4
Cawoˊ ce peue Yuˊda naˊ tangˊ ce aˊmu ri Petruˊ eun maeeˊ Yoˊhan ka
Yam Petruˊ eun maeeˊ Yoˊhan buih sangsawnˊ ka peue heunˊ naˊ ce naˊ, peue jhawpˊ rit, roˊ peue koˊ nya hk'oˊ munˊ keuting naˊ ce maeeˊ peue Saduˊkaeˊ naˊ ce ingˊ ri ka. Ce seungeuengˊ ri ka, kopti peue caee Eun Yesuˊ naˊ sangsawnˊ lahˊ ka leukahˊ munˊ renˊkawn lawng Yesuˊ yeum Eun hawcˊ Eun tang kuhˊ imˊ naˊ ri peue heunˊ naˊ ce naˊ. Ce mheutˊ Petruˊ eun maeeˊ Yoˊhan ka. Kopti fecˊ ka naˊ, ce seueˊ ka nang htawngˊ rot peunsaˊ. Daecti peue pun ri mhawngˊ leukahˊ sangsawnˊ naˊ ce yumˊ heunˊ peue. Peue yumˊ naˊ aˊtaˊ me naˊ ce koe ce keutˊ ri kueˊ hk'ao hpawnˊhengˊ peue.
Naˊ rot peunsaˊ, cawoˊ ce peue Yuˊda, roˊkan nang kawt maeeˊ peue guil leukahˊ ritroe naˊ ce hk'om puri nang veng Yeruˊsalaem naˊ. Peue jhawpˊ rit keuting muis Anasˊ eun maeeˊ Kayafasˊ, Yoˊhan, Alekˊsandoˊ maeeˊ ceucat peue jhawpˊ rit keuting naˊ ce gawmˊeucˊ ce ku ingˊ hk'om mawnˊ yeut. Ce kah peue va Petruˊ eun maeeˊ Yoˊhan ka ingˊ nanggalˊ ri naˊ. Ce mhaingˊ ka, “Paˊ ciˊ cu tiˊca keunhawˊ, muis aˊnhawˊ paˊ yeuh ceu nang aenˊ ce?”
Yam awnˊ na, Petruˊ eun kueˊ Citˊ seungaˊ chakˊ naˊ htonnuk. Eun lahˊ a ri ce, “Cawoˊ peue Iˊsarelaˊ maeeˊ roˊkan nang kawt naˊ peˊ, seunyaenˊ peˊ lawn klawng ri mhaingˊ ya kopti lawng yeuh ya kuˊ tukyak ri peue cung lu naˊ eun maeeˊ hkiˊ mhaingˊ peˊ ya eun ciˊ cuin yeuh saˊnhawˊ naˊ koˊ, 10 peˊ ri maeeˊ peue Iˊsarelaˊ naˊ peˊ gawmˊeucˊ yawng ceu nang aenˊ na reuˊ, peue cawng nanggalˊ peˊ aenˊ pun eun ri cuin kopti meuh a muis Eun Yesuˊ Hkrit peue veng Nasaraetˊ kuˊ tawkˊ peˊ yeum pang kleumˊ rawngˊtawpˊ naˊ Eun, daecti Peucawoˊ Eun kah Eun kuhˊ imˊ hawcˊ. 11 Yesuˊ Eun meuh
seumu tec ce peue goˊ nya naˊ,
daecti Eun meuh seumu kleumˊ vang reng ka nya naˊ hawcˊ.”*
12 Nang seubu aˊnhawˊ hkuinˊ kaw cang teumˊkawm htut eˊ lawtpon pun, muis seubu kaw cang teumˊkawm htut peˊ lawtpon pun naˊ Eun hkuinˊ laee tuilˊ a ri peue utˊ hk'aˊruim maoˊ naˊ peue saecˊ ti peue.
13 Yam nyu ce Petruˊ eun maeeˊ Yoˊhan hpumˊ hatˊhanˊ ka naˊ, ce yawng meuh ka peue sumˊhpap unˊ duing rin htawm, ce amˊ ri ka. Hawcˊ koˊ, ce tawlˊ pawn tawn utˊ ka maeeˊ Yesuˊ Eun. 14 Kopti nyu ce peue cuin naˊ cawng eun keunam ka naˊ, ce unˊ laee cang lahˊ keunhawˊ baee. 15 Hawcˊ koˊ, ce kah ka pucti heulˊ hk'aiˊ vang hk'om naˊ. Ce saˊlit puri lahˊ, 16 “Eˊ ciˊ kaw yeuh saˊnhawˊ ri peue aenˊ ka? Peue utˊ nang veng Yeruˊsalaem naˊ pun ce ri yawng yeuh ka kuˊ hk'oˊamˊ naˊ pucti hkaem hawcˊ. Eˊ unˊ laee cang htuˊhtingˊ a. 17 Daecti punta kaw eˊ yutˊ lawng aenˊ kaw a unˊ laee seutuin seutan nang peue heunˊ naˊ ce naˊ, eˊ kaw kah ri hamˊ ka unˊ laee kah ka lahˊ muis aenˊ a ri aˊnhawˊ baee.”
18 Hawcˊ koˊ, ce tang klawng ka ingˊ ri ti baee. Ce tuilˊ leukahˊ ri ka, “Pawlaee lahˊ, pawlaee sangsawnˊ peue ri muis Eun Yesuˊ naˊ baee saecˊ peunaeˊ.” 19 Daecti Petruˊ eun maeeˊ Yoˊhan ka topˊ a ri ce, “Nanggalˊ Eun Peucawoˊ naˊ, leuceng leukahˊ peˊ naˊ lheuˊ leukahˊ Eun Peucawoˊ naˊ a ciˊ naˊ cawpˊ unˊ cawpˊ, kuit a deut meun reuˊ. 20 Kopti kaw ya kah ri lahˊ kuˊ pun ya ri nyu, pun ya ri mhawngˊ naˊ.”
21 Hawcˊ ce geutˊ ka ri leukahˊ rengreng naˊ, ce ploeˊ ka. Kopti peue gawmˊeucˊ naˊ sukˊseunˊ ce munˊ Eun Peucawoˊ ri lawng kuˊ meuh naˊ, ce ciˊ kaw ciyang ka yeuh saˊnhawˊ naˊ, ce unˊ cang kuit a deut. 22 Kopti peue pun ri cuin hk'oˊamˊ aenˊ, aˊyu eun punˊkulˊ neum paiˊ hawcˊ.
Leukahˊ hk'oˊ munˊ ce peue yumˊ
23 Hawcˊ ploeˊ ce ka naˊ, ka tang ingˊ ri puri naˊ ce. Ka ris ce mhawngˊ lawng kuˊ lahˊ ce roˊ peue jhawpˊ rit naˊ maeeˊ peue nang kawt naˊ ce gawmˊeucˊ ka. 24 Yam pun ce ri mhawngˊ a naˊ, ce uinˊ hpumˊ ri meuh ti meulˊ hk'oˊ munˊ ri Peucawoˊ Eun, “Cawoˊ tiˊca keuting, meuh Mi Cawoˊ hpanplengˊ maoˊ, bhenˊ keuteˊ, mhaˊseumutˊ, maeeˊ kuˊ kueˊ hk'aˊnaee ka naˊ ce gawmˊeucˊ. 25 Cu Mi Citˊ seungaˊ chakˊ lahˊ ri moeng eun mhaiˊ Mi Davitˊ kuˊ meuh aˊtaˊ keuting ye naˊ eun yeuhkiˊ,
‘A ciˊ meuh kop keunhawˊ, peue ceu naˊ ce vaeeˊ seungeuengˊ?
A ciˊ meuh kop keunhawˊ, peue naˊ ce vaeeˊ raen hk'aˊ kanˊ hk'oˊhk'awngˊ?
26 Punta kaw ce hamˊtap Peucawoˊ Eun maeeˊ kuˊ lhuikˊ Eun ri uinˊ ri lamawn naˊ Eun,
hkunˊhawˊhkamˊ pang bhenˊ keuteˊ maeeˊ cawoˊ uˊpeung naˊ
ce pong puri tiduihˊ.’
27 Neumneum ka naˊ koˊ, punta kaw ce hamˊtap mhaiˊ seungaˊ chakˊ kuˊ lhuikˊ Mi ri uinˊ ri lamawn Yesuˊ Eun naˊ, cawoˊ Herotˊ maeeˊ cawoˊ Pontiasˊ Piˊlat eun ka hk'om puri maeeˊ peue unˊ meuh peue ceu Yuˊda maeeˊ peue ceu Iˊsarelaˊ naˊ ce hk'aˊnaee veng aenˊ na. 28 Kuˊ yeuh ce naˊ meuh a seunˊ kuˊ tiˊca Mi naˊ maeeˊ alo Mi kuit ka a deut a kaw meuh tangˊ neum leumahˊ naˊ. 29 Peucawoˊ, maetˊmaenˊ kuit ri mhawngˊ leukahˊ geutˊ ce naˊ. Hk'oˊ Mi teumˊkawm mhaiˊ Mi naˊ ce ri hpumˊ hatˊhanˊ cang lahˊ ris leukahˊ Mi naˊ reuˊ. 30 Hk'oˊ Mi nyatˊ tiˊ ri baiˊ peuyhat naˊ cuin. Hk'oˊ Mi yeuh hetˊ keuting maeeˊ kuˊ hk'oˊamˊ ri muis Eun Yesuˊ mhaiˊ seungaˊ chakˊ Mi naˊ Eun reuˊ.”
31 Hawcˊ hk'oˊ ce munˊ naˊ, vang hk'om ce puri naˊ a keuyuihˊ keuyahˊ. Citˊ seungaˊ chakˊ naˊ a nuk hk'aˊnaee ce gawmˊeucˊ. Ce lahˊ ris leukahˊ Eun Peucawoˊ naˊ maeeˊ hpumˊ hatˊhanˊ ri.
Peue yumˊ naˊ gvah ce vahtuˊ hk'ilˊ leumuil ri naˊ ri puri
32 Peue yumˊ naˊ ce gawmˊeucˊ, kamkuit hpumˊ ce naˊ a meuh ti meulˊ. Ce unˊ hkvetˊhkvawn vahtuˊ hk'ilˊ leumuil ri puri. Daecti kuˊ kueˊ ce naˊ ku ceu ka, ce gvah puri. 33 Hk'aˊnaee tiˊca keuting naˊ, peue caee Eun Yesuˊ naˊ ce hkamˊ saˊhkiˊ lawng Yesuˊ kuhˊ imˊ Eun naˊ laleung. Munˊ sinˊ heunˊ naˊ a kueˊ ri ce ku peue. 34 Nang muk ce naˊ, a unˊ laee kueˊ nang cuthkuinˊ saecˊ ti peue. Kopti kuˊ kueˊ bhenˊ keuteˊ naˊ ce unˊ lahˊ, kuˊ kueˊ nya naˊ ce unˊ lahˊ, ce paingˊ a. 35 Ce ti ri ingˊ uinˊ leumuil pun ri naˊ maeeˊ cung ce peue caee Eun Yesuˊ naˊ. Hawcˊ koˊ, ce gvah a hotˊ seunˊ kuˊ loˊ ri naˊ ku peue ri.
36 Yam awnˊ na, a kueˊ peue Leviˊ muis Yoˊsaep utˊ nang kawˊ kuingˊ Saiˊplasˊ ti peue. Peue caee Eun Yesuˊ naˊ ce klawng eun meuh Banabasˊ (vangdohˊ ka naˊ a lahˊ konˊ tuilˊ kawlˊreng). 37 Eun paingˊ bhenˊ keuteˊ ri ti bhenˊ. Hawcˊ koˊ, eun ti leumuil naˊ ingˊ uinˊ a maeeˊ cung ce peue caee Eun Yesuˊ naˊ.
* 4:11 4:11 Sukˊseunˊ 118:22 4:26 4:26 Sukˊseunˊ 2:1, 2