11
Petruˊ eun ris ce mhawngˊ lawng kuˊ yeuh ri
Peue caee Eun Yesuˊ naˊ maeeˊ ecˊawngˊ utˊ nang kuingˊ Yuˊda naˊ ce ku duihˊ ce pun ri mhawngˊ lawng peue unˊ meuh peue ceu Yuˊda naˊ ce ku rap ri ti leukahˊ Eun Peucawoˊ naˊ. Kop awnˊ na yam Petruˊ hukˊ eun nang veng Yeruˊsalaem naˊ, peue Yuˊda yumˊ pun ri tonˊ duingˊ hakˊ ri naˊ ce ram ri heun. Ce lahˊ, “Lec mi nang nya ce peue unˊ meuh peue ceu Yuˊda naˊ, mi hk'asomˊ maeeˊ ce.”
Kop awnˊ na, Petruˊ eun lahˊ ris lawng ti ceu hawcˊ ti ceu naˊ tangˊ neum yamla ka naˊ ri ce. Eun lahˊ a, “Yam buih hk'oˊ uiˊ munˊ nang veng Yuˊpe naˊ, uiˊ pun ri nyu limit. Kuˊ seunˊ hpenˊ keuting mawt ceˊ ri punˊ plakˊ naˊ a ruicˊ ri lih neum pang maoˊ naˊ lih ri vang utˊ uiˊ naˊ. Yam seuluilˊ uiˊ hk'aˊnaee ka naˊ, uiˊ pun ri nyu satˊ cung punˊ plakˊ ka pang bhenˊ keuteˊ naˊ, satˊ nang hk'i, satˊ muilmal satˊ leun ri naˊ maeeˊ simˊ peulˊ eoˊ nang vawo naˊ ce. Hawcˊ koˊ, uiˊ pun ri mhawngˊ sengˊ naˊ lahˊ ka a ri uiˊ, ‘Petruˊ, kuhˊ nghawmˊ mi hk'a pawnˊ a reuˊ.’
Uiˊ topˊ a, ‘Uihˊ Cawoˊ, kuˊ hk'awˊjeuk maeeˊ kuˊ unˊ seungaˊ naˊ unˊ duing lec a moeng uiˊ naˊ saecˊ ti pok.’
Sengˊ naˊ a tang lawsˊ neum pang maoˊ naˊ lalˊ pok ti pok, ‘Kuˊ Peucawoˊ saicˊ Eun seungaˊ hawcˊ naˊ, pawlaee lahˊ a meuh kuˊ hk'awˊjeuk.’ 10 A meuh seunˊ awnˊ na hton loeˊ pok ka naˊ, a tang ti ri keutah hukˊ pang maoˊ.
11 Yam awnˊ na, peue cusˊ ri heulˊ ri uiˊ neum veng Kaeˊsariˊ loeˊ peue naˊ ce kuitˊ keunam nya vang utˊ uiˊ naˊ. 12 Citˊ seungaˊ naˊ a lahˊ a ri uiˊ, ‘Pawlaee kangkae, heulˊ maeeˊ ce reuˊ.’ Ecˊawngˊ les peue aenˊ ce ku hotˊ uiˊ heulˊ. Ye heulˊ lec nya eun peue awnˊ na. 13 Eun ris ye mhawngˊ lawng pun eun ri nyu inˊhpom puc eun ri nang nya ri naˊ. Inˊhpom naˊ eun lahˊ, ‘Cusˊ peue heulˊ klawng Siˊmon kuˊ klawng peue meuh Petruˊ naˊ eun nang veng Yuˊpe naˊ reuˊ. 14 Eun kaw ris mi mhawngˊ lawng kuˊ ti ceu. Kopti meuh a lawng aenˊ na, tuˊ mi naˊ maeeˊ peue nya peue hk'ulˊ mi naˊ peˊ gawmˊeucˊ kaw peˊ pun hk'aˊ htut lawtpon naˊ.’
15 Yamla uiˊ ri lahˊ ris a naˊ, Citˊ seungaˊ chakˊ naˊ a lih hk'aˊpang ce seunˊ lih ka hk'aˊpang eˊ nanggalˊ aenˊ a naˊ. 16 Yam awnˊ na, uiˊ kuit rot ri leukahˊ Yesuˊ lahˊ Eun, ‘Yoˊhan tuilˊ eun hk'aˊ cumˊ naˊ ri peˊ ri leuumˊ. Daecti peˊ kaw pun ri rap ri ti hk'aˊ cumˊ naˊ ri Citˊ seungaˊ chakˊ naˊ.’ 17 Kop awnˊ na, Peucawoˊ Eun lawn tuilˊ lapsawngˊ ri ce keuteul puri seunˊ tuilˊ Eun ri eˊ kuˊ yumˊ Yesuˊ Hkrit Eun naˊ eˊ koˊ, uiˊ ciˊ meuh aˊnhawˊ, uiˊ vaeeˊ kaw kuit ri toˊtamˊ Peucawoˊ Eun.”
18 Yam mhawngˊ ce lawng aenˊ a naˊ, ce unˊ laee kueˊ kuˊ kaw ram ri heun baee. Ce sukˊseunˊ Peucawoˊ Eun. Ce lahˊ, “Yeuh keutitˊ koˊ, saecˊ meuh peue unˊ meuh peue ceu Yuˊda naˊ ce, Peucawoˊ Eun ku kah ce tawsˊ hpumˊ fuin mapˊ ri lec nang civit imˊ naˊ yeut.”
Muk konˊ Hkrit nang veng Anhtiˊok
19 Yam awnˊ na, peue taicˊjah heulˊ kopti lawng Satehpan hkamˊ eun kuˊ keunhapˊ naˊ ce heulˊ rot nang kuingˊ Hpiˊniˊsia, kawˊ kuingˊ Saiˊplasˊ naˊ maeeˊ veng Anhtiˊok naˊ. Ce lahˊ ris leukahˊ munˊ renˊkawn naˊ ri peue Yuˊda naˊ ce koe. 20 Daecti kuˊ ingˊ neum kawˊ kuingˊ Saiˊplasˊ maeeˊ veng Saiˊrinˊ naˊ ce ingˊ rot veng Anhtiˊok naˊ. Ce ku lahˊ ris leukahˊ munˊ lawng Eun Cawoˊ Yesuˊ naˊ ri peue Helasaˊ naˊ ce yeut. 21 Peucawoˊ Eun teumˊkawm ce. Peue heunˊ naˊ ce yumˊ. Ce plinˊ hpumˊ ri ingˊ hk'aˊ Eun Peucawoˊ naˊ.
22 Yam lawng aenˊ rot a ri muk konˊ Hkrit nang veng Yeruˊsalaem naˊ ce naˊ, ce cusˊ Banabasˊ eun heulˊ nang veng Anhtiˊok naˊ. 23 Yam rot eun tehˊ naˊ, eun pun ri nyu saˊhkiˊ ka munˊ Eun Peucawoˊ naˊ. Eun renˊkawn nyawkˊ. Punta kaw ce hpumˊ keutawnˊ seupit ri Cawoˊ Yesuˊ Eun naˊ, eun tuilˊ kawlˊreng ri ce gawmˊeucˊ. 24 Banabasˊ eun meuh peue chakˊ, eun htonnuk ri Citˊ seungaˊ chakˊ naˊ maeeˊ hk'aˊ yumˊ naˊ. Peue heunˊ naˊ ce tang ingˊ yumˊ Cawoˊ Yesuˊ Eun.
25 Hawcˊ koˊ, Banabasˊ eun heulˊ sok Sawˊlu eun nang veng Tarsasˊ naˊ. 26 Yam pun eun ri nyu eun naˊ, eun va eun ingˊ nang veng Anhtiˊok naˊ. Ka hk'om maeeˊ muk konˊ Hkrit naˊ ce maeeˊ sangsawnˊ peue cum heunˊ naˊ ce ti neum nuk. Muis lahˊ tapaeˊ naˊ ce meuh konˊ Hkrit naˊ, a la ri lahˊ ri nanggalˊ nang veng Anhtiˊok naˊ.
27 Yam awnˊ na, peue suip leukahˊ Eun Peucawoˊ naˊ ce ngonˊ, ce lih neum veng Yeruˊsalaem naˊ ce rot nang veng Anhtiˊok naˊ. 28 Hk'aˊnaee ce ri, kuˊ muis Agabasˊ naˊ eun kuhˊ tamnai ri Citˊ seungaˊ naˊ. Eun lahˊ a kaw kueˊ kuˊ utˊ ngeupˊ keuting ri pang bhenˊ keuteˊ vang peue suikˊ Roˊma naˊ uˊpeung ce naˊ gawmˊeucˊ ka. (Kuˊ utˊ ngeupˊ keuting awnˊ na, a pucti meuh cu eun cawoˊ Hkaodiˊasˊ naˊ.) 29 Kop awnˊ na, tapaeˊ naˊ kaw ce pawngˊ puri teumˊkawm ecˊawngˊ utˊ nang kuingˊ Yuˊda naˊ ce seunˊ sawngˊ kueˊ ce kawlˊreng naˊ, ce kuit a deut. 30 Ce yeuh a seunˊ awnˊ na. Ce buˊ lapsawngˊ naˊ ri Banabasˊ eun maeeˊ Sawˊlu ka ri roˊkan nang kawt ce muk konˊ Hkrit naˊ ce.