3
Petruˊ baiˊ eun peue cung lu cuin
A kueˊ ti seunyi yam hk'oˊ munˊ hk'aˊpul loeˊ nali naˊ, Petruˊ eun maeeˊ Yoˊhan ka buih hukˊ nang nya hk'oˊ munˊ keuting naˊ. Peue cung lu tangˊ neum yam keutˊ ri naˊ eun peue jongˊ ri ingˊ uinˊ eun keunam bawlˊ leuvaˊ ka nya hk'oˊ munˊ keuting muis “Leuvaˊ Ngam” naˊ ku seunyi, punta kaw eun hk'oˊ ri hk'a ri peue lec nang nya hk'oˊ munˊ keuting naˊ ce. Yam pun eun ri nyu Petruˊ eun maeeˊ Yoˊhan kaw ka lec nang nya hk'oˊ munˊ keuting naˊ, eun hk'oˊ paec ri ka. Petruˊ eun maeeˊ Yoˊhan ka seuluilˊ eun. Petruˊ eun lahˊ, “Keueˊ ri ya reuˊ.” Kop awnˊ na, eun ku seuluilˊ ka. Eun hteumˊ ri kaw pun kuˊ ti ri ceu ri ka.
Hawcˊ koˊ, Petruˊ eun lahˊ, “Unˊ kueˊ uiˊ hk'ilˊ leumuil, daecti kuˊ kueˊ uiˊ naˊ uiˊ kaw tuilˊ a ri mi. Hk'aˊnaee muis Eun Yesuˊ Hkrit peue veng Nasaraetˊ naˊ, long hk'aˊ heulˊ reuˊ.” Petruˊ eun teukˊ ri yuk tiˊ hk'aˊ aˊtawmˊ eun naˊ. Cung maeeˊ ngok cung eun naˊ a keulawnˊ kueˊ kawlˊreng. Eun keulawnˊ yawtˊ ri kuhˊ cawng tangˊ ri heulˊ. Hawcˊ koˊ, eun ingˊ lec hk'aˊnaee hkum ka nya hk'oˊ munˊ keuting naˊ maeeˊ ka. Eun seuyawngˊ ri heulˊ sukˊseunˊ munˊ Eun Peucawoˊ. Yam peue heunˊ naˊ nyu ce long eun hk'aˊ eun sukˊseunˊ Peucawoˊ Eun naˊ, 10 ce pawn meuh a kuˊ mokˊ ri hk'oˊ ri hk'a keunam bawlˊ leuvaˊ Ngam ka nya hk'oˊ munˊ keuting naˊ eun. Ce amˊ nguitkvangˊ nyawkˊ ri kuˊ meuh ri peue awnˊ eun naˊ.
Petruˊ sangsawnˊ eun leukahˊ munˊ ri peue heunˊ
11 Yam peue awnˊ buih jhawpˊ eun tiˊ eun Petruˊ naˊ maeeˊ tiˊ eun Yoˊhan naˊ, peue heunˊ naˊ ce amˊ. Ce hk'uih ingˊ ri ce vang klawng ce muis aˊrasˊ rum Sawˊlamon naˊ. 12 Yam Petruˊ nyu eun yeuh a koˊ naˊ, eun lahˊ a ri ce, “Peue Iˊsarelaˊ naˊ peˊ, a ciˊ meuh kop keunhawˊ, peˊ vaeeˊ amˊ ri lawng aenˊ na? A ciˊ meuh kop keunhawˊ, peˊ vaeeˊ keueˊ ri ya a seunˊ yeuh ya peue aenˊ eun tang cang heulˊ ri tiˊca ri maeeˊ kuˊ chakˊ ri naˊ? 13 Peucawoˊ ce Abraham, Iˊcakˊ, Yakopˊ maeeˊ Peucawoˊ ce aˊtaˊ aˊya eˊ naˊ yeuh Eun mhaiˊ ri Yesuˊ Eun pun munhpungˊ ri. Ap peˊ ri kaw toh Eun. Cawoˊ Piˊlat eun saecˊ kuit kaw ri ploeˊ Eun, daecti peˊ tecla Eun nanggalˊ eun cawoˊ Piˊlat. 14 Peˊ tecla Cawoˊ seungaˊ chakˊ leupaws seumeuˊ naˊ Eun, peˊ hk'oˊ ri ti peue toh peue naˊ eun tangˊ Eun. 15 Peˊ saecˊ toh Cawoˊ civit imˊ naˊ Eun, daecti Peucawoˊ Eun tang yeuh Eun kuhˊ imˊ hk'aiˊ vang yeum ri naˊ. Ye meuh nang hkamˊ saˊhkiˊ ka lawng aenˊ na. 16 Peue pun peˊ ri nyu yawng aenˊ kopti yumˊ eun muis Eun Yesuˊ naˊ, eun kueˊ kawlˊreng. Kopti muis Eun Yesuˊ maeeˊ hk'aˊ yumˊ kuˊ lih neum Eun naˊ, a yeuh peue aenˊ eun cuin seunˊ nyu peˊ a naˊ.
17 Ecˊawngˊ naˊ peˊ, yawng uiˊ kopti unˊ yawng peˊ a naˊ peˊ yeuh a. Saecˊ roˊ peˊ naˊ ce ku seunˊ awnˊ a yeut. 18 Daecti Peucawoˊ kah Eun lawng aenˊ a meuh punta kuˊ peue suip leukahˊ Eun naˊ lahˊ ce a tangˊ neum leumahˊ naˊ kaw a kah ri htonnuk, Hkrit Eun kaw pun ri hkamˊ kuˊ tukhka naˊ. 19 Kop awnˊ na punta Peucawoˊ kaw Eun saicˊ ri tec mapˊ peˊ naˊ, tawsˊ hpumˊ fuin mapˊ ri hpawtˊ ri ingˊ ri Peucawoˊ Eun reuˊ. Peˊ lawn yeuh keutitˊ koˊ, hk'aˊ kuit samˊran naˊ a kaw lih neum Peucawoˊ Eun, 20 Eun kaw cusˊ Yesuˊ Cawoˊ tangˊ Eun ri uinˊ meuh Hkrit pun peˊ naˊ Eun ri peˊ. 21 Yesuˊ Eun kaw kah ri utˊ nang kuingˊ pang maoˊ naˊ rot ri yam Peucawoˊ naˊ Eun plinˊ ku ceu gawmˊeucˊ naˊ meuh kuˊ hk'uˊ seunˊ uinˊ Eun kati ri peue suip leukahˊ seungaˊ chakˊ ri leumahˊ naˊ ce. 22 Kopti Moˊse lahˊ eun, ‘Cawoˊ Peucawoˊ peˊ naˊ kaw Eun tangˊ ri uinˊ peue suip leukahˊ ri nang seunˊ uiˊ ri pun peˊ ti peue neum ecˊawngˊ peˊ naˊ ce meun. Peˊ kaw pun ri leuceng kuˊ lahˊ eun ri peˊ naˊ ce ku ceu ka. 23 Aˊnhawˊ lawn unˊ leuceng leukahˊ eun koˊ, eun kaw pun ri hkamˊ rengˊ ri tec ri hk'aiˊ ceucat ri naˊ ce.’*
24 Neumneum ka naˊ koˊ, peue suip leukahˊ Eun Peucawoˊ ku peue tangˊ neum Samoelaˊ eun ingˊ, ce tamnai lawng ka meuyam aenˊ ce gawmˊeucˊ naˊ. 25 Meuh peˊ konˊhk'i ce peue suip leukahˊ Eun Peucawoˊ naˊ, peˊ ku lec hk'aˊnaee kati satˊcaˊ Peucawoˊ tuilˊ Eun ri aˊtaˊ aˊya peˊ naˊ ce yeut. Eun lahˊ a ri Abraham eun, ‘Peue ceu pang bhenˊ keuteˊ gawmˊeucˊ naˊ kaw ce pun munˊ kop ceucat mi naˊ ce.’ 26 Yam Peucawoˊ yuk Eun mhaiˊ ri naˊ Eun hukˊ hawcˊ naˊ, punta kaw Eun nap munˊ ri peˊ, Eun cusˊ Eun ri peˊ nanggalˊ. Yeuh peˊ hpawtˊ ri hk'aiˊ kuˊ rai naˊ ku peue ri.”
* 3:23 3:23 Sawnˊ leukahˊ munˊ 18:15, 18, 19 3:25 3:25 Yamla 22:18; 26:4