12
Petruˊ lawtpon eun htawngˊ ri kuˊ hk'oˊamˊ
Yam awnˊ na, punta hkunˊhawˊhkamˊ Herotˊ kaw eun keunhapˊ peue utˊ hk'aˊnaee muk konˊ Hkrit naˊ ce, eun mheutˊ ri ti ce. Eun kah peue bhatˊ Yakopˊ ecˊ Yoˊhan naˊ eun yeum ri leungawng. Yam nyu eun htukˊ a hpumˊ ce peue Yuˊda naˊ, eun ku kah peue mheutˊ ri ti Petruˊ eun yeut. Lawng aenˊ a keutˊ kueˊ yam pawe unˊ seueˊ hkawomunˊ isˊ paeng naˊ. Hawcˊ eun mheutˊ ri ti Petruˊ eun koˊ, eun seueˊ eun nang htawngˊ naˊ. Eun kah peue suikˊ punˊ cum naˊ ce koˊ eun pok ka ti cum, cum ka punˊ peue. Eun kuit ri kaw hueˊ ri tawsˊ aˊmu ri Petruˊ eun nanggalˊ ce peue heunˊ naˊ yam pawe vel nya naˊ hawcˊ ka naˊ.
Kop awnˊ na, Petruˊ eun pun ri hk'awngˊ ri nang htawngˊ naˊ. Daecti muk konˊ Hkrit naˊ ce saeˊcaeeˊ hk'oˊ munˊ pun eun ri Peucawoˊ Eun.
Bul nanggalˊ ka yam cawoˊ Herotˊ kaw eun hueˊ ri tawsˊ aˊmu ri heun naˊ, Petruˊ eun buih itˊ nang seunaˊ ka peue suikˊ lalˊ peue naˊ. Ce mawt eun ri muˊ lhecˊ lalˊ nyeng. Peue suikˊ koˊ yamˊ naˊ ce ku cawng ri kawn nang leuvaˊ htawngˊ naˊ. A keulawnˊ kueˊ inˊhpom Eun Peucawoˊ ti peue pucti, kuˊ cengˊ naˊ a cengˊ ingˊ lec hkawng awnˊ na. Inˊhpom naˊ eun dah lunghkang eun Petruˊ naˊ, eun sawlˊ eun kuhˊ. Eun lahˊ, “Kuhˊ vaeevaee.” Hawcˊ koˊ, muˊ lhecˊ naˊ a bhuicˊ hk'aiˊ plongˊ tiˊ eun naˊ.
Hawcˊ koˊ, inˊhpom naˊ eun lahˊ a ri heun, “Mawt saeˊcaetˊ mi naˊ, cuipˊ jhaepˊ mi naˊ reuˊ.” Petruˊ eun ku yeuh a. Hawcˊ koˊ, inˊhpom naˊ eun lahˊ, “Cuipˊ hk'o keuting mi naˊ. Hawcˊ koˊ, mi naˊ hotˊ uiˊ heulˊ.” Petruˊ eun pucti hotˊ inˊhpom naˊ eun heulˊ hk'aiˊ htawngˊ naˊ. Daecti eun unˊ yawng kuˊ yeuh eun inˊhpom naˊ meuh a kuˊ neum, eun hteumˊ ri buih nyu limit. 10 Yam puc ka ri pon peue suikˊ koˊ yamˊ cum nanggalˊ maeeˊ cum hotˊ naˊ ce naˊ, ka rot ri leuvaˊ lhecˊ lec nang veng naˊ. Punta kaw ka lec leuvaˊ naˊ, a dahˊ meun ri ka. Yam heulˊ rot ka langˊhk'aˊ naˊ, inˊhpom naˊ eun keulawnˊ gahˊ hk'aiˊ heun.
11 Yam awnˊ na, Petruˊ eun tang pawn kuiˊ ri. Eun lahˊ, “Maetˊmaenˊ, pun uiˊ ri yawng Peucawoˊ cusˊ Eun inˊhpom ri lih teumˊkawm uiˊ pon hk'aiˊ dak tiˊ eun cawoˊ Herotˊ maeeˊ kuˊ peue Yuˊda naˊ kuit ce ri kaw yeuh uiˊ lu naˊ neum hawcˊ.”
12 Yam pun eun ri pawn lawng aenˊ a naˊ, eun heulˊ ri nya ka Mariˊ meuh ma eun Yoˊhan naˊ, peue ku klawng eun meuh Makuˊ yeut. Nya awnˊ a meuh vang peue heunˊ naˊ hk'om ce puri hk'oˊ munˊ. 13 Yam Petruˊ toeˊ eun leuvaˊ ru ka hkum nya naˊ, mhaiˊ beunˊ muis Roˊda naˊ eun ingˊ ri leuvaˊ naˊ. 14 Yam pun eun ri mhawngˊ meuh a sengˊ eun Petruˊ naˊ, kopti renˊ nyawkˊ eun, eun unˊ tahˊ leuvaˊ naˊ eun hk'uih ingˊ lec nya naˊ. Eun klawng ri lahˊ, “Petruˊ utˊ eun maeeˊ leuvaˊ naˊ.”
15 Ce lahˊ a ri heun, “Meuh mi peue maˊrat aw?” Daecti yam gawm lahˊ eun meuh a neumneum, ce ku lahˊ, “Naˊ meuh citˊ eun Petruˊ naˊ.”
16 Daecti Petruˊ eun kawnˊ meung toeˊ ri leuvaˊ naˊ. Yam tahˊ ce leuvaˊ naˊ ce nyu meuh a heun ri naˊ, ce amˊ nyawkˊ. 17 Eun kvaeeˊ tiˊ ri kah ce ditˊti. Hawcˊ koˊ, lawng Peucawoˊ ti Eun eun lih hk'aiˊ htawngˊ naˊ a yeuh saˊnhawˊ naˊ, eun ris ce mhawngˊ a. Eun ku tuilˊ leukahˊ ri ce, “Ris Yakopˊ eun maeeˊ ecˊawngˊ eun naˊ ce mhawngˊ lawng aenˊ na yeut reuˊ.” Hawcˊ koˊ, eun tang pucti heulˊ vang tawk seubu naˊ.
18 Yam cengˊ ka naˊ, peue suikˊ naˊ ce tuinˊtung yoˊyaˊ ri Petruˊ eun ciˊ naˊ yeuh saˊnhawˊ. 19 Hawcˊ cawoˊ Herotˊ heulˊ sok eun Petruˊ eun hk'awpˊ naˊ, daecti kopti unˊ laee hk'eupˊ eun eun naˊ, eun hkiˊ mhaingˊ peue suikˊ koˊ yamˊ naˊ ce. Eun tuilˊ leukahˊ kah ce toh ce.
Cawoˊ Herotˊ yeum eun
Hawcˊ awnˊ na, cawoˊ Herotˊ eun kuhˊ neum kuingˊ Yuˊda naˊ eun heulˊ utˊ nang veng Kaeˊsariˊ naˊ ti cu hkaoˊ. 20 Nanggalˊ aenˊ na, cawoˊ Herotˊ unˊ htukˊ eun peue veng Taiˊraˊ maeeˊ peue veng Siˊdon naˊ ce. Maetˊmaenˊ, ce cu peue muis Balatasˊ kuˊ meuh mhaiˊ cawoˊ Herotˊ yumˊ pun eun naˊ, ce pong puri ingˊ ri cawoˊ Herotˊ eun. Kopti kaw ce htukˊ ri puing kuingˊ eun cawoˊ Herotˊ pun kuˊ hk'a kuˊ somˊ naˊ, ce ingˊ hk'oˊ ri htukˊlung eun.
21 Yam rot a seunyi hpawtˊ eun cawoˊ Herotˊ naˊ, eun dokˊ hk'eung hkunˊhawˊhkamˊ ri mokˊ pang ten naˊ, eun leukahˊ ri peue heunˊ naˊ ce. 22 Ce klawng ri lahˊ, “Sengˊ aenˊ meuh a sengˊ Peucawoˊ, unˊ meuh a sengˊ peue.” 23 Kopti cawoˊ Herotˊ unˊ tuilˊ eun munhpungˊ ri Peucawoˊ Eun naˊ, inˊhpom Eun Peucawoˊ naˊ eun keulawnˊ yeuh eun peuyhat, rec naˊ a hk'a eun yeum.
24 Daecti leukahˊ Eun Peucawoˊ naˊ a baet ri keuting vah heulˊ.
Cusˊ Banabasˊ eun maeeˊ Sawˊlu ka
25 Hawcˊ Banabasˊ eun maeeˊ Sawˊlu yeuh ka kanˊ teumˊkawm peue naˊ, ka kuhˊ neum veng Yeruˊsalaem tang ingˊ nang veng Anhtiˊok naˊ. Ka ku va Yoˊhan kuˊ klawng peue meuh Makuˊ naˊ eun hotˊ ri.