2
Citˊ seungaˊ chakˊ naˊ lih ka
Yam rot a seunyi pawe Petekoˊte naˊ, ce cu ri tiduihˊ gawmˊeucˊ ri vang ti duihˊ naˊ. Yam awnˊ na, a keulawnˊ kueˊ sengˊ lawsˊ lih neum kuingˊ pang maoˊ naˊ seunˊ guilˊ lomleng keuting koˊ. A lih nuk hk'aˊnaee nya vang buih mokˊ ce naˊ. Ce nyu piuˊ ngawl seunˊ a dakˊ naˊ. A gvah ri keuluiˊ ri hk'aˊpang ce ku peue. Citˊ seungaˊ chakˊ naˊ a nuk hk'aˊnaee ce gawmˊeucˊ. Ce tangˊ ri lahˊ leukahˊ seubu heunˊ ceu naˊ seunˊ kuˊ Citˊ seungaˊ chakˊ naˊ kah a ce lahˊ ris naˊ.
Yam awnˊ na, peue Yuˊda kuˊ yumyamˊ Peucawoˊ Eun ingˊ neum kuingˊ ku kuingˊ hk'aˊpang bhenˊ keuteˊ naˊ ce ingˊ nang veng Yeruˊsalaem naˊ. Yam mhawngˊ ce sengˊ leukahˊ awnˊ a naˊ, peue cum heunˊ naˊ ce kvangˊ ce ingˊ cu ri kopti sawngˊ mhawngˊ ce leukahˊ ri isˊ aˊnhawˊ isˊ nang awnˊ naˊ. Ce amˊ, ce mhaingˊ puri, “Kuˊ leukahˊ naˊ unˊ meuh ce peue Galilaeˊ aw? A ciˊ yeuh saˊnhawˊ, eˊ vaeeˊ sawngˊ pun ri mhawngˊ leukahˊ kuingˊ vang utˊ ri naˊ? Eˊ meuh peue Patiˊ, peue Mediˊ, peue Elam meuh peue utˊ kuingˊ Mesoˊpoˊtamiˊ, peue Yuˊda maeeˊ peue Kapadosia, peue Pontasˊ maeeˊ peue utˊ kuingˊ Asaˊ, 10 peue Fiˊciaˊ maeeˊ peue Pamhpiˊliˊ, peue Eˊjiˊtuˊ maeeˊ peue utˊ nang kuingˊ Liˊbiaˊ keunam veng Saiˊrinˊ naˊ ce meuh peue checˊ ingˊ neum veng Roˊma naˊ 11 (gawmˊ peue Yuˊda maeeˊ peue ingˊ lec ritroe ce peue Yuˊda naˊ), peue kawˊ Kretˊ maeeˊ peue Arapˊ, sawngˊ mhawngˊ eˊ ris ce lawng kanˊ keuting Eun Peucawoˊ naˊ ri leukahˊ eˊ naˊ meun.” 12 Ce kvangˊmawo gawmˊeucˊ ri. Ce mhaingˊ puri, “A ciˊ meuh kuˊ yeuh saˊnhawˊ?”
13 Daecti ngonˊ ce chaw hkamram ce. Ce lahˊ, “Ca ce ri nyui plaiˊ heunˊ.”
Petruˊ sangsawnˊ eun leukahˊ munˊ seunyi Petekoˊte
14 Yam awnˊ na, Petruˊ eun cawng maeeˊ peue caee Eun Yesuˊ kulˊti peue naˊ ce. Eun klawng ri lahˊ lawsˊ a ri peue cum heunˊ naˊ ce, “Peue kuingˊ Yuˊda maeeˊ peue utˊ nang veng Yeruˊsalaem naˊ peˊ gawmˊeucˊ, kaw uiˊ lahˊ peˊ mhawngˊ lawng aenˊ na, peˊ naˊ leuceng a meulamlam ri reuˊ. 15 Peue aenˊ hpaw ce caˊ yuicˊ ri plaiˊ seunˊ kuˊ kuit peˊ naˊ. Maetˊmaenˊ kawnˊ meuh ka peunngup seudimˊ nali. 16 Daecti lawng aenˊ a meuh a seunˊ kuˊ peue suip leukahˊ Eun Peucawoˊ Yawˊlaˊ lahˊ eun naˊ,
17 ‘Peucawoˊ lahˊ Eun, “Hk'aˊnaee meuyam tisutˊ ka naˊ,
Uiˊ kaw kah Citˊ seungaˊ ri naˊ lih hk'aˊpang peue ceu gawmˊeucˊ.
Konˊ beunˊ konˊ me peˊ naˊ ce kaw sangsawnˊ leukahˊ munˊ renˊkawn naˊ.
Nang nhumˊ peˊ naˊ ce kaw nyu kuˊ limit.
Peue kawt peˊ naˊ ce kaw leumu.
18 Yam seunyi meuyam awnˊ rot ka naˊ,
Uiˊ kaw kah Citˊ seungaˊ ri naˊ lih hk'aˊpang mhaiˊ beunˊ mhaiˊ me Uiˊ naˊ ce.
Ce kaw sangsawnˊ leukahˊ munˊ renˊkawn naˊ.
19 Uiˊ kaw tuilˊ peˊ nyu kuˊ hk'oˊamˊ hk'aˊtuh naˊ nang kuingˊ pang maoˊ
maeeˊ hetˊ keuting hk'aˊruim pang bhenˊ keuteˊ naˊ,
a kaw meuh nhamˊ, ngawl maeeˊ tuˊ ngawl.
20 Yam seunyi keuting kueˊ munhpungˊ Eun Peucawoˊ naˊ unˊ nang rot ka naˊ,
seunyi naˊ a kaw duimˊlawng,
aˊchiˊ naˊ a kaw meuh nhamˊ.
21 Peue klawng muis Eun Peucawoˊ naˊ ce ku peue,
ce kaw pun hk'aˊ htut lawtpon naˊ.”*
22 Peue Iˊsarelaˊ naˊ peˊ, leuceng leukahˊ aenˊ a reuˊ. Yesuˊ peue veng Nasaraetˊ meuh Eun peue Peucawoˊ htawhkam Eun peˊ ri kuˊ hk'oˊamˊ maeeˊ hetˊ keuting naˊ. Peucawoˊ cu Eun, Eun yeuh a nanggalˊ peˊ seunˊ kuˊ yawng peˊ naˊ hawcˊ. 23 Seunˊ Peucawoˊ yawng Eun a Eun tangˊ ri uinˊ a nanggalˊ hawcˊ naˊ, Yesuˊ aenˊ Eun pun ri hkamˊ hk'aˊ ap Eun ri peˊ. Peˊ teumˊkawm reum peue rai naˊ ce, peˊ tawkˊ Eun yeum pang kleumˊ rawngˊtawpˊ naˊ. 24 Daecti Peucawoˊ Eun tang yeuh Eun kuhˊ imˊ, yeuh Eun lawtpon hk'aiˊ hk'aˊ tukhka naˊ maeeˊ hk'aˊ yeum naˊ. Kopti hk'aˊ yeum naˊ mawt unˊ pun ka Eun. 25 Hkunˊhawˊhkamˊ Davitˊ eun ku lahˊ lawng Eun naˊ yeuhkiˊ,
‘A saecˊ meuh yamnhawˊ nyu uiˊ Peucawoˊ utˊ Eun nanggalˊ ri naˊ.
Kopti utˊ Eun hk'aˊ aˊtawmˊ uiˊ naˊ,
uiˊ kaw unˊ fuiiˊfaiˊ.
26 Kop awnˊ na, hpumˊ uiˊ naˊ a renˊkawn, moeng uiˊ naˊ a renˊkawn,
tuˊ uiˊ naˊ a ku kaw utˊ ri keutuiˊ hpumˊ
27 kopti kaw Mi unˊ tecla uiˊ nang leumuic naˊ,
Mi ku kaw unˊ tecla peue seungaˊ chakˊ Mi naˊ eun seueumˊ yeut.
28 Mi tuilˊ uiˊ nawk hk'aˊ civit imˊ naˊ hawcˊ,
Mi kaw yeuh hk'aˊ renˊkawn uiˊ naˊ htonnuk nanggalˊ Mi.’
29 Ecˊawngˊ naˊ peˊ, lahˊ uiˊ a cengˊsaeeˊ ri peˊ. Davitˊ aˊtaˊ keuting eˊ naˊ yeum eun, peue puingˊ eun hawcˊ. Saecˊ meuh keutuiˊ leumuic eun naˊ, a ku kueˊ mawnˊ rot seunyaenˊ yeut. 30 Daecti meuh eun peue suip leukahˊ Eun Peucawoˊ. Eun yawng Peucawoˊ yeuh Eun ri tuilˊ kati ri ti. Hk'aˊnaee ceucat eun naˊ ti peue, Eun kaw tuilˊ Eun mokˊ tenceoˊ ri naˊ. 31 Kopti Davitˊ bai yawng eun a nanggalˊ naˊ, eun lahˊ lawng Hkrit kaw Eun tang kuhˊ imˊ naˊ yeuhkiˊ, ‘Peucawoˊ Eun kaw unˊ tecla Eun nang leumuic. Tuˊ Eun naˊ Eun kaw unˊ kah a seueumˊ yeut.’ 32 Peucawoˊ kah Eun Yesuˊ awnˊ Eun kuhˊ imˊ. Meuh eˊ nang hkamˊ saˊhkiˊ ka lawng kuˊ meuh neum aenˊ na gawmˊeucˊ ri. 33 Yam pun Eun hk'aˊ tangˊ ri lhungˊ keuting hk'aˊ aˊtawmˊ Eun Peucawoˊ naˊ, seunˊ Aˊkuiingˊ tuilˊ Eun kati ri, Eun pun Citˊ seungaˊ chakˊ naˊ ri Heun. Hawcˊ koˊ, Eun kah Citˊ seungaˊ naˊ lih seunˊ pun peˊ ri mhawngˊ, pun peˊ ri nyu a maetˊmaenˊ naˊ. 34 Davitˊ eun saecˊ unˊ nang hukˊ kuingˊ pang maoˊ, daecti eun ku lahˊ a,
‘Peucawoˊ lahˊ Eun a ri Cawoˊ uiˊ naˊ Eun,
“Mokˊ hk'aˊ aˊtawmˊ Uiˊ naˊ
35 rot ti uinˊ Uiˊ ransu Mi naˊ
ce hk'aˊruim dak cung Mi naˊ reuˊ.”
36 Kop awnˊ na peue Iˊsarelaˊ naˊ peˊ gawmˊeucˊ, yawng pawn aenˊ na meulamlam ri reuˊ. Peucawoˊ kah Eun Yesuˊ kuˊ tawkˊ peˊ pang kleumˊ rawngˊtawpˊ aenˊ Eun meuh Cawoˊ meuh Hkrit.”
37 Yam peue awnˊ mhawngˊ ce leukahˊ awnˊ a naˊ, a pen hpumˊ ce naˊ nyawkˊ. Ce mhaingˊ Petruˊ eun maeeˊ peue caee Eun Yesuˊ kuˊ seubu naˊ ce, “Ecˊawngˊ naˊ peˊ, eˊ ciˊ kaw htukˊ ri yeuh saˊnhawˊ?”
38 Petruˊ eun topˊ a ri ce, “Punta mapˊ peˊ naˊ kaw a gahˊ, peˊ ri ku peue tawsˊ hpumˊ fuin mapˊ ri rap ri ti hk'aˊ cumˊ hk'aˊruim muis Eun Yesuˊ Hkrit naˊ reuˊ. Hawcˊ koˊ, peˊ kaw pun lapsawngˊ Citˊ seungaˊ chakˊ naˊ. 39 Leukahˊ kati aenˊ meuh a pun peˊ maeeˊ konˊ lhanˊ peˊ naˊ ce rot ri peue utˊ vang seungai naˊ ce gawmˊeucˊ. A meuh pun peue Peucawoˊ klawng Eun ri ti naˊ ce gawmˊeucˊ yeut.”
40 Petruˊ eun deunˊ sati ce rengreng ri leukahˊ seubu heunˊ ceu. Eun lahˊ, “Roksaˊ tuˊ peˊ naˊ yeuh ri pon peue rai cat aenˊ ce reuˊ.” 41 Peue leuceng leukahˊ eun naˊ ce rap ri ti hk'aˊ cumˊ. Hk'aˊnaee seunyi awnˊ na, peue meuh tapaeˊ naˊ ce kueˊ baee hk'ao loeˊhengˊ peue.
Peue yumˊ naˊ yeuh ce aˊmawo puri
42 Ce leuceng leukahˊ sangsawnˊ ce peue caee Eun Yesuˊ naˊ, ce yeuh aˊmawo puri. Ce ves hkawomunˊ naˊ tiduihˊ. Ce hk'oˊ munˊ tiduihˊ. 43 Kopti peue caee Eun Yesuˊ naˊ yeuh ce kuˊ hk'oˊamˊ maeeˊ hetˊ keuting heunˊ ceu pucti lih naˊ, ce lhatˊ ku peue ri. 44 Peue yumˊ naˊ ce yeuh ri meuh ti mhuˊ ti cum, ce meuh cawoˊ ka vahtuˊ hk'ilˊ leumuil ri naˊ tiduihˊ. 45 Ce paingˊ vahtuˊ hk'ilˊ leumuil ri naˊ, ce gvah a ri puri hotˊ kuˊ loˊ ce naˊ. 46 Ce hukˊ cu ri nang nya hk'oˊ munˊ keuting naˊ ku seunyi. Ce ku ves hkawomunˊ naˊ nang nya ri naˊ. Ce renˊkawn leuongˊ leuahˊ hk'a kuˊ hk'a tiduihˊ. 47 Ce sukˊseunˊ Peucawoˊ Eun, a htukˊ hpumˊ peue gawmˊeucˊ. Peucawoˊ Eun yeuh peue pun hk'aˊ htut lawtpon naˊ ce heunˊ hk'aˊnaee muk ce naˊ ku seunyi.
* 2:21 2:21 Yawˊlaˊ 2:28-32 2:28 2:28 Sukˊseunˊ 16:8-11 2:35 2:35 Sukˊseunˊ 110:1