2
Peue fuin kaw eun pucti
Lawng Cawoˊ eˊ Yesuˊ Hkrit kaw Eun tang lih naˊ maeeˊ lawng kaw Eun hk'onˊro eˊ gawmˊeucˊ ri utˊ maeeˊ Heun naˊ, ecˊawngˊ naˊ peˊ, ye hk'oˊ a ri peˊ pawlaee keuyuihˊ fuiiˊfaiˊ samˊran, aˊkoˊ kuˊ tamnai peue, kuˊ lahˊ kuˊ ris peue, aˊkoˊ htawm cu muis ye peue temˊ lawng ka seunyi yam Eun Peucawoˊ naˊ lih rot ka hawcˊ naˊ, pawlaee tuinˊtung ri ka. Pawlaee tuilˊ peue ingˊ long ri nawk peˊ ri keunhawˊ naˊ saecˊ ti ceu. Kopti cu yam fuin Peucawoˊ Eun naˊ maeeˊ peue fuin kuˊ tangˊ ri uinˊ eun kaw lulaic heulˊ naˊ a lawn unˊ nang pucti lih koˊ, seunyi yam Eun Peucawoˊ naˊ a hkuinˊ kaw nang rot. Punta peue awnˊ kaw eun tangˊ meun tuˊ ri naˊ uˊpeung nya hk'oˊ munˊ keuting Eun Peucawoˊ naˊ maeeˊ punta kaw eun paoˊ meun ri meuh Peucawoˊ naˊ, eun kaw toˊtamˊ kuˊ lahˊ peue meuh Peucawoˊ naˊ maeeˊ kuˊ faeeˊ peue naˊ ku ceu ka. Eun kaw tangˊ tuˊ ri naˊ keuting lhungˊ meun.
Yam kawnˊ utˊ uiˊ maeeˊ peˊ naˊ, uiˊ tawn ris peˊ mhawngˊ lawng aenˊ na, unˊ laee pawn peˊ a aw? Peue awnˊ punta kaw eun pucti yam cawpˊ a yam eun naˊ, aˊnhawˊ ciˊ olˊ eun htonˊ ri, peˊ ku yawng a maetˊmaenˊ hawcˊ. Kopti tiˊca geupˊ eun peue fuin awnˊ buih yeuh a kanˊ hawcˊ. Daecti Cawoˊ koˊ ri olˊ eun htonˊ ri maetˊmaenˊ naˊ Eun kaw suip ri olˊ eun htonˊ ri rot ri yam naˊ Eun pun ri rap ri hukˊ hk'aiˊ hk'aˊ awnˊ na. Yam awnˊ na, peue fuin awnˊ eun kaw pun ri ploeˊ ri pucti lih. Cawoˊ Yesuˊ Eun kaw yeuh eun cungˊkus ri guilˊ lih hk'aiˊ moeng ri naˊ. Eun kaw yeuh eun lulaic ri kuˊ cengˊ ka yam tang lih ri naˊ. Peue fuin awnˊ kaw eun pucti ri tiˊca ka Satan naˊ. Eun kaw yeuh kuˊ hk'oˊamˊ maeeˊ hetˊ keuting unˊ meuh nang neum ka naˊ heunˊ ceu. 10 Punta kaw eun copˊlong ri ti peue kaw lulaic heulˊ naˊ ce naˊ, eun ku kaw yeuh ri tuilˊ ce nyu kuˊ rai naˊ ce ku ceu. Ce kaw lulaic kopti unˊ leumeusˊ ce hk'aˊ leupaws seumeuˊ kuˊ kaw va ce heulˊ ri hk'aˊ htut lawtpon naˊ. 11 Kop awnˊ na, punta kaw ce yumˊ leukahˊ chiˊlai naˊ, 12 maeeˊ punta peue unˊ yumˊ hk'aˊ leupaws seumeuˊ daecti ce renˊ maeeˊ kuˊ rai naˊ ku peue ri ce kaw pun hk'aˊ tawsˊ aˊmu naˊ, Peucawoˊ Eun cusˊ hpumˊ kuit kleucˊ naˊ ri ce.
Cawng keutawnˊ
13 Ecˊawngˊ Peucawoˊ leumeusˊ Eun naˊ peˊ, munˊ keuting ye ri Peucawoˊ Eun pun peˊ laleung. Kopti tangˊ neum yamla ka naˊ, Peucawoˊ leuk Eun ri ti peˊ kaw pun hk'aˊ htut lawtpon naˊ ri saicˊ peˊ seungaˊ chakˊ ri Citˊ seungaˊ naˊ maeeˊ ri yumˊ peˊ hk'aˊ leupaws seumeuˊ naˊ. 14 Punta kaw peˊ pawngˊ ri hk'aˊnaee munhpungˊ Eun Yesuˊ Hkrit eˊ naˊ, Eun klawng peˊ ri leukahˊ munˊ renˊkawn lahˊ ye peˊ mhawngˊ naˊ hawcˊ. 15 Kop awnˊ na ecˊawngˊ naˊ peˊ, cawng keutawnˊ reuˊ. Leukahˊ sangsawnˊ lahˊ ye ri moeng ri ri peˊ naˊ, aˊkoˊ ri htawm temˊ ye ri peˊ naˊ jhawpˊ a keutawnˊ reuˊ.
16 Kah tuˊ Eun Cawoˊ Yesuˊ Hkrit naˊ maeeˊ Kuiingˊ Peucawoˊ eˊ kuˊ leumeusˊ eˊ maeeˊ kuˊ cu munˊ ri naˊ tuilˊ kawlˊreng cotˊcu naˊ maeeˊ hk'aˊ keutuiˊ hpumˊ chakˊ ri eˊ naˊ, 17 tuilˊ kawlˊreng maeeˊ yeuh peˊ kawlˊreng keuting reuˊ. Aenˊ a meuh punta kaw peˊ yeuh kuˊ chakˊ naˊ maeeˊ lahˊ leukahˊ chakˊ ku ceu naˊ.