8
Sawˊlu eun ku utˊ mawnˊ. Satehpan yeum eun naˊ a ku htukˊ hpumˊ eun yeut.
Sawˊlu keunhapˊ eun muk konˊ Hkrit naˊ ce
Yam awnˊ na, hk'aˊ keunhapˊ keuting naˊ a keutˊ kueˊ ri muk konˊ Hkrit utˊ nang veng Yeruˊsalaem naˊ ce. A lawn unˊ meuh peue caee Eun Yesuˊ naˊ ce koˊ, muk konˊ Hkrit naˊ ce gawmˊeucˊ ce taicˊjah hk'uih heulˊ utˊ nang kuingˊ Yuˊda naˊ maeeˊ kuingˊ Samariˊ naˊ ku duihˊ ka. Peue yumyamˊ Peucawoˊ Eun naˊ ce heulˊ puingˊ Satehpan eun, ce aecˊrak yam eun nyawkˊ. Daecti Sawˊlu eun tangˊ ri yeuh muk konˊ Hkrit naˊ ce lu. Eun eoˊ ri lec nya naˊ ti nya hawcˊ ti nya. Eun yat ri heulˊ seueˊ beunˊ me naˊ ce nang htawngˊ.
Leukahˊ munˊ renˊkawn naˊ lawsˊ a heulˊ nang kuingˊ Samariˊ
Peue taicˊjah hk'uih heulˊ naˊ ce heulˊ sangsawnˊ leukahˊ munˊ renˊkawn naˊ vang heulˊ ri naˊ ku duihˊ ka. Hpiˊlipˊ eun lih sangsawnˊ lawng Eun Hkrit naˊ nang kuingˊ Samariˊ naˊ ti veng. Yam peue heunˊ naˊ pun ce ri mhawngˊ kuˊ sangsawnˊ eun naˊ maeeˊ hetˊ keuting yeuh eun naˊ, ce leuceng leukahˊ eun naˊ meulamlam ri gawmˊeucˊ. Seucaˊ rai naˊ a aecˊrak pucti heulˊ hk'aiˊ peue heunˊ peue. Peue tiˊ cung chuingˊ naˊ maeeˊ peue lucat naˊ ce ku cuin heunˊ peue. Kop awnˊ na, nang veng awnˊ a kueˊ kuˊ renˊkawn heunˊ nyawkˊ.
Siˊmon peue yeuh kahtaˊ
Nang veng awnˊ na, a kueˊ peue muis Siˊmon ti peue. Tangˊ neum nanggalˊ aenˊ na, eun yeuh kahtaˊ. Eun yeuh peue Samariˊ naˊ ce gawmˊeucˊ ce amˊ ri kuˊ yeuh ri naˊ. Eun tangˊ meun ri meuh peue keuting lhungˊ. 10 Saecˊ meuh peue sumˊhpap peue kueˊ muis naˊ ce ku leuceng leukahˊ eun naˊ. Ce sukˊseunˊ lahˊ, “Peue aenˊ meuh eun peue tiˊca keuting Eun Peucawoˊ, klawng eun muis ‘Tiˊca Keuting.’ ” 11 Kopti amˊ ce ri kahtaˊ yeuh eun naˊ lingˊ hawcˊ naˊ, ce hotˊ eun. 12 Daecti yam Hpiˊlipˊ sangsawnˊ eun ce ri leukahˊ munˊ renˊkawn lawng kuingˊ Eun Peucawoˊ naˊ maeeˊ muis Eun Yesuˊ Hkrit naˊ, ce ku yumˊ Hpiˊlipˊ eun. Ce rap ri ti hk'aˊ cumˊ naˊ gawmˊ beunˊ gawmˊ me ri. 13 Saecˊ meuh Siˊmon eun ku yumˊ, eun rap ri ti hk'aˊ cumˊ naˊ. Eun hotˊ Hpiˊlipˊ eun heulˊ ku duihˊ. Eun amˊ ri hetˊ keuting maeeˊ kuˊ hk'oˊamˊ nyu ri naˊ ce nyawkˊ.
14 Yam peue caee Eun Yesuˊ utˊ nang veng Yeruˊsalaem naˊ pun ce ri mhawngˊ lawng peue Samariˊ naˊ rap ce ri ti leukahˊ Eun Peucawoˊ naˊ hawcˊ naˊ, ce cusˊ Petruˊ eun maeeˊ Yoˊhan ka heulˊ ri ce. 15 Yam heulˊ rot ka naˊ, ka hk'oˊ munˊ pun kaw ce pun Citˊ seungaˊ chakˊ naˊ, 16 kopti Citˊ seungaˊ chakˊ naˊ unˊ nang lih a hk'aˊpang ce saecˊ ti peue, kawnˊ rap ce ri ti yawo hk'aˊ cumˊ naˊ hk'aˊnaee muis Eun Yesuˊ naˊ palkoe. 17 Hawcˊ koˊ, Petruˊ eun maeeˊ Yoˊhan ka tangˊ tiˊ ri hk'aˊpang ce. Ce pun Citˊ seungaˊ chakˊ naˊ.
18 Kopti peue caee Eun Yesuˊ naˊ tangˊ ka tiˊ ri ce pun Citˊ seungaˊ chakˊ naˊ, yam Siˊmon pun eun ri nyu a naˊ, eun ingˊ mhaingˊ ri tuilˊ leumuil ri ka. 19 Eun lahˊ, “Punta peue tangˊ uiˊ tiˊ ri hk'aˊpang ce ku peue naˊ kaw ce pun Citˊ seungaˊ chakˊ naˊ, hk'oˊ paˊ tuilˊ tiˊca aenˊ na ri uiˊ yeut.”
20 Petruˊ eun topˊ a, “Kopti kuit mi ri kaw cang leuvaee lapsawngˊ Eun Peucawoˊ naˊ hk'aiˊ leumuil naˊ, kah leumuil mi naˊ lu maeeˊ tuˊ mi naˊ reuˊ. 21 Kopti hpumˊ mi naˊ unˊ seumeuˊ ka nanggalˊ Eun Peucawoˊ naˊ, kaw mi pawngˊ ri yeuh kanˊ aenˊ a unˊ kueˊ pun mi. 22 Kuˊ rai aenˊ a tawsˊ hpumˊ fuin mapˊ mi ri ka, hawcˊ koˊ hk'oˊ munˊ ri Peucawoˊ Eun reuˊ. Naˊ Eun ploeˊ mapˊ kuˊ kuit mi nang hpumˊ ri yeuhkiˊ naˊ unˊ yawng. 23 Kopti pun uiˊ ri nyu kuˊ hkoeˊmangˊ naˊ nuk a hk'aˊnaee mi naˊ, mapˊ naˊ a mawt mi.”
24 Hawcˊ koˊ, Siˊmon eun topˊ a, “Punta kuˊ lahˊ paˊ naˊ kaw a unˊ cang rot pang uiˊ saecˊ ti ceu naˊ, hk'oˊ munˊ pun uiˊ ri Peucawoˊ Eun reuˊ.”
25 Yam Petruˊ eun maeeˊ Yoˊhan hkamˊ ka saˊhkiˊ sangsawnˊ leukahˊ Eun Peucawoˊ hawcˊ naˊ, ka keutah ingˊ hukˊ nang veng Yeruˊsalaem. Yam hotˊ ka hk'aˊ ingˊ naˊ, ka sangsawnˊ leukahˊ munˊ renˊkawn naˊ nang yungˊ ce peue Samariˊ naˊ heunˊ yungˊ ingˊ.
Hpiˊlipˊ eun maeeˊ roˊ roksaˊ vahtuˊ hk'ilˊ leumuil peue kuingˊ Ehtiˊopya
26 Yam awnˊ na, inˊhpom Eun Peucawoˊ naˊ eun tuilˊ leukahˊ ri Hpiˊlipˊ eun, “Lih honˊ hk'aˊcol, lih ri hk'aˊ unˊ kueˊ peue utˊ heulˊ ri veng Yeruˊsalaem a heulˊ dohˊ ri veng Gasa naˊ reuˊ.” 27 Kop awnˊ na, Hpiˊlipˊ eun pucti heulˊ. Langˊhk'aˊ naˊ, eun heulˊ hk'eupˊ peue kuingˊ Ehtiˊopya ti peue. Peue awnˊ eun meuh peue tawnˊ ri. Eun meuh roˊ roksaˊ vahtuˊ hk'ilˊ leumuil ka nangˊhawˊhkamˊ kuingˊ Ehtiˊopya muis Kandas naˊ. Eun ingˊ neum heulˊ faeeˊ ri nang veng Yeruˊsalaem naˊ. 28 Yam buih ingˊ eun naˊ, eun mokˊ ri lip htawm peue suip leukahˊ Eun Peucawoˊ htawm Iˊsayaˊ naˊ nang law ka rawng ri naˊ. 29 Citˊ seungaˊ naˊ a lahˊ a ri Hpiˊlipˊ eun, “Heulˊ ri keunam ka law ka rawng tehˊ a reuˊ.”
30 Kop awnˊ na, Hpiˊlipˊ eun hk'uih heulˊ keunam ka law ka rawng naˊ. Eun mhawngˊ sengˊ peue lip eun htawm peue suip leukahˊ Eun Peucawoˊ htawm Iˊsayaˊ naˊ. Eun mhaingˊ eun, “Lakˊ yawng mi kuˊ lahˊ ka htawm lip mi aenˊ na aw?”
31 Eun topˊ a, “Peue lawn unˊ ris uiˊ mhawngˊ vangdohˊ ka naˊ koˊ, uiˊ ciˊ kaw cang yawng a yeuh saˊnhawˊ?” Hawcˊ koˊ, eun klawng Hpiˊlipˊ eun hukˊ mokˊ maeeˊ ti nang law naˊ.
32 Htawm Seungaˊ buih lip eun naˊ a meuh ton aenˊ na,
“Teukˊ Eun heulˊ seunˊ konˊyungˊ kaw nghawmˊ ri naˊ.
Seunˊ konˊyungˊ naˊ ditˊ a ri ri peue cipˊ huikˊ ri naˊ eun,
Eun ku unˊ angˊ moeng ri.
33 Yam hkamˊ Eun kuˊ keunhapˊ peue ri naˊ,
Eun hkamˊ aˊmu unˊ cawpˊ unˊ seumeuˊ naˊ.
Eun hkuinˊ kueˊ ceucat, kopti tec peue aˊyu Eun hk'aiˊ bhenˊ keuteˊ naˊ hawcˊ.”*
34 Roˊ roksaˊ vahtuˊ hk'ilˊ leumuil naˊ eun mhaingˊ Hpiˊlipˊ eun, “Hk'oˊ mi lahˊ uiˊ mhawngˊ a, peue suip leukahˊ Eun Peucawoˊ aenˊ eun ciˊ buih lahˊ lawng aˊnhawˊ, lahˊ eun lawng tuˊ ri naˊ meun aw, aˊkoˊ lahˊ eun lawng nang seubu ti ri peue aw?” 35 Kop awnˊ na, Hpiˊlipˊ eun tangˊ a ri htawm Seungaˊ ton aenˊ na eun lahˊ ris leukahˊ munˊ renˊkawn lawng Eun Yesuˊ naˊ ri heun.
36 Yam buih hotˊ ka hk'aˊ heulˊ naˊ, ka rot vang kueˊ leuumˊ ti duihˊ naˊ. Roˊ roksaˊ vahtuˊ hk'ilˊ leumuil naˊ eun lahˊ, “Keueˊ reuˊ, mawnˊ naˊ kueˊ a leuumˊ. A ciˊ kueˊ keunhawˊ kaw unˊ kah uiˊ rap ri ti hk'aˊ cumˊ naˊ?” 38 Hawcˊ koˊ, eun kah law naˊ kuitˊ. Hpiˊlipˊ eun maeeˊ roˊ roksaˊ vahtuˊ hk'ilˊ leumuil naˊ eun ka lih lec nang leuumˊ naˊ. Hpiˊlipˊ eun tuilˊ hk'aˊ cumˊ ri heun. 39 Yam puc ka ri hk'aiˊ leuumˊ naˊ, Citˊ seungaˊ Eun Peucawoˊ naˊ a keulawnˊ ti Hpiˊlipˊ eun heulˊ. Roˊ roksaˊ vahtuˊ hk'ilˊ leumuil naˊ eun unˊ laee nyu eun. Daecti, eun tang renˊkawn suip hk'aˊ ri naˊ heulˊ. 40 Saecˊ yeuh saˊnhawˊ, peue nyu Hpiˊlipˊ eun nang veng Asotasˊ naˊ. Eun heulˊ sangsawnˊ leukahˊ munˊ renˊkawn nang veng naˊ ku duihˊ rot ri veng Kaeˊsariˊ naˊ.
* 8:33 8:33 Iˊsayaˊ 53:7, 8 8:36 8:36 Nang htawm Seungaˊ seubu naˊ kueˊ a nambat aetˊ aenˊ na yeut. 37 Hpiˊlipˊ eun lahˊ, “Mi lawn yumˊ nang hpumˊ ri gawmˊeucˊ koˊ, mi kaw penˊ rap ri ti hk'aˊ cumˊ naˊ yeut.” Eun topˊ a, “Yumˊ uiˊ Yesuˊ Hkrit meuh Eun Konˊ aiˊ Eun Peucawoˊ.”