Htawm lawng peue caee Eun Yesuˊ naˊ yeuh ce kanˊ
1
Kaw tuilˊ Citˊ seungaˊ naˊ lih
Htawˊhpiˊlu, lawng kuˊ Yesuˊ la Eun ri yeuh maeeˊ sangsawnˊ Eun naˊ tangˊ neum kleumˊ ka naˊ rot ri hukˊ Eun kuingˊ pang maoˊ naˊ Eun cu Citˊ seungaˊ chakˊ naˊ Eun tuilˊ leukahˊ ri peue caee leuk ri naˊ ce, uiˊ temˊ ri tuilˊ a ri mi nang htawm nanggalˊ naˊ hawcˊ. Hawcˊ hkamˊ Eun kuˊ tukhka naˊ, Eun tuilˊ peue awnˊ ce nyu tuˊ ri naˊ. Punta kaw ce cang yumˊ kawnˊ imˊ neum Eun naˊ, Eun tuilˊ ce nyu saˊhkiˊ heunˊ ceu. Eun tuilˊ ce nyu ri hk'aˊnaee yam punˊkulˊ seunyi naˊ, Eun lahˊ ris ce mhawngˊ lawng kuingˊ Eun Peucawoˊ naˊ. Ti pok yam buih somˊ Eun maeeˊ ce naˊ, Eun tuilˊ leukahˊ ri ce, “Paw nang pucti heulˊ hk'aiˊ veng Yeruˊsalaem naˊ, daecti rot ri pun peˊ lapsawngˊ leukahˊ kati Kuiingˊ Uiˊ kuˊ pun peˊ ri mhawngˊ ri Uiˊ naˊ nuk ka naˊ, puing koˊ a reuˊ. Kopti Yoˊhan tuilˊ eun hk'aˊ cumˊ naˊ ri peˊ ri leuumˊ, daecti unˊ lingˊ, peˊ kaw pun ri rap ri ti hk'aˊ cumˊ naˊ ri Citˊ seungaˊ chakˊ naˊ.”
Yesuˊ hukˊ Eun kuingˊ pang maoˊ
Kop awnˊ na yam buih hk'om ce puri naˊ, ce mhaingˊ Eun, “Cawoˊ, maetˊmaenˊ kaw Mi tang tangˊ hk'uˊ kuingˊ ce peue Iˊsarelaˊ naˊ aw?”
Yesuˊ Eun lahˊ a ri ce, “Kaw peˊ unˊ loˊ ri yawng meuh yam kuˊ Aˊkuiingˊ tangˊ Eun hk'aˊnaee tiˊca ri naˊ. Daecti yam Citˊ seungaˊ chakˊ naˊ lih a hk'aˊpang peˊ naˊ, peˊ kaw pun tiˊca naˊ. Peˊ kaw meuh nang hkamˊ saˊhkiˊ Uiˊ tangˊ neum veng Yeruˊsalaem naˊ rot kuingˊ Yuˊda, kuingˊ Samariˊ rot vang bhenˊ keuteˊ naˊ sutˊ ka naˊ.”
Hawcˊ lahˊ Eun a yeuh keutitˊ naˊ, Eun pun ri yuk ri hukˊ nanggalˊ toˊnhaˊ ce naˊ. Putumˊ naˊ a ghuimˊ Eun rot ri unˊ laee nyu ce Eun.
10 Naˊ ce buih mungˊ ri seuluilˊ maoˊ naˊ yam hukˊ Eun naˊ, peue cuipˊ hk'eung paing lalˊ peue naˊ ka keulawnˊ pucti cawng keunam ce naˊ. 11 Ka lahˊ a ri ce, “Peue Galilaeˊ naˊ peˊ, peˊ ciˊ yeuh keunhawˊ peˊ vaeeˊ buih cawng ri mungˊ maoˊ naˊ maenˊ? Yesuˊ gahˊ hk'aiˊ peˊ hukˊ lec kuingˊ pang maoˊ aenˊ Eun koˊ, kaw Eun tang lih baee seunˊ nyu peˊ hukˊ lec Eun kuingˊ pang maoˊ naˊ.”
Nang ten Yuˊdasˊ Iˊsakariotˊ eun
12 Hawcˊ awnˊ na, ce lih neum gong Sanlon naˊ ce tang ingˊ nang veng Yeruˊsalaem naˊ. Gong awnˊ a unˊ seungai veng Yeruˊsalaem naˊ, a meuh hk'aˊ cang long hk'aˊnaee seunyi Sinˊ.* 13 Yam ingˊ rot ce nang veng naˊ, ce hukˊ nang hongˊ htan hk'aˊtuh vang utˊ ce naˊ. A meuh Petruˊ, Yoˊhan, Yakopˊ, Andre, Hpiˊlipˊ, Htoˊmasˊ, Bahtoˊlomeˊ, Mahtae, Yakopˊ konˊ eun Alfeasˊ, Siˊmon Yelotˊ, maeeˊ Yuˊdasˊ konˊ eun Yakopˊ naˊ ce. 14 Ce tangˊ hpumˊ ri meuh ti meulˊ hk'oˊ munˊ tiduihˊ gawmˊeucˊ maeeˊ beunˊ naˊ ce maeeˊ Mariˊ ma Eun Yesuˊ naˊ ka maeeˊ awngˊ me Eun Yesuˊ naˊ ce laleung.
15 Hk'aˊnaee seunyi meuyam awnˊ na, Petruˊ eun kuhˊ cawng nang ngonˊ ce peue yumˊ naˊ (ce kueˊ hk'ao ri pakˊ leualˊkulˊ peue.) 16 Eun lahˊ, “Ecˊawngˊ naˊ peˊ, lawng eun Yuˊdasˊ kuˊ va peue mawt Yesuˊ Eun naˊ seunˊ Citˊ seungaˊ chakˊ naˊ cu a moeng eun Davitˊ naˊ a lahˊ ri temˊ ri nang htawm Seungaˊ leumahˊ naˊ kaw a kah ri htonnuk neum. 17 Yuˊdasˊ eun koˊ, utˊ eun nang muk eˊ. Eun meuh nang yeuh kanˊ maeeˊ eˊ ti peue yeut.”
18 (Yuˊdasˊ ti eun paec lapsawngˊ pun ri hk'aˊnaee vang unˊ leupaws seumeuˊ naˊ, eun leuvaee bhenˊ keuteˊ ti bhenˊ. Eun htangˊmeul dhimˊ cingˊ ri naˊ ri ka, keuteul eun naˊ a gvahˊ, vec eun naˊ a pucti lih gawmˊeucˊ. 19 Peue veng Yeruˊsalaem naˊ pun ce ri mhawngˊ lawng aenˊ na ku peue ri. Kop awnˊ na, leukahˊ ce naˊ ce lahˊ bhenˊ keuteˊ awnˊ a meuh Akeldamaˊ. Vangdohˊ ka naˊ a lahˊ bhenˊ keuteˊ nhamˊ.)
20 Petruˊ eun lahˊ, “Kopti temˊ a ri nang htawm Sukˊseunˊ naˊ,
‘Kah vang utˊ eun naˊ yenˊyong.
Aˊnhawˊ pawlaee utˊ ri ka saecˊ ti peue’,
maeeˊ
‘Kah peue seubu eun ten anˊnya eun naˊ reuˊ.’
21 Kop awnˊ na, kah ri leuk peue ti peue. Peue awnˊ eun kaw kah ri meuh kuˊ utˊ maeeˊ eˊ keuyuit yam Yesuˊ kawnˊ utˊ Eun maeeˊ eˊ naˊ 22 tangˊ neum rap Eun ri ti hk'aˊ cumˊ naˊ maeeˊ Yoˊhan eun rot ri yuk Eun ri hukˊ hk'aiˊ eˊ naˊ. Kopti peue awnˊ kaw eun kah ri meuh nang hkamˊ saˊhkiˊ maeeˊ eˊ lawng Yesuˊ kuhˊ imˊ Eun naˊ.”
23 Kop awnˊ na, ce lahˊ muis peue lalˊ peue. Kuˊ ti peue naˊ eun meuh Yoˊsaep, peue ku klawng eun meuh Basabasˊ (muis seubu eun naˊ a meuh Yuˊtasˊ). Lalˊ peue ti peue naˊ eun meuh Mahtiˊasˊ. 24 Hawcˊ koˊ, ce hk'oˊ munˊ lahˊ, “Peucawoˊ, yawng Mi hpumˊ peue naˊ ku peue. 25 Kopti Yuˊdasˊ tec eun kanˊ peue caee Eun Yesuˊ naˊ eun heulˊ vang heulˊ ri naˊ hawcˊ, punta peue lalˊ peue aenˊ ka Mi ciˊ kaw leuk ri ti nangnhawˊ ri ka eun naˊ ten kanˊ peue caee Eun Yesuˊ naˊ, hk'oˊ Mi seudecˊ ri tuilˊ a ri ye reuˊ.” 26 Hawcˊ koˊ, ce pawkˊ ri caw Mahtiˊasˊ eun. Kop awnˊ na, eun lec cum ce peue caee Eun Yesuˊ kulˊti peue naˊ.
* 1:12 1:12 Meuh a hk'aˊ seungai hpawnˊpakˊ tawpˊ. 1:20 1:20 Sukˊseunˊ 69:25 1:20 1:20 Sukˊseunˊ 109:8