19
Pawˊlu utˊ eun nang veng Eˊfeˊsuˊ
Yam Apawˊlu kawnˊ utˊ eun nang veng Kawˊrinhtuˊ naˊ, Pawˊlu eun heulˊ hpaˊ nang ngonˊ ka kuingˊ naˊ, eun rot nang veng Eˊfeˊsuˊ. Eun pun ri hk'eupˊ tapaeˊ naˊ ce tehˊ ngonˊ. Eun mhaingˊ ce, “Yam yumˊ peˊ naˊ, pun peˊ Citˊ seungaˊ chakˊ naˊ aw?”
Ce topˊ a, “Uihˊ, ye hkuinˊ duing mhawngˊ kueˊ a Citˊ seungaˊ chakˊ.”
Kop awnˊ na, Pawˊlu eun tang mhaingˊ ce, “Yeuh keutitˊ koˊ, peˊ ciˊ rap ri ti hk'aˊ cumˊ nangnhawˊ naˊ?” Ce topˊ a, “Rap ye ri ti hk'aˊ cumˊ eun Yoˊhan naˊ.” Pawˊlu eun lahˊ, “Cumˊ leuumˊ eun Yoˊhan naˊ meuh a hk'aˊ cumˊ tawsˊ hpumˊ fuin mapˊ ri. Yoˊhan eun lahˊ a ri peue heunˊ naˊ ce. Eun kah ce yumˊ Cawoˊ kuˊ kaw ingˊ hk'aˊkuiˊ ri naˊ Eun. Cawoˊ awnˊ a meuh Yesuˊ Eun.” Yam pun ce ri mhawngˊ leukahˊ awnˊ a naˊ, ce rap ri ti hk'aˊ cumˊ naˊ hk'aˊnaee muis Eun Cawoˊ Yesuˊ naˊ. Yam Pawˊlu tangˊ eun tiˊ ri hk'aˊpang ce naˊ, Citˊ seungaˊ chakˊ naˊ a lih hk'aˊpang ce. Ce lahˊ leukahˊ peue ceu heunˊ ceu naˊ maeeˊ leukahˊ tamnai naˊ. Ce ri gawmˊeucˊ ce meuh me, ce kueˊ hk'ao ri kulˊleualˊ peue naˊ.
Pawˊlu eun lec nang saˊla vang hk'oˊ munˊ naˊ, eun tangˊ hpumˊ ri hatˊhanˊ sangsawnˊ ce pun loeˊ chiˊ. Eun saˊlit ce sangsawnˊ lawng kuingˊ Eun Peucawoˊ naˊ ri ce. Daecti ngonˊ ce hpumˊ cenˊ, ce hkuinˊ va ri yumˊ. Ce saesawmˊ “hk'aˊ ka ritroe aenˊ na” nanggalˊ ce peue heunˊ naˊ. Kop awnˊ na, Pawˊlu eun gvah tapaeˊ ri naˊ ce pucti heulˊ. Ce heulˊ saˊlit puri nang hkawng vang hk'om eun Tirannasˊ naˊ keuyuit. 10 Eun yeuh keutitˊ pun lalˊ neum rot ri peue Yuˊda maeeˊ peue Helasaˊ utˊ nang kuingˊ Asaˊ naˊ ce gawmˊeucˊ ce pun ri mhawngˊ leukahˊ Eun Yesuˊ naˊ.
11 Peucawoˊ Eun cu Pawˊlu eun yeuh kuˊ hk'oˊamˊ naˊ lheuˊ pok nanggalˊ naˊ. 12 Yam po peue hpaˊcet maeeˊ hpenˊ halˊ tuˊ Pawˊlu tawn paicˊ eun naˊ ri hk'aˊpang peue peuyhat naˊ ce naˊ, ce ku cuin. Seucaˊ rai naˊ a ku pucti heulˊ hk'aiˊ ce.
13 Peue Yuˊda naˊ ce ngonˊ ce cheu ri cu muis Eun Yesuˊ naˊ, ce eoˊ ra ri tec seucaˊ rai naˊ pucti heulˊ hk'aiˊ peue seucaˊ lec naˊ ce ku duihˊ. Ce tuilˊ leukahˊ lahˊ, “Hk'aˊnaee muis Eun Yesuˊ kuˊ Pawˊlu sangsawnˊ eun naˊ, uiˊ tuilˊ leukahˊ kah mi pucti heulˊ.” 14 Saecˊ meuh konˊ aˊres peue eun Sakevaˊ kuˊ meuh roˊ peue jhawpˊ rit ce peue Yuˊda naˊ ce ku yeuh keutitˊ yeut. 15 Ti seunyi naˊ, seucaˊ rai naˊ a topˊ a ri ce, “Yawng uiˊ Yesuˊ Eun yeut. Saecˊ meuh lawng eun Pawˊlu naˊ, uiˊ ku tawn mhawngˊ a yeut. Daecti peˊ ciˊ meuh aˊnhawˊ?” 16 Hawcˊ koˊ, peue seucaˊ rai lec ka naˊ eun ku yawtˊ ri lhawˊ ri ri ce. Eun pe ce gawmˊeucˊ. Ce beus nhamˊ ri utˊ gungˊgangˊ pun ri pucti hk'uih heulˊ hk'aiˊ nya naˊ.
17 Yam peue Yuˊda maeeˊ peue Helasaˊ utˊ nang veng Eˊfeˊsuˊ naˊ ce gawmˊeucˊ pun ce ri yawng lawng aenˊ a naˊ, ce lhatˊ nyawkˊ. Ce yuk muis Eun Cawoˊ Yesuˊ naˊ keuting lhungˊ. 18 Maetˊmaenˊ peue yumˊ hawcˊ naˊ ce heunˊ peue, ce ingˊ ris kuˊ kleucˊ yeuh ri naˊ glihˊgleuengˊ. 19 Peue cang kahtaˊ naˊ ce heunˊ peue ce ti ri ingˊ dum bawlˊ htawm kahtaˊ ri naˊ nanggalˊ ce peue heunˊ naˊ. Ngos ka htawm awnˊ na koˊ, a ngos hpawnˊmhuinˊ draecˊmaˊ* 20 Kop awnˊ na, leukahˊ Eun Peucawoˊ naˊ a puinˊ ri kuin vah heulˊ, a gawm tiˊca keuting heunˊ.
21 Hawcˊ ka lawng aenˊ yeuh a keutitˊ naˊ, Pawˊlu kaw eun hpaˊ kuingˊ Masidoˊniˊ maeeˊ kuingˊ Ahkaiyaˊ naˊ heulˊ nang veng Yeruˊsalaem naˊ eun kuit a deut. Eun lahˊ, “Hawcˊ rot uiˊ tehˊ naˊ, uiˊ ku kaw htukˊ ri heulˊ glue nang veng Roˊma naˊ yeut.” 22 Pawˊlu eun cusˊ nang teumˊkawm ri lalˊ peue ka heulˊ nang kuingˊ Masidoˊniˊ naˊ. A meuh Tiˊmoˊse eun maeeˊ Eˊratasˊ ka. Daecti heun ri, eun kawnˊ utˊ nang kuingˊ Asaˊ naˊ ti cu hkaoˊ.
Suksak nang veng Eˊfeˊsuˊ
23 Yam awnˊ na, kop meuh a “hk'aˊ ka ritroe aenˊ na”, kuˊ suksak naˊ a keutˊ kueˊ. 24 A kueˊ peue tawngˊ leumuil muis Demetriˊasˊ ti peue. Eun tawngˊ leumuil naˊ meuh tupˊ aetˊ ka peucawoˊ ma muis Atemisˊ naˊ. Peue tawngˊ leumuil naˊ ce ku koe pun leumuil heunˊ nyawkˊ. 25 Eun klawng peue tawngˊ leumuil naˊ ce maeeˊ peue yeuh kanˊ toˊ ri ri kanˊ awnˊ ce hk'om. Eun lahˊ, “Aˊmawo naˊ peˊ, meuh a kopti kanˊ aenˊ a naˊ, eˊ meuneum naˊ yawng peˊ a yeut. 26 Pawˊlu aenˊ hpawe eun ce naˊ punta peue nang veng Eˊfeˊsuˊ aenˊ na maeeˊ nang kuingˊ Asaˊ naˊ kaw a daee meuh ce gawmˊeucˊ kaw ce kleucˊ hk'aˊ ri naˊ, peˊ ku pun ri nyu yawng a. Eun lahˊ ruphtu plengˊ peue ri tiˊ ri naˊ a unˊ meuh peucawoˊ. 27 Ceu nang aenˊ kaw a yeuh dang ka eˊ naˊ lu. A ku kaw yeuh hk'aˊ yumˊ ce peue yumˊ nya hk'oˊ munˊ ka peucawoˊ ma Atemisˊ keuting naˊ kloe. Munhpungˊ ka peucawoˊ ma Atemisˊ kuˊ peue kuingˊ Asaˊ maeeˊ peue pang bhenˊ keuteˊ faeeˊ ce naˊ, a ku kaw lu yeut.”
28 Yam mhawngˊ ce leukahˊ awnˊ a naˊ, ce seungeuengˊ nyawkˊ. Ce tangˊ ri taˊulˊ ri lahˊ, “Peucawoˊ Atemisˊ ce peue Eˊfeˊsuˊ naˊ a keuting lhungˊ.” 29 Hawcˊ ka naˊ unˊ lingˊ, a seutuin seutan nang veng awnˊ na gawmˊeucˊ. Kuˊ meuh peue long hk'aˊ maeeˊ Pawˊlu eun neum veng Masidoˊniˊ muis Gaiasˊ maeeˊ Aritahkasˊ naˊ ka ce yat ka lec vang peue veng naˊ hk'om ce puri naˊ. 30 Pawˊlu eun saecˊ sumˊ lec hk'aˊnaee ce peue cum heunˊ naˊ, daecti tapaeˊ naˊ ce hamˊ eun. 31 Saecˊ meuh aˊmawo eun Pawˊlu kuˊ meuh roˊkan nang kuingˊ awnˊ a naˊ ce ngonˊ, ce tawmˊ leukahˊ ri hk'oˊ eun unˊ kah eun ingˊ lec a yeut.
32 Hk'aˊnaee vang hk'om naˊ a seutuin seutan nyawkˊ. Ngonˊ ce klawng ri lahˊ a yeuhkoˊ, ngonˊ ce klawng ri lahˊ a yeuhkiˊ. Peue hk'aˊ heunˊ naˊ ce unˊ yawng yeuh ri keunhawˊ mawnˊ. 33 Peue Yuˊda naˊ ce cutˊ Alekˊsandoˊ eun ingˊ nanggalˊ ce naˊ. Eun ciˊ kaw htukˊ ri lahˊ keunhawˊ naˊ, hk'aˊnaee peue cum heunˊ naˊ ce ngonˊ ce taˊulˊ klawng ri tuilˊ kamkuit eun. Punta kaw eun lahˊ leukahˊ kahˊ tuˊ ri nanggalˊ ce peue cum heunˊ naˊ, eun kvaeeˊ tiˊ ri kah ce ditˊti. 34 Daecti yam yawng ce meuh eun peue Yuˊda naˊ, ce klawng ri lahˊ leukahˊ ti moeng gawmˊeucˊ ri hk'ao lalˊ nali naˊ. Ce lahˊ, “Peucawoˊ Atemisˊ ce peue Eˊfeˊsuˊ naˊ a keuting lhungˊ.”
35 Peue yeuh kanˊ nang veng naˊ eun kah peue cum heunˊ naˊ ce ditˊti. Hawcˊ koˊ, eun lahˊ a ri ce, “Peue Eˊfeˊsuˊ naˊ peˊ, veng Eˊfeˊsuˊ eˊ naˊ meuh ka nang roksaˊ nya hk'oˊ munˊ ka peucawoˊ ma Atemisˊ keuting naˊ maeeˊ ruphtu ka Atamisˊ lih neum pang maoˊ naˊ, yawng peue a ku peue ri, unˊ meuh ka aw? 36 Kopti lawng kuˊ meuh neum aenˊ unˊ laee cang htuˊhtingˊ pun a ri hawcˊ naˊ, peˊ naˊ htukˊ ri ditˊti. Pawlaee yeng ri yeuh. 37 Peue aenˊ ce hkuinˊ rabawkˊ nya hk'oˊ munˊ naˊ, ce hkuinˊ unˊ nawpsang ri peucawoˊ eˊ naˊ, daecti peˊ teukˊ ce ingˊ maenˊ. 38 Daecti Demetriˊasˊ eun maeeˊ aˊmawo eun kuˊ meuh peue tawngˊ leumuil naˊ ce lawn sumˊ yeuh leukahˊ leupong ri peue ti ri peue koˊ, saˊnamˊ naˊ a ku tuhˊ ri, a ku kueˊ nang tawsˊ aˊmu. Uinˊ ce lakˊ toˊtamˊ puri meun reuˊ. 39 Peˊ lawn kueˊ aˊmu koˊ, peˊ kaw htukˊ ri heulˊ saˊlit a vang hk'om tawsˊ aˊmu naˊ tamˊ ritroe ka naˊ. 40 Kopti meuh a kuˊ keutˊ kueˊ seunyaenˊ aenˊ a naˊ, peue kaw cang tangˊ aˊmu hk'aˊpang eˊ, meuh eˊ nang yeuh kuˊ suksak veng. Kopti lawng kuˊ suksak aenˊ a ciˊ keutˊ kueˊ kop keunhawˊ naˊ, eˊ kaw unˊ kueˊ kuˊ kaw topˊ a ri peue.” 41 Hawcˊ lahˊ eun a yeuh keutitˊ naˊ, eun kah hk'om naˊ hawcˊ.
* 19:19 19:19 Draecˊmaˊ naˊ a meuh htaepˊ naˊ ti htaepˊ, a ngos seunyi reng peue ti seunyi.