13
Muk konˊ Hkrit nang veng Anhtiˊok naˊ ce kueˊ peue suip leukahˊ Eun Peucawoˊ maeeˊ seuraˊ. A meuh Banabasˊ, Siˊmeˊon kuˊ klawng peue meuh Niˊgaˊ, Lusiasˊ peue kuingˊ Saiˊrinˊ, Mane (kuˊ keuting maeeˊ cawoˊ Herotˊ Anhtiˊpasˊ eun) maeeˊ Sawˊlu ce. Yam buih eutˊ ce kuˊ hk'a ri faeeˊ Peucawoˊ Eun naˊ, Citˊ seungaˊ chakˊ naˊ a lahˊ, “Punta Banabasˊ maeeˊ Sawˊlu kaw ka yeuh kanˊ kuˊ klawng uiˊ ka yeuh naˊ, tangˊ ri uinˊ ka reuˊ.” Kop awnˊ na yam hawcˊ ce eutˊ kuˊ hk'a ri hk'oˊ munˊ naˊ, ce tangˊ tiˊ ri hk'aˊpang ka. Ce cusˊ ka heulˊ.
Nang kawˊ kuingˊ Saiˊplasˊ
Citˊ seungaˊ chakˊ naˊ a cusˊ ka lih nang veng Selukiˊ naˊ. Ka pawk reu neum mawnˊ naˊ, ka heulˊ nang kawˊ kuingˊ Saiˊplasˊ naˊ. Yam rot ka nang veng Salamisˊ naˊ, ka sangsawnˊ leukahˊ munˊ Eun Peucawoˊ naˊ nang saˊla vang hk'oˊ munˊ ce peue Yuˊda naˊ. Yoˊhan eun ku utˊ mawnˊ. Eun meuh nang teumˊkawm ka.
Ce heulˊ ti duihˊ hawcˊ ti duihˊ nang kawˊ awnˊ na. Yam rot ce nang veng Pahposˊ naˊ, ce pun ri hk'eupˊ peue Yuˊda kuˊ meuh peue cang kahtaˊ. Eun meuh peue guil ri meuh peue suip leukahˊ Eun Peucawoˊ muis Ba-Yesuˊ naˊ. Peue awnˊ eun meuh peue eun cawoˊ veng muis Seugiˊasˊ Hpawˊluasˊ naˊ. Cawoˊ veng awnˊ eun meuh peue hengˊ yawng. Kopti sumˊ mhawngˊ eun lawng leukahˊ Eun Peucawoˊ naˊ, eun cusˊ peue heulˊ klawng Banabasˊ eun maeeˊ Sawˊlu ka. Daecti Eˊliˊmasˊ (a meuh muis Helasaˊ) peue cang kahtaˊ naˊ eun hamˊtap ka, eun coˊcaˊ ri yeuh cawoˊ veng naˊ eun unˊ yumˊ. Sawˊlu kuˊ lahˊ peue meuh Pawˊlu naˊ eun htonnuk ri kueˊ ri Citˊ seungaˊ chakˊ naˊ. Eun keueˊ seumeuˊ lahˊ a ri Eˊliˊmasˊ eun, 10 “Meuh mi konˊ Satan, mi ku meuh ransu ka kuˊ leupaws seumeuˊ naˊ ku ceu ka. Mi cang chiˊlai maeeˊ cang yeuh kuˊ rai. Yeuh mi hk'aˊ cawpˊ Eun Peucawoˊ a vokˊ naˊ. Kaw mi unˊ yutˊ a aw? 11 Maetˊmaenˊ tiˊ Eun Peucawoˊ naˊ kaw a tawmˊ mi. Mi kaw ngaiˊ fecˊ unˊ laee nyu cengˊ seunyi naˊ ti vut ti yam.”
A keulawnˊ kueˊ kuˊ duimˊlawng ghuimˊ eun. Eun muikˊmakˊ sok ri isˊ nang kaw teukˊ tiˊ ri naˊ heulˊ. 12 Yam cawoˊ veng naˊ nyu eun kuˊ meuh awnˊ a naˊ, kopti amˊ eun ri kuˊ sangsawnˊ lawng leukahˊ Eun Peucawoˊ naˊ, eun ku yumˊ yeut.
Nang veng Anhtiˊok kuingˊ Piˊsiˊdiˊ
13 Pawˊlu eun maeeˊ aˊmawo eun naˊ ce pawk reu neum nang veng Pahposˊ naˊ, ce heulˊ nang veng Peukah kuingˊ Pamhpiˊliˊ naˊ. Yoˊhan eun gahˊ hk'aiˊ ka tehˊ, eun keutah ingˊ nang veng Yeruˊsalaem naˊ. 14 Neum veng Peukah naˊ, ka suip ri heulˊ rot nang veng Anhtiˊok kuingˊ Piˊsiˊdiˊ naˊ. Yam meuh a seunyi Sinˊ naˊ, ka lec ri mokˊ nang saˊla vang hk'oˊ munˊ naˊ. 15 Hawcˊ lip htawm leukahˊ ritroe maeeˊ htawm ce peue suip leukahˊ Eun Peucawoˊ naˊ, roˊ ka saˊla vang hk'oˊ munˊ naˊ ce kah peue heulˊ lahˊ a ri ka, “Ecˊawngˊ, peˊ lawn kueˊ leukahˊ kaw tuilˊ kawlˊreng ri peue hk'om naˊ ce koˊ, lahˊ a reuˊ.”
16 Pawˊlu eun kuhˊ yuk tiˊ ri. Eun lahˊ, “Peue Iˊsarelaˊ naˊ maeeˊ peue unˊ meuh peue ceu Yuˊda kuˊ faeeˊ Peucawoˊ Eun naˊ peˊ, leuceng uiˊ. 17 Peucawoˊ ce peue Iˊsarelaˊ naˊ leuk Eun ri ti aˊtaˊ keuting eˊ naˊ ce. Yam utˊ ce nang kuingˊ Eˊjiˊtuˊ naˊ, Eun kah ce hukˊhawnˊ vah keuting heunˊ. Eun va ce pucti lih hk'aiˊ kuingˊ awnˊ na ri tiˊca keuting ri naˊ. 18 Eun yeunˊhkam kuˊ yeuh ce naˊ nang vang hk'ohˊhk'oengˊ naˊ rot punˊkulˊ neum. 19 Eun yeuh peue ceu aˊres ceu utˊ nang kuingˊ Hkanan naˊ ce lu. Hawcˊ koˊ, Eun tuilˊ kuingˊ ce peue awnˊ a meuh sinˊ ri peue ri naˊ ce. 20 Lawng aenˊ a lingˊ hk'ao punˊpakˊ hpawnˊkulˊ neum.
Hawcˊ awnˊ na, Peucawoˊ Eun tuilˊ cawoˊ tawsˊ aˊmu ri ce rot ri cu eun Samoelaˊ meuh peue suip leukahˊ Eun Peucawoˊ naˊ eun. 21 Hawcˊ awnˊ na, ce hk'oˊ ri isˊ hkunˊhawˊhkamˊ. Peucawoˊ Eun tuilˊ Sawˊlu konˊ eun Hkisˊ ceucat eun Benyamin naˊ eun ri ce. Eun uˊpeung ce pun punˊkulˊ neum. 22 Hawcˊ Peucawoˊ ti Eun Sawˊlu eun hk'uicˊ naˊ, Eun tang yuk Davitˊ eun meuh hkunˊhawˊhkamˊ. Peucawoˊ Eun hkamˊ saˊhkiˊ lawng eun Davitˊ naˊ. Eun lahˊ, ‘Nyu Uiˊ Davitˊ konˊ eun Yesaeˊ naˊ eun htukˊ hpumˊ ri nyawkˊ. Eun kaw yeuh kuˊ sumˊ kah Uiˊ eun yeuh naˊ ku ceu ka.’
23 Neum ceucat eun Davitˊ naˊ, Peucawoˊ Eun ti ri tuilˊ Yesuˊ Cawoˊ teumˊkawm htut peue Iˊsarelaˊ naˊ ce lawtpon naˊ seunˊ yeuh Eun kati ri hawcˊ naˊ. 24 Nanggalˊ ka yam Yesuˊ unˊ nang tangˊ Eun ri yeuh kanˊ naˊ, Yoˊhan eun sangsawnˊ lawng tawsˊ hpumˊ fuin mapˊ ri naˊ maeeˊ lawng rap ri ti hk'aˊ cumˊ naˊ ri peue Iˊsarelaˊ naˊ ce gawmˊeucˊ. 25 Yam Yoˊhan kaw eun hk'awsˊ hawcˊ kanˊ kuˊ yeuh ri naˊ, eun lahˊ, ‘Peˊ ciˊ hteumˊ uiˊ meuh aˊnhawˊ? Hpaw uiˊ caˊ meuh peue buih sok peˊ naˊ Eun. Daecti a kueˊ peue buih ingˊ hk'aˊkuiˊ uiˊ ti peue, uiˊ unˊ kuingˊ ri kaw kahˊ muˊ jhaepˊ Eun naˊ.’
26 Ecˊawngˊ kuˊ meuh ceucat konˊhk'i eun Abraham naˊ maeeˊ peue unˊ meuh peue ceu Yuˊda kuˊ lhatˊtil ri Peucawoˊ Eun naˊ peˊ, leukahˊ lawng hk'aˊ htut lawtpon aenˊ lih rot ka naˊ meuh a kopti eˊ ri. 27 Peue veng Yeruˊsalaem naˊ maeeˊ hkunˊcawoˊ ce naˊ unˊ yawng ce Yesuˊ meuh Eun aˊnhawˊ. Ce saecˊ tawsˊ aˊmu ciyang Eun koˊ, ce yeuh kuˊ lahˊ ce peue suip leukahˊ Eun Peucawoˊ lawng Eun Yesuˊ kuˊ lip ce seunyi Sinˊ ku sinˊ naˊ nuk. 28 Ce saecˊ unˊ nyu tut kuingˊ ri yeum ri Heun, daecti ce hk'oˊ cawoˊ Piˊlat eun toh Eun. 29 Hawcˊ yeuh ce a htonnuk seunˊ kuˊ temˊ a ri lahˊ lawng Eun naˊ gawmˊeucˊ ka naˊ, ce ti nong Eun naˊ lih hk'aiˊ kleumˊ hkuˊ naˊ. Ce seueˊ Eun nang keutuiˊ leumuic. 30 Daecti Peucawoˊ Eun tang yeuh Eun kuhˊ imˊ hk'aiˊ vang yeum ri naˊ. 31 Peue tawn hotˊ Eun tangˊ neum kuingˊ Galilaeˊ naˊ rot nang veng Yeruˊsalaem naˊ ce pun ri nyu Eun heunˊ seunyi. Maetˊmaenˊ, ce meuh nang hkamˊ saˊhkiˊ ri peue eˊ naˊ ce.
32 Ris ya leukahˊ munˊ renˊkawn aenˊ a ri peˊ. A meuh kati Peucawoˊ tuilˊ Eun ri aˊtaˊ keuting leumahˊ eˊ naˊ ce. 33 Pun kuˊ meuh konˊhk'i ce naˊ eˊ, Peucawoˊ Eun yeuh a htonnuk hawcˊ ri yeuh Eun Yesuˊ Eun kuhˊ imˊ seunˊ temˊ a ri uinˊ ri nang htawm Sukˊseunˊ nambat keuting leualˊ ka naˊ a temˊ ri,
‘Meuh Mi Konˊ aiˊ Uiˊ,
seunyaenˊ Uiˊ pun ri meuh Kuiingˊ Mi hawcˊ.’*
34 Lawng kuˊ neumneum Peucawoˊ tang yeuh Eun Yesuˊ Eun kuhˊ imˊ hk'aiˊ vang yeum ri, Eun unˊ laee rot vang seueumˊ jah naˊ a temˊ ri nang htawm seubu naˊ yeuhkiˊ,
‘Kaw Uiˊ tuilˊ munˊ seungaˊ chakˊ keutawnˊ seupit seunˊ tuilˊ Uiˊ kati ri Davitˊ eun naˊ ri peˊ.’
35 Nang tawk seubu ka naˊ a temˊ ri,
‘Mi kaw unˊ kah Peue seungaˊ chakˊ ri naˊ Eun seueumˊ.’
36 Kopti yam Davitˊ yeuh eun kuˊ cawpˊ alo Eun Peucawoˊ nang cu ri naˊ hawcˊ naˊ, eun ku yeum. Peue puingˊ eun maeeˊ aˊtaˊ keuting leumahˊ eun naˊ ce. Tuˊ eun naˊ a ku seueumˊ. 37 Daecti kuˊ Peucawoˊ yeuh Eun kuhˊ imˊ naˊ, Eun unˊ duing seueumˊ.
38 Kop awnˊ na ecˊawngˊ naˊ peˊ, uiˊ sumˊ kah peˊ yawng kopti meuh a Yesuˊ aenˊ Eun, peˊ pun hk'aˊ ploeˊ mapˊ naˊ. 39 Peue yumˊ Yesuˊ Eun naˊ ce ku peue ri, kuˊ leukahˊ ritroe eun Moˊse unˊ cang yeuh ka ce pon a naˊ, ce pun ri pon a gawmˊeucˊ ka. 40 Uinˊ sati ri meulamlam ri reuˊ. Pawlaee kah kuˊ lahˊ ce peue suip leukahˊ Eun Peucawoˊ naˊ meuh ri peˊ. A lahˊ,
41 ‘Keueˊ reuˊ,
peue lahˊ kuˊ unˊ nawpsang naˊ kaw peˊ amˊ, peˊ kaw lulaic.
Kopti kaw Uiˊ yeuh kuˊ ti ri ceu hk'aˊnaee seunyi meuyam peˊ naˊ.
A saecˊ naˊ kueˊ peue ti ri peue lahˊ peˊ mhawngˊ a naˊ koˊ,
peˊ hkuinˊ kaw yumˊ a.’ ”§
42 Yam Pawˊlu eun maeeˊ Banabasˊ puc ka ri heulˊ hk'aiˊ saˊla vang hk'oˊ munˊ naˊ, ce hk'oˊ ka tang ris lawng aenˊ na sinˊ hotˊ baee. 43 Yam hawcˊ hk'om ce naˊ, peue Yuˊda maeeˊ peue tamˊ munˊ tamˊ sinˊ ingˊ lec ritroe ce peue Yuˊda naˊ ce hotˊ Pawˊlu eun maeeˊ Banabasˊ ka heunˊ peue. Ka leukahˊ maeeˊ ce, ka kah ce utˊ hk'aˊnaee munˊ sinˊ Eun Peucawoˊ naˊ laleung.
44 Baee seunyi Sinˊ hotˊ naˊ, peue nang veng naˊ ce daee ingˊ cu ri leuceng leukahˊ Eun Peucawoˊ gawmˊeucˊ ri. 45 Yam peue Yuˊda naˊ nyu ce peue cum heunˊ naˊ ce naˊ, ce hkoeˊmangˊ ka nyawkˊ. Ce topˊtawt kuˊ lahˊ eun Pawˊlu naˊ. Ce lahˊ leukahˊ cuˊ kuˊ kleucˊ ri heun.
46 Pawˊlu eun maeeˊ Banabasˊ ka htuˊhtingˊ ce ri hpumˊ hatˊhanˊ ri. Ka lahˊ, “Kaw ya htukˊ ri lahˊ leukahˊ Eun Peucawoˊ naˊ ri peˊ nanggalˊ. Daecti peˊ lawn tecla a maeeˊ peˊ sawnˊ meun ri kaw unˊ kuingˊ ri pun citˊ tip aˊyu tip cotˊcu naˊ koˊ, ya kaw heulˊ ri peue unˊ meuh peue ceu Yuˊda naˊ ce. 47 Kopti Peucawoˊ tuilˊ Eun leukahˊ ri ya yeuhkiˊ naˊ,
‘Punta kaw mi ti hk'aˊ htut lawtpon naˊ rot ti sutˊ ka bhenˊ keuteˊ naˊ,
Uiˊ yeuh mi meuh kuˊ cengˊ pun peue unˊ meuh peue ceu Yuˊda naˊ ce.’ ”*
48 Yam peue unˊ meuh peue ceu Yuˊda naˊ pun ce ri mhawngˊ leukahˊ aenˊ a naˊ, ce renˊkawn yuk leukahˊ Eun Peucawoˊ naˊ lhungˊ keuting. Peue hkvetˊ ti uinˊ ri kaw pun citˊ tip aˊyu tip cotˊcu naˊ ce ku yumˊ.
49 Leukahˊ Eun Peucawoˊ naˊ a lawsˊ heulˊ hk'awpˊ nang kuingˊ awnˊ na. 50 Daecti peue Yuˊda naˊ ce heulˊ cuˊciˊ beunˊ htan lhungˊ kuˊ hkopyawmˊ Peucawoˊ Eun naˊ maeeˊ aˊtaˊ me roˊkan nang veng awnˊ ce. Ce cuˊ peue awnˊ ce keunhapˊ Pawˊlu eun maeeˊ Banabasˊ ka, ra ka hk'uih hk'aiˊ kuingˊ awnˊ na. 51 Kop awnˊ na, punta kaw a meuh saˊhkiˊ unˊ rap ka ri ti peue awnˊ ce naˊ, ka rawsˊ ri tec peuluing pit dak cung ri naˊ. Hawcˊ koˊ, ka heulˊ nang veng Iˊkawˊniˊ naˊ. 52 Tapaeˊ naˊ ce htonnuk ri kuˊ renˊkawn naˊ maeeˊ Citˊ seungaˊ chakˊ naˊ.
* 13:33 13:33 Sukˊseunˊ 2:7 13:34 13:34 Iˊsayaˊ 55:3 13:35 13:35 Sukˊseunˊ 16:10 § 13:41 13:41 Habakuˊ 1:5 * 13:47 13:47 Iˊsayaˊ 49:6