7
Leukahˊ Satehpan lahˊ eun ri muk peue hk'om kanˊ
Hawcˊ koˊ, peue jhawpˊ rit keuting naˊ eun mhaingˊ Satehpan eun, “Seunˊ a kuˊ tangˊ ce naˊ aw?” Satehpan eun topˊ a, “Ecˊawngˊ maeeˊ nang kawt naˊ peˊ, hk'oˊ peˊ leuceng a. Peucawoˊ munhpungˊ keuting Eun pucti lih ri kuiingˊ eˊ Abraham eun yam kawnˊ utˊ eun nang kuingˊ Mesoˊpoˊtamiˊ nanggalˊ yam unˊ nang heulˊ utˊ eun nang veng Haran naˊ. Peucawoˊ Eun lahˊ, ‘Tecla kuingˊ mi naˊ baee peue ceu mi naˊ ce, heulˊ vang utˊ peue unˊ meuh peue ceu mi vang kaw Uiˊ tuilˊ mi nyu naˊ reuˊ.’*
Kop awnˊ na, eun pucti neum kuingˊ Hkeˊden naˊ eun heulˊ tangˊ ri utˊ nang veng Haran naˊ. Hawcˊ kuiingˊ eun yeum eun naˊ, Peucawoˊ Eun cusˊ eun heulˊ utˊ vang utˊ peˊ maetˊmaenˊ aenˊ na. Daecti sinˊ peun dak cung yawo, Peucawoˊ Eun unˊ tuilˊ a ri heun nang kuingˊ aenˊ na. Daecti Peucawoˊ Eun tuilˊ kati kaw tuilˊ ce isˊ kuingˊ aenˊ a ri heun maeeˊ konˊhk'i eun naˊ ce. Saecˊ yam awnˊ na Abraham eun hkuinˊ nang kueˊ konˊ. Peucawoˊ Eun lahˊ a ri heun, ‘Konˊhk'i mi naˊ ce kaw pun ri meuh peue leuvok nang kuingˊ peue. Ce kaw pun ri meuh mhaiˊ hkamˊ hk'aˊ keunhapˊ nokneh rot punˊpakˊ neum. Daecti Uiˊ kaw ciyang peue ceu kuˊ kah ce meuh mhaiˊ awnˊ ce. Hawcˊ koˊ, konˊhk'i mi naˊ ce kaw pucti hk'aiˊ kuingˊ awnˊ na, ce naˊ tang ingˊ faeeˊ Uiˊ maenˊ.’ Hawcˊ koˊ, Eun tuilˊ kati satˊcaˊ tonˊ duingˊ hakˊ naˊ ri Abraham eun. Hawcˊ awnˊ na, Abraham eun ku pun konˊ me muis Iˊcakˊ eun. Yam pun eun seudiˊ seunyi naˊ, eun tonˊ duingˊ hakˊ eun. Hawcˊ awnˊ na, Iˊcakˊ eun kueˊ konˊ me muis Yakopˊ. Yakopˊ eun meuh kuiingˊ ce aˊtaˊ keuting kulˊleualˊ peue naˊ.
Aˊtaˊ keuting awnˊ ce kopti mangˊ ce Yoˊsaep eun, ce paingˊ eun meuh mhaiˊ nang kuingˊ Eˊjiˊtuˊ naˊ. Daecti Peucawoˊ Eun utˊ maeeˊ heun. 10 Eun yeuh eun pun ri pon kuˊ tukhka naˊ gawmˊeucˊ ka. Eun tuilˊ eun kueˊ cuˊyi, kah eun pun kuˊ chakˊ neum hkunˊhawˊhkamˊ Hparawˊ kuingˊ Eˊjiˊtuˊ eun. Hkunˊhawˊhkamˊ eun tuilˊ eun uˊpeung kuingˊ Eˊjiˊtuˊ naˊ gawmˊ hawˊ ri naˊ eucˊ.
11 Hawcˊ awnˊ na, kuingˊ Eˊjiˊtuˊ naˊ maeeˊ kuingˊ Hkanan naˊ a rot utˊ ngeupˊ keuting, a tukhka nyawkˊ. Aˊtaˊ keuting eˊ naˊ ce sok kuˊ hk'a kuˊ somˊ, ce unˊ pun. 12 Yam Yakopˊ pun eun ri yawng nang kuingˊ Eˊjiˊtuˊ naˊ kueˊ a kuˊ hk'a kuˊ somˊ naˊ, eun ploeˊ aˊtaˊ keuting eˊ naˊ ce heulˊ tehˊ pok nanggalˊ naˊ. 13 Yam tang heulˊ ce baee lalˊ pok ti pok naˊ, Yoˊsaep eun tuilˊ ecˊ ri naˊ ce yawng tuˊ ri naˊ. Hkunˊhawˊhkamˊ Hparawˊ eun ku pun ri yawng lawng peue nya peue hk'ulˊ eun Yoˊsaep naˊ ce. 14 Hawcˊ koˊ, Yoˊsaep eun kah peue heulˊ va kuiingˊ ri Yakopˊ eun maeeˊ peue nya ri naˊ ce ingˊ ri ti gawmˊeucˊ. Ce kueˊ aˊreskulˊ hpawnˊ peue. 15 Kop awnˊ na, Yakopˊ eun ku heulˊ utˊ nang kuingˊ Eˊjiˊtuˊ naˊ. Tuˊ eun naˊ maeeˊ aˊtaˊ keuting eˊ naˊ ce ku yeum tehˊ gawmˊeucˊ ri. 16 Peue klawmˊ tuˊ ce naˊ ingˊ nang veng Senghkeng, ingˊ puingˊ ce nang keutuiˊ leumuic Abraham leuvaee eun hk'aiˊ leumuil ti meulˊ ri konˊhk'i eun Hamol naˊ ce nang veng Senghkeng naˊ.
17 Kati Eun Peucawoˊ yeuh Eun ri Abraham eun naˊ yam kaw a hk'awsˊ htonnuk naˊ, peue ceu eˊ naˊ ce baet ri heunˊ nang kuingˊ Eˊjiˊtuˊ naˊ nyawkˊ. 18 Rot ri hkunˊhawˊhkamˊ unˊ yawng Yoˊsaep eun naˊ yuk eun ri uˊpeung kuingˊ Eˊjiˊtuˊ naˊ, 19 cawoˊ awnˊ eun hpumˊ vokˊ ces ri peue ceu eˊ naˊ ce. Eun keunhapˊ aˊtaˊ keuting eˊ naˊ ce, kah ce tec oˊngak kawnˊ keutˊ naˊ ce yeum.
20 Yam awnˊ na, Moˊse eun keutˊ. Eun kueˊ juik hk'aiˊ konˊ seubu naˊ ce. Ce uiiˊ eun pun loeˊ chiˊ nang nya kuiingˊ eun naˊ. 21 Yam heulˊ tec ce eun naˊ, konˊ beunˊ hkunˊhawˊhkamˊ Hparawˊ naˊ eun seutˊ ri uiiˊ eun, sawnˊ eun meuh konˊ ri. 22 Moˊse eun pun ri rin cuˊyi ce peue Eˊjiˊtuˊ naˊ gawmˊeucˊ ka. Vang leukahˊ leupong eun maeeˊ vang yeuh eun kanˊ naˊ eun kueˊ tiˊca nyawkˊ.
23 Yam aˊyu eun pun a punˊkulˊ neum naˊ, eun kuit a deut nang hpumˊ ri eun kaw eoˊ glue ri ecˊawngˊ peue ceu Iˊsarelaˊ ri naˊ ce. 24 Eun nyu peue Eˊjiˊtuˊ naˊ buih keunhapˊ eun peue Iˊsarelaˊ naˊ eun. Eun heulˊ teumˊkawm peue Iˊsarelaˊ naˊ eun. Eun topˊ a tangˊ eun, eun toh peue Eˊjiˊtuˊ naˊ eun. 25 Eun saecˊ hteumˊ ecˊawngˊ ri naˊ ce kaw yawng Peucawoˊ cu Eun ri eun kaw teumˊkawm htut ce lawtpon naˊ, daecti ce unˊ yawng a. 26 Hawcˊ awnˊ na ti seunyi, Moˊse eun nyu peue Iˊsarelaˊ lalˊ peue naˊ kleucˊ ka puri. Eun hamˊ ka lahˊ a ri ka, ‘Aˊmawo, meuh paˊ ecˊawngˊ. A ciˊ yeuh keunhawˊ, paˊ vaeeˊ kleucˊ puri?’
27 Daecti kuˊ buih klaeeˊ naˊ eun cutˊ ri tec Moˊse eun. Hawcˊ koˊ, eun lahˊ, ‘Aˊnhawˊ ciˊ uinˊ mi meuh cawoˊ maeeˊ nang tawsˊ aˊmu ri ya? 28 Sumˊ toh mi uiˊ seunˊ toh mi peue Eˊjiˊtuˊ naˊ eun peunkuˊ naˊ aw?’ 29 Yam Moˊse pun eun ri mhawngˊ leukahˊ awnˊ a naˊ, eun hk'uih heulˊ nang kuingˊ Miˊden. Eun tangˊ ri utˊ tehˊ seunˊ peue leuvok koˊ. Eun kueˊ konˊ me lalˊ peue.
30 Hawcˊ ka punˊkulˊ neum naˊ, inˊhpom eun pucti ri heun nang bangˊ yuim ngawl haˊ ka nang vang hk'ohˊhk'oengˊ keunam gong Siˊnai naˊ. 31 Yam Moˊse pun eun ri nyu a naˊ, eun amˊ ri ka. Yam buih sat eun ri heulˊ nawk a de naˊ, eun mhawngˊ leukahˊ Eun Peucawoˊ naˊ lawsˊ ka puc ri, 32 ‘Meuh Uiˊ Peucawoˊ ce aˊtaˊ keuting mi, Peucawoˊ ce Abraham, Iˊcakˊ maeeˊ Yakopˊ.’§ Moˊse eun lhatˊ ruing, eun unˊ laee hatˊ ri keueˊ.
33 Hawcˊ koˊ, Peucawoˊ Eun lahˊ a ri heun, ‘Hpuicˊ jhaepˊ mi naˊ reuˊ, kopti buih cawng mi pang vang seungaˊ chakˊ naˊ. 34 Pun Uiˊ ri nyu kuˊ tukhka kuˊ klehˊklaiˊ ce peue ceu Uiˊ naˊ nang kuingˊ Eˊjiˊtuˊ naˊ hawcˊ. Pun Uiˊ ri mhawngˊ sengˊ nyel ce naˊ hawcˊ. Punta kaw Uiˊ ploeˊ ce pon naˊ, Uiˊ lih. Ingˊ maenˊ, maetˊmaenˊ kaw Uiˊ cusˊ mi keutah ingˊ nang kuingˊ Eˊjiˊtuˊ naˊ.’*
35 Meuh a Moˊse aenˊ eun kuˊ peue Iˊsarelaˊ naˊ unˊ sahpawˊ ce eun naˊ. Ce lahˊ, ‘Aˊnhawˊ ciˊ uinˊ mi meuh cawoˊ maeeˊ nang tawsˊ aˊmu?’ Peucawoˊ cu Eun inˊhpom kuˊ pucti ri Moˊse eun nang bangˊ yuim naˊ, Eun cusˊ meun Moˊse eun meuh cawoˊ maeeˊ nang htut ce. 36 Moˊse eun teukˊ va peue Iˊsarelaˊ naˊ ce pucti hk'aiˊ kuingˊ Eˊjiˊtuˊ naˊ. Eun yeuh kuˊ hk'oˊamˊ maeeˊ hetˊ keuting nang mhaˊseumutˊ Seurakˊ, nang kuingˊ Eˊjiˊtuˊ naˊ maeeˊ yam utˊ ce nang vang hk'ohˊhk'oengˊ naˊ pun punˊkulˊ neum naˊ.
37 Meuh a Moˊse aenˊ lahˊ eun a ri peue Iˊsarelaˊ naˊ ce, ‘Peucawoˊ kaw Eun cusˊ peue suip leukahˊ ri nang seunˊ uiˊ ri ti peue pun peˊ lih neum hk'aˊnaee ecˊawngˊ peˊ naˊ ce.’ 38 Moˊse aenˊ utˊ eun maeeˊ muk peue naˊ ce nang vang hk'ohˊhk'oengˊ naˊ, maeeˊ inˊhpom kuˊ leukahˊ maeeˊ heun pang gong Siˊnai naˊ, maeeˊ aˊtaˊ keuting eˊ naˊ ce. Eun ku rap ri ti leukahˊ aˊyu imˊ kaw suip ri toˊ ri ri eˊ heulˊ naˊ yeut.
39 Daecti aˊtaˊ keuting eˊ naˊ ce unˊ leuceng ri ti leukahˊ eun naˊ. Ce unˊ rap ri ti eun. Ce kueˊ hpumˊ sumˊ tang keutah ingˊ nang kuingˊ Eˊjiˊtuˊ naˊ. 40 Ce lahˊ a ri Aron eun, ‘Plengˊ peucawoˊ kaw teukˊ va eˊ heulˊ hk'aˊ nanggalˊ reuˊ. Kopti Moˊse teukˊ va eun ye neum kuingˊ Eˊjiˊtuˊ naˊ, unˊ yawng ye yeuh eun saˊnhawˊ?’ 41 Yam awnˊ na, ce plengˊ ruphtu konˊ aˊmoe ti tuˊ. Ce dum ri tan satˊ naˊ ri ka. Ce yeuh pawe munkvaen maeeˊ kuˊ plengˊ meun ce ri tiˊ ri naˊ. 42 Daecti Peucawoˊ Eun eungˊ kuiˊ ri ri ce. Eun taeˊ ce faeeˊ kuˊ cengˊ kueˊ pang maoˊ naˊ. A seunˊ kuˊ temˊ ri nang htawm ce peue suip leukahˊ Eun Peucawoˊ yeuhkiˊ naˊ,
‘Peue Iˊsarelaˊ naˊ peˊ, yam utˊ peˊ nang vang hk'ohˊhk'oengˊ naˊ pun punˊkulˊ neum naˊ,
peˊ hkuinˊ duing dum ri tan satˊ naˊ maeeˊ kuˊ tan naˊ ri Uiˊ.
43 Peˊ klawmˊ tupˊ Molecˊ naˊ
maeeˊ seumeuengˊ eun peucawoˊ Rehpan peˊ naˊ hotˊ ri.
A meuh ruphtu plengˊ peˊ ri faeeˊ heunˊ ceu.
Kop awnˊ na, Uiˊ kaw cusˊ peˊ heulˊ meuh mhaiˊ nang kuingˊ seungai§ hk'aiˊ kuingˊ Babuˊlon naˊ.’
44 Aˊtaˊ keuting eˊ naˊ ce ku kueˊ tupˊ kati satˊcaˊ nang vang hk'ohˊhk'oengˊ naˊ. A plengˊ ri seunˊ kuˊ Peucawoˊ lahˊ Eun ri Moˊse pun eun ri nyu a naˊ. 45 Yam pun ce tupˊ awnˊ na, hk'aˊruim vang uˊpeung eun Yawˊsuˊ naˊ, aˊtaˊ keuting eˊ naˊ ce ku ti tupˊ awnˊ na hotˊ ri yam ingˊ lec ce kuingˊ ce peue unˊ meuh peue ceu Yuˊda kuˊ Peucawoˊ ra Eun ri tec ce nanggalˊ ce naˊ. Tupˊ awnˊ na kueˊ rot cu eun hkunˊhawˊhkamˊ Davitˊ naˊ yeut. 46 Hkunˊhawˊhkamˊ Davitˊ eun meuh peue htukˊ hpumˊ Eun Peucawoˊ. Eun saecˊ hk'oˊ ri plengˊ nya vang utˊ Eun Peucawoˊ Yakopˊ naˊ, 47 daecti kuˊ pun ri plengˊ nya pun Peucawoˊ Eun naˊ a meuh hkunˊhawˊhkamˊ Sawˊlamon eun.
48 Saecˊ yeuh saˊnhawˊ, Peucawoˊ Cawoˊ lhungˊ hk'aiˊ peue naˊ Eun, hpaw Eun caˊ utˊ nang nya plengˊ peue naˊ. Seunˊ kuˊ lahˊ ce peue suip leukahˊ Eun Peucawoˊ naˊ,
49 ‘Peucawoˊ Eun lahˊ, “Kuingˊ pang maoˊ naˊ a meuh tenceoˊ Uiˊ.
Bhenˊ keuteˊ naˊ a meuh vang tangˊ cung Uiˊ.
Peˊ ciˊ kaw plengˊ nya yeuh saˊnhawˊ pun Uiˊ?
Vang keuluiˊ Uiˊ naˊ, a ciˊ kaw meuh tawngnhawˊ?
50 Aenˊ ce gawmˊeucˊ, unˊ meuh a kuˊ plengˊ Uiˊ ri tiˊ ri aw?”*
51 Peue cingˊ cenˊ, hpumˊ lheuˊ leukahˊ maeeˊ yhukˊ unˊ leuceng naˊ peˊ, peˊ ku seunˊ aˊtaˊ keuting ri naˊ ce yeut. Ce hamˊtap Citˊ seungaˊ chakˊ naˊ laleung. 52 Peue suip leukahˊ Eun Peucawoˊ kuˊ aˊtaˊ keuting peˊ unˊ keunhapˊ ce naˊ, a ciˊ kueˊ aˊnhawˊ? Saecˊ meuh peue tamnai lawng peue leupaws seumeuˊ kaw Eun lih naˊ, aˊtaˊ keuting peˊ naˊ ce ku toh ce yeut. Maetˊmaenˊ, peˊ fuin Eun, peˊ toh Eun. 53 Suip peˊ ri pun leukahˊ ritroe ri inˊhpom naˊ ce, daecti peˊ unˊ leuceng a.”
Dhimˊ Satehpan eun yeum ri seumu
54 Yam mhawngˊ ce leukahˊ awnˊ a naˊ, ce seungeuengˊ nyawkˊ cet rangˊ ri ri Satehpan eun. 55 Daecti Satehpan eun kueˊ Citˊ seungaˊ chakˊ naˊ htonnuk. Eun mungˊ maoˊ naˊ, eun pun ri nyu munhpungˊ Eun Peucawoˊ naˊ maeeˊ Yesuˊ cawng Eun hk'aˊ aˊtawmˊ Eun Peucawoˊ naˊ. 56 Eun lahˊ, “Keueˊ reuˊ, pun uiˊ ri nyu maoˊ naˊ dahˊ ka, Konˊ aiˊ peue naˊ buih cawng Eun hk'aˊ aˊtawmˊ Eun Peucawoˊ naˊ.”
57 Yam awnˊ na, ce dhoˊ yhukˊ ri ti reng ri hoˊhaeˊ. Ce hk'uih ingˊ lec ri Satehpan eun. 58 Ce olˊ eun heulˊ hk'aˊnok ka veng naˊ. Ce va puri dhimˊ eun ri seumu. Yam awnˊ na, peue hkamˊ saˊhkiˊ chiˊlai naˊ ce hpuicˊ ri uinˊ hk'o ri keunam cung eun nang nhumˊ muis Sawˊlu naˊ.
59 Yam buih dhimˊ ce Satehpan eun ri seumu naˊ, Satehpan eun hk'oˊ munˊ lahˊ, “Cawoˊ Yesuˊ, hk'oˊ Mi rap ri ti civit uiˊ naˊ.” 60 Hawcˊ koˊ, eun seukluin ri klawng ri lahˊ, “Cawoˊ, pawlaee tangˊ mapˊ aenˊ na hk'aˊpang ce.” Hawcˊ koˊ, eun hpumˊ deut.
* 7:3 7:3 Yamla 12:1 7:7 7:7 Yamla 15:13, 14 7:28 7:28 Pucti heulˊ 2:14 § 7:32 7:32 Pucti heulˊ 3:6 * 7:34 7:34 Pucti heulˊ 3:5, 7, 8, 10 7:37 7:37 Sawnˊ leukahˊ munˊ 18:15 7:40 7:40 Pucti heulˊ 32:1 § 7:43 7:43 Amoˊ 5:25 * 7:50 7:50 Iˊsayaˊ 66:1, 2