— Adamewâdaungâ paikaji, sagunu onwa mydâhomoem — kely tywâruneim modoram.
44 Ilâpyryem ani aguely tywârenry modoram:
— Paikaji adamewâdaungâ. Tábua wâgâ, pepi epiry adakalagueyby wâgâ warâ adawâtaungâ, sagunu onwa mydâhomoem — kely ani eyanmo.
Warâ ani xina idânârâ saindyly sagunu onwa; ânguy niguepa ani pepi atuduo.