23
Pawˊlu eun keueˊtamˊ ri muk peue hk'om kanˊ naˊ ce. Eun lahˊ, “Ecˊawngˊ naˊ peˊ, kanˊ kaw uiˊ htukˊ ri yeuh ri Peucawoˊ Eun naˊ buih yeuh uiˊ a ri hpumˊ cang yawng ri naˊ rot seunyaenˊ.” Yam awnˊ na, peue jhawpˊ rit keuting muis Ananiˊ naˊ eun kah peue cawng keunam Pawˊlu eun naˊ ce dah moeng eun Pawˊlu naˊ. Hawcˊ koˊ, Pawˊlu eun lahˊ a ri heun, “Peucawoˊ kaw Eun dah mi, peue meuh dal unˊ ngam pok ri ri punˊ aenˊ mi. Punta kaw mi tawsˊ aˊmu ri uiˊ hotˊ leukahˊ ritroe naˊ, mi mokˊ mawnˊ. Daecti mi unˊ hotˊ leukahˊ ritroe naˊ ri kah mi ce dah uiˊ naˊ.”
Peue cawng keunam Pawˊlu eun naˊ ce lahˊ, “Lahˊ mi kuˊ unˊ nawpsang ri peue jhawpˊ rit keuting Eun Peucawoˊ naˊ eun aw?”
Pawˊlu eun topˊ a, “Ecˊawngˊ naˊ peˊ, unˊ yawng uiˊ meuh eun peue jhawpˊ rit keuting, kopti kueˊ a kuˊ temˊ ri lahˊ, ‘Pawlaee lahˊ leukahˊ rai ri peue uˊpeung peue ceu mi naˊ ce.’*
Yam Pawˊlu pun eun ri yawng peue hk'om naˊ meuh ce peue Saduˊkaeˊ, ngonˊ ce meuh peue Hparisaeˊ ngonˊ naˊ, eun lahˊ a ri muk peue hk'om kanˊ naˊ ce, “Ecˊawngˊ naˊ peˊ, meuh uiˊ peue Hparisaeˊ, konˊ Hparisaeˊ. Uiˊ pun ri hkamˊ hk'aˊ tawsˊ aˊmu naˊ kopti meuh a keutuiˊ hpumˊ uiˊ ri hk'aˊ tang kuhˊ imˊ naˊ.” Yam lahˊ eun a yeuh keutitˊ naˊ, peue Hparisaeˊ maeeˊ peue Saduˊkaeˊ naˊ ce htuˊhtingˊ puri. Peue hk'om naˊ ce gvah ri meuh lalˊ cum. (Peue Saduˊkaeˊ naˊ lahˊ ce a unˊ kueˊ hk'aˊ tang kuhˊ imˊ, unˊ kueˊ inˊhpom, unˊ kueˊ Citˊ. Daecti peue Hparisaeˊ naˊ ce lahˊ aenˊ ce gawmˊeucˊ kueˊ ka.)
Kop awnˊ na, ce seutuin seutan. Peue guil leukahˊ ritroe kuˊ meuh peue Hparisaeˊ naˊ ce ngonˊ, ce yuk ri kuhˊ htuˊhtingˊ blihˊ ri. Ce lahˊ, “Unˊ nyu ye kuˊ kleucˊ hk'aˊnaee peue aenˊ eun saecˊ ti ceu. Citˊ unˊ lahˊ, inˊhpom naˊ ce unˊ lahˊ, ce lawn naˊ leukahˊ maeeˊ heun koˊ, peˊ ciˊ kaw lahˊ a yeuh saˊnhawˊ?” 10 Yam htuˊhtingˊ nyawkˊ ce puri a hk'oˊ poˊ suikˊ keuting naˊ eun kuit gla ri peue awnˊ naˊ ce kaw cang olˊ Pawˊlu eun deut meuh nyhicˊ ri law naˊ, eun kah peue suikˊ naˊ ce ingˊ rimˊ ri ti Pawˊlu eun nang tiˊ ce naˊ. Hawcˊ koˊ, eun kah ce va eun hukˊ nang tawp naˊ.
11 Bul awnˊ na, Peucawoˊ Eun cawng keunam eun Pawˊlu naˊ. Eun lahˊ, “Hatˊhanˊ reuˊ. Seunˊ pun mi ri hkamˊ saˊhkiˊ lawng Uiˊ naˊ nang veng Yeruˊsalaem naˊ, mi kaw pun ri hkamˊ a nang veng Roˊma naˊ yeut.”
Raen ri kaw toh Pawˊlu eun
12 Peunngup peunsaˊ ka naˊ, peue Yuˊda naˊ ce hk'om puri hkamˊ kati satˊcaˊ meun ri tuˊ ri tiduihˊ. Ce lawn unˊ pun ri toh Pawˊlu eun koˊ, ce kaw unˊ nyui unˊ hk'a keunhawˊ. 13 Peue hkamˊ a yeuh keutitˊ naˊ ce kueˊ punˊkulˊ peue paiˊ. 14 Ce heulˊ hk'eupˊ peue jhawpˊ rit keuting maeeˊ roˊkan nang kawt naˊ ce. Ce lahˊ, “Hkamˊ ye kati satˊcaˊ meun ri tuˊ ri tiduihˊ hawcˊ. Ye lawn unˊ pun ri toh Pawˊlu eun koˊ, ye kaw unˊ hk'a keunhawˊ. 15 Kop awnˊ na maetˊmaenˊ, peˊ naˊ guil ri seunˊ tang sumˊ mhaingˊ ri Pawˊlu eun meulamlam ri koˊ, peˊ ri maeeˊ muk peue hk'om kanˊ naˊ peˊ, peˊ naˊ heulˊ hk'oˊ ri kah poˊ suikˊ keuting eun tuilˊ Pawˊlu eun ri ti. Raen ye ri kaw koˊ toh eun yam unˊ nang ingˊ rot eun maenˊ naˊ.”
16 Daecti konˊ me ka awngˊ beunˊ eun Pawˊlu naˊ pun eun ri yawng lawng awnˊ a naˊ. Eun hukˊ lahˊ Pawˊlu eun mhawngˊ a nang tawp.
17 Hawcˊ koˊ, Pawˊlu eun klawng poˊ suikˊ ti peue naˊ eun ingˊ. Eun lahˊ, “Hk'oˊ mi va nang nhumˊ aenˊ eun heulˊ ri poˊ suikˊ keuting naˊ eun. Kueˊ eun kuˊ kaw lahˊ ri heun.” 18 Kop awnˊ na, poˊ suikˊ naˊ eun va nang nhumˊ naˊ eun heulˊ hk'eupˊ poˊ suikˊ keuting naˊ eun.
Poˊ suikˊ naˊ eun lahˊ, “Kuˊ meuh Pawˊlu peue htawngˊ naˊ klawng eun ri hk'oˊhk'ang uiˊ va nang nhumˊ aenˊ eun heulˊ hk'eupˊ mi, kopti kueˊ eun kuˊ kaw lahˊ ri mi naˊ.”
19 Poˊ suikˊ keuting naˊ eun teukˊ tiˊ eun nang nhumˊ naˊ, va eun heulˊ vang geupˊ naˊ. Eun mhaingˊ eun, “Mi ciˊ sumˊ lahˊ keunhawˊ ri uiˊ?” 20 Eun topˊ a, “Peue Yuˊda naˊ guil ce ri seunˊ tang sumˊ mhaingˊ ri Pawˊlu eun meulamlam ri koˊ, ce saˊlit puri kaw hk'oˊ ri kah mi tuilˊ Pawˊlu eun ri muk peue hk'om kanˊ naˊ ce peunsaˊ. 21 Hk'oˊ mi pawlaee tuilˊ eun, kopti peue punˊkulˊ peue paiˊ naˊ rangraen ce ri kaw koˊ toh eun. Ce hkamˊ kati satˊcaˊ meun ri tuˊ ri tiduihˊ, ce lawn unˊ pun ri toh Pawˊlu eun koˊ, ce kaw unˊ nyui unˊ hk'a keunhawˊ. Maetˊmaenˊ rangraen ce ri hawcˊ, koˊ ce ri kaw leuceng yawo kaw mi tuilˊ ahkvang ka seunˊ kuˊ hk'oˊ ce naˊ.”
22 Poˊ suikˊ keuting naˊ eun kah nang nhumˊ naˊ eun ingˊ. Eun deunˊ eun, “Pawlaee lahˊ aˊnhawˊ mhawngˊ lahˊ mi lawng aenˊ a ri uiˊ awh.”
Cusˊ Pawˊlu eun heulˊ nang veng Kaeˊsariˊ
23 Hawcˊ awnˊ na, poˊ suikˊ keuting naˊ eun klawng poˊ suikˊ lalˊ peue naˊ ka ingˊ. Eun tuilˊ leukahˊ lahˊ, “Rangraen peue suikˊ leualˊpakˊ peue, peue suikˊ pawk rawng aˊreskulˊ peue maeeˊ peue suikˊ klawmˊ bles leualˊpakˊ peue ce naˊ heulˊ nang veng Kaeˊsariˊ naˊ bul seunyaenˊ seudimˊ nali reuˊ. 24 Punta kaw peˊ va ri heulˊ tuilˊ Pawˊlu eun ri cawoˊ keuting Felisˊ eun saˊpa samˊran naˊ, rangraen rawng kaw eun pawk naˊ reuˊ.”
25 Poˊ suikˊ keuting naˊ eun temˊ lai yeuhkiˊ,
26 “Lai aenˊ meuh a lai temˊ uiˊ Hkaodiˊasˊ Liˊsiˊasˊ.
 
Hk'aˊnaee vang yumyamˊ naˊ,
 
uiˊ buˊ lai aenˊ a ri mi cawoˊ veng Felisˊ.
 
27 Peue Yuˊda naˊ mheutˊ ce ri daee toh peue aenˊ eun, daecti uiˊ va peue suikˊ ri naˊ ce heulˊ teumˊkawm ri pun eun, kopti yawng uiˊ meuh eun peue Roˊma naˊ. 28 Kopti sumˊ yawng uiˊ a ciˊ meuh kop keunhawˊ, ce vaeeˊ tangˊ aˊmu hk'aˊpang eun, uiˊ ku va eun heulˊ nang muk peue hk'om kanˊ ce peue Yuˊda naˊ yeut. 29 Uiˊ pun ri yawng tangˊ ce mapˊ ri heun kopti meuh a leukahˊ ritroe ce naˊ koe. Daecti uiˊ unˊ nyu tut kuingˊ eun ri kaw yeum maeeˊ tut kuingˊ eun ri kaw utˊ nang htawngˊ. 30 Yam pun uiˊ ri mhawngˊ rangraen peue ri kaw toh peue aenˊ eun naˊ, uiˊ keulawnˊ cusˊ eun heulˊ ri mi. Uiˊ ku tuilˊ leukahˊ ri peue tangˊ aˊmu hk'aˊpang eun naˊ ce heulˊ lahˊ lawng eun naˊ nanggalˊ mi.”
 
31 Bul awnˊ na, peue suikˊ naˊ ce va Pawˊlu eun lih rot nang veng Anhtiˊparisˊ naˊ seunˊ kuˊ poˊ suikˊ keuting naˊ tuilˊ eun leukahˊ ri naˊ. 32 Peunngup peunsaˊ ka naˊ, ce kah peue suikˊ pawk rawng naˊ ce suip ri va Pawˊlu eun heulˊ, peue suikˊ seubu naˊ ce tang hukˊ nang tawp ri naˊ. 33 Yam peue suikˊ pawk rawng naˊ rot ce nang veng Kaeˊsariˊ naˊ, ce tuilˊ lai naˊ ri cawoˊ veng naˊ eun. Ce ku ap Pawˊlu eun ri heun. 34 Hawcˊ cawoˊ veng naˊ lip eun lai naˊ, eun mhaingˊ Pawˊlu eun, “Mi ciˊ ingˊ neum kuingˊ tawngnhawˊ?” Yam yawng eun ingˊ eun neum kuingˊ Siˊliˊsiˊ naˊ, 35 eun lahˊ, “Kaw uiˊ leuceng lawng aˊmu mi naˊ yam peue tangˊ aˊmu ri mi naˊ ingˊ rot ce maenˊ naˊ yeut.” Hawcˊ koˊ, eun kah ce koˊ kawn Pawˊlu eun nang hawˊ eun Herotˊ naˊ.
* 23:5 23:5 Pucti heulˊ 22:28