26
Adientyby, adâkehobyry warâ Paulo, Agripa enanaym nhegatuhobyry
Aituo myani pymâ Agripa aguely Pauloram:
— Amânhetaymby modo xinaram egatugâ — kely.
Aituo myani Paulo tâmary nhaunâdyly, pymâ Agripa tiendaenkuhoem. Aitybyem adâitobyry egatuly nhaguly.
— Pymâ Agripa, idaenkuly wao. Tynreim âmâ. Tuomare urâ, inanaym auguely awylygue. Âyam kâkaduly ise xirâ, judeu domodo agueho araba awidyly awyly mâuntuhoem. Judeu domodo ezewenry tutuzelâ âmâ, idânârâ kehoem. Tutuze lâpylâ âmâ, xina izepa ato, xina nâseinwâmbyra ato warâ. Awylygue olâ ydakâ wao. Auguely ara uguely — kely.
Aituo myani Paulo agueondyly:
— Idânârâ judeu domodo tutuze, salokuzenomoenlâ Moisés inweniby ara aiseze wawyly. Cilícia eynynâ yazehobyrydâ, Jerusalémdâlâ alelâ âdykâ xina ezewenry aiedyly kâinmowâbyra urâ. Judeu taunlo modo âkealâ aguely kezemo. Tutuzelâ akaemo, salokuzenomoenlâ fariseu-em wawyly. Xina judeu domodo ezewenry einwânni kuru mawânkâ fariseu domodo. Iweâpalâ myani Deus aguely xina idamudoram: “Iguewâtyby modo kurâem ietonze urâ” kely. Tâinwânse urâ, Deus adâkehobyry ara aidyly. Awârâ tâinwânse wawylygue, yizepaom modo xarâ ienewylymo, ienwentâze. Judeu domodo tâinwânse, Deus xypyry etay igueypy kurâem nhetondyly. Awylygue xina judeu modo, Deus xyrendyly xina nimopa awyly. Peto oday, kopae alelâ xina “Aiekâ” kehobyry anhedyly. Deus iguewâtyby modo kurâem ietonze kely kâinwândylygue kulâ judeu domodo ienwentâdyly, Pymâ — kely myani Paulo.
Idânârâ tonlo modoram myani Paulo aguely:
— Kieinwâmpyra kitoem nuduwâpyra Deus iguewâtyby modo kurâem tyetonze awyly. Einwântaungâ — kely.
Idânârâ tonlo modo indatoem myani Paulo aguely Agriparam:
— Saguhoem, urâlâ kâinane Jesus Nazaré donro einwânni modo enagazeni. Idânârâ adyese winane, kâenagazedomoem. 10 Jerusalémdâ Jesus einwânni modo toenzepa senagazenehonwâm. Kurâdo eynynâ Deus agâ aguewâni modo iwymârydo kadeia odaxi kâentadânehohoem aguewânmo. Tawânehonzemo, kadeia odaxi tâtadânehonzemo warâ winane urâ. Iguehoem aguehonlymo watay, en-hem tâkeze kâinane urâ warâ. 11 Jesus einwândyly inmodyzemo wâne winane. Âtâ tâdâtâdyguyho modoram aunlolâ kâinane sawâsemo udâly. Tyewiâsezemo winane. Taypa kâinane udâly sawâsemo. Konhontuomo, toenzepa kehoem kâinane kâenagazedylymo — kely myani Paulo.
Jesus tyeinwândyly wâgâ Paulo aguehobyry
(At 9.1-19; 22.6-16)
12 Paulo tywâgâ agueondyly myani:
— Aituo ani Damascoram udâdyse widyly, Jesus einwânni modo etadâze. Kurâdo eynynâ Deus agâ aguewâni modo iwymâry modo ani udâhoem agueim. 13 Pymâ Agripa, ânwa oze udâday awitobyry ise kâengatuly. Udâday, kuotatay, kau wâgâ toenzepa kehoem ani ydâ iatygudyly. Xixi takaze kehoem ani iatygu. Ienâmidâ ani iatygu; yagonro modo tânâmize lâpylâ warâ. 14 Aituo ani idânârâ xina onro onwa ihuguewâdyly, toenzepa tâseaneduo. Ytanwelâ ani Jesus yam aguely kâindadyly, hebraiku-em. “Saulo! Saulo! Âdaituoka ienagazedyly? Tâwâlâ kulâ mâsenagazedyly, tapirâ wâne tani emano se tuosebileim onwa âjihugameduo tâdyâze myara midyly kulâ” kely ani. 15 Aituo ani kampâiguely: “Ânguyka âmâ, aguenri?” uguely. “Jesus urâ, toenzepa mâenagazeguylylâ. 16 Aukâ. XYDYK ikâ. Iemaryem mitoem âduakely. Ywâgâ egaturin-em âduakely. Iwerâ mâentyby wâgâ egatugâ, waunroem aini wâgâ âyam kâengatuly wâgâ warâ. 17 Ywâgâ amyguedyse urâ judeu domodoram, judeu keba modoram alelâ. Kâmaynoem midyly watay, imakeze urâ, urâlâ eyanmo ogononi awylygue. 18 Ywâgâ aguenri ise âmâ. Ywâgâ eyanmo amygueduo, yeinwânsemo. Satanás einwândyly imozemo. Deus ise nheinwânkylymo. Iwerâma iamu oday âzepâimbyem adakobâni ara kulâ akaemo. Yeinwântuomo, Deus inakanhe aitomo xygakeze. Peto oday adakobâni ara ise akaemo nhedyly. Xirâ nhutuhomoem ywâgâ amyguedyse wawyly” kely ani Jesus yam. Warâ ani aidyly, Damascoram udâday — kely Paulo.
Jesus ewanuem adâidyly wâgâ Paulo aguehobyry
19 Aituo myani Paulo agueondyly:
— Pymâ Agripa, warâ ani Jesus aguehobyry ara awidyly, kaynâpa yam âetuo. 20 Warâ ani unâ iwâkuru Jesus wâgâ aguely kanguly. Saguhoem kuru iwâgâ auguely Damascodâ. Ilâpyryem Jerusalémdâ, idânârâ Judéia eynynâ warâ ani xunârybyry kâengatuly. Judeu domodoram, judeu keba modoram alelâ inanry iwâgâ auguely. “Âjityendaungâ, inakanhe amitomo wâgâ. Deus izepa ato aiedyly imowâdaungâ. Jesus einwântaungâ. Koendonro lelâ aietaungâ, Jesus eynynonroem mawylymo, inakanhe amidyly imoimbyryem warâ mawylymo xutuhoem” uguezesedyly inanry. 21 Xirâ unâ kâengatuduo keankâ, judeu domodo yagâ iewiâpadaynly. Deus etydâ wawyly ume keankâ yawâdylymo. Toenzepa keankâ yâdyse awylymo, Jesus wâgâ auguelygue.
22 — Iepyra nipyra olâ keankâ Deus, iemakedâlâ. Awylygue olâ tarâ wawyly, Jesus unârybyry idânârâ âyanmo egatuze, kurâdo âdaunlo modoanlâ, tâgareim modoram warâ. Jesus aguehobyry, anhetyby warâlâ xirâ unâry. Moisés xunârybyrylâ, saguhoem Deus itaumbyry egatuwânibyry modo xunârybyrylâ warâ xirâ kâengatuly. Deus onro anaxi ingonokyly wâgâ myani aguelymo. Iwerâ auguely âetobyry wâgâ. 23 “Deus Ingonotyby âzenagazeoze, âdyoze warâ; tyigueduo, kurâem itonze” kewânmomy. Awylygue, kyigueduo, kurâem itonze kydawyly, kiuntuly. Kytâho kientoem esagonrim, arâ lâpylâ ise Messias, Deusram kytâhoem, nhutuen-honly judeu domodo, judeu keba modo alelâ — kely myani Paulo.
24 Paulo adâitobyry, adâkehobyry warâ nhegatuly ume myani Festo adaenkely:
— Toenzepa mâsenomedâdâ. Aituo âindâam midyly! — kely.
25 Aituo myani Paulo, Festoram aguely:
— Âindâam witaymba urâ, pymâ ton-honreim. Koendâ kâpaunzedyly. Âkealâ auguely-ro warâ — kely myani Festoram.
26 Aituo myani Paulo agueondyly:
— Pymâ Agripa, âkealâ auguely awyly, tutuze âmâ. Koendâ kehoem Jesus wâgâ tutuze âmâ. Âdy totoenze kulâ anientaymba myani mâkâ; tâzenanaym lelâ myani anhedyly. 27 Pymâ Agripa, saguhoem Deus eynynâ aguewâtyby modo tâinwânse âmâ. Arâ atayma Messias âewyly tynwânwânse âmâ-ro — kely Paulo.
28 Aituo myani Agripa aguely:
— Ine wao. Inepa kehoem Jesus kâinwândyse mawyly — kely.
29 — Koendâ tâise Jesus mâinwândyly, iweâlâ atay, iweâpa atay warâ. Koendâ tâise âmâ lelâba mâinwândyly, asaemo idânârâ ydataynrim modo warâ. “Idânârâ taunlo modo yara nidâmo, Jesus neinwândâmo” tâkeze winase Deusram. Yara korentygue mâzekâjiodyzebamo olâ urâ-ro warâ — kely myani.
30 Awârâ aguely tindatuomo, pymâ Agripa, pymâ Festo, Agripa eaundu Berenice, idânârâ târâ ekadaymby modo warâ saudylymo myani tâgasehomoem. 31 Tâgaselymo ume, tindatyby wâgâ aguelymo.
— Âda nitaymba awâkâ Paulo etadâdoem, xyâhoem warâ — kelymo myani.
32 Aituo myani Agripa, Festoram aguely:
— “Kywymâry César Roma donroram ise kâenkadyly. Ugonokâ pylâ mâkânra. Mâkâ lelâlâ ise aguenri, inakanhe, inakanhemba warâ awitobyry wâgâ” kepa-ro watay, tâtaguneba tâise mâkâ, inakanhe anitaymba mâkâ, ienanaji — kely myani.