18
Nang veng Kawˊrinhtuˊ
Hawcˊ awnˊ na, Pawˊlu eun pucti heulˊ neum veng Ehten naˊ, eun heulˊ nang veng Kawˊrinhtuˊ naˊ. Tehˊ naˊ eun hk'eupˊ peue ceu Yuˊda ti peue, eun muis Ahkioˊlaˊ. Eun meuh peue kuingˊ Pawntasˊ. Kopti hkunˊhawˊhkamˊ Hkaodiˊasˊ tuilˊ eun leukahˊ kah peue Yuˊda naˊ ce pucti heulˊ hk'aiˊ veng Roˊma naˊ gawmˊeucˊ ri naˊ, Akuˊlaˊ eun kawnˊ la ri pucti neum kuingˊ Itˊtali maeeˊ beunˊ ri muis Pliˊsiˊlaˊ naˊ ka. Pawˊlu eun heulˊ maeeˊ ka. Kopti Pawˊlu meuh eun nang cing hpenˊ tupˊ seunˊ ka ri naˊ, eun ku utˊ maeeˊ ka, yeuh kanˊ maeeˊ ka. Punta kaw eun sangsawnˊ pun peue Yuˊda maeeˊ peue Helasaˊ naˊ ce naˊ, eun saˊlit ce nang saˊla vang hk'oˊ munˊ naˊ ku Sinˊ.
Yam Silasˊ eun maeeˊ Tiˊmoˊse puc ka ri neum kuingˊ Masidoˊniˊ hawcˊ naˊ, Pawˊlu eun ku loˊ yam ri naˊ htonnuk sangsawnˊ leukahˊ munˊ renˊkawn naˊ maeeˊ hkamˊ saˊhkiˊ lawng Yesuˊ meuh Eun Hkrit naˊ ri peue Yuˊda naˊ ce. Daecti yam peue Yuˊda naˊ hamˊ ce Pawˊlu eun naˊ, ce lahˊ kuˊ unˊ nawpsang ri heun. Eun rawsˊ hk'o ri naˊ ri ce. Eun lahˊ, “Peucawoˊ Eun lawn naˊ ciyang peˊ koˊ, lakˊ meuh a kopti peˊ ri meun, a unˊ meuh kopti uiˊ ri. Tangˊ neum seunyaenˊ naˊ kaw uiˊ heulˊ ri peue unˊ meuh peue ceu Yuˊda naˊ ce.”
Hawcˊ koˊ, Pawˊlu eun pucti heulˊ hk'aiˊ saˊla vang hk'oˊ munˊ awnˊ na. Eun heulˊ ri nya eun Titiasˊ Yutasˊ naˊ. Eun ku meuh peue faeeˊ Peucawoˊ Eun. Roˊ ka saˊla vang hk'oˊ munˊ muis Hkrisˊpasˊ naˊ eun maeeˊ peue nya peue hk'ulˊ eun naˊ ce gawmˊeucˊ, ce yumˊ Peucawoˊ Eun. Saecˊ meuh peue Kawˊrinhtuˊ pun ri mhawngˊ kuˊ sangsawnˊ eun Pawˊlu naˊ, ce ku yumˊ rap ri ti hk'aˊ cumˊ naˊ.
Ti bul naˊ, Peucawoˊ Eun lahˊ a ri Pawˊlu eun hk'aˊnaee kuˊ limit eun naˊ, “Pawlaee lhatˊ, suip ri sangsawnˊ a heulˊ. Pawlaee ditˊti, 10 kopti utˊ Uiˊ maeeˊ mi. Aˊnhawˊ hkuinˊ kaw cang keunhapˊ, yeuh mi suiˊ saecˊ ti peue, kopti peue Uiˊ naˊ utˊ ce nang veng aenˊ na heunˊ naˊ.” 11 Kop awnˊ na, Pawˊlu eun ku utˊ ri sangsawnˊ leukahˊ Eun Peucawoˊ naˊ mawnˊ ti neum paiˊ les chiˊ.
12 Yam Galioˊ meuh eun cawoˊ keuting nang kuingˊ Ahkaiyaˊ naˊ, peue Yuˊda naˊ ce pawngˊ puri kaw yeuh Pawˊlu eun lu. Ce va eun heulˊ ri nang vang tawsˊ aˊmu naˊ. 13 Ce tangˊ aˊmu lahˊ, “Peue aenˊ copˊ eun ri kah peue faeeˊ Peucawoˊ Eun, a kleucˊ ritroe kuingˊ ruikˊ.”
14 Yam Pawˊlu kaw eun leukahˊ naˊ, Galioˊ eun lahˊ a ri peue Yuˊda naˊ ce, “Peue Yuˊda naˊ peˊ, peˊ lawn kaw tangˊ aˊmu keuting unˊ lahˊ, aetˊ unˊ lahˊ koˊ, uiˊ kaw htukˊ ri leuceng leukahˊ peˊ naˊ yeut. 15 Daecti kopti meuh a lawng kuˊ kleucˊ ri leukahˊ, ri muis maeeˊ ritroe peˊ naˊ, peˊ naˊ heulˊ lahˊ a ri puri meun reuˊ. Uiˊ hkuinˊ kaw tawsˊ aˊmu ka lawng aenˊ na.” 16 Hawcˊ awnˊ na, eun kah ce hk'uih hk'aiˊ vang tawsˊ aˊmu naˊ. 17 Hawcˊ koˊ, ce mheutˊ ri heulˊ taˊfaetˊ roˊ ka saˊla vang hk'oˊ munˊ muis Sosˊhtenesˊ naˊ eun nanggalˊ vang tawsˊ aˊmu naˊ. Daecti Galioˊ eun unˊ ti aˊyeˊ ka saecˊ peunaeˊ.
Pawˊlu eun tang ingˊ nang veng Anhtiˊok
18 Pawˊlu utˊ eun nang veng Kawˊrinhtuˊ naˊ lingˊ. Hawcˊ koˊ, eun amˊla ecˊawngˊ naˊ ce, eun pawk reu naˊ heulˊ nang kuingˊ Suˊriˊ. Pliˊsiˊlaˊ eun maeeˊ Ahkioˊlaˊ ka ku hotˊ eun heulˊ yeut. Nanggalˊ yam unˊ nang pawk eun reu naˊ, eun konˊ cingˊ ri naˊ nang veng Kechel naˊ, kopti yeuh eun kati satˊcaˊ ri Peucawoˊ Eun naˊ. 19 Yam rot ce veng Eˊfeˊsuˊ naˊ, Pawˊlu eun uinˊ Pliˊsiˊlaˊ eun maeeˊ Aˊkuˊlaˊ ka utˊ mawnˊ. Heun ri koˊ, eun heulˊ lec ri saˊlit maeeˊ peue Yuˊda naˊ ce nang saˊla vang hk'oˊ munˊ naˊ. 20 Yam peue awnˊ hk'oˊ ce Pawˊlu eun utˊ maeeˊ ti lingˊ naˊ, daecti eun unˊ yeuh a. 21 Daecti yam kaw eun amˊla ce naˊ, eun tuilˊ kati ri ce lahˊ, “A lawn cawpˊ alo Eun Peucawoˊ koˊ, uiˊ kaw tang ingˊ ri peˊ baee.” Hawcˊ koˊ, eun pawk reu naˊ pucti heulˊ hk'aiˊ veng Eˊfeˊsuˊ naˊ. 22 Yam heulˊ rot eun nang veng Kaeˊsariˊ naˊ, eun hukˊ hk'eupˊ muk konˊ Hkrit naˊ ce nang veng Yeruˊsalaem. Hawcˊ koˊ, eun tang heulˊ nang veng Anhtiˊok naˊ.
23 Hawcˊ utˊ eun mawnˊ ti cu hkaoˊ naˊ, eun tang pucti heulˊ nang kuingˊ Galatiˊ maeeˊ kuingˊ Fiˊciaˊ naˊ hk'awpˊ. Eun heulˊ tuilˊ kawlˊreng yeuh tapaeˊ naˊ ce kawlˊreng keuting.
Apawˊlu sangsawnˊ eun leukahˊ munˊ nang veng Eˊfeˊsuˊ
24 Yam awnˊ na, peue Yuˊda muis Apawˊlu meuh peue veng Alekˊsandrian naˊ eun ingˊ nang veng Eˊfeˊsuˊ naˊ. Eun meuh peue chanan leukahˊ, yawng htawm Seungaˊ naˊ nyawkˊ. 25 Eun tawn rin hk'aˊnaee hk'aˊ Eun Peucawoˊ naˊ. Eun leukahˊ maeeˊ hpumˊ hukˊ ri. Eun saecˊ yawng yawo pal hk'aˊ cumˊ sangsawnˊ eun Yoˊhan naˊ ti ceu koe, daecti eun sangsawnˊ lawng Eun Yesuˊ naˊ cawpˊmaen. 26 Eun tangˊ hpumˊ ri hatˊhanˊ leukahˊ nang saˊla vang hk'oˊ munˊ naˊ. Yam Pliˊsiˊlaˊ eun maeeˊ Ahkioˊlaˊ mhawngˊ ka kuˊ sangsawnˊ eun naˊ, ka klawng eun ingˊ ti nya ri. Punta Apawˊlu kaw eun gawm cengˊ ri lawng hk'aˊ Eun Peucawoˊ naˊ, ka lahˊ ris sangsawnˊ eun.
27 Yam Apawˊlu sumˊ heulˊ eun nang kuingˊ Ahkaiyaˊ naˊ, ecˊawngˊ naˊ ce tuilˊ kawlˊreng eun. Punta tapaeˊ utˊ tehˊ naˊ kaw ce rap ri ti eun naˊ, ce temˊ ri tuilˊ lai ri ce. Yam rot eun tehˊ naˊ, kopti meuh a munˊ Eun Peucawoˊ naˊ, peue ingˊ yumˊ naˊ ce eun teumˊkawm ce. 28 Kopti htuˊhtingˊ reng eun peue Yuˊda naˊ ce nanggalˊ ce peue heunˊ naˊ. Yesuˊ meuh Eun Hkrit naˊ, eun tuilˊ ce nyu a nang htawm Seungaˊ naˊ meulamlam ri.