22
“Ecˊawngˊ maeeˊ aˊkuiingˊ naˊ peˊ, hk'oˊ peˊ leuceng leukahˊ kaw uiˊ lahˊ naˊ.”
Yam mhawngˊ ce lahˊ eun leukahˊ Arameˊ naˊ ce ditˊti yenˊ. Hawcˊ koˊ, Pawˊlu eun lahˊ a, “Meuh uiˊ peue Yuˊda keutˊ nang veng Tarsasˊ kuingˊ Siˊliˊsiˊ naˊ, daecti uiˊ keuting nang veng Yeruˊsalaem aenˊ na. Uiˊ meuh luksicˊ eun Gamalelaˊ. Uiˊ pun ri rin leukahˊ ritroe ce aˊtaˊ aˊya eˊ naˊ meulamlam ri. Uiˊ ku hpumˊ hukˊ hk'aˊnaee Peucawoˊ Eun seunˊ buih hpumˊ hukˊ peˊ seunyaenˊ naˊ yeut. Uiˊ tawn keunhapˊ peue hotˊ ‘hk'aˊ ka ritroe aenˊ’ ce rot ri toh uiˊ ce. Uiˊ mheutˊ ri seueˊ beunˊ me naˊ ce nang htawngˊ. Saecˊ meuh peue jhawpˊ rit keuting maeeˊ muk peue tawsˊ kanˊ naˊ kaw ce cang meuh saˊhkiˊ uiˊ naˊ. Uiˊ yeuh a rot ri heulˊ hk'oˊ uiˊ lai ri ce punta kaw uiˊ heulˊ tuilˊ a ri ecˊawngˊ ce kuˊ utˊ nang veng Damasˊkasˊ naˊ ce. Hawcˊ koˊ, punta kaw uiˊ mheutˊ peue awnˊ ce meuh peue htawngˊ ingˊ ciyang ce nang veng Yeruˊsalaem naˊ, uiˊ heulˊ nang veng Damasˊkasˊ naˊ.
Pawˊlu ris eun lawng tawsˊ ri hpumˊ ri
Yam peunnyi keuting yam kaw uiˊ hk'awsˊ rot nang veng Damasˊkasˊ naˊ, a keulawnˊ kueˊ kuˊ cengˊ reng nyawkˊ lih neum pang maoˊ naˊ. A htawngˊ uiˊ rop. Uiˊ cungˊkus pang keuteˊ naˊ, uiˊ pun ri mhawngˊ sengˊ naˊ lahˊ ka ri uiˊ, ‘Sawˊlu, Sawˊlu, a ciˊ meuh kop keunhawˊ mi vaeeˊ keunhapˊ Uiˊ?’
Uiˊ mhaingˊ, ‘Cawoˊ, Mi ciˊ meuh aˊnhawˊ?’
Eun topˊ a, ‘Meuh Uiˊ Yesuˊ peue veng Nasaraetˊ kuˊ keunhapˊ mi naˊ Eun.’ Peue hotˊ uiˊ naˊ ce saecˊ nyu kuˊ cengˊ awnˊ a naˊ, daecti ce hkuinˊ mhawngˊ leukahˊ lahˊ ri ri uiˊ naˊ.
10 Uiˊ mhaingˊ Eun, ‘Cawoˊ, uiˊ ciˊ kaw htukˊ ri yeuh saˊnhawˊ?’
Cawoˊ Eun lahˊ, ‘Kuhˊ heulˊ nang veng Damasˊkasˊ naˊ reuˊ. Tehˊ naˊ kaw a kueˊ nang kaw lahˊ mi mhawngˊ yawng kuˊ kaw mi htukˊ ri yeuh naˊ.’ 11 Kopti kuˊ cengˊ awnˊ yeuh ka ngaiˊ uiˊ fecˊ naˊ, peue hotˊ uiˊ naˊ ce teukˊ tiˊ uiˊ naˊ ingˊ nang veng Damasˊkasˊ naˊ.
12 A kueˊ peue muis Ananiˊ ti peue eun ingˊ ri uiˊ. Eun meuh peue reng hk'aˊnaee leukahˊ ritroe naˊ. Peue Yuˊda utˊ tehˊ naˊ ce gawmˊeucˊ ce yumyamˊ eun nyawkˊ. 13 Eun cawng keunam uiˊ naˊ, eun lahˊ, ‘Awngˊ uiˊ Sawˊlu, tang cang nyu hk'aˊ ri reuˊ.’ Yam awnˊ na, uiˊ ku cang nyu eun.
14 Hawcˊ koˊ, eun lahˊ, ‘Peucawoˊ Eun aˊtaˊ aˊya eˊ naˊ leuk Eun ri ti mi. Eun kah mi yawng alo ri naˊ, kah mi pun ri nyu hk'aˊ leupaws seumeuˊ naˊ maeeˊ kah mi pun ri mhawngˊ leukahˊ lih neum moeng ri naˊ. 15 Mi kaw pun ri meuh nang hkamˊ saˊhkiˊ pun Heun nanggalˊ peue gawmˊeucˊ ri kuˊ pun mi ri nyu mhawngˊ naˊ ce. 16 Maetˊmaenˊ mi ciˊ kawnˊ koˊ keunhawˊ? Kuhˊ rap ri ti hk'aˊ cumˊ saicˊ ri tec mapˊ mi naˊ gawmˊeucˊ ri klawng muis Eun naˊ reuˊ.’
Yesuˊ klawng Eun Pawˊlu eun heulˊ ri peue unˊ meuh peue ceu Yuˊda naˊ ce
17 Yam keutah uiˊ ingˊ rot nang veng Yeruˊsalaem uiˊ buih hk'oˊ munˊ nang nya hk'oˊ munˊ keuting naˊ, uiˊ pun ri nyu limit. 18 Uiˊ nyu Peucawoˊ lahˊ Eun, ‘Vaeevaee, keulawnˊ puc mi heulˊ hk'aiˊ veng Yeruˊsalaem naˊ reuˊ. Kopti kuˊ hkamˊ mi saˊhkiˊ lawng Uiˊ naˊ, peue aenˊ kaw ce unˊ rap ri ti a.’
19 Uiˊ topˊ a, ‘Cawoˊ, peue aenˊ yawng ce lawng heulˊ uiˊ ri saˊla vang hk'oˊ munˊ naˊ ti duihˊ hawcˊ ti duihˊ, punta kaw uiˊ seueˊ peue yumˊ Mi naˊ ce nang htawngˊ maeeˊ taˊfaetˊ ce naˊ. 20 Yam yeuh ce nhamˊ eun Satehpan kuˊ meuh nang hkamˊ saˊhkiˊ Mi naˊ peucˊ naˊ, uiˊ ku cawng keunam ce. Kuˊ yeuh ce naˊ a ku htukˊ hpumˊ uiˊ. Uiˊ koˊ hk'eung ce peue toh eun naˊ ce.’
21 Hawcˊ koˊ, Peucawoˊ Eun lahˊ a ri uiˊ, ‘Heulˊ reuˊ, kaw uiˊ cusˊ mi heulˊ vang seungai ri peue unˊ meuh peue ceu Yuˊda naˊ ce.’ ”
Pawˊlu meuh eun peue Roˊma
22 Yam leuceng ce leukahˊ eun Pawˊlu naˊ rot ri leukahˊ aenˊ a naˊ, ce klawng ri lahˊ lawsˊ a, “Ti ri tec eun hk'aiˊ pang bhenˊ keuteˊ naˊ reuˊ, peue yeuhkoˊ naˊ unˊ kuingˊ eun ri aˊyu imˊ.”
23 Yam buih taˊulˊ ce naˊ, ce hpuicˊ hk'o ri kupˊ ri puinˊ keuteˊ naˊ hukˊ angˊkatˊ naˊ, 24 poˊ suikˊ keuting naˊ eun kah ce va Pawˊlu eun hukˊ lec nang tawp naˊ. Eun kah ce taˊfaetˊ eun ri muˊ, mhaingˊ eun a ciˊ meuh kop keunhawˊ, peue vaeeˊ klawng ri lahˊ kuˊ yeuhkoˊ ri heun. 25 Yam mawt ce ri kaw taˊfaetˊ eun naˊ, Pawˊlu eun mhaingˊ poˊ suikˊ cawng keunam ri naˊ eun, “Peue Roˊma naˊ eun ciˊ kleucˊ unˊ kleucˊ unˊ nang tawsˊ aˊmu ka taˊfaetˊ eun naˊ, cawpˊ a ritroe ka aw?”
26 Yam poˊ suikˊ naˊ mhawngˊ eun leukahˊ awnˊ a naˊ, eun heulˊ ris a ri poˊ suikˊ keuting naˊ eun. Mhaingˊ eun, “Mi ciˊ kuit ri kaw yeuh saˊnhawˊ? Peue aenˊ meuh eun peue Roˊma.”
27 Poˊ suikˊ keuting naˊ eun ingˊ mhaingˊ Pawˊlu eun, “Meuh mi peue Roˊma aw? Lahˊ uiˊ mhawngˊ a reuˊ.”
Pawˊlu eun topˊ a, “Euh, meuh uiˊ yeut.”
28 Poˊ suikˊ keuting naˊ eun lahˊ, “Punta kaw uiˊ pun ri meuh peue Roˊma naˊ, pun uiˊ ri seueˊ leumuil heunˊ.”
Pawˊlu eun topˊ a, “Daecti meuh uiˊ peue Roˊma tangˊ neum yam keutˊ uiˊ naˊ.”
29 Peue kaw caet mhaingˊ eun naˊ ce keulawnˊ pucti heulˊ. Saecˊ meuh poˊ suikˊ keuting naˊ kopti pun eun ri kah ce mawt Pawˊlu kuˊ meuh peue Roˊma naˊ eun ri muˊ lhecˊ naˊ, eun ku tokˊseupa.
Pawˊlu utˊ eun nanggalˊ ce muk peue hk'om kanˊ
30 Hawcˊ ka naˊ ti seunyi, poˊ suikˊ keuting naˊ eun ploeˊ Pawˊlu eun. Kopti sumˊ yawng eun a ciˊ meuh kop keunhawˊ, peue Yuˊda naˊ ce vaeeˊ tangˊ aˊmu hk'aˊpang Pawˊlu eun naˊ, eun klawng peue jhawpˊ rit keuting naˊ ce maeeˊ muk peue hk'om kanˊ naˊ ce hk'om puri. Hawcˊ koˊ, eun kah ce uinˊ Pawˊlu eun cawng nanggalˊ ce peue hk'om kanˊ naˊ.