6
Leuk peue aˊres peue
Yam awnˊ na yam tapaeˊ naˊ tawlˊ heunˊ ce naˊ, peue Yuˊda kuˊ jhawpˊ ritroe ce peue Helasaˊ naˊ ce vuin ri peue Yuˊda kuˊ jhawpˊ ritroe ce peue Hebraeˊ naˊ ce. Kopti yam gvah ce kuˊ hk'a ku seunyi naˊ, aˊya seunao ce naˊ unˊ pun ce kuˊ hk'a meulamlam ri naˊ. Kop awnˊ na, peue caee Eun Yesuˊ kulˊleualˊ peue naˊ ce klawng tapaeˊ naˊ ce ingˊ hk'om tiduihˊ gawmˊeucˊ. Ce lahˊ, “Hk'ahˊ ye kanˊ sangsawnˊ leukahˊ Eun Peucawoˊ naˊ hawcˊ ye yeuh kanˊ gvah kuˊ hk'a naˊ, unˊ cawpˊ ka yeut. Ecˊawngˊ naˊ peˊ, leuk ri ti peue hk'aˊnaee peˊ aˊres peue. Ce kaw kah ri meuh kuˊ yawng peue, meuh ce nang kueˊ Citˊ seungaˊ htonnuk, nang kueˊ cuˊyi naˊ. Ye naˊ tuilˊ ce yeuh kanˊ awnˊ na. Ye kaw hk'oˊ munˊ yeuh kanˊ leukahˊ munˊ awnˊ na palkoe meulamlam ri.”
Kuˊ lahˊ ce naˊ a htukˊ hpumˊ ce peue hk'om naˊ gawmˊeucˊ. Ce leuk kuˊ kueˊ hk'aˊ yumˊ kueˊ Citˊ seungaˊ htonnuk muis Satehpan naˊ eun, maeeˊ Hpiˊlipˊ, Ploˊhkoˊrasˊ, Niˊhkan, Tiˊmon, Pamenasˊ maeeˊ Niˊhkoˊlasˊ meuh peue veng Anhtiˊok eun ingˊ lec ritroe ce peue Yuˊda naˊ. Ce va peue aˊres peue aenˊ ce ingˊ ri peue caee Eun Yesuˊ naˊ ce. Hawcˊ tangˊ ce tiˊ ri hk'aˊpang ce naˊ, ce hk'oˊ munˊ pun ce.
Kop awnˊ na, leukahˊ Eun Peucawoˊ naˊ a lawsˊ pucti heulˊ. Tapaeˊ nang veng Yeruˊsalaem naˊ ce gawm yao heunˊ nyawkˊ. Peue jhawpˊ rit heunˊheunˊ naˊ ce ku ingˊ leuceng ri yumˊ yeut.
Mheutˊ Satehpan eun
Munhpungˊ tiˊca Eun Peucawoˊ naˊ a htonnuk hk'aˊnaee Satehpan eun. Eun yeuh kuˊ hk'oˊamˊ maeeˊ hetˊ keuting naˊ heunˊ ceu nanggalˊ peue. Daecti peue muk saˊla vang hk'oˊ munˊ muis Mhaiˊ Pon naˊ ce, meuh ce peue Yuˊda ingˊ neum veng Saiˊrinˊ, veng Alekˊsandrian, kuingˊ Siˊliˊsiˊ maeeˊ kuingˊ Asaˊ naˊ, ce htuˊhtingˊ Satehpan eun. 10 Daecti ce unˊ cang pe cuˊyi eun naˊ maeeˊ kuˊ Citˊ seungaˊ cuˊ ka eun lahˊ naˊ.
11 Hawcˊ koˊ, ce ra ri saˊlit peue lahˊ, “Pun ye ri mhawngˊ Satehpan lahˊ eun kuˊ unˊ nawpsang ri Moˊse eun maeeˊ Peucawoˊ Eun.”
12 Kop awnˊ na, ce heulˊ cuˊ peue kuingˊ, nang kawt maeeˊ peue guil leukahˊ ritroe naˊ ce. Hawcˊ koˊ, ce mheutˊ Satehpan eun. Ce va eun heulˊ nanggalˊ ce muk peue hk'om kanˊ naˊ. 13 Ce plengˊ ri meuh nang hkamˊ saˊhkiˊ chiˊlai ngonˊ. Ce lahˊ, “Peue aenˊ lahˊ eun kuˊ unˊ nawpsang ri vang seungaˊ chakˊ naˊ maeeˊ leukahˊ ritroe naˊ unˊ htawtˊ unˊ deut. 14 Kopti pun ye ri mhawngˊ lahˊ eun, ‘Yesuˊ peue veng Nasaraetˊ naˊ kaw Eun yeuh nya hk'oˊ munˊ aenˊ na lu. Rit Moˊse tuilˊ eun ri eˊ naˊ, Eun ku kaw plinˊ a yeut.’ ”
15 Peue utˊ hk'aˊnaee muk peue hk'om kanˊ naˊ ce gawmˊeucˊ ce keueˊ ri Satehpan eun. Ce pun ri nyu buh eun naˊ seunˊ a buh inˊhpom naˊ koˊ.