16
Tiˊmoˊse hotˊ eun Pawˊlu eun maeeˊ Silasˊ ka
Pawˊlu eun heulˊ rot nang veng Deube naˊ. Hawcˊ koˊ, eun heulˊ nang veng Lisˊtraˊ naˊ. Tehˊ naˊ, tapaeˊ ti peue kuˊ muis Tiˊmoˊse naˊ eun utˊ ri ka. Ma eun ka meuh peue Yuˊda, ka meuh peue yumˊ. Kuiingˊ eun naˊ eun meuh peue Helasaˊ. Tiˊmoˊse eun meuh peue muis chakˊ hk'aˊnaee ecˊawngˊ utˊ nang veng Lisˊtraˊ naˊ maeeˊ veng Iˊkawˊniˊ naˊ ce. Pawˊlu eun sumˊ va Tiˊmoˊse eun hotˊ ri heulˊ. Kop awnˊ na, eun kah eun tonˊ duingˊ hakˊ ri kopti meuh a Peue Yuˊda utˊ mawnˊ naˊ ce. Kopti yawng ce kuiingˊ eun meuh eun peue Helasaˊ naˊ. Yam buih heulˊ ce nang veng ti veng hawcˊ ti veng naˊ, kuˊ saˊlit ce peue caee Eun Yesuˊ naˊ maeeˊ roˊkan utˊ nang veng Yeruˊsalaem naˊ punta kaw peue hotˊ ri yeuh a naˊ, ce ku suip ri lahˊ a heulˊ. Kop awnˊ na, hk'aˊ yumˊ ce muk konˊ Hkrit naˊ a baet ri kawlˊreng keuting. Muk ce muk konˊ Hkrit naˊ ce baet ri heunˊ ku seunyi.
Pawˊlu nyu eun limit peue Masidoˊniˊ
Kopti Citˊ seungaˊ chakˊ naˊ unˊ kah a ce sangsawnˊ leukahˊ munˊ renˊkawn naˊ nang kuingˊ Asaˊ naˊ, Pawˊlu eun maeeˊ cum eun naˊ ce tawlˊ heulˊ nang kuingˊ Fiˊciaˊ naˊ maeeˊ kuingˊ Galatiˊ naˊ ku duihˊ ka. Yam rot ce nang mhuilˊ kuingˊ Miˊsiˊ naˊ, ce saecˊ coˊcaˊ ri kaw lec nang kuingˊ Betiˊniˊ naˊ, daecti Citˊ seungaˊ Eun Yesuˊ naˊ a unˊ tuilˊ ahkvang ka ri ce. Kop awnˊ na, ce vel kuingˊ Miˊsiˊ naˊ heulˊ, ce lih nang veng Troˊasˊ naˊ. Peunsumˊ naˊ, Pawˊlu eun nyu limit peue Masidoˊniˊ ti peue cawng eun ri hk'oˊ a ri ti. Eun lahˊ, “Hk'oˊ mi ingˊ teumˊkawm ye nang kuingˊ Masidoˊniˊ naˊ.” 10 Hawcˊ Pawˊlu pun eun ri nyu limit naˊ, ye keulawnˊ rangraen ri kaw heulˊ nang kuingˊ Masidoˊniˊ kopti pun ye ri yawng Peucawoˊ klawng Eun ri ti ye kaw sangsawnˊ leukahˊ munˊ renˊkawn naˊ ri peue Masidoˊniˊ naˊ ce.
Liˊdiˊ leuplohˊ ka hpumˊ ri
11 Tangˊ neum veng Troˊasˊ naˊ, ye pawk reu naˊ seumeuˊ heulˊ ri kawˊ Samoˊtrasˊ naˊ. Hawcˊ ka naˊ ti seunyi, ye rot nang veng Neapolisˊ naˊ. 12 Ye tang pucti heulˊ neum veng awnˊ na, ye rot nang veng Hpiˊliˊpiˊ naˊ. Veng awnˊ a meuh veng tangˊ ce peue Roˊma naˊ. A meuh veng nambat keuhti ka hk'aˊnaee kuingˊ Masidoˊniˊ naˊ. Ye ku utˊ mawnˊ heunˊ seunyi yeut.
13 Yam rot a seunyi Sinˊ naˊ, ye pucti heulˊ hk'aˊnok ka leuvaˊ veng naˊ. Ye kuit a naˊ kueˊ vang hk'oˊ munˊ, ye heulˊ keunam ba leuumˊ naˊ. Ye mokˊ ri leukahˊ u beunˊ heulˊ cu ri mawnˊ naˊ ce. 14 Hk'aˊnaee beunˊ mokˊ ri leuceng leukahˊ naˊ ce, a kueˊ beunˊ muis Liˊdiˊ ti peue. Ka meuh peue veng Tiyatira. Ka paingˊ hpenˊ yawtmong. Ka meuh peue faeeˊ Peucawoˊ Eun. Punta kaw ka leuceng leukahˊ eun Pawˊlu naˊ, Peucawoˊ Eun tuhˊ hpumˊ ka naˊ. 15 Yam beunˊ awnˊ ka maeeˊ peue nya ka naˊ hawcˊ ce rap ri ti hk'aˊ cumˊ ri naˊ, ka klawng ye ingˊ ti nya ce. Ka lahˊ, “Peˊ lawn kuit meuh uiˊ peue yumˊ Peucawoˊ Eun koˊ, ingˊ utˊ ri nya ye reuˊ.” Ka saeˊcaeeˊ hk'oˊ ri yeuh ri pun ye ingˊ utˊ ri nya ce.
Pawˊlu eun maeeˊ Silasˊ lec ka htawngˊ
16 Ti pok naˊ, yam buih heulˊ ye nang vang hk'oˊ munˊ naˊ, beunˊ mhaiˊ kuˊ seucaˊ yawng mhawˊ naˊ lec a ka ti peue naˊ ka ingˊ hk'eupˊ ye. Kopti cang ka mhawˊ seulakˊ naˊ, cawoˊ ka naˊ eun pun leumuil heunˊ. 17 Pawˊlu eun maeeˊ ye ri beunˊ awnˊ ka hotˊ ye. Ka klawng ri lahˊ, “Peue aenˊ meuh ce mhaiˊ Eun Peucawoˊ Cawoˊ lhungˊ hk'aiˊ peue naˊ. Ce ingˊ lahˊ peˊ mhawngˊ hk'aˊ ka hk'aˊ htut lawtpon naˊ.” 18 Kopti yeuh ka keutitˊ heunˊ seunyi naˊ, a suksak Pawˊlu eun nyawkˊ. Vang tisutˊ ka naˊ, eun hpawtˊ ri tuilˊ leukahˊ ri seucaˊ naˊ, “Hk'aˊnaee muis Eun Yesuˊ Hkrit naˊ, kaw uiˊ tuilˊ leukahˊ ri mi, ‘Puc mi lih hk'aiˊ ka reuˊ.’ ” Seucaˊ naˊ a ku keulawnˊ pucti lih hk'aiˊ ka.
19 Yam cawoˊ ka beunˊ awnˊ pun eun ri nyu kaw ri unˊ laee kueˊ hk'aˊ kaw pun leumuil naˊ, ce mheutˊ ri ti Pawˊlu eun maeeˊ Silasˊ ka. Ce teukˊ olˊ ka heulˊ hk'eupˊ peue yeuh kanˊ kuingˊ naˊ ce nang keulas naˊ. 20 Ce teukˊ ka heulˊ ri roˊkan nang veng naˊ ce. Ce lahˊ, “Peue aenˊ meuh ka peue Yuˊda. Ka buih yeuh kuˊ suksak nang veng eˊ naˊ heunˊ. 21 Ka ti ri ingˊ sangsawnˊ ritroe peue Yuˊda kuˊ unˊ cawpˊ ritroe eˊ naˊ. A meuh ritroe peue Roˊma rap unˊ pun yeuh unˊ pun eˊ naˊ.”
22 Peue heunˊ naˊ ce ku cu ri ingˊ lhawˊ ri ri Pawˊlu eun maeeˊ Silasˊ ka. Roˊkan nang veng naˊ ce tuilˊ leukahˊ kah ce hpuicˊ hk'o ka naˊ, kah ce taˊfaetˊ ka ri hkawn. 23 Hawcˊ taˊfaetˊ ce ka heunˊheunˊ naˊ, ce seueˊ ka nang htawngˊ. Ce tuilˊ leukahˊ ri roˊ htawngˊ naˊ eun, ce kah eun koˊ kawn ka meulamlam ri. 24 Yam roˊ htawngˊ naˊ pun eun leukahˊ awnˊ a naˊ, eun uinˊ ka utˊ nang hkawng hk'aˊnaee ka htawngˊ naˊ. Eun cip cung ka naˊ hk'aˊnaee hkuˊ, yeuh a cin meulamlam ri.
25 Hk'ao yam peunngonˊ sumˊ naˊ, Pawˊlu eun maeeˊ Silasˊ ka buih hk'oˊ munˊ cai sukˊseunˊ Peucawoˊ Eun. Peue htawngˊ seubu naˊ ce ku buih leuceng ka yeut. 26 Yam awnˊ na, a keulawnˊ inˊsanˊ reng nyawkˊ. Puin ka htawngˊ naˊ a keuyuihˊ keuyahˊ. Leuvaˊ ka htawngˊ naˊ ce a keulawnˊ dahˊ gawmˊeucˊ. Muˊ lhecˊ mawt ce peue htawngˊ naˊ a bhuicˊ eucˊ. 27 Roˊ htawngˊ naˊ eun kuhˊ. Yam nyu eun leuvaˊ htawngˊ naˊ dahˊ ka naˊ, kopti hteumˊ eun peue htawngˊ naˊ ce hk'uih eucˊ naˊ, eun htutˊ vaic ri naˊ, eun kaw toh ri yeum meun. 28 Daecti Pawˊlu eun klawng ri lahˊ lawsˊ a, “Pawlaee yeuh tuˊ mi naˊ lu. Kawnˊ utˊ ye gawmˊeucˊ ri yeut.”
29 Roˊ htawngˊ naˊ eun kah ce tokˊ ngawl. Hawcˊ koˊ, eun ingˊ nghupˊ ri keuyuingˊ ruing nanggalˊ ka Pawˊlu eun maeeˊ Silasˊ naˊ. 30 Hawcˊ koˊ, eun va ka puc ri. Eun mhaingˊ ka, “Cawoˊ, punta kaw uiˊ pun hk'aˊ htut lawtpon naˊ, uiˊ ciˊ naˊ htukˊ ri yeuh saˊnhawˊ?”
31 Ka topˊ a, “Yumˊ Cawoˊ Yesuˊ Eun reuˊ, mi ri maeeˊ peue nya peue hk'ulˊ mi naˊ kaw peˊ pun hk'aˊ htut lawtpon naˊ.” 32 Hawcˊ koˊ, ka sangsawnˊ leukahˊ Eun Peucawoˊ naˊ ri roˊ htawngˊ naˊ eun maeeˊ peue utˊ nang nya eun naˊ ce gawmˊeucˊ. 33 Hk'aˊnaee nali bul awnˊ na, roˊ htawngˊ naˊ eun va ri heulˊ saicˊ vang suiˊ ka naˊ. Hawcˊ koˊ, tuˊ eun roˊ htawngˊ naˊ maeeˊ peue nya peue hk'ulˊ eun naˊ ce keulawnˊ rap ri ti hk'aˊ cumˊ gawmˊeucˊ ri. 34 Roˊ htawngˊ naˊ eun va ka heulˊ ri nya ri, eun tuilˊ ka hk'asomˊ. Roˊ htawngˊ naˊ eun renˊkawn nyawkˊ, kopti tuˊ eun naˊ maeeˊ peue nya peue hk'ulˊ eun naˊ gawmˊeucˊ yumˊ ce Peucawoˊ Eun hawcˊ naˊ.
35 Yam cengˊ ka naˊ, roˊkan nang veng naˊ ce cusˊ peue yeuh kanˊ naˊ ce heulˊ ri roˊ htawngˊ naˊ eun. Ce lahˊ, “Ploeˊ peue lalˊ peue awnˊ ka reuˊ.” 36 Roˊ htawngˊ naˊ eun lahˊ a ri Pawˊlu eun, “Roˊkan nang veng naˊ tuilˊ ce leukahˊ ploeˊ mi maeeˊ Silasˊ eun. Maetˊmaenˊ paˊ naˊ pucti heulˊ hk'aˊnaee kuit nyawkˊ kuit samˊran ri reuˊ.”
37 Daecti Pawˊlu eun lahˊ a ri peue yeuh kanˊ naˊ ce, “Ya saecˊ meuh peue Roˊma, daecti ce unˊ mhaingˊ mhilˊ ya ce taˊfaetˊ ya nanggalˊ peue kuingˊ. Hawcˊ koˊ, ce seueˊ ya nang htawngˊ.* Maetˊmaenˊ ceˊ kaw yeng ri ra ri tec yenˊ ya aw? A hkuinˊ kaw cang. Kah tuˊ ce naˊ ingˊ va ya pucti reuˊ.”
38 Peue yeuh kanˊ naˊ ce heulˊ lahˊ ris lawng aenˊ a ri roˊkan nang veng naˊ ce. Yam pun ce ri mhawngˊ Pawˊlu eun maeeˊ Silasˊ meuh ka peue Roˊma naˊ, ce ku tokˊseupa. 39 Ce ingˊ hk'oˊ ka aˊnuyat a. Hawcˊ ce hueˊ ka lih hk'aiˊ htawngˊ naˊ, ce hk'oˊ ka pucti heulˊ hk'aiˊ veng awnˊ na. 40 Hawcˊ Pawˊlu eun maeeˊ Silasˊ puc ka ri lih hk'aiˊ htawngˊ naˊ, ka heulˊ ri nya ka Liˊdiˊ naˊ. Ka hk'eupˊ ecˊawngˊ naˊ ce, ka tuilˊ kawlˊreng ce. Hawcˊ koˊ, ka pucti heulˊ hk'aiˊ veng awnˊ na.
* 16:37 16:37 Lawn taˊfaetˊ peue Roˊma naˊ ce yam unˊ nang tawsˊ a aˊmu ri deut koˊ, a kleucˊ ri ritroe ka.