17
Nang veng Hteˊsaloˊniˊ
Yam hawcˊ ce hpaˊ veng Afiˊpoˊlisˊ naˊ maeeˊ veng Apawˊlonia naˊ heulˊ naˊ, ce rot nang veng Hteˊsaloˊniˊ naˊ. Mawnˊ naˊ a kueˊ saˊla vang hk'oˊ munˊ ce peue Yuˊda naˊ. Pawˊlu eun lec nang saˊla vang hk'oˊ munˊ seunˊ kuˊ tawn yeuh eun naˊ. Eun cu htawm Seungaˊ naˊ eun saˊlit a maeeˊ ce pun loeˊ Sinˊ. Hawcˊ Hkrit hkamˊ Eun kuˊ tukhka Eun tang kuhˊ imˊ naˊ, Pawˊlu eun tuilˊ ce nyu a glihˊgleuengˊ. Eun lahˊ, “Yesuˊ kuˊ ris uiˊ peˊ mhawngˊ ti peue aenˊ Eun koˊ, meuh Eun Hkrit.” Peue Yuˊda naˊ ce ngonˊ, ce yumˊ. Ce pawngˊ Pawˊlu eun maeeˊ Silasˊ ka. Saecˊ meuh peue Helasaˊ kuˊ lhatˊtil ri Peucawoˊ Eun naˊ ce ku yumˊ heunˊ. Beunˊ kueˊ muis naˊ ce ku hkuinˊ caee ri yumˊ leng.
Daecti peue Yuˊda naˊ ce kueˊ hpumˊ hkoeˊmangˊ ka, ce klawng peue rai utˊ eoˊ nang keulas naˊ ce ingˊ yeuh kuˊ suksak nang veng naˊ. Punta kaw ce teukˊ Pawˊlu eun maeeˊ Silasˊ ka heulˊ nanggalˊ ce peue heunˊ naˊ, ce nui ri ingˊ lec ri sok ka nang nya eun Cesanˊ naˊ. Daecti yam sok unˊ nyu ce ka naˊ, ce teukˊ olˊ Cesanˊ eun maeeˊ ecˊawngˊ eun naˊ ce ngonˊ heulˊ ri peue yeuh kanˊ nang veng naˊ ce. Ce klawng ri lahˊ, “Peue aenˊ meuh ce peue yeuh kuˊ suksak nang lok naˊ ku duihˊ ka, maetˊmaenˊ ingˊ rot ce maenˊ hawcˊ. Cesanˊ rap eun ri ti ce nang nya ri naˊ. Peue aenˊ ce hkatˊhkan ritroe eun hkunˊhawˊhkamˊ Kaeˊsa naˊ. Ce lahˊ a kawnˊ kueˊ hkunˊhawˊhkamˊ seubu ti peue, Eun meuh Yesuˊ.” Yam peue veng naˊ maeeˊ peue yeuh kanˊ nang veng naˊ pun ce ri mhawngˊ yeuh a keutitˊ naˊ, ce hpumˊ haˊ ron nyawkˊ. Ce kah Cesanˊ eun maeeˊ ecˊawngˊ seubu naˊ ce tangˊ ri uinˊ leumuil. Hawcˊ koˊ, ce ploeˊ ce.
Nang veng Beriˊ
10 Yam fecˊ ka naˊ, ecˊawngˊ naˊ ce keulawnˊ cusˊ Pawˊlu eun maeeˊ Silasˊ ka heulˊ nang veng Beriˊ naˊ. Yam rot ka tehˊ naˊ, ka lec nang saˊla vang hk'oˊ munˊ ce peue Yuˊda naˊ. 11 Peue veng Beriˊ naˊ ce kueˊ hpumˊ cang rap ri ti hk'aiˊ peue Hteˊsaloˊniˊ naˊ ce kopti rap ce ri ti leukahˊ aenˊ na hk'aˊnaee hpumˊ hukˊ ri naˊ. Punta kaw ce yawng lawng aenˊ cawpˊ unˊ cawpˊ ka naˊ, ce ras ri nawk htawm Seungaˊ naˊ keuyuit. 12 Peue Yuˊda naˊ ce yumˊ heunˊ peue. Saecˊ meuh beunˊ ce peue Helasaˊ kuˊ kueˊ muis naˊ ce ngonˊ maeeˊ aˊtaˊ me heunˊ peue naˊ ce ku yumˊ yeut.
13 Yam peue Yuˊda utˊ nang veng Hteˊsaloˊniˊ naˊ pun ce ri mhawngˊ lawng Pawˊlu buih sangsawnˊ eun leukahˊ Eun Peucawoˊ nang veng Beriˊ naˊ, ce ku ingˊ mawnˊ. Ce ingˊ cuˊ peue cum heunˊ naˊ ce yeuh kuˊ suksak naˊ. 14 Ecˊawngˊ naˊ ce keulawnˊ cusˊ Pawˊlu eun heulˊ keunam ka ba mhaˊseumutˊ naˊ. Daecti Silasˊ eun maeeˊ Tiˊmoˊse ka kawnˊ kuitˊ nang veng Beriˊ naˊ. 15 Peue heulˊ tuilˊ Pawˊlu eun naˊ ce heulˊ tuilˊ eun rot nang veng Ehten. Hawcˊ koˊ, Pawˊlu eun tawmˊ ce ingˊ kah Silasˊ eun maeeˊ Tiˊmoˊse ka rip ri heulˊ ri ti seunˊ kaw ka cang heulˊ naˊ.
Nang veng Ehten
16 Yam Pawˊlu kawnˊ koˊ eun Silasˊ eun maeeˊ Tiˊmoˊse ka nang veng Ehten naˊ, kopti pun eun ri nyu nang veng Ehten awnˊ kueˊ ka ruphtu nuknhenˊ a naˊ, eun klehˊ nang hpumˊ ri nyawkˊ. 17 Kop awnˊ na, eun saˊlit peue Yuˊda naˊ ce maeeˊ peue Helasaˊ kuˊ lhatˊtil ri Peucawoˊ Eun naˊ ce nang saˊla vang hk'oˊ munˊ naˊ. Eun ku saˊlit peue hk'eupˊ nyu ri nang keulas keuyuit naˊ ce yeut. 18 A kueˊ peue kueˊ cuˊyi ti rit Eˊpiˊkuˊliˊ maeeˊ rit Satoˊe naˊ ce ingˊ htuˊhtingˊ eun. Ngonˊ ce lahˊ, “Peue awnˊ eun ciˊ meunuiˊmeunuiˊ sumˊ lahˊ keunhawˊ?” Ngonˊ ce lahˊ, “Seunˊ a meuh eun nang eoˊ sangsawnˊ lawng eun peucawoˊ kuingˊ seubu koˊ.” Ce saecˊ lahˊ a yeuhkoˊ naˊ kopti Pawˊlu sangsawnˊ eun ce ri leukahˊ munˊ renˊkawn lawng Eun Yesuˊ maeeˊ lawng tang kuhˊ imˊ naˊ. 19 Kop awnˊ na, ce ti Pawˊlu eun heulˊ nang vang hk'om muis Areopakasˊ naˊ. Ce lahˊ, “Lawng kuˊ sangsawnˊ hk'uˊ buih sangsawnˊ mi aenˊ na, lakˊ kaw mi cang sangsawnˊ a ri ye yeut aw? 20 Kopti ti mi kamkuit kuˊ unˊ duing mhawngˊ unˊ duing yawng ye naˊ ingˊ naˊ, ye ku sumˊ yawng vangdohˊ ka naˊ yeut.” 21 (Peue veng Ehten maeeˊ peue hk'aˊnok kuingˊ utˊ tehˊ naˊ ce gawmˊeucˊ lheuˊ siˊ saˊlit ce kamkuit hk'uˊ naˊ maeeˊ leuceng ce a naˊ, ce unˊ laee yeuh kuˊ seubu saecˊ ti ceu keuyuit.)
22 Pawˊlu eun cawng ri leukahˊ nanggalˊ vang hk'om Areopakasˊ naˊ, “Peue Ehten naˊ peˊ, pun uiˊ ri nyu meuh peˊ nang satsana reng hk'aˊnaee ku ceu naˊ. 23 Kopti yam eoˊ nawk uiˊ kuˊ faeeˊ peˊ naˊ meulamlam ri ti duihˊ hawcˊ ti duihˊ naˊ, uiˊ pun ri nyu vang dum ri tan kuˊ tan ti duihˊ a temˊ ri yeuhkiˊ, ‘Meuh a pun Eun Peucawoˊ Cawoˊ unˊ yawng naˊ.’ Maetˊmaenˊ, kaw uiˊ lahˊ ris peˊ mhawngˊ lawng Eun Peucawoˊ Cawoˊ faeeˊ peˊ, peˊ unˊ yawng naˊ Eun.
24 Eun meuh Peucawoˊ hpanplengˊ bhenˊ keuteˊ maeeˊ kuˊ kueˊ hk'aˊpang ka naˊ ce gawmˊeucˊ. Eun meuh Cawoˊ ka pang maoˊ naˊ maeeˊ bhenˊ keuteˊ naˊ. Eun hkuinˊ utˊ nang nya hk'oˊ munˊ plengˊ peue naˊ. 25 Kaw peue yeuh mhaiˊ Eun ri tiˊ ri naˊ, Eun unˊ loˊ a. Kopti meuh Eun Cawoˊ tuilˊ aˊyu, tuilˊ guilˊ ghuihˊ hpumˊ naˊ maeeˊ kuˊ seubu naˊ ce gawmˊeucˊ ri peue. 26 Tangˊ a ri peue ti peue rot ri peue ceu ku ceu utˊ pang bhenˊ keuteˊ naˊ ku duihˊ ka naˊ, Eun hpanplengˊ peue. Eun gvah ri uinˊ meuyam naˊ, gvah ri uinˊ mhuilˊ kuingˊ vang kaw ce htukˊ ri utˊ naˊ. 27 Peucawoˊ yeuh Eun a yeuhkiˊ naˊ, kopti punta kaw peue hotˊ ri sok ri nyu Eun. Daecti Eun unˊ utˊ seungai ri eˊ saecˊ ti peue. 28 Kopti hk'aˊnaee Eun naˊ eˊ kueˊ aˊyu imˊ cang cheunˊ ri. Seunˊ kuˊ peue cai peˊ ngonˊ lahˊ ce a nang leukahˊ cai naˊ, ‘Eˊ meuh ceucat Eun.’
29 Kop awnˊ na, eˊ lawn meuh ceucat Eun koˊ, eˊ naˊ htukˊ ri unˊ hteumˊ Peucawoˊ Eun seunˊ hk'ilˊ, leumuil, seumu kuˊ kuit peue ri plengˊ ri tiˊ ri meuh ruprang naˊ ce. 30 Nanggalˊ aenˊ na kopti peue naˊ unˊ nang yawng ce a naˊ, Peucawoˊ Eun unˊ tangˊ aˊmu ri ce. Daecti maetˊmaenˊ, Peucawoˊ Eun tuilˊ leukahˊ ri peue utˊ ku duihˊ naˊ ce gawmˊeucˊ, kah ce tawsˊ hpumˊ fuin mapˊ ri hawcˊ. 31 Kopti hpawtˊ Eun seunyi kaw ri tawsˊ aˊmu hk'aˊnaee hk'aˊ leupaws seumeuˊ ri naˊ ri peue bhenˊ keuteˊ hawcˊ naˊ. Eun leuk peue ti peue kah Eun tawsˊ aˊmu tangˊ ri. Punta lawng aenˊ kaw a meuh saˊhkiˊ ka ri peue gawmˊeucˊ naˊ, Peucawoˊ Eun yeuh peue aenˊ Eun tang kuhˊ imˊ.”
32 Yam mhawngˊ ce lawng tang kuhˊ imˊ naˊ, ngonˊ ce hkamram eun. Ngonˊ ce lahˊ, “Tang sumˊ leuceng ye lawng kuˊ lahˊ mi naˊ baee.” 33 Hawcˊ koˊ, Pawˊlu eun pucti heulˊ hk'aiˊ vang hk'om ce naˊ. 34 Ngonˊ ce hotˊ Pawˊlu eun heulˊ. Hawcˊ koˊ, ce yumˊ. Peue awnˊ ce a meuh Dionesiasˊ, eun meuh muk hk'om Areopakasˊ, meuh beunˊ muis Damarisˊ baee peue seubu naˊ ce ngonˊ.