14
Nang veng Iˊkawˊniˊ
Nang veng Iˊkawˊniˊ naˊ, Pawˊlu eun maeeˊ Banabasˊ ka ingˊ lec nang saˊla vang hk'oˊ munˊ ce peue Yuˊda naˊ seunˊ kuˊ tawn yeuh ka naˊ. Kopti sangsawnˊ ka mawnˊ a lec hpumˊ ce nyawkˊ naˊ, peue Yuˊda naˊ ce maeeˊ peue unˊ meuh peue ceu Yuˊda naˊ ce ingˊ yumˊ heunˊ peue. Daecti punta peue unˊ meuh peue ceu Yuˊda naˊ kaw ce kueˊ hpumˊ ces ri peue yumˊ naˊ ce naˊ, peue Yuˊda unˊ yumˊ naˊ ce heulˊ cuˊciˊ ce. Pawˊlu eun maeeˊ Banabasˊ ka ku koe utˊ mawnˊ lingˊ. Ka hpumˊ hatˊhanˊ sangsawnˊ ce pun Peucawoˊ Eun. Peucawoˊ Eun htawhkam lawng munˊ sinˊ ri naˊ ri kah ka cang yeuh kuˊ hk'oˊamˊ naˊ maeeˊ hetˊ keuting naˊ ce. Peue veng naˊ ce gvah ri meuh lalˊ muk. Ngonˊ ce utˊ hk'aˊ ce peue Yuˊda naˊ, ngonˊ ce utˊ hk'aˊ ce peue caee Eun Yesuˊ naˊ. Peue unˊ meuh peue ceu Yuˊda naˊ ce maeeˊ peue Yuˊda naˊ ce baee roˊkan ce naˊ ce pawngˊ puri kaw klaeeˊ dhimˊ Pawˊlu eun maeeˊ Banabasˊ ka ri seumu. Daecti kopti yawng ka kanˊ awnˊ na, ka hk'uih heulˊ nang kuingˊ Liˊhkaoniˊ veng Lisˊtraˊ, veng Deube maeeˊ kuingˊ kueˊ keunam caonaoˊ naˊ ce. Ka suip ri sangsawnˊ leukahˊ munˊ renˊkawn naˊ nang kuingˊ awnˊ na.
Dhimˊ Pawˊlu eun ri seumu nang veng Lisˊtraˊ
Nang veng Lisˊtraˊ naˊ a kueˊ peue cung lu mokˊ ri ka ti peue. Eun cung lu tangˊ neum yam keutˊ ri naˊ. Eun unˊ duing long hk'aˊ saecˊ ti pok. Eun mokˊ ri leuceng leukahˊ sangsawnˊ eun Pawˊlu naˊ. Pawˊlu eun seuluilˊ eun. Yam Pawˊlu yawng eun kueˊ eun hk'aˊ yumˊ kaw cang yeuh eun cuin naˊ, 10 eun klawng ri lahˊ lawsˊ a, “Kuhˊ cawng reuˊ.” Eun ku yawtˊ ti kuhˊ cawng, eun tangˊ ri long hk'aˊ heulˊ.
11 Yam peue cum heunˊ naˊ nyu ce kuˊ yeuh eun Pawˊlu naˊ, ce klawng ri lahˊ lawsˊ leukahˊ Liˊhkaoniˊ naˊ, “Muk eun peucawoˊ naˊ lih yeuh ce ri seunˊ peue ri eˊ hawcˊ.” 12 Ce klawng Banabasˊ eun meuh peucawoˊ Susˊ. Kopti Pawˊlu leukahˊ eun hk'aˊ heunˊ naˊ, ce klawng eun meuh peucawoˊ Heumesˊ. 13 Peue jhawpˊ rit eun peucawoˊ Susˊ utˊ nang nya munˊ a unˊ seungai veng naˊ eun ti aˊmoe maeeˊ hkawtˊ peutai ingˊ ri leuvaˊ ka veng naˊ, kopti heun ri maeeˊ peue cum heunˊ naˊ sumˊ tan ce kuˊ tan ri Pawˊlu eun maeeˊ Banabasˊ ka.
14 Daecti yam peue caee Eun Yesuˊ Banabasˊ eun maeeˊ Pawˊlu pun ka ri mhawngˊ lawng awnˊ a naˊ, ka res hk'eung ri naˊ, ka hk'uih ingˊ lec nang ngonˊ ce peue cum heunˊ naˊ. Ka taˊulˊ ri lahˊ a, 15 “Peˊ ri, a ciˊ meuh kop keunhawˊ, peˊ vaeeˊ yeuh kuˊ yeuhkiˊ? Saecˊ meuh ya ri, ya ku meuh peue sumˊhpap seunˊ peˊ ri yeut. Ya ti leukahˊ munˊ renˊkawn naˊ ingˊ ri peˊ. Punta kaw peˊ tecla kuˊ unˊ kueˊ munˊ aenˊ ce naˊ, peˊ naˊ ingˊ ri Peucawoˊ aˊyu imˊ naˊ Eun. Hpan plengˊ Eun maoˊ, bhenˊ keuteˊ, mhaˊseumutˊ maeeˊ kuˊ kueˊ hk'aˊnaee awnˊ ce gawmˊeucˊ ka. 16 Leumahˊ, Peucawoˊ Eun taeˊ peue ceu naˊ ce gawmˊeucˊ sawngˊ yeuh alo ri naˊ heulˊ. 17 Daecti Eun kah a kueˊ lawng kuˊ kaw hkamˊ saˊhkiˊ ri ti. Eun yeuh kuˊ chakˊ ri naˊ pucti lih ri tuilˊ Eun lheˊ lih neum pang maoˊ naˊ maeeˊ yeuh Eun a kueˊ meuyam kueˊ pliˊ kueˊ seukuk naˊ. Eun tuilˊ peˊ isˊ kuˊ hk'a kuˊ somˊ htonnuk. Eun tuilˊ hpumˊ peˊ naˊ renˊkawn kuit nyawkˊ kuit samˊran htonnuk.” 18 Ka saecˊ lahˊ a yeuhkoˊ, daecti peue cum heunˊ naˊ kaw ce tan ri ka naˊ ka hamˊ ce a kawnˊ nyhapˊ.
19 Hawcˊ awnˊ na, peue Yuˊda utˊ nang veng Anhtiˊok naˊ maeeˊ veng Iˊkawˊniˊ ngonˊ naˊ ce ingˊ copˊ ri pun peue cum heunˊ naˊ ce utˊ hk'aˊ ti. Ce dhimˊ Pawˊlu eun ri seumu. Kopti hteumˊ ce eun yeum naˊ, ce olˊ ri heulˊ tec eun hk'aˊnok ka veng naˊ. 20 Daecti yam tapaeˊ naˊ utˊ ce rop eun naˊ, eun tang kuhˊ, keutah ingˊ lec nang veng naˊ. Hawcˊ ka naˊ ti seunyi, heun ri maeeˊ Banabasˊ ka heulˊ nang veng Deube naˊ.
Keutah ingˊ nang veng Anhtiˊok kuingˊ Suˊriˊ
21 Ka sangsawnˊ leukahˊ munˊ nang veng awnˊ na, peue heunˊ naˊ ce tang meuh tapaeˊ. Hawcˊ koˊ, ka keutah ingˊ nang veng Lisˊtraˊ, veng Iˊkawˊniˊ naˊ maeeˊ veng Anhtiˊok naˊ. 22 Punta kaw ka teumˊkawm tapaeˊ naˊ ce reng keuting naˊ, tuilˊ kawlˊreng ce kueˊ hpumˊ keutawnˊ hk'aˊnaee hk'aˊ yumˊ naˊ. Ka sangsawnˊ ce. Ka lahˊ, “Punta kaw eˊ pun ri lec nang kuingˊ Eun Peucawoˊ naˊ, eˊ kaw kah ri hkamˊ kuˊ tukhka heunˊ ceu naˊ.” 23 Pawˊlu eun maeeˊ Banabasˊ ka leuk muk konˊ Hkrit ku cum naˊ ce isˊ roˊkan nang kawt. Punta kaw ka ap ce nang tiˊ Eun Peucawoˊ yumˊ ce naˊ, ka eutˊ kuˊ hk'a ri hk'oˊ munˊ. 24 Hawcˊ ka rot hk'awpˊ kuingˊ Piˊsiˊdiˊ naˊ, ka ingˊ nang kuingˊ Pamhpiˊliˊ. 25 Yam hawcˊ ka sangsawnˊ ri leukahˊ munˊ nang veng Peukah naˊ, ka lih nang veng Ataliˊ.
26 Neum veng Ataliˊ naˊ, ka tang pawk reu ingˊ nang veng Anhtiˊok. A meuh vang ap peue ka hk'aˊnaee munˊ sinˊ Eun Peucawoˊ punta kaw ka yeuh kanˊ naˊ. Maetˊmaenˊ, ka yeuh kanˊ awnˊ na htonnuk hawcˊ. 27 Yam ingˊ rot ka mawnˊ naˊ, ka klawng ri cu muk konˊ Hkrit naˊ ce hk'om puri. Ka ris ce mhawngˊ lawng kuˊ Peucawoˊ cu Eun ka yeuh naˊ ce, maeeˊ lawng Peucawoˊ tahˊ Eun leuvaˊ hk'aˊ yumˊ ri peue unˊ meuh peue ceu Yuˊda naˊ ce. 28 Ka utˊ maeeˊ tapaeˊ naˊ ce mawnˊ lingˊ.