APOCALIPSE
Deus Waunroem Aitaynrim Modo Nhutuen-hon-ho
Deus myakâwândy João nhangahu odaji ieni âdy xirâ livru wâgâ inwenily awyly, onro adaimpygueduo âdy aini awyly kiuntuhoem, âdara târâ Deus eydâ atodâ awyly kiuntuhoem warâ. João lelâlâ wâne iweninri, Deus itaumbyry olâ nhegatuly. Jesus nhapygueni, aguely idani warâ myakâwândy João. “Jesus toenzepa inwyneguyly” kelygue myakâwândy ezekely. Ilha Patmosdâ myakâwândy mâkâ etagu, unâ tâdâsemagueho nhegatuhobyry wâgâ. Ásia eynynâ Jesus einwânni modoram mâkâ xirâ livru inwenily.
“Kordeiru” kelygue tâzekeim Jesus, inakanhe aguitobyry xygakeze mawânkâ myakâwândy iguely. Xypyry etay tâdâsenagazedo wâgâ adâkeze João, anju domodo trombeta indyduomo, tâdâsenagazedo modo saindyly awyly wâgâ. Azagâ ânguydo imeom adyry âepanâguely wâgâ adâkeze. Deus lelâlâ ara tynrendysedo ise akaemo. Deus iduery modo on-hoam isemo, Jesus agâ tâseguebyhomoem. Kawaru tapekeim wâgâ ise Jesus âewyly. Akaemo eon-honru idânârâ ise Jesus nhainly. Kau iwelo, onro iwelo warâpe ise. Jesus ise pymâ imâsedo kuru-ro warâ.
Xirâ livru wâgâ tutuze kurâ, târâ Deus ezay âdara awyly. Jesus xurâ modo lelâ ise târâ. Jesus eynynâbaom modo olâ ise âji tâdâsenagazedodâba nipyra; aunloenlâ ise târâ awylymo.
1
Aguely adaguho
Xirâ pape kâinwenily Jesus einwânni modoam, waunroem aitaynrim modo Jesus nhutuen-hoymby nhutuhomoem. Deus myakâwândy waunroem aitaynrim modo tânehonze Jesus Cristoram. Jesus tyanjury tydâpa ingonotyby xirâ modo yam xutuen-hoim. Urâ lelâlâ kâentaymby modo awylygue âkeá lelâlâ xirâ kâinwenily, waunroem aitaynrim modo tutuze lelâ mitomoem. Deus kurudyse ato xirâ kâinwenily, Jesus Cristo yam nhutuen-hoymby. Jesus einwânni modo âtâdyguyhodâ xirâ pape itainrim modo koendâ lelâ ise Deus agâ. Koendâ lelâ lâpylâ ise aguely idani modo, xirâ livru wâgâ tâdâturudo einwânni modo warâ. Iweâpa nipyra ise idânârâ xirâ modo aidyly.
Sete xidadâ anaym Jesus einwânni modoram João aguehobyry
4-5 Urâ João xirâ iweninri Jesus einwânni modoram, Ásia eynynonro sete xidadâ modoram. Deus agâ augueday: “Koendâ Ásia eynynonro modo egâ, koendâ lelâ agâ itomoem. Sakaladânimo peba iekâ” warâ keze urâ Deusram, Jesus Cristoram, sete espíritu koendonro modoram warâ. Iweâpalâ mykâinane Deus tâlâ awyly; iwerâ tâlâ; aunlolâ ise tâlâ awyly warâ. Deus eydonro akaemo sete espíritu modo. Jesus Cristo olâ Deus wâgâ ioze kehoem kuru kiuntuhoem agueim. Iguewâm; ipa lelâlâ imâ. Igueypyem mâkâlâ akâwâm waunroem kuru kurâem itoni. Xirâ onro anaym idânârâ pymâ domodo iwymâry mâkâ.
Kywyneni lelâlâ mâkâ. Kruz wâgâ tunu tyapâze iguehobyry wâgâ inakanhe aguitobyry xygakewâm Deus. Eynynonro modoem aguitoem aguewâm Jesus Cristo, Deus agâ aguenriem kitoem, Deus, kurâ domodo agâ aguehoem kienmawyadâdoem warâ. Tâtaybyanoem kyemâ, tunwym Deus agâ tâwaneinhe. Âdaunloenlâ Jesus koendonroem awyly wâgâ aguykely kimopa kine, eon-honru wâgâ warâ. Âkeá lelâlâ xirâ.
Xirâ kâinweniby aguely xutuwâdaungâ. Inepa ise Jesus Cristo odopâdyly eunu duay. Idânârâ kurâ domodo Jesus Cristo odopâdyly esemo. Kruz wâgâ awyly ume ferro tuosebileingue sodo ihoguyimbyry modo esemo lâpylâ. Idânârâ kurâ domodo onro anano mâkâ eynynâbaom modo, Jesus odopâdyly tientuo, tânagazedyly ytaze ohogüenzemo. Âkeá lelâlâ xirâ.
— Idânârâ adaguho, âdypygueândo warâ urâ. Letra A adaguho, letra Z pylâ xypyry* ilâ emyenro urâ — kely Deus Ton-honreim.
Tâlâlâ myakâwândy Deus; tâlâ iwerâ; aunlolâ ise tâlâ awyly warâ.
João, Jesus Cristo nhetobyry
Âpemugumolâ urâ João, Jesus Cristo eynynonro kydawylygue. Aramo, Jesusgue tywymâgueim lâpylâ urâ. Jesus einwânni wawylygue keankâ iduerydoram kâzenagazeoly. Inagazedomo ara lâpylâ kâzenagazeoly; toenzepa ienagazedylymo; kâenmaenly lelâ olâ, âdara uguepalâ, Jesus einwândyly kâinmopalâ warâ. Ilha Patmosdâ ietagu, Deus itaumbyry kâengatuhobyry wâgâ, Jesus nhenomedâdobyry âkeá lelâlâ awyly auguehobyry wâgâ warâ. 10 Semana adaguho oday keankâ Deus Ispiritury âewyly, wayam waunroem aini modo kâentoem aienehonze. Ykaynâ keankâ tâjitanru kâindadyly. Ton-honre kehoem aguely, trombeta ara:
11 — Idânârâ mâenkyly modo iwenigâ pape wâgâ. Igonokâ sete xidadâ anaxi Jesus einwânni modoram, Éfeso, Esmirna, Pérgamo Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodicéia warâam — kely keankâ yam.
12 Kâsemyobâdyly keankâ, yagâ agueim ese. Âsemyombâdybyem, sete candelabru ourugue xygatyby kâendyly. 13 Mârâ duay keankâ uguondo emyenro kâendyly. BOH waunlo keankâ ety iwogonro. Ouru xygatybygue ihogâdyly nhewandanopyryem epady onwa, pymâem awyly xutuhoem. 14 Tapeke lelâlâ keankâ nhangahudu, kâdâkerâ ara kehoem. Peto iatygu ara kehoem keankâ enu ehozelu. 15 Bronze sareântyby ehozelu ara kehoem keankâ ihuru ehozelu. Iwâelu imâsedo ipyru ara kehoem keankâ itanru eon-honru. 16 Emary aho eynynâ sete ximukâ keankâ emano. Itayba espada tuosebileim, tâynâ, taynâ warâ iewipy keankâ egaserim. Xixi wâne toenzepa kehoem tohobaze myara keankâ emydy ehozelu.
17 Kâentuo, iekomadâ; ipebaji kehoem yihuguely igueypy ara. Aituo tâmary aho eynynonrogue MÂʼ yedyly. Aguely:
— Tyanepa ikâ. Idânârâ adaguho urâ. Idânârâ adaimpygueduo, ipa witaymba ise urâ. 18 Mâkâ iguedânry urâ! Yiguewâm wâne. Kurâem witonmâ olâ, aunloenlâ witoem. Iguewâtyby modo kurâem kânhetondoem aguehoymbyem urâ. Ânguy igueypyem nâtâzezedaymba ise, kurâem itondoem agânhetuo. Etadâdyby wâne myara akaemo, urâ pylâ xave etaguehomo sodo-ro myara. 19 Awylygue wayam aini modo mâenkyly wâgâ iwenigâ, iwerâ aini modo wâgâ, ilâpygueduo aini modo wâgâ warâ. 20 Sete ximukâ lelâ metai iemaym, aho eynynâ, sete candelabru modo sawo duay wawyly warâ. Mâuntuba olâ âmâ âdy mâentyby awyly. Wakeze xirâ auguely. Sete xidadâ anaym yeinwânni modo mâenanâgueholâ ise awârâ sete candelabru ourugueto modo. Awârâ sete ximukâ ise ynynonro modoram unâry egatuwâni modo mâenanâgueho-ro warâ — kely keankâ Jesus.
* 1:8 Gregu domodo itanwe-em, “Alfa” kely “Adaguho” keze, “Ômega” kely “Xypyry” keze warâ. Awylygue Cristo Alfague, Ômegague warâ tâzekeim. 1:14 Gregüem adâkeze: “Neve ara kehoem nhangahudu sapeku.” Tapeke mawânrâ neve, toenzepa sapeku. Bakairi domodo olâ neve âdykâ nepyra awylygue, tarâ “kâdâkerâ ara” kehonly lelâ, tapekeim enday kâdâkerâlâma idânârâ nhutuly.