15
Hk'om puri nang veng Yeruˊsalaem
Peue utˊ nang kuingˊ Yuˊda naˊ ce ngonˊ ce ingˊ nang veng Ahtiˊok naˊ ce sangsawnˊ lahˊ a ri ecˊawngˊ naˊ ce, “Peˊ lawn unˊ tonˊ duingˊ hakˊ ri seunˊ Moˊse tangˊ eun ri uinˊ ritroe naˊ koˊ, peˊ kaw unˊ cang pun hk'aˊ htut lawtpon naˊ.” Kopti meuh a leukahˊ sangsawnˊ aenˊ a naˊ, Pawˊlu eun maeeˊ Banabasˊ ka htuˊhtingˊ ce nyawkˊ. Kop awnˊ na, punta kaw ce hukˊ mhaingˊ lawng kuˊ kleucˊ aenˊ a ri peue caee Eun Yesuˊ naˊ ce maeeˊ roˊkan nang kawt naˊ ce nang veng Yeruˊsalaem naˊ, ce leuk Pawˊlu, Banabasˊ maeeˊ peue yumˊ naˊ ce ngonˊ ce hukˊ. Muk konˊ Hkrit naˊ ce cusˊ ce hukˊ. Yam hpaˊ ce kuingˊ Hpiˊniˊsia naˊ maeeˊ kuingˊ Samariˊ naˊ hukˊ, ce lahˊ ris lawng peue unˊ meuh peue ceu Yuˊda naˊ leuplohˊ ce hpumˊ ri. Lawng aenˊ a yeuh ecˊawngˊ naˊ ce renˊkawn nyawkˊ gawmˊeucˊ ri. Yam rot ce nang veng Yeruˊsalaem naˊ, muk konˊ Hkrit naˊ ce, peue caee Eun Yesuˊ naˊ ce maeeˊ roˊkan nang kawt naˊ ce rap ri ti ce. Ka ris ce mhawngˊ lawng kuˊ Peucawoˊ cu Eun ka yeuh naˊ gawmˊeucˊ ka.
Hawcˊ koˊ, peue yumˊ utˊ nang muk ce peue Hparisaeˊ naˊ ce ngonˊ ce kuhˊ cawng ri lahˊ, “Peue unˊ meuh peue ceu Yuˊda naˊ ce kaw kah ri tonˊ duingˊ hakˊ ri, ce kaw kah ri hotˊ leukahˊ ritroe eun Moˊse naˊ.”
Punta peue caee Eun Yesuˊ naˊ ce maeeˊ roˊkan nang kawt naˊ kaw ce saˊlit lawng kuˊ kleucˊ aenˊ a naˊ, ce hk'om puri. Hawcˊ saˊlit ce puri lawng aenˊ na heunˊheunˊ naˊ, Petruˊ eun kuhˊ cawng ri lahˊ, “Ecˊawngˊ naˊ peˊ, peˊ ku yawng Peucawoˊ leuk Eun ri ti uiˊ hk'aˊnaee peˊ tangˊ neum nanggalˊ aenˊ na. Eun kah uiˊ sangsawnˊ leukahˊ munˊ renˊkawn ri peue unˊ meuh peue ceu Yuˊda naˊ ce, punta kaw ce pun ri mhawngˊ, pun ri yumˊ a. Peucawoˊ cang yawng nang hpumˊ naˊ Eun, rap Eun ri ti ce naˊ yeuh Eun a pucti lih ri tuilˊ Eun Citˊ seungaˊ chakˊ naˊ ri ce seunˊ tuilˊ Eun a ri eˊ naˊ. Eˊ ri maeeˊ ce ri Peucawoˊ Eun unˊ sawnˊ eˊ chat puri, kopti yeuh Eun hpumˊ ce naˊ seungaˊ chakˊ ri hk'aˊ yumˊ naˊ hawcˊ. 10 Kop awnˊ na, maetˊmaenˊ a ciˊ meuh kop keunhawˊ peˊ vaeeˊ long ri nawk Peucawoˊ Eun ri uinˊ kuˊ klawmˊ naˊ pang seuplangˊ ce tapaeˊ naˊ? Aˊtaˊ aˊya eˊ naˊ ce maeeˊ eˊ ri eˊ ku unˊ pe kuˊ klawmˊ aenˊ na. 11 Pawlaee yeuh a. Yumˊ eˊ kopti meuh a munˊ Eun Cawoˊ Yesuˊ naˊ, eˊ pun hk'aˊ htut lawtpon naˊ seunˊ ce ri.”
12 Peue ingˊ hk'om naˊ ce ditˊti leuceng Banabasˊ eun maeeˊ Pawˊlu ris ka lawng hetˊ keuting naˊ maeeˊ kuˊ hk'oˊamˊ kuˊ Peucawoˊ cu Eun ka yeuh ri peue unˊ meuh peue ceu Yuˊda naˊ ce. 13 Yam hawcˊ ka leukahˊ ri naˊ, Yakopˊ eun lahˊ, “Ecˊawngˊ naˊ peˊ, leuceng leukahˊ uiˊ naˊ reuˊ. 14 Siˊmon eun ris eˊ mhawngˊ a hawcˊ lawng nanggalˊ ka naˊ Peucawoˊ yeuh Eun hk'aˊ tukyak ri naˊ pucti lih ri leuk Eun peue unˊ meuh peue ceu Yuˊda naˊ ce ingˊ meuh peue ri ngonˊ naˊ. 15 Leukahˊ lahˊ eun naˊ cawpˊ a kuˊ lahˊ ce peue suip leukahˊ Eun Peucawoˊ temˊ ri nang htawm Seungaˊ naˊ yeut. A temˊ ri yeuhkiˊ,
16 ‘Peucawoˊ Cawoˊ plengˊ ceu nang aenˊ ce naˊ Eun lahˊ a,
“Tangˊ neum maetˊmaenˊ naˊ,
Uiˊ kaw tang ingˊ plengˊ tupˊ cungˊkus eun Davitˊ naˊ hk'uˊ baee.
Saecˊ meuh kuˊ lhuˊjah naˊ, Uiˊ kaw tang mheˊ a.
Uiˊ kaw tang plengˊ aenˊ ce seunˊ hk'imˊ.
17 Punta peue kawnˊ vang naˊ ce
maeeˊ peue unˊ meuh peue ceu Yuˊda kuˊ peus muis Uiˊ naˊ ce gawmˊeucˊ naˊ
kaw ce sok Peucawoˊ Eun.”*
18 Lawng aenˊ a yawng ri tangˊ neum leumahˊ.
19 Kop awnˊ na, kuit uiˊ eˊ naˊ unˊ htukˊ ri yeuh kuˊ suksak ri peue unˊ meuh peue ceu Yuˊda kuˊ hpawtˊ ri ingˊ ri Peucawoˊ Eun naˊ ce. 20 Daecti eˊ naˊ kah ri temˊ ri tuilˊ lai kah ce vel kuˊ hk'a kueˊ vang ri kopti ruphtu naˊ, hk'aˊ hkuitˊnawngˊtangˊ, hk'a keune satˊ seurotˊ ngok ri yeum maeeˊ hk'a nhamˊ, 21 kopti tangˊ neum leumahˊ naˊ leukahˊ ritroe eun Moˊse naˊ lip a ri nang saˊla vang hk'oˊ munˊ naˊ ku Sinˊ ku veng naˊ.”
Peue hk'om naˊ tuilˊ ce lai ri peue yumˊ unˊ meuh peue ceu Yuˊda
22 Hawcˊ koˊ, peue caee Eun Yesuˊ, roˊkan nang kawt naˊ maeeˊ muk konˊ Hkrit naˊ ce ku peue ce leuk peue hk'aˊnaee ce lalˊ peue punta kaw ka hotˊ Pawˊlu eun maeeˊ Banabasˊ ka heulˊ nang veng Anhtiˊok naˊ. Ce leuk ri pun Yuˊdasˊ (klawng peue meuh Basabasˊ) maeeˊ Silasˊ ka. Peue lalˊ peue aenˊ ka meuh roˊ hk'aˊnaee ecˊawngˊ naˊ ce. 23 Ce buˊ lai ri ce heulˊ. A temˊ ri yeuhkiˊ,
“Lai aenˊ meuh a lai heulˊ neum peue caee Eun Yesuˊ naˊ maeeˊ roˊkan nang kawt kuˊ meuh ecˊawngˊ peˊ.
 
Ecˊawngˊ peue yumˊ unˊ meuh peue ceu Yuˊda utˊ nang veng Anhtiˊok kuingˊ Suˊriˊ naˊ maeeˊ kuingˊ Siˊliˊsiˊ naˊ peˊ.
 
24 Ye pun ri mhawngˊ peue hk'aˊnaee ye naˊ ce ngonˊ ye saecˊ unˊ kah ce heulˊ ri peˊ, daecti ce heulˊ. Ce heulˊ suksak peˊ ri lahˊ kuˊ yeuh peˊ hpumˊ unˊ samˊran. 25 Kop awnˊ na, ye ri gawmˊeucˊ ye sahpawˊ ri leuk peue lalˊ peue cusˊ ka heulˊ ri peˊ maeeˊ aˊmawo leumeusˊ eˊ Banabasˊ eun maeeˊ Pawˊlu ka. 26 Ka meuh peue hatˊ ri tan aˊyu ri pun muis Eun Cawoˊ eˊ Yesuˊ Hkrit naˊ Eun. 27 Kop awnˊ na punta nang kaw ris peˊ mhawngˊ lawng kuˊ temˊ ye nang lai naˊ, ye cusˊ Yuˊdasˊ eun maeeˊ Silasˊ ka heulˊ. 28 Citˊ seungaˊ chakˊ naˊ maeeˊ ye ri kaw ye unˊ po beus hk'aˊpang peˊ saecˊ ti ceu naˊ, a htukˊ hpumˊ ye. Daecti peˊ kaw kah ri vel ceu nang aenˊ ce. 29 Kaw peˊ kah ri vel hk'a kuˊ hk'a tan ri ruphtu, hk'a nhamˊ, hk'a keune satˊ seurotˊ ngok ri yeum naˊ maeeˊ hk'aˊ hkuitˊnawngˊtangˊ naˊ. Peˊ lawn cang vel ceu nang aenˊ ce koˊ, chakˊ ka nyawkˊ. Kuit nyawkˊ kuit samˊran reuˊ.”
 
30 Peue awnˊ ce pucti heulˊ, ce heulˊ rot nang veng Anhtiˊok naˊ. Ce klawng muk konˊ Hkrit naˊ ce hk'om. Hawcˊ koˊ, ce tuilˊ lai awnˊ na ri ce. 31 Yam muk konˊ Hkrit naˊ lip ce lai naˊ, ce renˊ maeeˊ tuilˊ a kawlˊreng ri. 32 Saecˊ Yuˊdasˊ eun maeeˊ Silasˊ ka kopti meuh ka peue suip leukahˊ Eun Peucawoˊ naˊ, punta kaw ka tuilˊ kawlˊreng yeuh ecˊawngˊ naˊ ce kawlˊreng keuting naˊ, ka sangsawnˊ ce heunˊ ceu. 33 Hawcˊ utˊ ka mawnˊ a koe lingˊ naˊ, ecˊawngˊ naˊ ce tang kah ka ingˊ ri peue cusˊ ka heulˊ naˊ ce maeeˊ kuit nyawkˊ kuit samˊran ri. 35 Pawˊlu eun maeeˊ Banabasˊ ka kawnˊ utˊ nang veng Anhtiˊok naˊ. Ka ri maeeˊ peue seubu heunˊ peue naˊ ce sangsawnˊ leukahˊ munˊ Eun Peucawoˊ naˊ tiduihˊ.
Kamkuit eun Pawˊlu eun maeeˊ Banabasˊ unˊ hotˊ a puri
36 Hawcˊ awnˊ na, Pawˊlu eun lahˊ a ri Banabasˊ eun, “Ecˊawngˊ utˊ hk'aˊnaee veng vang tawn eoˊ sangsawnˊ aˊ leukahˊ munˊ renˊkawn naˊ, ce ciˊ naˊ yeuh saˊnhawˊ, aˊ tang heulˊ eoˊ ri nomˊnawk ce pawh.” 37 Banabasˊ eun ku sumˊ va Yoˊhan klawng peue meuh Makuˊ naˊ eun heulˊ yeut. 38 Daecti Pawˊlu eun kuit a unˊ htukˊ ri va eun heulˊ. Kopti pok nanggalˊ naˊ Yoˊhan tecla eun ka nang kuingˊ Pamhpiˊliˊ naˊ, eun unˊ laee suip ri yeuh kanˊ maeeˊ ka naˊ. 39 Ka htuˊhtingˊ puri nyawkˊ, ka gahˊ hk'aiˊ puri. Banabasˊ eun va Makuˊ eun pawk reu naˊ heulˊ nang kawˊ kuingˊ Saiˊplasˊ naˊ. 40 Daecti Pawˊlu eun leuk ri ti Silasˊ eun ka heulˊ. Ecˊawngˊ naˊ ce ap ka hk'aˊnaee munˊ sinˊ Eun Peucawoˊ naˊ. 41 Pawˊlu eun heulˊ lec nang kuingˊ Suˊriˊ naˊ maeeˊ kuingˊ Siˊliˊsiˊ naˊ. Eun yeuh muk konˊ Hkrit naˊ ce kawlˊreng keuting.
* 15:17 15:17 Amoˊ 9:11, 12 15:33 15:33 Nang htawm Seungaˊ naˊ ngonˊ, tang baee a nambat aetˊ 34 naˊ, 34 “Daecti Silasˊ kaw eun tang suip ri utˊ tehˊ naˊ, eun kuit a deut.”