4
Caet ri nawk citˊ naˊ
Aˊmawo leumeusˊ uiˊ naˊ peˊ, pawlaee yumˊ citˊ naˊ ce gawmˊeucˊ ka, daecti citˊ awnˊ a ciˊ naˊ meuh nang lih neum Peucawoˊ Eun meuh unˊ meuh caet ri nawk a reuˊ. Kopti peue guil ri meuh peue suip leukahˊ Eun Peucawoˊ naˊ ingˊ ce pang bhenˊ keuteˊ naˊ heunˊ hawcˊ. Citˊ seungaˊ lih neum Peucawoˊ Eun naˊ a ciˊ yeuh saˊnhawˊ kaw peˊ cang yawng a yeuhkiˊ, meuh a citˊ rap ri ti Yesuˊ Hkrit lih meuh Eun peue neum Peucawoˊ Eun naˊ. Daecti citˊ unˊ rap ri ti Yesuˊ Hkrit Eun naˊ ce gawmˊeucˊ, unˊ meuh ce citˊ lih neum Peucawoˊ Eun. Daecti ce meuh ransu Eun Hkrit. Seunˊ pun peˊ ri mhawngˊ citˊ aenˊ kaw ce ingˊ naˊ, saecˊ meuh maetˊmaenˊ ce ku utˊ pang bhenˊ keuteˊ naˊ hawcˊ.
Konˊ leumeusˊ uiˊ naˊ peˊ, meuh peˊ peue ingˊ neum Peucawoˊ Eun, peˊ pe peue awnˊ ce hawcˊ. Kopti kuˊ utˊ hk'aˊnaee peˊ naˊ keuting Eun hk'aiˊ kuˊ utˊ pang bhenˊ keuteˊ naˊ ce. Peue awnˊ ce koˊ ingˊ ce neum bhenˊ keuteˊ naˊ. Kop awnˊ na, ce lahˊ leukahˊ toˊ ri ri bhenˊ keuteˊ naˊ, peue bhenˊ keuteˊ naˊ ce ku leuceng leukahˊ ce naˊ. Eˊ ri koˊ, ingˊ eˊ neum Peucawoˊ Eun. Aˊnhawˊ lawn yawng Peucawoˊ Eun koˊ, eun kaw leuceng leukahˊ eˊ naˊ. Daecti aˊnhawˊ lawn unˊ ingˊ neum Peucawoˊ Eun koˊ, eun kaw unˊ leuceng leukahˊ eˊ naˊ. Kop awnˊ na, citˊ nangnhawˊ a ciˊ meuh citˊ leupaws seumeuˊ naˊ citˊ nangnhawˊ a ciˊ meuh citˊ caecˊ naˊ, eˊ ku pun ri yawng a naˊ.
Peucawoˊ meuh Eun hk'aˊ leumeusˊkeus
Aˊmawo leumeusˊ uiˊ naˊ peˊ, eˊ leumeusˊ puri pawh, kopti hk'aˊ leumeusˊkeus naˊ lih a neum Peucawoˊ Eun. Peue cang leumeusˊ naˊ keutˊ ce neum Peucawoˊ Eun, ce yawng Eun ku peue ri. Peue unˊ cang leumeusˊ naˊ unˊ yawng ce Peucawoˊ Eun, kopti Peucawoˊ meuh Eun hk'aˊ leumeusˊkeus naˊ. Meuh a kopti aenˊ a naˊ, eˊ saecˊ maee yawng Peucawoˊ leumeusˊ Eun eˊ yeuh saˊnhawˊ naˊ, meuh a kopti punta kaw eˊ pun civit ri kopti Konˊ aiˊ Eun naˊ, Eun cusˊ Konˊ aiˊ ti peue ri Eun lih pang bhenˊ keuteˊ naˊ. 10 Aenˊ na koˊ meuh a hk'aˊ leumeusˊkeus naˊ. Hpaw a caˊ meuh leumeusˊ eˊ Peucawoˊ Eun, daecti a meuh Peucawoˊ leumeusˊ Eun eˊ. Punta Konˊ aiˊ Eun naˊ kaw Eun meuh kuˊ tan saicˊ mapˊ eˊ naˊ, Eun cusˊ Eun lih. 11 Aˊmawo leumeusˊ uiˊ naˊ peˊ, Peucawoˊ Eun lawn leumeusˊ eˊ htanˊ aenˊ na koˊ, eˊ ku htukˊ ri leumeusˊ puri. 12 Aˊnhawˊ hkuinˊ duing nyu Peucawoˊ Eun saecˊ ti peue, daecti eˊ lawn leumeusˊ puri koˊ, Peucawoˊ Eun ku kaw utˊ hk'aˊnaee eˊ, maeeˊ hk'aˊ leumeusˊkeus Eun naˊ a ku kaw htonnuk hk'aˊnaee eˊ.
13 Utˊ eˊ hk'aˊnaee Peucawoˊ Eun, Eun ku utˊ hk'aˊnaee eˊ ri, eˊ pun ri yawng a, kopti tuilˊ Eun Citˊ seungaˊ ri ri eˊ naˊ. 14 Pun eˊ ri nyu pun eˊ ri hkamˊ saˊhkiˊ ka Aˊkuiingˊ cusˊ Eun Konˊ aiˊ ri naˊ Eun meuh Cawoˊ htut ka bhenˊ keuteˊ naˊ. 15 Aˊnhawˊ lawn rap ri ti Yesuˊ meuh Eun Konˊ aiˊ Eun Peucawoˊ koˊ, Peucawoˊ Eun ku utˊ hk'aˊnaee heun, eun ku utˊ hk'aˊnaee Peucawoˊ Eun yeut. 16 Meuh a kopti aenˊ a naˊ, eˊ penˊ yawng penˊ tahˊ hpumˊ ri ri hk'aˊ leumeusˊkeus Eun Peucawoˊ ri eˊ naˊ. Peucawoˊ meuh Eun hk'aˊ leumeusˊkeus naˊ. Aˊnhawˊ lawn utˊ hk'aˊnaee hk'aˊ leumeusˊkeus naˊ koˊ, eun ku utˊ hk'aˊnaee Peucawoˊ Eun, Peucawoˊ Eun ku utˊ hk'aˊnaee heun yeut. 17 Meuh a kopti aenˊ a naˊ, hk'aˊ leumeusˊkeus naˊ a htonnuk hk'aˊnaee eˊ punta kaw eˊ kueˊ vang tahˊ hpumˊ yam seunyi tawsˊ aˊmu naˊ. Kopti eˊ ku seunˊ Heun ri pang bhenˊ keuteˊ aenˊ na. 18 Peue kueˊ hk'aˊ leumeusˊkeus naˊ unˊ laee lhatˊ eun ri keunhawˊ, kopti hk'aˊ leumeusˊkeus htonnuk naˊ yeuh a kuˊ hk'oˊlhatˊ naˊ raiˊ heulˊ. Kopti hk'aˊ lhatˊ naˊ koˊ toˊ a ri ri hk'aˊ ciyang naˊ. Peue lhatˊ naˊ ce koˊ, hk'aˊ leumeusˊkeus naˊ unˊ nang htonnuk a hk'aˊnaee ce.
19 Leumeusˊ eˊ naˊ kopti leumeusˊ Eun eˊ nanggalˊ. 20 Aˊnhawˊ saecˊ naˊ lahˊ, “Leumeusˊ uiˊ Peucawoˊ Eun”, daecti eun lawn kawnˊ ces ri ecˊawngˊ ri naˊ ce koˊ, chiˊlai eun. Kopti eun lawn unˊ leumeusˊ ecˊawngˊ nyu eun ri ngaiˊ ri naˊ ce koˊ, eun hkuinˊ kaw cang leumeusˊ Peucawoˊ unˊ nyu eun ri ngaiˊ ri naˊ Eun. 21 Peucawoˊ Eun tuilˊ ri uinˊ leukahˊ ri eˊ yeuhkiˊ, “Peue leumeusˊ Peucawoˊ Eun naˊ, eun ku kaw pun ri leumeusˊ ecˊawngˊ ri naˊ ce yeut.”