9
Sawˊlu ingˊ meuh eun peue yumˊ
Hk'aˊnaee yam awnˊ na, Sawˊlu eun blihˊ ri lahˊ ri kaw toh tapaeˊ Eun Peucawoˊ naˊ ce. Eun heulˊ ri peue jhawpˊ rit keuting naˊ eun. Punta kaw eun mheutˊ ri va kuˊ pun eun ri hk'eupˊ beunˊ me hotˊ hk'aˊ ka ritroe aenˊ a naˊ ce ingˊ nang veng Yeruˊsalaem seunˊ peue htawngˊ naˊ, eun heulˊ hk'oˊ lai kaw eun tuilˊ a ri saˊla vang hk'oˊ munˊ kueˊ nang veng Damasˊkasˊ naˊ ku duihˊ ka. Yam Sawˊlu buih kaw eun hk'awsˊ heulˊ rot nang veng Damasˊkasˊ naˊ, a keulawnˊ kueˊ kuˊ cengˊ lih neum pang maoˊ naˊ, a htawngˊ eun rop. Eun cungˊkus pang keuteˊ naˊ. Eun pun ri mhawngˊ leukahˊ naˊ lahˊ ka a ri ti, “Sawˊlu, Sawˊlu, a ciˊ meuh kop keunhawˊ, mi vaeeˊ keunhapˊ Uiˊ?”
Sawˊlu eun mhaingˊ Eun, “Cawoˊ, Mi ciˊ meuh aˊnhawˊ?” Cawoˊ Eun topˊ a, “Meuh Uiˊ Yesuˊ kuˊ buih keunhapˊ mi naˊ Eun. Maetˊmaenˊ, kuhˊ ingˊ lec nang veng naˊ reuˊ. Mi kaw htukˊ ri yeuh saˊnhawˊ naˊ, a kaw kueˊ peue lahˊ a ri mi.”
Peue hotˊ Sawˊlu eun heulˊ naˊ ce cawng ditˊti mawnˊ, ce unˊ cang leukahˊ. Ce saecˊ mhawngˊ leukahˊ awnˊ a naˊ, daecti ce unˊ nyu aˊnhawˊ saecˊ ti peue. Sawˊlu eun kuhˊ. Daecti yam plangˊ eun ngaiˊ ri naˊ, eun unˊ nyu keunhawˊ saecˊ ti ceu. Kop awnˊ na, ce teukˊ tiˊ eun naˊ heulˊ lec nang veng Damasˊkasˊ naˊ. Eun ngaiˊ fecˊ. Eun unˊ laee hk'asomˊ pun loeˊ seunyi.
10 Nang veng Damasˊkasˊ naˊ a kueˊ tapaeˊ ti peue, eun muis Ananiˊ. Peucawoˊ Eun klawng Ananiˊ eun nang limit naˊ, “Ananiˊ.”
Eun topˊ a, “Euhˊ, Cawoˊ.”
11 Peucawoˊ Eun lahˊ a ri heun, “Kuhˊ long hk'aˊ heulˊ ri nya eun Yuˊdasˊ hk'aˊ lahˊ peue meuh hk'aˊ seumeuˊ naˊ reuˊ. Hawcˊ koˊ, heulˊ mhaingˊ ri sok peue muis Sawˊlu peue veng Tarsasˊ naˊ eun. Kopti buih hk'oˊ eun munˊ. 12 Hk'aˊnaee limit eun naˊ, punta ngaiˊ eun naˊ kaw a cengˊ baee naˊ, eun nyu peue muis Ananiˊ tangˊ eun tiˊ ri hk'aˊpang ri.”
13 Ananiˊ eun topˊ a, “Cawoˊ, pun uiˊ ri mhawngˊ lawng eun peue aenˊ a maeeˊ kuˊ rai yeuh eun ri peue Mi nang veng Yeruˊsalaem naˊ heunˊ ceu hawcˊ. 14 Punta kaw eun mawt ri ti peue klawng muis Mi naˊ ce gawmˊeucˊ naˊ, eun ingˊ nang tiˊca eun peue jhawpˊ rit keuting naˊ maenˊ.”
15 Daecti Peucawoˊ Eun lahˊ a ri Ananiˊ eun, “Heulˊ yawo reuˊ, punta kaw eun ti muis Uiˊ naˊ heulˊ ri peue unˊ meuh peue ceu Yuˊda naˊ maeeˊ hkunˊhawˊhkamˊ ce naˊ maeeˊ peue Iˊsarelaˊ naˊ ce, peue aenˊ meuh eun hk'eung leuk Uiˊ ri uinˊ hawcˊ. 16 Kopti meuh a muis Uiˊ naˊ, eun kaw pun ri tukhka aˊneng, Uiˊ kaw yeuh eun nyu a.”
17 Hawcˊ koˊ, Ananiˊ eun heulˊ ri nya awnˊ na. Eun heulˊ lecˊ nya naˊ. Eun tangˊ tiˊ ri hk'aˊpang Sawˊlu eun. Eun lahˊ, “Awngˊ uiˊ Sawˊlu, punta kaw mi nyu hk'aˊ ri baee maeeˊ punta Citˊ seungaˊ naˊ kaw a htonnuk hk'aˊnaee mi naˊ, Yesuˊ kuˊ tuilˊ mi nyu ri langˊhk'aˊ yam buih ingˊ mi maenˊ naˊ Eun, cusˊ Eun uiˊ ingˊ ri mi.” 18 A keulawnˊ kueˊ kuˊ seunˊ gopˊ bhuicˊ hk'aiˊ ngaiˊ eun Sawˊlu naˊ, eun tawlˊ nyu hk'aˊ ri baee. Eun kuhˊ rap ri ti hk'aˊ cumˊ. 19 Hawcˊ hk'asomˊ eun naˊ, eun tang kueˊ kawlˊreng baee.
Sawˊlu utˊ eun nang veng Damasˊkasˊ
Sawˊlu eun utˊ maeeˊ tapaeˊ naˊ ce nang veng Damasˊkasˊ naˊ heunˊ seunyi. 20 Eun keulawnˊ tangˊ ri sangsawnˊ lawng Yesuˊ meuh Eun Konˊ aiˊ Eun Peucawoˊ naˊ nang saˊla vang hk'oˊ munˊ naˊ ce. 21 Peue pun ri mhawngˊ a naˊ ce amˊ gawmˊeucˊ. Ce lahˊ, “Peue aenˊ meuh eun kuˊ yeuh peue klawng muis Eun Yesuˊ nang veng Yeruˊsalaem naˊ ce lu naˊ, unˊ meuh ka aw? Punta kaw eun mheutˊ ri va peue awnˊ ce heulˊ ri roˊ peue jhawpˊ rit naˊ ce seunˊ peue htawngˊ naˊ koˊ, eun ingˊ maenˊ, unˊ meuh ka aw?” 22 Daecti hk'aˊ civit eun Sawˊlu naˊ a gawm utˊ gawm keuting. Eun yeuh peue Yuˊda utˊ nang veng Damasˊkasˊ naˊ ce mawo, ce unˊ laee cang htuˊhtingˊ ri kuˊ tuilˊ eun ce nyu saˊhkiˊ ka lawng Yesuˊ meuh Eun Hkrit naˊ.
23 Yam pon a ingˊ heunˊ seunyi naˊ, peue Yuˊda naˊ ce saˊlit puri kaw toh Sawˊlu eun. 24 Daecti Sawˊlu eun pun ri yawng kanˊ saˊlit ce puri naˊ. Punta peue Yuˊda naˊ kaw ce toh eun naˊ, ce koˊ nang leuvaˊ ka veng naˊ gawmˊ sumˊ gawmˊ seunyi. 25 Daecti tapaeˊ eun Sawˊlu naˊ ce va eun pucti heulˊ peunsumˊ. Ce seueˊ eun nang aˊhk'uip, ce ruicˊ eun hk'aˊ keutuiˊ ka hkui veng naˊ.
Sawˊlu utˊ eun nang veng Yeruˊsalaem
26 Yam Sawˊlu ingˊ rot eun nang veng Yeruˊsalaem naˊ, eun coˊcaˊ ri kaw ingˊ pawngˊ ri maeeˊ tapaeˊ naˊ ce. Daecti ce lhatˊ ri heun gawmˊeucˊ, ce unˊ yumˊ meuh eun tapaeˊ neumneum. 27 Daecti Banabasˊ eun va eun heulˊ hk'eupˊ peue caee Eun Yesuˊ naˊ ce. Lawng Sawˊlu nyu eun Yesuˊ Eun langˊhk'aˊ naˊ maeeˊ lawng Yesuˊ leukahˊ Eun maeeˊ heun yeuh saˊnhawˊ naˊ, maeeˊ lawng cu eun muis Eun Yesuˊ naˊ eun sangsawnˊ leukahˊ munˊ ri hpumˊ hatˊhanˊ ri nang veng Damasˊkasˊ naˊ yeuh saˊnhawˊ naˊ, Banabasˊ eun ris ce mhawngˊ a. 28 Kop awnˊ na, Sawˊlu eun pun ri utˊ maeeˊ ce. Eun unˊ laee hkiˊkeung lec lih nang veng Yeruˊsalaem naˊ. Eun leukahˊ hk'aˊnaee muis Eun Peucawoˊ ri hpumˊ hatˊhanˊ ri. 29 Eun htuˊhtingˊ peue Yuˊda kuˊ lahˊ leukahˊ Helasaˊ naˊ ce, daecti ce coˊcaˊ ri kaw toh eun. 30 Yam ecˊawngˊ naˊ yawng ce lawng awnˊ a naˊ, ce va Sawˊlu eun heulˊ nang veng Kaeˊsariˊ naˊ. Hawcˊ koˊ, ce suip eun ri reu ingˊ rot nang veng Tarsasˊ naˊ.
31 Hawcˊ awnˊ na, muk konˊ Hkrit utˊ nang kuingˊ Yuˊda, kuingˊ Galilaeˊ maeeˊ kuingˊ Samariˊ naˊ ce ku duihˊ, ce kueˊ hk'aˊ kuit nyawkˊ kuit samˊran. Citˊ seungaˊ chakˊ naˊ a tuilˊ kawlˊreng ce. Ce reng keuting. Ce lhatˊtil ri Peucawoˊ Eun, ce baet ri heunˊ.
Baiˊ Aiˊnes eun cuin
32 Yam Petruˊ heulˊ eun ti duihˊ hawcˊ ti duihˊ naˊ, eun heulˊ glue ri peue Eun Peucawoˊ utˊ nang veng Liˊda naˊ ce. 33 Mawnˊ naˊ, eun pun ri nyu peue muis Aiˊnes ti peue. Eun tiˊ cung chuingˊ. Eun itˊ ri vang itˊ ri naˊ pun seudiˊ neum. 34 Petruˊ eun lahˊ a ri heun, “Aiˊnes, Yesuˊ Hkrit baiˊ Eun mi cuin, kuhˊ top hk'eung itˊ mi naˊ reuˊ.” Eun ku keulawnˊ kuhˊ. 35 Peue utˊ nang veng Liˊda naˊ ce maeeˊ peue utˊ nang keuleung ka Saron naˊ ce gawmˊeucˊ ce pun ri nyu peue awnˊ eun. Ce plinˊ hpumˊ ri ingˊ hk'aˊ Eun Peucawoˊ naˊ.
Dawkas tang kuhˊ imˊ ka
36 Nang veng Yuˊpe naˊ, a kueˊ tapaeˊ beunˊ ti peue muis Tabiˊhtaˊ (leukahˊ Helasaˊ ka, a meuh Dawkas). Ka yeuh kanˊ chakˊ naˊ maeeˊ ka teumˊkawm peue hk'oˊtukyak naˊ ce laleung. 37 Yam awnˊ na, ka peuyhat, ka yeum. Ce huimˊ tuˊ yeum ka naˊ, ce uinˊ ka nang hkawng htan hk'aˊtuh naˊ. 38 Veng Liˊda naˊ a de veng Yuˊpe naˊ. Kop awnˊ na yam tapaeˊ naˊ mhawngˊ ce Petruˊ utˊ eun nang veng Liˊda naˊ, ce cusˊ me lalˊ peue naˊ ka heulˊ hk'oˊhk'ang eun. Ka lahˊ, “Keulawnˊ hotˊ ya heulˊ vaeevaee.”
39 Petruˊ eun hotˊ ka heulˊ. Yam ingˊ rot ce naˊ, ce va Petruˊ eun hukˊ nang hkawng htan hk'aˊtuh naˊ. Beunˊ seunao naˊ ce rop Petruˊ eun. Ce yam, ce tuilˊ Petruˊ eun nawk hk'eung cing ka Dawkas yam kawnˊ utˊ ka naˊ.
40 Petruˊ eun kah ce pucti lih hk'aiˊ hkawng naˊ gawmˊeucˊ ri. Hawcˊ koˊ, eun seukluin ri hk'oˊ munˊ. Eun hpawtˊ ri hk'aˊ ka peue yeum naˊ. Eun lahˊ, “Tabiˊhtaˊ, kuhˊ reuˊ.” Beunˊ awnˊ ka plangˊ ngaiˊ ri naˊ. Yam nyu ka Petruˊ eun naˊ, ka kuhˊ mokˊ. 41 Petruˊ eun jhawpˊ tiˊ ka naˊ, eun vuh ka kuhˊ cawng. Hawcˊ koˊ, eun klawng peue yumˊ maeeˊ beunˊ seunao naˊ ce ingˊ. Eun ap beunˊ tang kuhˊ imˊ awnˊ ka ri ce. 42 Lawng aenˊ a seutuin seutan nang veng Yuˊpe naˊ ku duihˊ ka. Peue heunˊ naˊ ce ingˊ yumˊ Peucawoˊ Eun. 43 Petruˊ eun utˊ maeeˊ Siˊmon kuˊ meuh peue plengˊ hakˊ naˊ meuh hk'eung loˊ naˊ eun nang veng Yuˊpe naˊ heunˊ seunyi.