Htawm temˊ ri tuilˊ ri muk konˊ Hkrit Hteˊsaloˊniˊ okˊ leualˊ
1
Htawm ti okˊ aenˊ na koˊ, meuh a kuˊ Pawˊlu, Silasˊ maeeˊ Tiˊmoˊse
 
temˊ ye ri tuilˊ a ri muk konˊ Hkrit Hteˊsaloˊniˊ naˊ peˊ ri hk'aˊnaee Kuiingˊ Peucawoˊ eˊ naˊ Eun maeeˊ Cawoˊ Yesuˊ Hkrit Eun.
 
Kah munˊ sinˊ maeeˊ hk'aˊ kuit nyawkˊ kuit samˊran cumyenˊ lih neum Kuiingˊ Peucawoˊ eˊ naˊ Eun maeeˊ neum Cawoˊ Yesuˊ Hkrit Eun naˊ kueˊ ri peˊ reuˊ.
Hk'aˊ tawsˊ aˊmu yam Yesuˊ lih Eun
Ecˊawngˊ naˊ peˊ, htukˊ ye ri munˊ keuting ri Peucawoˊ Eun pun peˊ laleung. Yeuh keutitˊ naˊ, a naˊ cawpˊ. Kopti hk'aˊ yumˊ peˊ naˊ baet a ri keuting heunˊ naˊ, hk'aˊ leumeusˊkeus peˊ puri naˊ a ku baet ri keuting heunˊ yeut. Kop awnˊ na, ye sukˊseunˊ peˊ nanggalˊ ce muk konˊ Hkrit Eun Peucawoˊ naˊ kopti meuh a hk'aˊ yeunˊhkam peˊ naˊ maeeˊ hk'aˊ yumˊ peˊ naˊ ri kuˊ buih hk'eupˊ peˊ kuˊ keunhapˊ nokneh naˊ maeeˊ kuˊ copˊlong heunˊ ceu maetˊmaenˊ naˊ.
Aenˊ ce gawmˊeucˊ meuh a saˊhkiˊ ka hk'aˊ tawsˊ aˊmu Eun Peucawoˊ naˊ cawpˊ ka naˊ. Kop awnˊ na, peˊ naˊ pun hk'aˊ sawnˊ ri meuh peue kuingˊhpaw maeeˊ kuingˊ Eun Peucawoˊ kuˊ hkamˊ peˊ ri tukhka rap ri ti pun kuingˊ awnˊ a naˊ. Peucawoˊ leupaws seumeuˊ Eun. Eun kaw tang keutah ri tuilˊ kuˊ tukhka naˊ ri peue yeuh peˊ tukhka naˊ ce. Eun ku kaw hpotˊ peue pun ri hkamˊ kuˊ tukhka naˊ peˊ maeeˊ ye ri yeut. Ceu nang aenˊ ce a kaw keutˊ kueˊ yam Cawoˊ Yesuˊ puc Eun ri lih neum kuingˊ pang maoˊ hk'aˊnaee reung ngawl cengˊ nyawkˊ naˊ maeeˊ inˊhpom kueˊ tiˊca keuting Eun naˊ ce tiduihˊ. Eun kaw ciyang peue unˊ yawng Peucawoˊ Eun naˊ ce maeeˊ peue unˊ rap ri ti leukahˊ munˊ renˊkawn Eun Cawoˊ Yesuˊ eˊ naˊ Eun. Ce kaw pun ri hkamˊ hk'aˊ ciyang ri kuˊ lulaic naˊ cotˊcu ri. Ce kaw pun ri hkamˊ hk'aˊ hk'akcakˊ hk'aiˊ nanggalˊ Eun Peucawoˊ naˊ maeeˊ hk'aiˊ munhpungˊ ka tiˊca Eun naˊ. 10 Seunyi yam awnˊ na, punta kaw Eun ti munhpungˊ ri maeeˊ peue ri naˊ ce naˊ, maeeˊ punta kaw a meuh kuˊ hk'oˊamˊ pun peue yumˊ naˊ ce ku peue, Eun kaw lih. Kopti yumˊ peˊ saˊhkiˊ hkamˊ ye ri peˊ naˊ, peˊ ku pawngˊ muk awnˊ ce yeut.
11 Hk'aˊnaee vang kuit ye ri nawk ceu nang aenˊ ce naˊ, ye hk'oˊ munˊ pun peˊ laleung, unˊ laee deut. Kah Peucawoˊ eˊ naˊ Eun sawnˊ peˊ kuingˊ maeeˊ hk'aˊ klawng Eun ri ti peˊ naˊ. Kah kuˊ chakˊ keutuiˊ hpumˊ peˊ ku ceu naˊ maeeˊ kuˊ yeuh peˊ pucti lih neum hk'aˊ yumˊ peˊ ku ceu naˊ htonnuk ri tiˊca Eun naˊ reuˊ. 12 Punta muis Eun Cawoˊ Yesuˊ eˊ naˊ kaw a pun munhpungˊ sukˊseunˊ hk'aˊnaee peˊ naˊ maeeˊ punta kaw peˊ pun munhpungˊ ri hk'aˊnaee Heun hotˊ munˊ Eun Peucawoˊ naˊ maeeˊ Cawoˊ Yesuˊ Hkrit eˊ naˊ Eun naˊ, ye hk'oˊ munˊ yeuhkiˊ.