5
Ecˊawngˊ naˊ peˊ, ye hkuinˊ kaw loˊ ri temˊ ri tuilˊ lawng ka saˊhkatˊ meuyam naˊ ri peˊ, kopti seunyi Eun Cawoˊ Peucawoˊ naˊ kaw a rot seunˊ peue conˊ ingˊ rot ce peunsumˊ naˊ koˊ, peˊ ku yawng a meulamlam ri. Yam lahˊ peue a ri puri, “Kuingˊ naˊ a cumyenˊ, a saˊpa samˊran”, yam awnˊ na, kuˊ lulaic naˊ a kaw keulawnˊ rot hk'aˊpang ce seunˊ kuˊ suiˊ naˊ rot a ri beunˊ suiˊawngˊ naˊ eun koˊ. Peue awnˊ ce hkuinˊ kaw laee lawtpon.
Daecti ecˊawngˊ naˊ peˊ, kopti unˊ utˊ peˊ vang duimˊlawng naˊ, seunyi meuyam awnˊ a hkuinˊ kaw yeuh peˊ lhatˊ ruing seunˊ peue conˊ ingˊ ce naˊ. Peˊ ri gawmˊeucˊ, meuh peˊ peue utˊ hk'aˊnaee kuˊ cengˊ naˊ maeeˊ hk'aˊnaee peunnyi naˊ. Eˊ unˊ meuh peue utˊ hk'aˊnaee peunsumˊ naˊ maeeˊ hk'aˊnaee kuˊ duimˊlawng naˊ. Kop awnˊ na, pawlaee va ri seunˊ peue seubu kuˊ buih pun ri itˊ naˊ ce. Daecti kah ri hk'awnˊ sawngˊ uˊpeung tuˊ ri naˊ. Kopti, peue pun ri itˊ naˊ, itˊ ce peunsumˊ. Peue yuicˊ ri plaiˊ naˊ, ce ku yuicˊ peunsumˊ. Daecti kopti meuh eˊ peue utˊ hk'aˊ peunnyi naˊ, eˊ naˊ sawngˊ uˊpeung tuˊ ri naˊ pawh. Cuipˊ hk'aˊ yumˊ naˊ maeeˊ hk'aˊ leumeusˊkeus naˊ meuh hpaˊla ri nukˊ ri naˊ. Cuipˊ hk'aˊ keutuiˊ hpumˊ ka hk'aˊ htut lawtpon naˊ meuh cuiˊmaw lhecˊ ri ti. Kopti Peucawoˊ hpaw Eun caˊ hkvetˊ ti uinˊ eˊ kaw hk'eupˊ hk'aˊ seungeuengˊ peulel ri naˊ. Daecti Eun hkvetˊ ti uinˊ eˊ kaw pun hk'aˊ htut lawtpon naˊ ri Cawoˊ Yesuˊ Hkrit eˊ naˊ Eun. 10 Yam tang lih Eun naˊ, eˊ saecˊ imˊ eˊ saecˊ yeum, punta kaw eˊ pun ri utˊ tiduihˊ maeeˊ Heun naˊ, Eun pun ri yeum pun eˊ. 11 Kop awnˊ na, tuilˊ kawlˊreng puri yeuh puri hukˊhawnˊ keutawnˊ seupit seunˊ kuˊ buih yeuh peˊ naˊ reuˊ.
Leukahˊ sangsawnˊ tisutˊ
12 Ecˊawngˊ naˊ peˊ, peue yeuh kanˊ reng hk'aˊnaee peˊ naˊ ce, peue uˊpeung roksaˊ peˊ hk'aˊnaee Cawoˊ Peucawoˊ Eun naˊ ce maeeˊ peue tuilˊ sati peˊ naˊ ce, maetˊmaenˊ ye hk'oˊ peˊ hkopyawmˊ ri ce. 13 Kopti meuh a kanˊ kuˊ yeuh ce naˊ, leumeusˊ ce, tangˊ ce keuting lhungˊ hkopyawmˊ ri ce reuˊ. Yeuh ri kuit nyawkˊ kuit samˊran cumyenˊ utˊ tiduihˊ reuˊ. 14 Ecˊawngˊ naˊ peˊ, ye hk'oˊ peˊ tuilˊ sati ce peue keunah naˊ, tuilˊ kawlˊreng ce peue hpumˊ keuceum naˊ, teumˊkawm peue kawlˊreng kloe naˊ ce, eutˊ hpumˊ yeunˊhkam ri peue gawmˊeucˊ reuˊ. 15 Keueˊ meulamlam ri, pawlaee kah aˊnhawˊ yeuh ri topˊ kuˊ rai naˊ ri yeuh kuˊ rai naˊ. Daecti, coˊcaˊ ri yeuh kuˊ chakˊ naˊ ri puri gawmˊ peue seubu gawmˊeucˊ naˊ ce laleung reuˊ.
16 Saecˊ yamnhawˊ, renˊkawn reuˊ. 17 Saecˊ yamnhawˊ, hk'oˊ munˊ reuˊ. 18 A saecˊ naˊ yeuh saˊnhawˊ, munˊ keuting ri Peucawoˊ Eun reuˊ. Kopti ceu nang aenˊ ce meuh ka alo Eun Peucawoˊ pun peˊ hk'aˊnaee Yesuˊ Hkrit Eun.
19 Pawlaee juitˊ ngawl ka Citˊ seungaˊ naˊ awh. 20 Pawlaee unˊ nawpsang leukahˊ tamnai Eun Peucawoˊ naˊ awh. 21 Caet ri nawk ku ceu naˊ ce reuˊ. Jhawpˊ kuˊ chakˊ naˊ reuˊ. 22 Vel kuˊ rai naˊ ku ceu ka reuˊ.
23 Kah Peucawoˊ Cawoˊ hk'aˊ kuit nyawkˊ kuit samˊran cumyenˊ naˊ Eun saicˊ peˊ seungaˊ chakˊ meun reuˊ. Yam Cawoˊ eˊ Yesuˊ Hkrit tang lih Eun naˊ, kah jawngkuiˊ tuˊ, hpumˊ maeeˊ citˊ civit peˊ naˊ unˊ laee kueˊ vang ri reuˊ. 24 Cawoˊ klawng peˊ naˊ kati keutawnˊ Eun. Eun kaw yeuh kuˊ lahˊ ri naˊ.
25 Ecˊawngˊ naˊ peˊ, hk'oˊ munˊ pun ye awh. 26 Yam hk'eupˊ puri naˊ, glohˊ tiˊ puri hk'aˊnaee vang seungaˊ chakˊ naˊ reuˊ. 27 Tawmˊ ye leukahˊ ri peˊ nanggalˊ Eun Peucawoˊ, lip ecˊawngˊ gawmˊeucˊ naˊ ce mhawngˊ htawm aenˊ a reuˊ.
28 Kah munˊ sinˊ Eun Cawoˊ Yesuˊ Hkrit eˊ naˊ kueˊ ri peˊ reuˊ.