5
Ananiˊ maeeˊ Sahpiˊra
A kueˊ peue muis Ananiˊ ti peue. Beunˊ eun naˊ ka muis Sahpiˊra. Ka ku paingˊ bhenˊ keuteˊ ri naˊ ti bhenˊ yeut. Eun uinˊ leumuil naˊ pun ka ti pun. Beunˊ eun naˊ ka ku yawng a. Leumuil lheuˊ naˊ Ananiˊ eun heulˊ uinˊ a maeeˊ cung ce peue caee Eun Yesuˊ naˊ.
Petruˊ eun lahˊ, “Ananiˊ, a ciˊ meuh kop keunhawˊ, Satan naˊ a vaeeˊ yeuh mi kuit dohˊ ri kaw mi chiˊlai Citˊ seungaˊ chakˊ naˊ maeeˊ kaw mi ti ri uinˊ ngos bhenˊ keuteˊ naˊ pun paˊ ti pun? Yam unˊ nang paingˊ mi bhenˊ keuteˊ awnˊ a naˊ, unˊ meuh ka isˊ mi aw? Hawcˊ paingˊ mi a naˊ, leumuil naˊ a utˊ nang dak tiˊ mi, unˊ meuh ka aw? A ciˊ meuh kop keunhawˊ, a vaeeˊ yeuh mi kuit dohˊ kaw mi yeuhkiˊ? Unˊ chiˊlai mi peue, daecti chiˊlai mi Peucawoˊ Eun.”
Yam Ananiˊ pun eun ri mhawngˊ leukahˊ awnˊ a naˊ, eun keulawnˊ cungˊkus yeum. Peue pun ri mhawngˊ lawng awnˊ a gawmˊeucˊ naˊ ce lhatˊ nyawkˊ. Hawcˊ koˊ, nang nhumˊ naˊ ce ingˊ puc ri, ce bawlˊ ri klawmˊ ri heulˊ puingˊ eun.
Hawcˊ awnˊ na hk'ao loeˊ nali naˊ, beunˊ eun naˊ ka ingˊ rot. Ka unˊ nang yawng kuˊ meuh awnˊ na. Petruˊ eun mhaingˊ ka, “Lahˊ uiˊ mhawngˊ a, ngos bhenˊ keuteˊ paingˊ paˊ naˊ meuh a peunawˊ yawo aw?”
Ka topˊ a, “Euh, pun a peunawˊ.”
Petruˊ eun lahˊ a ri ka, “A ciˊ meuh kop keunhawˊ, paˊ vaeeˊ hotˊ hpumˊ puri long ri nawk Citˊ seungaˊ Eun Peucawoˊ naˊ? Keueˊ reuˊ, peue heulˊ puingˊ me paˊ naˊ ingˊ rot ce bawlˊ leuvaˊ naˊ hawcˊ. Ce ku kaw tang klawmˊ paˊ ri heulˊ yeut.”
10 Beunˊ awnˊ ka keulawnˊ cungˊkus yeum keunam cung eun Petruˊ naˊ. Yam nang nhumˊ naˊ nyu ce beunˊ awnˊ yeum ka naˊ, ce ingˊ klawmˊ ri heulˊ puingˊ ka keunam eun me ka naˊ. 11 Muk konˊ Hkrit naˊ ce maeeˊ peue pun ri mhawngˊ lawng aenˊ na gawmˊeucˊ naˊ ce lhatˊ nyawkˊ.
Peue caee Eun Yesuˊ naˊ yeuh ce hetˊ keuting maeeˊ kuˊ hk'oˊamˊ heunˊ
12 Peue caee Eun Yesuˊ naˊ ce yeuh hetˊ keuting maeeˊ kuˊ hk'oˊamˊ nanggalˊ ce peue heunˊ naˊ heunˊ ceu. Peue yumˊ naˊ ce ingˊ cu hk'onˊ ri pang aˊrasˊ rum eun Sawˊlamon naˊ laleung. 13 Peue seubu naˊ ce saecˊ yumyamˊ ce nyawkˊ, daecti ce unˊ hatˊ ri ingˊ pawngˊ ri maeeˊ ce saecˊ ti peue. 14 A saecˊ yeuh saˊnhawˊ, a kueˊ beunˊ me ingˊ yumˊ Peucawoˊ Eun heunˊ peue. Ce gawm ingˊ pawngˊ ri maeeˊ ce heunˊ. 15 Kopti peue caee eun Yesuˊ naˊ yeuh ce kuˊ hk'oˊamˊ naˊ, peue klawmˊ peue peuyhat naˊ ce nang hk'eung itˊ ti unˊ lahˊ, pang cong ri unˊ lahˊ, uinˊ ce nang gonˊ hk'aˊ naˊ, punta yam Petruˊ long eun hk'aˊ naˊ, vang leng ka aˊlawng eun naˊ a cang pen peue peuyhat naˊ ce unˊ yawng. 16 Peue cum heunˊ utˊ nang veng kueˊ keunam veng Yeruˊsalaem naˊ ce ingˊ cu ri. Ce va peue peuyhat maeeˊ peue seucaˊ rai lec naˊ ce ingˊ. Ce cuin gawmˊeucˊ ri.
Peue caee Eun Yesuˊ naˊ pun ce ri hkamˊ kuˊ keunhapˊ nokneh
17 Yam awnˊ na, peue jhawpˊ rit keuting naˊ eun maeeˊ aˊmawo eun utˊ nang muk ce peue Saduˊkaeˊ naˊ ce hkoeˊmangˊ peue caee Eun Yesuˊ naˊ ce nyawkˊ. 18 Ce mheutˊ ri seueˊ ce nang htawngˊ lhongˊ naˊ. 19 Daecti peunsumˊ naˊ, inˊhpom Eun Peucawoˊ naˊ eun lih tahˊ leuvaˊ ka htawngˊ naˊ. Eun va ce pucti heulˊ. 20 Inˊhpom naˊ eun lahˊ, “Heulˊ cawng ri lahˊ ris lawng aˊyu hk'uˊ aenˊ na htonnuk ri peue heunˊ naˊ ce nang kangˊhkungˊ ka nya hk'oˊ munˊ keuting naˊ reuˊ.
21 Yam cengˊ ka naˊ, ce ingˊ lec nang nya hk'oˊ munˊ keuting naˊ seunˊ kuˊ pun ce ri mhawngˊ naˊ. Ce tangˊ ri sangsawnˊ peue.
Yam peue jhawpˊ rit keuting naˊ eun maeeˊ pu eun naˊ ingˊ rot ce naˊ, ce klawng muk peue hk'om kanˊ naˊ ce hk'om puri. Muk peue hk'om kanˊ naˊ a meuh nang kawt ce peue Iˊsarelaˊ naˊ ce. Hawcˊ koˊ, ce kah peue heulˊ klawng peue caee Eun Yesuˊ naˊ ce nang htawngˊ.” 22 Daecti yam peue koˊ nya hk'oˊ munˊ keuting naˊ heulˊ rot ce nang htawngˊ naˊ, ce unˊ laee nyu peue caee Eun Yesuˊ naˊ ce. Ce ingˊ lahˊ a, 23 “Kawnˊ nyu ye htawngˊ naˊ sot a ri keutawnˊ. Peue koˊ naˊ ce ku kawnˊ cawng koˊ maeeˊ leuvaˊ ka naˊ. Daecti yam tahˊ ye leuvaˊ naˊ, ye unˊ laee nyu peue hk'aˊnaee ka saecˊ ti peue.” 24 Yam roˊ peue koˊ nya hk'oˊ munˊ keuting naˊ eun maeeˊ roˊ peue jhawpˊ rit naˊ pun ce ri mhawngˊ leukahˊ awnˊ a naˊ, ce kuit unˊ dohˊ nguitkvangˊ lahˊ, “Lawng aenˊ a ciˊ naˊ kaw tang meuh kuˊ yeuh saˊnhawˊ?”
25 Hawcˊ koˊ, peue ti peue eun ingˊ lahˊ, “Keueˊ reuˊ, peue hk'awngˊ peˊ hk'aˊnaee htawngˊ naˊ buih cawng ce ri sangsawnˊ peue heunˊ naˊ ce nang kangˊhkungˊ ka nya hk'oˊ munˊ keuting naˊ.” 26 Yam awnˊ na, roˊ peue koˊ nya hk'oˊ munˊ keuting naˊ eun maeeˊ peue yeuh kanˊ naˊ ce heulˊ va peue caee Eun Yesuˊ naˊ ce ingˊ. Kopti lhatˊ ce ri peue heunˊ naˊ kaw ce dhimˊ ri ri seumu naˊ, ce unˊ yeuh kuˊ reng ri ce.
27 Ce va ri ingˊ tuilˊ peue caee Eun Yesuˊ naˊ ce nanggalˊ ce muk peue hk'om kanˊ naˊ, punta peue jhawpˊ rit keuting naˊ kaw eun hkiˊ mhaingˊ ce. Eun mhaingˊ ce, 28 “Unˊ laee kah ye peˊ cu muis aenˊ na sangsawnˊ peue saecˊ peunaeˊ, daecti yeuh peˊ leukahˊ sangsawnˊ ri naˊ nuk nang veng Yeruˊsalaem naˊ hawcˊ. Kopti meuh ka yeum eun peue awnˊ na, peˊ kuit ri kaw tang cuˊ kuˊ kleucˊ ri ye.”
29 Petruˊ eun maeeˊ peue caee Eun Yesuˊ naˊ ce topˊ a, “Kaw ye kah ri leuceng leukahˊ Eun Peucawoˊ naˊ lheuˊ leukahˊ peue naˊ. 30 Yesuˊ kuˊ tawkˊ peˊ yeum pang kleumˊ rawngˊtawpˊ naˊ Peucawoˊ aˊtaˊ aˊya ye naˊ Eun yeuh Eun kuhˊ imˊ hawcˊ. 31 Punta peue Iˊsarelaˊ naˊ kaw ce tawsˊ hpumˊ fuin mapˊ ri pun ploeˊ mapˊ ri naˊ, Peucawoˊ Eun yuk Yesuˊ Eun hukˊ utˊ hk'aˊ aˊtawmˊ ri, uinˊ Eun meuh Cawoˊ uˊpeung Cawoˊ htut. 32 Ye meuh nang hkamˊ saˊhkiˊ ka lawng aenˊ na. Citˊ seungaˊ chakˊ Eun Peucawoˊ tuilˊ Eun ri peue leuceng leukahˊ Eun naˊ a ku hkamˊ saˊhkiˊ ka yeut.”
33 Yam mhawngˊ ce leukahˊ awnˊ a naˊ, ce seungeuengˊ nyawkˊ. Ce sumˊ toh peue caee Eun Yesuˊ naˊ ce. 34 Daecti a kueˊ peue Hparisaeˊ muis Gamalelaˊ ti peue. Eun meuh nang guil leukahˊ ritroe, peue gawmˊeucˊ naˊ ce yumyamˊ eun. Eun kuhˊ cawng nang muk ce muk peue hk'om kanˊ naˊ. Eun kah ce va peue caee Eun Yesuˊ naˊ ce pucti heulˊ hk'aˊnok ti yam. 35 Hawcˊ koˊ, eun lahˊ, “Peue Iˊsarelaˊ naˊ peˊ, kuit ri mhawngˊ kuˊ nawp peˊ ri kaw yeuh ri peue aenˊ ce naˊ meulamlam ri reuˊ. 36 Nanggalˊ aenˊ na, Htuˊdasˊ eun pucti lahˊ ri meuh peue keuting. Peue hotˊ eun naˊ ce kueˊ hk'ao punˊpakˊ peue. Hawcˊ toh peue eun naˊ, peue hotˊ eun naˊ ce taicˊjah gawmˊeucˊ ri. 37 Hawcˊ awnˊ na, Yuˊdasˊ peue Galilaeˊ eun tang pucti hk'aˊnaee yam peue kuingˊ naˊ seueˊ ce muis ri naˊ. Eun va peue ti cum naˊ ce yeuh kuˊ suksak kuingˊ. Peue ku toh eun yeut. Peue hotˊ eun naˊ ce ku taicˊjah gawmˊeucˊ ri. 38 Kop awnˊ na, kaw uiˊ tuilˊ kamkuit pe, pawlaee yeuh keunhawˊ ri peue aenˊ ce, taeˊ ce. Kopti kuˊ kuit kuˊ yeuh ce naˊ a lawn meuh kuˊ lih neum peue koˊ, lakˊ naˊ a utˊ a naˊ raiˊ meun. 39 Daecti a lawn meuh kuˊ lih neum Peucawoˊ Eun koˊ, peˊ hkuinˊ kaw hamˊ ce pun. Tam naˊ peˊ cang meuh nang hamˊtap Peucawoˊ Eun law.”
40 Ce leuceng leukahˊ eun naˊ. Hawcˊ koˊ, ce tang klawng peue caee Eun Yesuˊ naˊ ce ingˊ. Ce taˊveut ce, tuilˊ leukahˊ unˊ laee kah ce lahˊ muis Eun Yesuˊ naˊ baee. Hawcˊ koˊ, ce ploeˊ ce.
41 Peue caee Eun Yesuˊ naˊ ce renˊkawn pucti heulˊ hk'aiˊ muk peue hk'om kanˊ naˊ ce, kopti pun ce ri hkamˊ kuˊ hk'oˊkaic kuˊ tukhka naˊ kopti meuh a muis awnˊ na. Ce sawnˊ a topˊ ngos ri nyawkˊ. 42 Ku seunyi nang kangˊhkungˊ ka nya hk'oˊ munˊ keuting naˊ maeeˊ nang nya naˊ, ce sangsawnˊ leukahˊ munˊ lawng Yesuˊ meuh Eun Hkrit naˊ ce unˊ duing keuluiˊ ri.